Jobmonitor. Search results for Celje, Bohinj Commune

11 Jobs found

Used filters:
 • Celjex
 • Bohinj Communex
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VOJAK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2030, polni delovni as, 40, VOJAK I, OB VLOITVI VLOGE ZA ZAPOSLITEV NE SMETE BITI STAREJŠI OD 27 LET (V LETU 2020 LAHKO VLOGO ODDAJO VSI KANDIDATI IN KANDIDATKE LETNIKA ROJSTVA 1993 OZIROMA MLAJŠI), IMATE OPRAVLJENO SREDNJO ŠOLO, STE DRAVLJAN ALI DRAVLJANKA RS IN NIMATE DVOJNEGA DRAVLJANSTVA, STE TELESNO IN DUŠEVNO SPOSOBNI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE VOJAŠKE SLUBE, NA DAN ZAPOSLITVE NE BOSTE LAN NOBENE POLITINE STRANKE, NISTE BILI PRAVNOMONO OBSOJENI ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLNOSTI, IN NISTE BILI OBSOJENI NA VE KOT TRIMESENO NEPOGOJNO ZAPORNO KAZEN ZA KAKŠNO DRUGO KAZNIVO DEJANJE OZIROMA ZOPER VAS NE TEE KAZENSKI POSTOPEK, BOSTE USPEŠNO OPRAVILI PREVERJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI, DA ZA VAS NE OBSTAJA VARNOSTNI ZADR...

 • Company MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VOJAK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2030, polni delovni as, 40, VOJAK II, OB VLOITVI VLOGE ZA ZAPOSLITEV NE SMETE BITI STAREJŠI OD 27 LET (V LETU 2020 LAHKO VLOGO ODDAJO VSI KANDIDATI IN KANDIDATKE LETNIKA ROJSTVA 1993 OZIROMA MLAJŠI), IMATE OPRAVLJENO TRILETNO POKLICNO ŠOLO, STE DRAVLJAN ALI DRAVLJANKA RS IN NIMATE DVOJNEGA DRAVLJANSTVA, STE TELESNO IN DUŠEVNO SPOSOBNI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE VOJAŠKE SLUBE, NA DAN ZAPOSLITVE NE BOSTE LAN NOBENE POLITINE STRANKE, NISTE BILI PRAVNOMONO OBSOJENI ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLNOSTI, IN NISTE BILI OBSOJENI NA VE KOT TRIMESENO NEPOGOJNO ZAPORNO KAZEN ZA KAKŠNO DRUGO KAZNIVO DEJANJE OZIROMA ZOPER VAS NE TEE KAZENSKI POSTOPEK, BOSTE USPEŠNO OPRAVILI PREVERJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI, DA ZA VAS NE OBSTAJA VAR...

 • Company METRO TRGOVSKA DRUŽBA D.D., LAVA 8, 3000 CELJE in
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠEMO PRODAJALCE, KI BODO NAŠIM POSLOVALNICAM PRIPOMOGLI K STABILNOSTI IN NEMOTENEMU DELOVANJU. IŠEMO POZITIVNE LJUDI, KI ZNAJO DELOVATI V TIMU IN S SODELAVCI VZPOSTAVITI KOREKTEN IN PROFESIONALEN ODNOS. VERJAMEMO, DA STE PRIPRAVLJENI NA UENJE IN DA BOSTE ISTOASNO PREDAJALI SVOJE ZNANJE IN IZKUŠNJE Z NAMI Z NAMENOM, DA DOSEEMO MAKSIMALNO UINKOVITOST IN PRIJETNO DELOVNO VZDUŠJE. OSNOVNE NALOGE, S KATERIMI SE BOSTE DNEVNO SREEVALI SO AKTIVNO DELO S STRANKAMI SKOZI CELOTEN PRODAJNI PROCES, SKRB ZA UREJENO IN ISTO POSLOVALNICO TER PRAVOASNO PREVZEMANJE POŠILJK. VESELIMO SE VAŠE PRIJAVE., , ...

 • Company L MARK d.o.o.; L MARK d.o.o., PE ŠOLA VOŽNJE KOS ROGAŠKA SLATINA, Brestovška cesta 19 , 3250 ROGAŠKA in
  26.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  UITELJ VONJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - POUEVANJE PRAKTINEGA DELA KANDIDATOV B KATEGORIJE - POUEVANJE KANDIDATOV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV. PREDNOST IMAJO KANDIDATI Z OBEMI VELJAVNIMI DOVOLJENJI. DELO POTEKA ROGAŠKA SLATINA/PTUJ/CELJE, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18 , 8270 KRŠKO in
  24.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  MENEDERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROJU LOGISTIKE, SKLADIŠENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA PODROJA LOGISTIKE (NABAVA, PLANIRANJE, SKLADIŠENJE, ODPREMA),PRIPRAVLJANJE STRATEGIJE DRUBE S PODROJA LOGISTIKE IN IZVAJANJA LE-TE,PRIPRAVLJANJE ANALIZ, POROIL, STROKOVNIH PODLAG IN INFORMACIJ S PODROJA DELA ZA POTREBE DRUBE IN ZUNANJE UPORABNIKE, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN DRUGIH PREDPISOV, KI VPLIVAJO NA IZVEDBO PROCESA DELA IN POSLOVANJE DRUBE IN PRIPRAVA PREDLOGOV UVAJANJA SPREMEMB, PRENOS ZNANJA IN UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV, SPREMLJANJE USPEŠNOSTI DELA SODELAVCEV IN SKRB ZA MOTIVIRANJE IN RAZVOJ SODELAVCEV, RAZVIJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, PRIPRAVLJANJE S...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROJA DELA PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG VODENJE PROJEKTOV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NARTA PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: Pogoji za zasedbo delovnega mesta: Izobrazba po Klasius-u: 17001, 17002, 17003 ali 17099), dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, vozniški izpit B kategorije, višja raven znanja tujega jezika – B1, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, natannost in zanesljivost, sposobnost dela v timu, in...

 • Company P.M.V., družba za gostinstvo in storitve d.o.o., Šolska ulica 18 , 2314 ZGORNJA POLSKAVA in
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KUHARSKA DELA, del. mesto: PICERIJA FEJST TEJST, ULICA BRATOV VOŠNJAKOV 1, CELJE, dvoizmensko...

 • Company ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin, Cinka in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  MENEDERJI ZA SPECIALIZIRANE STROKOVNE IN TEHNINE STORITVE, D. N., poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA JAVNI GOSPODARSKI  ZAVOD, ORGANIZIRA, NARTUJE IN VODI DELO, PRIPRAVLJA PROGAM DELA, KATEREGA SESTAVNI DEL JE FINANNI NART S KADROVSKIM NARTOM, PRIPRAVI PREDLOG AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, PRIPRAVI PREDLOGE DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV, KI JIH SPREJME UPRAVNI ODBOR ZAVODA, PRIPRAVI IN POSREDUJE UPANU IN UPRAVNEMU ODBORU ZAVODA POLLETNO POROILO, PRIPRAVI LETNO POROILO, OBRAUNE IN ZAKLJUNI RAUN IN GA PREDLOI V OBRAVNAVO UPRAVNEMU ODBORU ZAVODA TER V SPREJEM USTANOVITELJICI, PREDLAGA UPRAVNEMU ODBORU SPREJETJE CENIKA JAVNE GOSPODARSKE SLUBE IN CENIKA TRNE DEJAVNOSTI, POROA USTANOVITELJU IN UPRAVNEMU ODBORU O ZADEVAH, KI ...

 • Company MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  VODJA OBINSKEGA UPRAVNEGA ORGANA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VODENJE ODDELKA IN KOORDINIRANJE DELA DELAVCEV TER SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI IN ORGANI    OBINE,                                                                                                                         - NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD RAZVOJEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUB,    PROSTORSKIM UREJANJEM, EVROPSKIMI PROJEKTI,                                                                                                     - NADZOR NAD GOSPODARJENJEM Z NEPREMINIM PREMOENJEM MOC,                                                                                                          - NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD INVESTICIJSKIMI PROCESI OBINE,               ...

 • Company MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  ARHITEKTI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - OPRAVLJANJE NALOG NA PODROJU PROSTORSKEGA NARTOVANJA;- SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG S PODROJA NARTOVANJA IN UREJANJA PROSTORA ZA   PLANSKE IN IZVEDBENE PROSTORSKE AKTE;- SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDOBINSKIH, REGIONALNIH IN DRAVNIH PROSTORSKIH AKTOV;- SODELOVANJE PRI POSTOPKIH ZA DOLOANJE POGOJEV PROSTORSKEGA NARTOVANJA TER UMEŠANJA   OBJEKTOV V PROSTOR;- SKRB ZA AURNOST IN PRAVILNOST BAZE PROSTORSKIH PODATKOV IN KART V GEOGRAFSKEM INFORMACIJSKEM   SISTEMU (GIS);- DAJANJE INFORMACIJ STRANKAM V ZVEZI Z VELJAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI IN UREJANJEM PROSTORA;- USKLAJEVANJE PROSTORSKEGA NARTOVANJA Z NOSILCI UREJANJA PROSTORA;- SODELOVANJE V POSTOPKIH PRIPRAVE PROSTORSKIH STRATEŠKIH, PLANSKIH IN IZVEDBENIH AKTOV;...

 • Company MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28 C, 1000 in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE EVIDENC IN ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV, POSREDOVANJE INFORMACIJ STRANKAM, UREJANJE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV, PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTINIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV, VODENJE EVIDENC.  KANDIDAT OBVEZNO VLOI PRIJAVO NA PREDPISANEM OBRAZCU »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«, KI JE OBJAVLJENA NA OSREDNJEM SPLETNEM MESTU DRAVNE UPRAVE GOV.SI, , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Celje; Bohinj Commune Edit filters