Jobmonitor. Search results for Ljubljana, Bohinj Commune

44 Jobs found

Used filters:
 • Ljubljanax
 • Bohinj Communex
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15 , 1000 LJUBLJAN in Ljubljana
  18.05.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 30. 11. 2021, polni delovni as, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE, - USMERJANJE BOLNIKOV NA NADALJNJE PREGLEDE IN PREISKAVE,- PRIPRAVA BOLNIKOV ZA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE IN DRUGE DIAGNOSTINE TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI NJIHOVI IZVEDBI,- OPRAVLJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAVODILIH,- EVIDENTIRANJE IN VREDNOTENJE OPRAVLJENIH STORITEV, ORGANIZIRANJE PREVOZA BOLNIKOV,- PRIPRAVA AMBULANTE, MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INSTRUMENTOV ZA DIAGNOSTINE IN TERAPEVTSKE POSEGE,- DEZINFEKCIJA, IŠENJE INSTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO,- ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO Z BOLNIKI, SVOJCI V OKVIRU DELOKROGA,- PRAKTINO...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  REFERENT SOCIALNEGA VARSTVA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, POMAGA PRI VODENJU POSTOPKOV ODLOANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, POMAGA PRI VODENJU POSTOPKOV ODLOANJA O PRAVICAH IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUINSKIH PREJEMKOV, PRIPRAVLJA GRADIVA ZA POSTOPKE ODLOANJA, VODI ARHIV, POMAGA PRI OBLIKOVANJU GRADIV NA DELOVNEM PODROJU, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., USPOSOBLJENOST: SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, SREDNJA SPLOŠNA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 70. LENOM ZSV. POSEBNI POGOJI: OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA. PRIJAVE Z NAVEDBO ŠIFRE DELOVNEGA MESTA POŠLJITE NA ELEKTRONSKI NASLOV: , ...

 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in Ljubljana
  18.05.2021

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev oz. za as nadomešanja zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV NAROANJA BLAGA, STORITEV, INVESTICIJ IN VZDREVANJA TER V TEM OKVIRU POSTOPKOV JAVNEGA  NAROANJA; NARTOVANJE NABAV BLAGA, STORITEV, INVESTICIJSKIH IN VZDREVALNIH DEL;SODELOVANJE Z DOBAVITELJI IN IZVAJALCI;SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI;UPRAVLJANJE PROCESA OSKRBOVANJA POSLOVNIH PROCESOV;UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV;IZDELOVANJE DOKUMENTACIJE, POROIL, STROKOVNIH PODLAG, NAVODIL, ANALIZ TER VODENJE EVIDENC IN STATISTIKE;SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NOVOSTI NA DELOVNEM PODROJU TER NJIHOVA  IMPLEMENTACIJA;PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK, NAINOV IN POSTOPKOV DELA;SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH;OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKO...

 • Company UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRES in Ljubljana
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Doloen as, 18 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH POLICISTOV, POMO PRI IZVAJANJU NALOG PRAVOSODNEGA POLICISTA., Sprejem vlog na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: , pri emer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljete z oznabo »JAVNA OBJAVA – PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT V ZPKZ LJUBLJANA – ODDELEK NOVO MESTO, št. 110-51/2021«. Kandidat mora imeti V. stopnjo izobrazbe (obvezna priloga sprievalo)znanje uradnega jezikavozniško dovoljenje B kategorije (obvezna priloga)dravljanstvo Republike Slovenijene smejo biti pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERI in Ljubljana
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. za as bolniške odsotnosti javnega uslubenca, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOANJE V MANJ ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI. , Delo bo potekalo tudi v klavnicah in drugih predelovalnih obratih. Celotno besedilo javne objave je objavljeno na spletišu v zbirki Delovna mesta., dopoldan...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERI in Ljubljana
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. predvidoma do konca maja 2022, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI,SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG., Delo bo potekalo tudi v klavnicah in drugih predelovalnih obratih.  Celotno besedilo z zahtevanimi pogoji je objavljeno na spletišu v zbirki Delovna mesta., dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE, NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH, PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV- PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE- DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Poklic: zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege, srednja medicinska sestra. e ste pripravljeni sprejeti nove izzive, si elite spremembe delovnega okolja in izpolnjujete...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S P...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  STROKOVNJAKI ZA RAUNALNIŠKA OMREJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.10.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE APLIKATIVNA PODPORA: NARTOVANJE REŠITEV ZA INFORMACIJSKO PODPORO  KOMPETENNEMU MODELU ZAPOSLOVANJA (KMZ) IN INTERAKTIVNIH ORODIJ ZA POVEZOVANJE PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA NA TRGU DELA, NARTOVANJE POVEZAV NOVIH REŠITEV Z OBSTOJEIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM ZAVODA  IN OBSTOJEIMI ZALEDNIMI APLIKACIJAMI ZA PODROJE TRGA DELA, NARTOVANJE NADGRADNJE IN POSODOBITVE OBSTOJEIH INFORMACIJSKIH REŠITEV Z UPORABO KMZ, SODELOVANJE V DELOVNIH IN DRUGIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV JAVNIH NAROIL IN RAZPISOV ZA IZBIRO ZUNANJIH IZVAJALCEV, SODELOVANJE PRI UVAJANJU OZ. USPOSABLJANJU CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV, SPREMLJANJE, KOORDINIRANJE IN ...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV, BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA, SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE. IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV. UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., ZA DELOVNO MESTO JE ZAHTEVANA NIJA POKLICNA IZOBRAZBA OZ. KONANA OŠ IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ. OBVEZEN JE VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. ZAELENO: ZNANJE VONJE MOPEDA (SKUTER, APN). IZBRANI KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANO...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA. PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE, STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA. REŠEVANJE REKLAMACIJ. ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE, DOKUMENTARNIH NEPRAVILNOSTI. OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE. DELOVANJE, SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., IZOBRAZBA PRODAJALEC OZ. DRUG USTREZEN POKLIC - SREDNJE POKLICNO IZOBRAEVANJE. DELO SE OPRAVLJA OD PONEDELJKA DO PETKA, V POPOLDANSKEM ASU. PRIPOROENO ZNANJE TUJEGA JEZIKA- ANGLEŠINA. DELAVEC BO PRED IZTEKOM POGODBE O ZAPOSLITVI MORAL OPRAVITI STROKOVNI P...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPERATIVNO ORGANIZIRANJE PRISPETJA IN ODPRAVE POŠILJK, IZVAJANJE, RAZKLADANJA IN NAKLADANJA VOZIL, IZVAJANJE USMERJANJA POŠTNIH POŠILJK IN BLAGA,, IZVAJANJE DEL V TREZORJU IN EKSPEDITU. RAZPOREJANJE VOZNIKOV IN VOZIL, PRIPRAVLJANJE, POROIL IN EVIDENC S PODROJA DELA, TER IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., IZOBRAZBA SREDNJE TEHNINO IN DRUGO STROKOVNO IZOBRAEVANJE, TER SPLOŠNO IZOBRAEVANJE. ALTERNATIVA: SREDNJE POKLICNO IZOBRAEVANJE. ZAELJEN IZPIT ZA VOZNIKA VILIARJA. KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU IN DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE NA KATERO DELOVNO MESTO SE PRIJAVLJA. POSLATI NA NASLOV: POŠTA SLOVENIJE D.O.O., UV, OPOVA ULICA 106, 1600...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  RAZVRŠEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZINIH IN POMONIH DEL V SKLADU Z NAVODILI. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, BLAGA IN TRANSPORTNIH ENOT. SPREMSTVO IN POMO VOZNIKU PRI NALAGANJU IN RAZKLADANJU VOZIL. POMO DOSTAVLJALCEM IN PISMONOŠEM PRI DOSTAVI. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., DELO SE OPRAVLJA V POZNO POPOLDANSKEM IN NONEM ASU. IZBRAN KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE DELOVNO MESTO NA KATERO SE PRIJAVLJA. UPOŠTEVANE BODO PROŠNJ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  18.05.2021

  TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 30.12.2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH TAJNIŠKIH NALOG, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH EVIDENC, PRIPRAVA IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, ODPREMA POŠTE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zakljuka izobraevanja, pridobljen strokovni naziv in izobraevalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj: kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter kra...

 • Company MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, VEZANIH NA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, ARHIVIRANJE IN UREJANJE KLASIFIKACIJSKEGA NARTA; IZVAJANJE NALOG UPRAVNEGA POSLOVANJA (FIZINA IN ELEKTRONSKA POŠTA, KLASIFICIRANJE IN EVIDENTIRANJE TER ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA); OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SREUJE PRI OPRAVLJANJU SVOJIH NALOG; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Ostali pogoji za zaposlitev, nain prijave in dokumentacija, ki jo mora kandidat priloiti prij...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  18.05.2021

  USMERJEVALCI IN RAZNAŠALCI IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, USMERJANJE POŠTNIH POŠILJK PO CELOTNEM NASLOVU, RAZVRŠANJE, POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE PRIMOPREDAJE POŠTNIH POŠILJK, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKOV IN SELEKCIONIRANJE POŠILJK, VNAŠANJE, PODATKOV V APLIKACIJE,DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, TER IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA, ALTERNATIVA: NIJA POKLICNA IZOBRAZBA IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA. DELO POTEKA TUDI V POPOLDANSKEM IN NONEM ASU. ZAELJENA ZNANJA: IZPIT ZA VOZNIKA VILIARJA, OBVLADOVANJE TUJEGA JEZIKA NA RAVNI A1-ANGLEŠINA. IZBRAN KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU. KANDI...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  18.05.2021

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE, NADZIRANJE, SERVISIRANJE, POSLUEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV TER RAUNALNIŠKE OPREME. ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL V EKSPEDITU. UREJANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC MATERIALA. PRIPRAVLJANJE POROIL IN EVIDENC S PODROJA DELA. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., NAJMANJ V. STOPNJA IZOBRAZBE S POUDARKOM NA ELEKTRO SMERI (ELEKTROTEHNIK ALI MEHATRONIK OPERATER DRUG USTREZEN POKLIC. PRIPOROENO ZNANJE ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA NA RAVNI A1. OBVEZEN VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  18.05.2021

  RAZVRŠEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZINIH IN POMONIH DEL V SKLADU Z NAVODILI. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, BLAGA IN TRANSPORTNIH ENOT. SPREMSTVO IN POMO VOZNIKU PRI NALAGANJU IN RAZKLADANJU VOZIL. POMO DOSTAVLJALCEM IN PISMONOŠEM PRI DOSTAVI. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., DELO SE OPRAVLJA V POPOLDANSKEM IN NONEM ASU. IZBRAN KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE DELOVNO MESTO NA KATERO SE PRIJAVLJA. UPOŠTEVANE BODO P...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  18.05.2021

  USMERJEVALCI IN RAZNAŠALCI IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KARTIRANJE POŠTNIH POŠILJK, PREGLEDOVANJE MANIPULATIVNIH LISTIN, USMERJANJE KARTIRANIH POŠILJK, USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO CELOTNEM NASLOVU, OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKOV IN SELEKCIONIRANJE POŠILJK, VNAŠANJE PODATKOV V APLIKACIJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., SREDNJA TEHNINA IN DRUGA STROKOVNA IZOBRAZBA TER SPLOŠNA IZOBRAZBA. ALTERNATIVA: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA. ZAELJENA ZNANJA: IZPIT ZA VOZNIKA VILIARJA, VOZNIŠKI IZPIT B KATE...

 • Company VRTEC KOLEZIJA, Pod bukvami 11 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  POMONIK RAVNATELJA VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJA, SVETUJE IN ANALIZIRA DELO VZGOJITELJEV IN POMONIKOV VZGOJITELJEV, VODI PEDAGOŠKO DELO VRTCA IN IZVAJA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO Z OTROKI, SODELUJE PRI PRIPRAVI IN ANALIZI LETNEGA DELOVNEGA NARTA, SKRBI ZA UREJENO PEDAGOŠKO IN DRUGO DOKUMENTACIJO IN ARHIVIRANJE, ORGANIZIRA RAZLINE AKTIVNOSTI, KI SO VKLJUENE V LETNI DELOVNI NART (ZLATI SONEK, LETOVANJA, ZIMOVANJA), SPREJEMA PROŠNJE ZA VKLJUEVANJE OTROK, VODI EVIDENCO TER SPROTNO ZAPOLNJUJE PROSTA MESTA, OBLIKUJE ODDELKE SKLADNO Z ZAKONOM IN PREDPISI, VODI INDIVIDUALNE RAZGOVORE Z VZGOJNIM KADROM, NARTUJE IN PRIPRAVLJA INTERNA IZOBRAEVANJA ZA STROKOVNE AKTIVE, SODELUJE S STARŠI, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJ...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Ljubljana
  18.05.2021

  MENEDERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Doloen as  oz. do izteka mandata generalnega direktorja, polni delovni as, 40, SKLADNO S SKLEPI STROKOVNEGA KOLEGIJA ZN, STROKOVNEGA SVETA IN KOLEGIJA GENERALNEGA DIREKTORJA NARTUJE, VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DEJAVNOST ZN IN OSKRBE BOLNIKOV TER USKLAJUJE NJENO IZVAJANJE V VSEH ORG. ENOTAH UPK LJUBLJANA; ODGOVARJA ZA UINKOVITO, KAKOVOSTNO, SMOTRNO IN ZAKONITO DELOVANJE ZN IN OSKRBE BOLNIKOV; NADZIRA STANDARDE KAKOVOSTI V ZN IN OSKRBI TER GEN. IN STROK. DIREKTORJU PREDLAGA SPREJEM USTREZNIH UKREPOV, E TI NISO IZPOLNJENI; SKRBI ZA ETINO NEOPORENO DELO VSEH ZAPOSLENIH V ZN IN OSKRBI IN ZAGOTAVLJA VAROVANJE PRAVIC PACIENTOV IN ZAPOSLENIH V ZN IN OSKRBI; GEN. IN STROK. DIREKTORJU SKLADNO Z LETNIM PLANOM IN POSLOVNIM NARTOM PREDLAGA STROK. IZOBRAEVANJA IN ...

 • Company MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  KUHAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKA,PRIPRAVLJANJE IN POSTREBA HRANE,VZDREVANJE REDA IN ISTOE V KUHINJI., Celotno besedilo javne objave, skupaj z obrazcem VLOGA ZA ZAPOSLITEV, je dosegljivo na spletnem mestu dravne uprave GOV.SI na naslovu . Kandidate vabimo, da vloijo prijavo v pisni obliki (OBVEZNO NA PRILOENEM OBRAZCU »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z oznabo: »Za javno objavo na prosto strokovno tehnino delovno mesto KUHAR IV - št. zadeve 110-70/2021 na naslov: Ministrstvo za obrambo, SGS, SKZ, Oddelek za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnem mestu dravne uprave GOV.SI in Zavodu RS za zaposlovanje, torej do vkljuno 25. 5. 2021 (zadnji dan oddaje prip...

 • Company MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA ODSEKA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA PODROJU JAVNIH NAROIL, PRIPRAVA PODATKOV ZA PRORAUN, VODI, USKLAJUJE IN NADZIRA DELO NA PODROJU UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI IN STAVBAMI, KI JIH MOL DAJE V NAJEM TER NA PODROJU RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠI IN POSLOVNIMI PROSTORI V LASTI MOL., CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA ŠT.: 1100-16/2021 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI IN ZAJEMA NAVEDBO VS...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Ljubljana
  18.05.2021

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAŠE ODGOVORNOSTI VKLJUUJEJO OPREDELITEV IN IZPOLNJEVANJE FUNKCIONALNIH VARNOSTNIH ZAHTEV ZA ELEKTRINE POGONSKE SISTEME OD ANALIZE ZAHTEV SISTEMOV, PODSISTEMOV, KOMPONENT (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA), DO SISTEMSKE ANALIZE - OD FAZE ZASNOVE DO SERIJSKE PROIZVODNJE,IZBOLJŠAVA, UVAJANJE, USPOSABLJANJE IN IZVAJANJE FUNKCIONALNE VARNOSTI PRI PROJEKTIH S POUDARKOM NA ELEKTRINIH POGONSKIH SISTEMIH,VLOGA KONTAKTNE OSEBE PODROJA FUNKCIONALNE VARNOSTI ELEKTRONSKIH POGONSKIH SISTEMOV ZA NOTRANJE IN MEDNARODNE RAZVOJE ODDELKE TER STRANKE,RAZVOJ IN VREDNOTENJE FUNKCIONALNE VARNOSTI V TESNEM SODELOVANJU Z UPRAVLJANJEM SISTEMSKE ARHITEKTURE, SIMULACIJE, IN ZANESLJIVOSTI DELOVANJA,PODPORA PRI OBLIKOVANJU SPECIFIKACIJ ZA DOB...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Ljubljana
  18.05.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE ZAHTEV ZA RAZVOJ AVTOMOBILSKIH POGONSKIH SISTEMOV ( INVERTER IN/ALI ELEKTROMOTOR) V SKLADU Z ZAHTEVAMI ASPICE,ZBIRANJE, PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE ZAHTEV STRANK V PODATKOVNI BAZI ZAHTEV,NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE ANALIZE ZAHTEV STRANK Z NOTRANJIMI PROJEKTNIMI SKUPINAMI MAHLE (RAZVOJ, TESTIRANJE/POTRJEVANJE, KAKOVOST, DOBAVA, PROIZVODNJA, ITD.),VODENJE IN DOKUMENTIRANJE SESTANKOV S STRANKO O RAZPRAVI IN SPECIFIKACIJI ZAHTEV,ODGOVORNOST ZA IZHODIŠNE ZAHTEVE STRANK, MATRICE ZA SKLADNOST IN SEZNAMA IZJEM,ANALIZA IN SPECIFIKACIJA SISTEMSKIH ZAHTEV ZA AVTOMOBILSKE POGONSKE SISTEME (PRETVORNIK IN/ALI ELEKTROMOTOR) V SODELOVANJU Z VSEMI UDELEENIMI PROJEKTNIMI SKUPINAMI,NARTOVANJE, USKLAJEVAN...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Ljubljana
  18.05.2021

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN ELEKTROMAGNETNA SIMULACIJA ELEKTROMOTORJEV KOT DEL ELEKTRINEGA POGONSKEGA SISTEMA,UPRAVLJANJE ZAHTEV POGONSKIH MOTORJEV, OPTIMIZACIJA ZASNOVE ELEKTROMOTORJEV Z VIDIKA ELEKTROMAGNETNIH, TOPLOTNIH, DINAMINIH TER NVH LASTNOSTI (HRUP, VIBRACIJE, KRHKOST),PREVERJANJE MEHANSKEGA NARTOVANJA IN PROIZVODNIH RISB,OPREDELITEV MATERIALA IN PROIZVODNJA NARTOVANIH SISTEMOV, V TESNEM SODELOVANJU Z ODDELKOM PROIZVODNJE,OPREDELITEV MERIL ZA NARTOVANJE, ELEKTROMAGNETNE RESTRIKCIJE, PROIZVODNJO IN MONTAO, SPREMLJANJE POTEKA NARTOVANJA IN DOSEGANJE ZAHTEV ZA MEHANSKO IN ELEKTROMAGNETNO ZASNOVO,NENEHNO IZBOLJŠEVANJE POSTOPKA NARTOVANJA, INTEGRIRANJE PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ IN NAJBOLJŠIH PRAKS ZA NARTOVANJE IN TOPLOTNO ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH,POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVO...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 15.05.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN MEHANSKA SIMULACIJA ELEKTROMOTORJEV V SKLOPU ELEKTRINEGA POGONSKEGA SISTEMA,NARTOVANJE IN IZRAUNAVANJE / SIMULACIJA SISTEMSKIH VMESNIKOV MED ELEKTROMOTORJEM, ELEKTRONIKO, MEHANSKIM SKLOPOM TISKANEGA VEZJA (PCB), PRIKLJUKI IN DRUGIMI VMESNIKI,OPREDELITEV MATERIALA IN NAINA PROIZVODNJE TER IZDELAVA KONSTRUKCIJSKEGA NARTA, SPREMLJANJE POTEKA NARTA IN DOSEGANJE ZAHTEV ZA MEHANSKO NARTOVANJE,NENEHNO IZBOLJŠEVANJE POSTOPKA NARTOVANJA, IMPLEMENTACIJA PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ IN NAJBOLJŠIH PRAKS., VII ALI VII/1 STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE SMERI STROJNIŠTVA,VSAJ 3 - 5 LET IZKUŠENJ NA PODROJU NARTOVANJA IN PO MONOSTI NA PODROJU MEHANINE , SIMULACIJE ELEKTROMOTORJEV,  ZAELENO TUDI Z DRUGIMI MEHATRONSKIMI KO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 15.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic:DIPLOMIRANA ME...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 14.05.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI-- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE-DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA.Zahtevana kvalifikacija: vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.e ste pripravljeni sprejeti nove izzive, si elite spremembe delovnega okolja in izpolnjujete pogoje za...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 15.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 15.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 15.05.2021

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -PRIPRAVA IN IZVEDBA VZDREVALNIH DEL NA POSAMEZNIH NAPRAVAH-PREVENTIVNO VZDREVANJE NAPRAV PO LETNEM PLANU VZDREVANJA-OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH VZDREVALNIH DEL Z RAZNIMI ORODJI IN NAPRAVAMI-IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC-VZDREVANJE ORODJA IN DELOVNIH NAPRAV, Zahtevan poklic: ELEKTROMEHANIK ZA HLADILNO-KLIMATSKE NAPRAVE/ MONTER KLIMATIZACIJSKIH NAPRAV, INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ, ELEKTRIKAR ENERGETIK, POKLIC TEHNINE SMERI, KI USTREZA RAVNI IZOBRAZBE IV. TR. Zahtevane delovne izkušnje (meseci)vsaj 24 delovnih izkušenj s podroja klimatskih sistemov. Zahtevana dodatna znanja/pogoji: usposabljanja s podroja klimatskih sistemov., dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 15.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH,POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- RGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJC...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.05.2021 Updated on: 15.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO,ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NARTOVANJE IN KOORDINARJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROENIH PACIENTIH, PRED, MED IN PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATINIH CELIC IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company TIVO, DRUŽBA ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE, D.O.O., Šentjanž pri Dravogradu 176 A, 2373 ŠENTJ in Ljubljana
  06.05.2021 Updated on: 10.05.2021

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NA TOVORNEM VOZILU CERADAR ŠLEPER POTREBUJEMO VOZNIKA ZA PREVOZ BLAGA PREDVSEM PALETNO BLAGO, NAKLADI V SLOVENIJI PRETENO ENA STRANKA ZA ITALIJO, TER NAKLADI IZ ITALIJE 1 DO 3 NAKLADI ZA SLOVENIJO.ELIMO ODGVORNO TER POŠTENO OSEBO ZA OPRAVLJANJE NALOG ZA NAŠE ZNANE STRANKE. NAKLADI IN RAZKLADI SO PRETENO NA OBALI ALI OKOLICA LJUBLJANA - CELJADELO POTEKA MED TEDNOM VIKENDI IN PRAZNIKI SO PROSTI. IZPLAILO PLAE JE OKOLI 1.900 DO 2.300 EUR MESEC (100 EUR/DAN, FIX PLUS 10 EUR DODATNI NAKLAD) PLAILO JE 100 EUR NA DAN NE GLEDE NA PREVOEN KILOMETER PLUS 10 EUR NA DODATNI NAKLADDELA SE PO ZAKONSKIH DOVOLJENIH URAH, Zaeljeno znanje vsaj enega tujega jezika, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  06.05.2021 Updated on: 06.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 24.9.2021, polni delovni as, 40, -    NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI  -    ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE  - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIHPOSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE  - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Ljubljana
  06.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZA TEHNINIH ZAHTEV ZA ELEKTRINE POGONSKE SISTEME V AVTOMOBILSKIH IN ZAHTEVNEJŠIH INDUSTRIJSKIH APLIKACIJAH,UREDITEV SISTEMSKIH ZAHTEV IN VPIS TEH V SISTEM POLARION,DEFINICIJA ARHITEKTURNE ZASNOVE SISTEMA (ENTERPRISE ARCHITECT),DEKOMPOZICIJA SISTEMSKIH ZAHTEV NA ZAHTEVE ZA KOMPONENTE (MOTOR, KRMILNIK, REDUKTOR, ITD),PRIPRAVA PLANA SISTEMSKIH VALIDACIJ V POVEZAVI S SISTEMSKIMI ZAHTEVAMI,VODENJE SPREMEMB TEHNINIH ZAHTEV V SISTEMU POLARION SKOZI CELOTNO TRAJANJE PROJEKTA., UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INENIR OZ. MAGISTER ELEKTROTEHNIKE ALI DRUGE USTREZNE TEHNINE SMERI (2. BOL.ST.),AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,POZNAVANJE SISTEMOV KAKOVOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI,ZAELJENE IZKUŠNJE NA PODROJU ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  01.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic:DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  01.05.2021 Updated on: 03.05.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNI...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  20.04.2021 Updated on: 22.04.2021

  RAZVRŠEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZINIH IN POMONIH DEL V SKLADU Z NAVODILI. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, BLAGA IN TRANSPORTNIH ENOT. SPREMSTVO IN POMO VOZNIKU PRI NALAGANJU IN RAZKLADANJU VOZIL. POMO DOSTAVLJALCEM IN PISMONOŠEM PRI DOSTAVI. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., DELO SE OPRAVLJA V POZNO POPOLDANSKEM IN NONEM ASU. IZBRAN KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE DELOVNO MESTO NA KATERO SE PRIJAVLJA. UPOŠTEVANE BO...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  20.04.2021 Updated on: 22.04.2021

  USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT.RAZVRŠANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK.USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT.DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA. PREVZEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH STRANK. OPRAVLJANJE PRIMOPREDAJE POŠTNIH POŠILJK. OPRAVLJANJE IZMENJAVE IN PREVOZA POŠTNIH POŠILJK, BLAGA IN SKLEPOV. OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV. VLAGANJE POŠILJK V STROJNE NAPRAVE. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  20.04.2021 Updated on: 22.04.2021

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE, NADZIRANJE, SERVISIRANJE, POSLUEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV TER RAUNALNIŠKE OPREME. ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL V EKSPEDITU. UREJANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC MATERIALA. PRIPRAVLJANJE POROIL IN EVIDENC S PODROJA DELA. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., NAJMANJ V. STOPNJA IZOBRAZBE S POUDARKOM NA ELEKTRO SMERI (ELEKTROTEHNIK ALI MEHATRONIK OPERATER DRUG USTREZEN POKLIC. PRIPOROENO ZNANJE ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA NA RAVNI A1. OBVEZEN VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ljubljana; Bohinj Commune Edit filters