Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

13 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva ulica 15 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 10 mesecev oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKE, NASTOP DELA TAKOJ., polni delovni as, 40, MOBILNI UITELJ - LOGOPED, EMPATIJA. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI., ...

 • Company VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ, Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. DO 15. 7. 2020, skrajšan delovni as, 16, OPRAVLJANJE NALOG DODATNE STROKOVNE POMOI ZA OTROKE Z ODLOBO O USMERITVI, Potrdilo o konani izobrazbi defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike ali magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu Potrdilo o nekaznovanosti Potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI, ŠOLSKA ULICA 15, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke z daljše bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, POUEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, prošnjo pošljite po navadni pošti z e-naslovom za obvešanje, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, TOVARNIŠKA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2020, skrajšan delovni as, 9, POUEVANJE, Zaposlitev je za doloen as do 31. 8. 2020, za krajši delovni as 9,1 ur na teden (dele delovnega asa 0,227. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC, TRŽAŠKA CESTA 150, 1370 LOGATEC in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DODATNA STROKOVNA POMO UENCEM, Kandidati naj pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev (diploma, strokovni izpit). Potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Nastop dela 14. 4. 2020., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LITIJA, Ulica Mire Pregljeve 3 , 1270 LITIJA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je LOGOPED, PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja in ustrezno diplomo. Vlogi je potrebno priloiti vsa dokazila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje ter potrdilo sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company DOM ANTONA SKALE MARIBOR, Majcigerjeva ulica 37 , 2000 MARIBOR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavca iz bolniškega stalea, polni delovni as, 40, IZVAJA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROCI IN MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA, IZVAJA VSEBINSKE IN METODINE PRIPRAVE NA DELO, SODELUJE S STARŠI IN DRUGIMI UDELEENCI VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA PROCESA TER Z DRUGIMI USTREZNIMI USTANOVAMI IN ORGANIZACIJAMI, PRIPRAVLJA IN VODI PROJEKTE IN INTERESNE DEJAVNOSTI, NADOMEŠA, OPRAVLJA DEURSTVA IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO 107.A LENU ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, P...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, CESTA V MESTNI LOG 46, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31. 8. 2020, skrajšan delovni as, 9, SPECIALNI ALI REHABILITACIJSKI PEDAGOG OZIROMA INKLUZIVNI PEDAGOG, Opravljen strokovni izpit v VIZ, posredovati potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. V prijavi navesti e-naslov za obvešanje., dopoldan...

 • Company ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC, Tržaška cesta 63 , 1370 LOGATEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. Nadomešanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni as, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NARTUJE, TER IZVAJA DNEVNE, MESENE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, PROUUJE ANAMNESTINO IN PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO O MLADOSTNIKIH, SODELUJE NA REDNIH ANALIZAH Z SVETOVALNO SLUBO, PRIPRAVLJA INDIVIDUALIZIRANE PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, SODELUJE NA UVODNIH, EVALVACIJSKIH IN ZAKLJUNIH TIMIH IN DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANEGA DELA Z MLADOSTNIKI., Kandidat mora imeti sposobnost vodenja manjših skupin, sposobnost psihinih in ustvenih obremenitev, komunikativnost,organiziranost. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobra...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO, BRDO PRI LUKOVICI 5, 1225 LUKOVICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. 11.7.2020 oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, zahtevana izobrazba: specialno rehabilitacijski pedagog, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ARTIČE, ARTIČE 39 , 8253 ARTIČE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, POMO UENCEM, pisna vloga z ivljenjepisom, dokazilo o izobrazbi (socialni pedagog), potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, dopoldan...

 • Company ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC, Tržaška cesta 63 , 1370 LOGATEC in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NARTUJE, TER IZVAJA DNEVNE, MESENE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, PROUUJE ANAMNESTINO IN PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO O MLADOSTNIKIH, SODELUJE NA REDNIH ANALIZAH Z SVETOVALNO SLUBO, PRIPRAVLJA INDIVIDUALIZIRANE PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, SODELUJE NA UVODNIH, EVALVACIJSKIH IN ZAKLJUNIH TIMIH IN DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANEGA DELA Z MLADOSTNIKI., Kandidat mora imeti sposobnost vodenja manjših skupin, sposobnost psihinih in ustvenih obremenitev, komunikativnost,organiziranost. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja ter potrdilo o nekaznovanosti. V vlogi...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DUPLEK, KORENSKA CESTA 31, 2241 SPODNJI DUPLEK in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 20, DODATNA  UNA/STROKOVNA POMO UENCEM., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, pogodba se sklene za doloen as 15.3.2020 do 31.8.2020, specialni pedagog-defektolog, specialna in rehabilitacijska pedagogika, inkluzivna pedagogika, pedagog., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters