Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

11 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, TOVARNIŠKA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2021, skrajšan delovni as, 35, SPREMLJANJE IN POMO GIBALNO OVIRANIM UENCEM, Zaposlitev je za doloen as, do 30. 6. 2021, za krajši delovni as 35,2 uri na teden (dele delovnega asa 0,88). V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18 , 8250 BREŽICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2021, skrajšan delovni as, 20, SPREMSTVO, Drugi pogoji: POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA Predpisana strokovna izobrazba: srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba. Posebna znanja in zmonosti:znanje slovenskega jezika, specialno pedagoška znanja. Drugi pogoji: ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev, ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Specifini pogoji dela: delo v neenakomerno razporejenem delovnem asu, delo na sedeu šole in izven šole v skladu s potrebami delovnega procesa. Delovne izkušnje zaelene, poskusno delo: v skladu s KP VIZ. OBVEZNO PRI...

 • Company DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA - 2. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, Ulica heroja Mohorja in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 8, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEGA UENCA., Prietek dela je takoj po izteku roka prijave. Priloiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja madarskega jezika po ZPIMVI-A. Priloiti obe dokazili o nekaznovanosti v skladu s 107.a lenom ZOFVI. , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC, BAZOVIŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 9 mesecev, skrajšan delovni as, 24, SPREMLJEVALEC UENKE Z DIABETESOM, POMO PRI UPORABI RPALKE IN DRUGEM DELU., , dopoldan...

 • Company SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA TECNICA DI CAPODISTRIA, Šmarska cesta 4 E, 6000 KOPER - C in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, NUDENJE FIZINE POMOI GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU, DRUGE NALOGE V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DEL.MESTA, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA., Znanje in izkušnje pri delu in negi z gibalno oviranimi dijaki, zmonost empatije do otrok s posebnimi potrebami, potrpeljivost, znanje prve pomoi, pisno dokazilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., ...

 • Company Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021 OZ. DO PREDASNEGA PRENEHANJA RAZLOGA, skrajšan delovni as, 30, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI IN POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O NEKAZNOVANOSTI, VLOGO POŠLJITE PO KLASINI POŠTI - PRIPOROENO, ...

 • Company VRTEC SLOV. KONJICE, Usnjarska cesta 12 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO IN SPREMSTVO OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, PRIPOROENA SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA ZDRAVSTVENE SMERI (SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK) ALI DRUGA USTREZNA SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE (LASTEN PREVOZ)., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 11, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ŠOLE, NAVODILI UITELJA, RAVNATELJA/POMONIKA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA. NUDI POMO UITELJU PRI IZVAJANJU NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA IZ OPISA SISTEMIZIRANEGA DELOVNEGA MESTA »LABORANT III« SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST OŠ ZALOG; NUDI POMO UITELJU PRI IZVAJANJU PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO IZ OPISA SISTEMIZIRANEGA DELOVNEGA MESTA; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z LETNIM DELOVNIM NARTOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA; DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA IN POMONIKA RAVNATELJA., Izobrazba: V. stopnja; splošna matura z izbirnim predmetom biologija, kemija ali fizika ali srednja ozirom...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60 , 1352 PRESERJE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMSTVO IN POMO GIBALNO OVIRANEMU UENCU, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA, Izobrazba: srednješolska izobrazba druboslovne, zdravstvene ali pedagoške smeri, potrdilo o nekaznovanju, osnovno medicinsko znanje in izkušnje z delom z gibalno oviranimi osebami, zaelen lasten prevoz, dopoldan...

 • Company VRTEC CICIBAN, ŠARHOVA ULICA 29, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. od 1. 10. 2020 do 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH IN PRI UPORABI PRIPOMOKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJU, POMO STROKOVNIM DELAVKAM PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, Potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ZVEZNA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  DELAVCI ZA POMO PRI POUKU, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31.8.2021, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters