Jobmonitor. Search results.

495 Jobs found

Displaying 1-50 of 495 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, Ledarska ulica 23 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  UITELJI SPLOŠNOIZOBRAEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LDN ŠOLE IN NAVODILI, strokovni izpit VIZ, potrdilo, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev. Potrdilo, da ni bil pravnomono obsojen  zoper  spolno nedotakljivost., ...

 • Company EKOLAT Podjetje za predelavo mleka in mlečnih izdelkov d.o.o., Goriška cesta 11 , 5271 VIPAVA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. OKTOBER 2021, polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNA DELA, POZNAVANJE PROGRAMA SAOP, dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA, CESTA NA DOBRAVO 28, 8290 SEVNICA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  UITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, UITELJ V POSEBNEM PROGRAMU IZVAJA VSE NALOGE, KI SO ZAPISANE V SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA PRIMARNO PA: TIMSKO NARTOVANJE DELA, IZVAJANJE PPVIZ DEJAVNOSTI IN OSTALIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA., Pogoji za sklenitev delovnega razmerja za nedoloen as: izobrazba (konan študij specialne pedagogike in strokovni izpit). Povezava na pravilnik:   Pogoji za sklenitev delovnega razmerja za doloen as (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2020): - izobrazba: socialni pedagog, inkluzivni pedagog ali pedagog ter vse smeri, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta uitelja tehnike in tehnologije oziroma gospodinjstva ali razrednega pouka.  Popolna vloga vsebuje vsa dokazila o izobrazbi, 2 doka...

 • Company NTS INT informacijske rešitve d.o.o., Kajuhova ulica 32 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  MONTER GRADBENIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MONTAA MONTANIH HIŠ V SLOVENIJI IN TUJINI (ITALIJA), Izkušnje v fasaderstvu in zidarstvu. Zaeljeno osnovno znanje italijanskega jezika., dopoldan...

 • Company EDINPEX EXPORT, IMPORT IN TRGOVINA D.O.O. KOPER, MARKOVA ULICA 15, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIDOBIVANJE NAROIL, NARTOVANJE GRADNJE, PLANI DOBAVE MATERIALA, IPD.., DOBRI DELOVNI POGOJI, SL. AVTOMOBIL. ZAELJEN STROKOVNI IZPIT. , dopoldan...

 • Company LEKARNE PTUJ, TRSTENJAKOVA ULICA 9, 2250 PTUJ in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  FARMACEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZDAJA ZDRAVIL NA RECEPT, IZVAJANJE FARMAKOTERAPIJSKIH PREGLEDOV, , ...

 • Company AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE, JANKO PEKLAR, s.p., Sv. Trije Kralji v Slov. gor. 13 , 2234 BENEDIKT in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVOZ BLAGA Z TOVORNIM VOZILOM V MEDNARODNEM PROMETU, , veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19 A, 2250 PTUJ in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  ZDRAVNIK, SPECIALIZANT SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI, opravljen strokovni izpit, ...

 • Company LOZAR MATIC - GOSPODINJSTVO, ROŽANEC 12A, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  GOSPODINJSKI POMONIK NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, Gospodinjska opravila, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE, Kidričeva cesta 21 , 3320 VELENJE in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz.  31.8.2021, skrajšan delovni as, 22, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, POUEVANJE PREDMETOV  MATEMATIKA IN FIZIKA TER V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TRZIN, Mengeška cesta 7 B, 1236 TRZIN in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  UITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE BOLNIŠKE, polni delovni as, 40, POUEVANJE MATEMATIKE IN UITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA, Vlogi obvezno priloite: dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, ter originalno potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodiša o ne prietem kazenskem postopku v skladu s 107.a lenom ZOFVI, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni., ...

 • Company SECURITAS, podjetje za varovanje, d.o.o., Letališka cesta 3 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA., , veizmensko...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM, UPORABLJANJE  IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana nija poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. drug ustrezen poklic ...

 • Company AVTOPRALNICA- PNEVMATIK CENTER IN GOSTINSTVO GVIDO ŠIRNIK S.P., MARIBORSKA CESTA 41 , 2360 RADLJE OB in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  VZDREVALEC PNEVMATIK IN VULKANIZER, poskusno delo 2 meseca, Doloen as , polni delovni as, 40, delo v vulkanizerski delavnici (montaa, centriranje, popravilo pnevmatik), delo v avtopralnici (vzdrevanje, išenje vseh vrst vozil), , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE, Gabrovka 30 , 1274 GABROVKA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  RAUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 12, ORGANIZIRA INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI IN VZDRUJE INFORMACIJSKI SISTEM, SKRBI ZA STROJNO IN DIDAKTINO PROGRAMSKO OPREMO, VZPOSTAVLJA OMREJA INTERNET IN SKRBI ZA NJEGOVO VZDREVANJE, STROKOVNO SODELUJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI ZAVODA, PREDSTAVLJA UPORABO DIDAKTINE PROGRAMSKE OPREME TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA., Prijavi je obvezno potrebno priloiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: ivljenjepis, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejši od 3 mesecev), potrdilo da kandidat ni v kazenskem postopku (ki ga izda sodiše), dokazila o ustrezni izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovn...

 • Company OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE, Gabrovka 30 , 1274 GABROVKA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  UITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE POUKA ZA PREDMET GOSPODINJSTVO IN DRUGE OBLIKE DELA Z UENCI. TER IZVAJANJE DEL V ZVEZI Z DELOVNIM MESTO ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE., Prijavi je obvezno potrebno priloiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: ivljenjepis, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejši od 3 mesecev), potrdilo da kandidat ni v kazenskem postopku (ki ga izda sodiše), dokazila o ustrezni izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu., ...

 • Company VRTEC DRAVOGRAD, TRG 4. JULIJA 65 , 2370 DRAVOGRAD in Dravograd
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, 8 dni, polni delovni as, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI: PRIPRAVI NARTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, DELU S STARŠI, ORGANIZACIJI IVLJENJA IN DELA V ENOTI VRTCA, ANALIZI STANJA V ODDELKU, SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK IN ZAPISOVANJU OPAANJ. VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POITEK OTROK, VZDRUJE IN OHRANJA RED IN ISTOO SREDSTEV, KI SO NAMENJENA OTROKOM. SODELUJE: S STROKOVNIMI DELAVCI V ENOTI IN IZVEN ENOTE, V STROKOVNIH ORGANIH VRTCA, SODELUJE PRI RAZVOJU DEJAVNOSTI, NEPOSREDNEM DELU Z OTROKI, STARŠI IN OKOLJEM. VKLJUUJE SE V STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA PODROJE DELA, POMAGA PRI UREJANJU IGRALNIH POVRŠIN. VZGOJITE...

 • Company MAKSI OKNA IN VRATA, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Studenec 20 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V PISARNI, ODDAJANJE NAROIL DOBAVITELJU, OGLAŠEVANJE NA OMREJIH, , dopoldan...

 • Company MAKSI OKNA IN VRATA, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Studenec 20 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - MONTAA OKEN IN VRAT, , dopoldan...

 • Company MAKSI OKNA IN VRATA, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Studenec 20 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, PEKA PALAINK IN PRIPRAVA HITRE HRANE, , dopoldan...

 • Company MAKSI OKNA IN VRATA, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Studenec 20 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DELO NA TERENU: MERITEV OKEN IN VRAT, , dopoldan...

 • Company GOMILŠEK, kovinostrugarstvo in storitve, d.o.o., Maistrova ulica 50 , 2250 PTUJ in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 03.07.2020

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, izkušnje z delom na programiranju CNC strojev, poznavanje programov Solid Works in SolidCam, priprava tehnološkega postopka za strojno obdelavo na obdelovalnih CNC strojih, , ...

 • Company SMART 7, gostinstvo in storitve d.o.o., Ulica Toma Brejca 2 , 1241 KAMNIK in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 03.07.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, dela kuhinjskega pomonika, DVOIZMENSKO DELO, PROSTE NEDELJE, OBUTEK ZA RED IN ISTOO. ZAELJENA GOSTINSKA SMER IZOBRAZBE, NI PA POGOJ.  DELOVNO MESTO JE V KAMNIKU.  , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PREBOLD, Graščinska cesta 7 , 3312 PREBOLD in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 03.07.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA (POUK), PRIPRAVE NA VIZ DELO (PRIPRAVE NA POUK, OPRAVLJANJE DRUGEGA VIZ DELA, DEURSTVO, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH..., Upoštevane bodo vloge poslane po pošti (ne po e-pošti). Opravljen strokovni izpit VIZ, potrdilo iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodiše)., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 04.07.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V NEGOVALNI ENOTI, veljavna licenca zdravstvene  nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 04.07.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 8, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ali interne medicine s subspecializacijo intenzivne medicine, v...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Visoko
  29.06.2020 Updated on: 04.07.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje odsotnega delavca zaradi daljše odsotnosti, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH ...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH, Cesta maršala Tita 37 , 4270 JESENICE in Kranj
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  TAJNIKI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODDAJO POŠILJK IN SPREJEMANJE, RAZVRŠANJE, KLASIFICIRANJE IN UREJANJE TER ODPRAVLJANJE DOKUMENTOV, ZAGOTAVLJANJE OSEBNEGA VROANJA POŠILJK, KI SE VROAJO NA SEDEU SODIŠA, SKLADNO S PROCESNIMI PREDPISI, UREJANJE IN IZLOANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA (ZAVAROVANJE GRADIVA PRED POŠKODBAMI, UNIENJEM IN IZGUBO TER ONEMOGOANJE UPORABE GRADIVA) IN SODELOVANJE S PRISTOJNIM ARHIVOM PRI ODBIRANJU IN IZROANJU ARHIVSKEGA GRADIVA, OPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE VZDREVALNIH DEL V SODNI STAVBI, VZDREVANJE CENTRALNE KURJAVE IN ENERGETSKIH VODOV TER DRUGA HIŠNIŠKA OPRAVILA,  SPREMLJANJE STANJA AVTOMOBILA IN VZDREVANJE LE-TEGA,  POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ IN KLICEV, VOD...

 • Company Sensio, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Cesta VI 5 , 3320 VELENJE in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODILNO PODJETJE V DISTRIBUCIJI LED OSVETLJAVE VISOKE KVALITETE V SVOJE VRSTE VABI TERENSKEGA PRODAJNEGA PREDSTAVNIKA ZA SLOVENIJO IN TRGE JUGOVZHODNE EVROPE, KI BO SKRBEL ZA PRODAJO CELOTNEGA SPEKTRA PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJA (B2B), KI BO PREVZEL AKTIVNO VLOGO PRI RAZVOJU NOVIH POSLOVNIH PRILONOSTI IN SKRBEL ZA GRADNJO DOLGORONIH POSLOVNIH ODNOSOV S KUPCI V VSEH FAZAH PRODAJE. OD OSEBE PRIAKUJEMO: OBISKOVANJE STRANK PO CELOTNI SLOVENIJI IN OBASNO V TUJINI (B2B), ISKANJE NOVIH POTENCIALNIH KUPCEV TER SAMOSTOJNO ZAKLJUEVANJE POSLOV , VZDREVANJE KONTAKTOV Z OBSTOJEIMI KUPCI, VODENJE KLJUNIH KUPCEV TER DOGOVARJANJE O ASORTIMANU, AKCIJAH, LETAKIH IPD., PRODUKTNO IZOBRAEVANJE STRANK...

 • Company Avtopralnica KRISTAL AVTO, Simon Pucer, s.p., Spodnje Škofije 3 , 6281 ŠKOFIJE in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  RONI PRALEC VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRANJE IN NEGA VOZIL., , ...

 • Company ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA ZDENKO RAMŠAK S.P., Sv. Primož na Pohorju 32 , 2367 VUZENICA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, delo z gradbenimi stroji, , dopoldan...

 • Company Avtoprevoz Tolmin cestnoprometno podjetje d.o.o., POLJUBINJ 89 F, 5220 TOLMIN in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VONJA TOVORNEGA VOZILA, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DILCA, PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O., KRANJ, SMLEDNIŠKA CESTA 128, 4000 KRANJ in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEM IZMER, IZDELAVA PONUDB, VODENJE GRADBENIH KNJIG IN DRUGA GRADBENA DELA, , dopoldan...

 • Company DEJO, storitveno podjetje, d.o.o., Male Dole 56 , 3212 VOJNIK in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MONTAA IN SERVIS OKEN IN VRAT, , ...

 • Company WE MOVE logistične storitve d.o.o., Dunajska cesta 159 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  KOMISIONAR, SKLADIŠNI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRAVILNA IN NATANNA PRIPRAVA BLAGA,- KONTROLA BLAGA,- ZAVAROVANJE BLAGA PRED POŠKODBAMI,- SKRB ZA ISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE,- DELO POTEKA V OHLAJENEM SKLADIŠU., PRIAKUJEMO:- IZKUŠNJE Z DELOM V SKLADIŠU,- VESELJE DO DELA V  SKLADIŠU,- FIZINA PRIPRAVLJENOST,- POZITIVNA NARAVNANOST.NUDIMO:- DOBRO STIMULATIVNO PLAILO,- DODATEK ZA DELO V HLADILNICI,- DOLGORONO SODELOVANJE (POGODBA ZA ND)., dvoizmensko...

 • Company ADAPTNOVA, SIMONA VOGELNIK s.p., ADAPTACIJE IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, Čopova ulica 2 , 2331 in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  POLAGALEC KERAMINIH PLOŠIC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE TALNIH POVRŠIN ZA POLAGANJE PLOŠIC; SESTAVLJANJE KOSOV PLOŠIC IN POLAGANJE LE-TEH NA TLA V SKLADU S KONSTRUKCIJSKIMI IN DRUGIMI ZAHTEVAMI;PRIPRAVLJANJE STENSKIH POVRŠIN ZA POKRIVANJE S PLOŠICAMI V DEKORATIVNE ALI DRUGANE NAMENE, NA PRIMER ZA ZVONO IZOLACIJO; POLAGANJE PLOŠIC IN IZDELAVA TER POLAGANJE MOZAINIH PLOŠ NA STENE, TLA IN DRUGE POVRŠINE., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22 , 1236 TRZIN in Trzin
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  UPRAVNI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU SO: OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NAD IZVAJANJEM DRAVNIH IN OBINSKIH PREDPISOV, KI OBINSKE INŠPEKTORJE POOBLAŠAJO ZA NADZOR;VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU, ZAKONU O PREKRŠKIH IN DRUGIMI PREDPISI; VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA; VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA; NUDENJE STROKOVNE POMOI OBINAM USTANOVITELJICAM IN DRUGIM GLEDE NALOG IN PRISTOJNOSTI INŠPEKCIJSKE SLUBE TER STROKOVNEGA ORGANA; NUDENJE STROKOVNE POMOI PRI PRIPRAVI ODLOKOV OZ....

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA ULICA 19 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.09.2021, skrajšan delovni as, 20, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE, NADZOROVANJE DELA Z DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SKRB ZA USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠENJE NEVARNIH SNOVI,SKRB ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI TER ZA UPORABO OSEBNE VAROV...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA ULICA 19 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU,SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU,NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA,SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE,SKRBI, DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠENE,SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTN...

 • Company ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE, Groharjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOI UPORABNIKA STORITVE, NAMENJENE POMOI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO POMO NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAEVALNEM PROCESU POMO PRI KOMUNIKACIJI SPREMSTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU STROKOVNEGA VODJE OSEBNE ASISTENCE IN TAJNIKA ZVEZE., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki: bodo imeli afiniteto za delo z zelo aktivnim slepim intelektualcem z mlado druino,  imajo lastni prevoz in so proti plailu pripravljeni opravljati prevoze uporabnika oz. njegovih druinskih lanov, da poznajo osnove 1 ali 2 tujih jezikov, da so sposobni fleksibilnega delovnega asa, da so pripravljeni delati vsaj za obdobj...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU, Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA PRAVNE ZADEVE IN ZASEBNI DETEKTIVI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOB, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOIL  SODNEGA REDA,  VODENJE POMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN OBDELAVA PODATKOV, ZBIRANJE STATISTINIH PODATKOV IN PRIPRAVA POROIL,PRIPRAVA INFORMACIJ S PODROJA DELA ZA POTREBE SODIŠA, OPRAVLJANJE POTREBNIH STROJEPISNIH DEL IN ADMINISTRATIVNO TEHNINIH DEL V ZVEZI Z IZDANIMI ODLOBAMI IN ODREDBAMI, DELO S STRANKAMI, VODENJE VPISNIKOV, UGOTAVLJANJE PRAVNOMONOSTI, ODLOANJE O  SODNIH TAKSAH IN NJIHOVA IZTERJAVA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, DOLOENIH S PREDPISI S PODROJA NA KATEREM BO OPRAVLJAL DELO, IZDAJA  PREDPISANIH SKLEPOV IN POTRDIL S PODROJA DELA, DRUGE NALOGE, DOLOENE S PODRONIMI PRE...

 • Company VOLK GIPS zaključna dela v gradbeništvu d.o.o., Plače 28 D, 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  IZVAJALEC SUHOMONTANE GRADNJE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MONTAA GIPS STROPOV IN STEN, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, AŠKERČEVA CESTA 1, 3272 RIMSKE TOPLICE in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DODATNA STROKOVNA POMO UENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMO, e prijavljeni kandidat nima opravljenega strokovnega izpita, mora le-tega opraviti v zakonitem roku, dopoldan...

 • Company RADEČE PAPIR NOVA proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Njivice 7 , 1433 RADEČE in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALONIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA PRAVOASNO  ZAGOTOVITEV VSEH MATERIALOV,SKRB  ZA PRAVILNO, PRAVOASNO IN  KVALITETNO PRIPRAVO POVRŠINSKE MASE PO NAVODILU OZ.  RECEPTURAH,SKRB  ZA PRAVILNO, PRAVOASNO IN  KVALITETNO PRIPRAVO SATIN BELEGAVODENJE EVIDENC PORABE  MATERIALA IN EVIDENC KAKOVOSTNIH LASTNOSTI PRIPRAVA IN JEMANJE VZORCEV PO NAVODILIH NADREJENIH  PRIPRAVA RAZNIH DODATKOVMENJAVA IN IŠENJE FILTROVSKRB ZA PRAVOASNO DOSTAVO SUROVIN, , veizmensko...

 • Company ALDES, IZDELKI IZ NERJAVEČEGA JEKLA, ALDIN KERANOVIĆ S.P., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 28, 4223 POLJANE in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  VARILEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Priprava materiala za varjenje, varjenje, brušenje, poliranje, montaa na terenu (Slovenija, Hrvaška, Avstrija) , Obvezne so vsaj 6 mesene izkušnje z varjenjem ali obdelavo kovin., dopoldan...

 • Company TESKRO, GRADBENIŠTVO TER OBDELAVA IN PREDELAVA LESA, D.O.O., ŽEJE PRI KOMENDI 12 C, 1218 KOMENDA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA TESARSKA DELA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA TESARSKA DELA, delo na višini, delo na terenu, nestanovitni delovnik, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company RIBARNICA "RIBICE" VINKO PRIVILEGGIO S.P., Tomšičeva ulica 23 , 1241 KAMNIK in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA RIBIŠKA IN AKVAKULTURNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA DELA V RIBARNICI, IŠENJE RIB, , dopoldan...

 • Company NEPIEM, Montaža industrijskih strojev in naprav, Pia Pasarič s.p., Kunaverjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJ in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI MONTAI VEJIH INDUSTRIJSKIH STROJEV, Poznavanje delovnega orodja in njegovega namena., deljen delovni as...

 • Company Gradbeno montažna dela, Besnik Hajda s.p., Obrtna ulica 9 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MONTAA BETONSKE KONSTRUKCIJE. , , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SEGRAP RUDARSTVO, PROIZVODNJA IN GRADBENIŠTVO D.O.O., Glavni trg 13 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE IN POSPRAVLJANJE TER UREJANJE HOTELSKIH SOB, HODNIKOV, KONFERENNIH DVORAN, POSLOVNIH PROSTOROV, SANITARIJ IN DRUGIH SKUPNIH PROSTOROV, IŠENJE IN VZDREVANJE ISTOE V GARDEROBAH, IŠENJE IN VZDREVANJE ISTOE PRI TUŠIH, IŠENJE IN VZDREVANJE HIGIENE V SANITARIJAH, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, IŠENJE PROSTOROV WELLNESSA, SKRB ZA EVIDENCO PORABE V MINIBARIH IN POSREDOVANJE PORABE RECEPCIJI,ITD, , dvoizmensko...

Please select filters to subscribe to Job Alerts