Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

19 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 35 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  29.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, skrajšan delovni as, 25, SPREMSTVO IN POMO OTROKU TER OPRAVLJANJE DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi,  potrdilo, da kandidat ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Vloge sprejemamo samo preko e-naslova šole. Neto plaa pribl. 450 EUR., dopoldan...

 • Company VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE in Bloke
  29.02.2020

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, Potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company VRTEC CICIBAN, ŠARHOVA ULICA 29, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje bolniške, polni delovni as, 40, POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH IN PRI UPORABI PRIPOMOKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJU, POMO STROKOVNIM DELAVKAM PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA., Potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica, MEZNARIČEV in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELAVCI ZA POMO PRI POUKU, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANE DEKLICE V 3. RAZREDU OŠ, , ...

 • Company VRTEC ČRNUČE, DUNAJSKA CESTA 400, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. ZA AS VKLJUITVE OTROKA V VRTEC, skrajšan delovni as, 20, -POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, -POMO OTROKU PRI UPORABI PRIPOMOKOV,-SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA,-FIZINA POMO OTROKU PRI VKLJUEVANJU V DEJAVNOSTI,-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU,-POMO OTROKU PRI OSEBNI HIGIENI, SLAENJU, OBLAENJU,-SODELOVANJE, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI V VRTCU IN ZUNANJIH USTANOVAH, KI OBRAVNAVAJO OTROKA, -SODELOVANJE S STARŠI,-POMO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI V SKUPINI,-POMO IN SODELOVAJE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA( LETOVANJA..), -JE LAN STROKOVNEGA TIMA, KI PRIPRAVLJA, IZVAJA IN EVALVIRA INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA OTROKA, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA, CESTA ZORE PERELLO-GODINA 1, 6000 KOPER - CAPODIST in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. 30.6.2020, skrajšan delovni as, 30, POMO UENCU, VODENJE TER PODPORA PRI PREMAGOVANJU UENEVIH TEAV IN PRIMANJKLJAJEV., KANDIDATI NAJ DOSTAVIJO POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NISO BILI PRAVNOMONO OBSOJENI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLNOSTI, NA NEPOGOJNO KAZEN ZAPORA V TRAJANJU VE KOT ŠEST MESECEV IN DA NISO BILI PRAVNOMONO OBSOJENI ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST., ...

 • Company VRTEC URŠA, Murnova ulica 14 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. za as vkljuenosti otroka v vrtec, polni delovni as, 40, SKRBI ZA VARNO GIBANJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PO PROSTORIH, OBJEKTU VRTCA  POMAGA OTROKU, DA LAHKO PRIHAJA K IGRI IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNEGA DELA POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB OTROKA SPREMLJA OTROKA NA SPREHODIH IN IZLETIH…, Potrdilo iz kazenske evidence, da niste bili pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 6 mesecev ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., ...

 • Company VRTEC MOJCA, LEVIČNIKOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 20, POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, UPORABI PRIPOMOKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNOIZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU, SODELOVANJE, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI V VRTCU IN ZUN.USTANOVAH, KI OBRAVNAVAJO OTROKA, SODELOVANJE S STARŠI, POMO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA (LETOVANJA)., Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, najdlje do 30.6.2020, polni delovni as, 40, SPREMLJA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI TEKOM ŠOLSKEGA DNEVA, PRI EMER TESNO SODELUJE Z UITELJI, SVETOVALNO SLUBO IN VODSTVOM., V skladu s pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ZGNL mora imeti kandidat tudi znanje slovenskega znakovnega jezika (SZJ) na ravni III. stopnje. Vlogi je potrebno priloiti dokazila o izobrazbi, potrdilo o znanju SZJ (znanje si ima kandidat monost pridobiti v predpisanih rokih po nastopu dela), potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo sodiša, da kandidat ni v kazenskem postopku zoper spolno nedotakljivost (107.a len ZOFVI). Kandidat naj na pisni vlogi navede tudi el...

 • Company Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova ulica 7 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, LABORANT VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA STROKOVNO PODROJE KUHARSTVA., Zaeljena so znanja in delovne izkušnje s podroja slašiarstva in monost prietka dela takoj po izbirnem postopku, ...

 • Company VRTEC TEZNO MARIBOR, DOGOŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Doloen as  oz. izpisa otroka, kateremu spremljevalec je dodeljen, polni delovni as, 40, SPREMLJEVALEC SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD STARŠEV IN GA OB KONCU DNEVA PREDA STARŠEM, POMAGA OTROKU S PP, DA LAHKO PRIHAJA K IGRI IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA, SKRBI ZA TO, DA SE OTROK S PP VARNO GIBLJE PO OBJEKTU IN MU PRI TEM POMAGA, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNI V ZVEZI S SPREMLJANJEM OTROKA S PP V VRTCU TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NARTU VRTCA IN PO NAVODILIH VRTCA V SKLADU S PREDPISI. RAVNATELJU DAJE POBUDE ZA PRILAGODITEV POGOJEV DELA OTROK S PP, SKRBI ZA ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA VARNO DELO V SKLADU S PREDPISI O VARSTVU PRI DELU. V NUJNIH PRIMERIH DEL...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO, Kuteževo 2 F, 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, SPREMLJEVALEC BO DELO OPRAVLJAL V VRTCU SAJ GRE ZA MANJŠEGA OTROKA. DELO SPREMLJEVALCA GIBALNO OVIRANIH OSEB JE, DA SPREMLJA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI OZIROMA GIBALNO OVIRANE V VSAKDANJE ZIVLJENJU., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA STANKA VRAZA ORMOŽ, DOBRAVSKA ULICA 13 A, 2270 ORMOŽ in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, skrajšan delovni as, 24, spremljevalec bo nudil pomo otroku pri pouku in jutranjem varstvu ter dnevnih dejavnostih., , ...

 • Company VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, vezano na status otroka v vrtcu, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU IN URESNIEVANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNE DEJAVNOSTI IN VARNOSTI OTROK, FIZINA POMO OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, Potrdilo o nekaznovanosti. V vlogi naj kandidati navedejo elektronski naslov za obvešanje., ...

 • Company VRTEC ZARJA, ZAGAJŠKOVA ULICA 8, 3000 CELJE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. oziroma za as vkljuenosti otroka s posebnimi potrebami v vrtcu, vendar najdlje, polni delovni as, 40, FIZINA POMO OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI ZA NEMOTENO VKLJUEVANJE V DEJAVNOST V OKVIRU VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA PROGRAMA., Izobrazba: štiriletni srednješolski program, zaeleni kandidati s podroja predšolske vzgoje. Vlogi je potrebno priloiti potrdilo iz kazenske evidence oz. lastno izjavo kandidata, iz katere smiselno izhaja, da oseba ni zabeleena v kazenski evidenci. , ...

 • Company VRTEC PEDENJPED, CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.8. 2020 oz. do izpisa otroka med šolskim letom 2019/2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA  IN NALOGE  DOLOENE  S PREDPISI, LETNIM  DELOVNIM NARTOM VRTCA TER V SKLADU  S SKLEPI VODSTVA  VRTCA, PRI EMER: POMO OTROKU PRI OSNOVNIH  AKTIVNOSTIH, POMO OTROKU PRI UPORABI  PRIPOMOKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA, FIZINA POMO OTROKU PRI VKLJUEVANJU  V DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU, POMO OTROKU PRI OSEBNI HIGIENI, SLAENJU, OBLAENJU, SODELOVANJE, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI V VRTCU IN ZUNANJIH USTANOVAH, KI OBRAVNAVAJO OTROKA, SODELOVANJE S STARŠI, POMO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI V SKUPINI, POMO IN SODELOVAJE PRI IZVAJANJU DEJA...

 • Company VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ZVEZNA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Doloen as  oz. DO 31.08.2020 OZ. DO IZSTOPA OTROKA IZ VRTCA, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA. POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, PRI UPORABI PRIPOMOKOV, FIZINA POMO OTROKU PRI VKLJUEVANJU V DEJAVNOSTI..., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI, ŠENTVID PRI STIČNI 46, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. 30.6.2020, skrajšan delovni as, 20, POMO UENCU Z VEDENJSKIMI IN USTVENIMI TEAVAMI, , ...

 • Company VRTEC MENGEŠ, ŠOLSKA ULICA 12, 1234 MENGEŠ in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. izteka potreb oziroma izpisa otroka iz vrtca, polni delovni as, 40, VSEBINA DELA JE ODVISNA OD VSEBINE IZDANE ODLOBE O USMERJANJU OTROKA ZA POSAMEZNEGA OTROKA OZIROMA OD VRSTE PRIMANJKLJAJA, KI GA OTROK IMA., Kandidatki naj k vlogi priloijo potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo da niso v kazenskem postopku, ter potrdila o dosedanjih delovnih izkušnjah. Prednost imajo kandidati z izobrazbo iz Predšolske vzgoje., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters