Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

8 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA STIČNA, Cesta občine Hirschaid 1 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca oz. NADOMEŠANJE, polni delovni as, 40, POUEVANJE - DODATNA STROKOVNA POMO, IZOBRAZBA: MAG. PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti. Nadomešanje delavke na bolniškem dopustu., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE, Gabrovka 30 , 1274 GABROVKA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni as, 40, IZVAJANJE INDIVIDUALNE STROKOVNE POMOI Z UENCI IN OPRAVLJANJE NALOG V SKLOPU SVETOVALNE SLUBE V ŠOLI., Prijavi je obvezno potrebno priloiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: ivljenjepis, potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejši od 3 mesecev), potrdilo da kandidat ni v kazenskem postopku (ki ga izda sodiše), dokazila o ustrezni izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavo na razpis lahko prinesete tudi osebno v upravo šole med 8. in 12. uro., ...

 • Company DOM ANTONA SKALE MARIBOR, Majcigerjeva ulica 37 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROCI IN MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA, IZVAJA VSEBINSKE IN METODINE PRIPRAVE NA DELO, SODELUJE S STARŠI IN DRUGIMI UDELEENCI VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA PROCESA TER Z DRUGIMI USTREZNIMI USTANOVAMI IN ORGANIZACIJAMI, PRIPRAVLJA IN VODI PROJEKTE IN INTERESNE DEJAVNOSTI, NADOMEŠA, OPRAVLJA DEURSTVA IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO 107.A LENU ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI ZARADI DEJANJA ...

 • Company VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 6 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31.12.2020, polni delovni as, 40, INDIVIDUALNO DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI. SODELOVANJE S STARŠI OTROK IN Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA. PISNA IN MATERIALNA PRIPRAVA NA DELO. DODATNO IZOBRAEVANJE., K prijavi na razpis obvezno priloite dokazila o izpolnjevanju predpisanih izobrazbenih pogojev ter potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18 , 8250 BREŽICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke z bolezenskega dopusta, polni delovni as, 40, VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA, Predpisana strokovna izobrazba pridobljena po študijskih programih ustrezne smeri za pridobitev izobrazbe II. stopnje (magistrski ali enoviti magistrski študijski program ustrezne smeri) oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih ustrezne smeri, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi II. stopnje (univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pridobljena pred 11. 6. 2004) in pedagoška ali pedagoško-andragoška izobrazba.Uitelj je lahko tudi:v doloenih razredih in pri doloenih predmetih, kdor izpolnjuje pogoje za uitelja doloenih posebna znanja in zmonosti: strokovni izpit, obvladanje slovensk...

 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA VZGOJNO-IZOBRAEVALNI PROCES, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM TER V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., Univerzitetna izobrazba oz. II. stopnja bolonjskega študija specialne rehabilitacijske pedagogike logopedije in surdopedagogike razrednega pouka visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit s podroja vzgoje in izobraevanja. V primeru, da kandidat nima izobrazbe specialne rehabilitacijske pedagogike ali logopedije in surdopedagogike, mora imeti pridobljena ustrezna specialno pedagoška znanja. V ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR, Borcev za severno mejo 16 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2021, skrajšan delovni as, 7, IZVAJA POUK NA PODLAGI IZDANE ODLOBE UENCA, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA ZA UENCE, POUUJE S POSEBNIMI METODAMI IN TEHNIKAMI, UENCEM ZAGOTAVLJA NEPOSREDNO UNO POMO, PREPOZNAVA IN RAZVIJA MONA UENEVA PODROJA,.., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA, Paplerjeva ulica 15 , 1353 BOROVNICA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI  OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM  PROGRAM ZA POSAMEZNEGA UENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA ZAVODA. , Izobazba: specialni pedagog ali socialni pedagog. Opravljen strokovni izpit. Potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters