Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

11 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA, Zasavska cesta 42 , 1231 in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA UENJE IN SOCIALNO ZORENJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO Z RANJLJIVIMI SKUPINAMI, SKRB ZA DELOVNO OKUPACIJO IN VARNOST UPORABNIKOV, UENJE, VZPODBUJANJE IN VODENJE UPORABNIKOV PRI AKTIVNOSTIH., Izkušnje na podroju dela z invalidi, prilagodljivost., ...

 • Company Izobraževalni center Geoss d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2 , 1270 LITIJA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA UENJE IN SOCIALNO ZORENJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 22 mesecev oz. 30. 4. 2022, polni delovni as, 40, NALOGE VODJE MENTORSKE SKUPINE - DELO Z OSEBAMI V PROGRAMU PUM-O (SKLADNO Z NALOGAMI OPISANIMI V PROGRAMOM PROJEKTNO UENJE MLAJŠIH ODRASLIH PUM-O), - ODGOVORNOST ZA DELO CELOTNE MENTORSKE SKUPINE, - ODGOVORNOST ZA POROANJE ZRSZ SKLADNO S POGODBO O IZVEDBI PROJEKTA »PROJEKTNO UENJE MLAJŠIH ODRASLIH (PUM-O), - Z UDELEENCEM NARTUJE IN POMAGA URESNIEVATI KARIERNI NART, - EVALVACIJA DELA, - SODELOVANJE Z UDELEENCI IZOBRAEVANJA ODRASLIH IN PREDAVATELJI, - ODGOVORNOST ZA TONOST POSREDOVANIH PODATKOV, - ODGOVORNOST ZA UPOŠTEVANJE IN UPORABO VELJAVNE ZAKONODAJE NA PODROJU IZOBRAEVANJA, - DRUGA DELA GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA PO NALOGU NADREJENEGA, - Opravlje...

 • Company Izobraževalni center Geoss d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2 , 1270 LITIJA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA UENJE IN SOCIALNO ZORENJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 22 mesecev oz. 30. 4. 2022, polni delovni as, 40, DELO IN NALOGE MENTORJA 2 - DELO Z OSEBAMI V PROGRAMU PUM-O (SKLADNO Z NALOGAMI OPISANIMI V PROGRAMOM PROJEKTNO UENJE MLAJŠIH ODRASLIH PUM-O –),- Z UDELEENCEM NARTUJE IN POMAGA URESNIEVATI KARIERNI NART, - EVALVACIJA DELA, - SODELOVANJE Z UDELEENCI IZOBRAEVANJA ODRASLIH IN PREDAVATELJI, - ODGOVORNOST ZA TONOST POSREDOVANIH PODATKOV, - ODGOVORNOST ZA UPOŠTEVANJE IN UPORABO VELJAVNE ZAKONODAJE NA PODROJU IZOBRAEVANJA, - DRUGA DELA GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA PO NALOGU NADREJENEGA, - Opravljen Temeljni izobraevalni program za mentorje PUM ali Temeljni izobraevalni program za mentorje PUM-O, - Vozniški izpit B kategorije, - Napredno obvladovanje dela z r...

 • Company Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL, SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV IN DRUGIH NALOG PO ZAKONU, KI JIH IZVAJA CSD, ZAPOSLITEV V KRIZNEM CENTRU ZA RTVE NASILJA, SPREJEM IN NUDENJE VARNOSTI IN OSKRBE RTVAM NASILJA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI INDIVIDUALNIH NARTOV DELA IN POMOI ZA UPORABNICE, SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ IN IZVEN CSD, SODELOVANJE V STROKOVNIH MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, POMO PRI PRIPRAVI IN ORGANIZIRANJU PROGRAMOV., ELENE DELOVNE IZKUŠNJE V SOCIALNEM VARSTVU, STROKOVNI IZPIT IZ PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ ZUP, ZNANJE S PODROJA KOMUNIKACIJE, MEDSEBOJNIH ODNOSOV, DELO S POSAMEZNIKOM IN SKUPINO, TIMSKO DELO, ZAELENE IZKUŠNJE S PODROJ...

 • Company Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Ljubljanska cesta 9 , 1330 KOČEVJE in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIK DIREKTORJA, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljeno preverjanje usposobljenosti za ustrezno strokovno delo  – opravljen strokovni izpit - poznavanje sistema ISCSD in dokumentnega sistema KRPAN, dopoldan...

 • Company OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, Ljubljanska ulica 9 , 2000 MARIBOR in
  20.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, STROKOVNI DELAVEC V STANOVANJSKI SKUPINI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN V STANOVANJSKI SKUPINI (UPORABNIKI, SVOJCI), SPREMLJANJE UPORABNIKOV, SKUPINSKO DELO POSREDNO ZA UPORABNIKE IN SVOJCE (STIKI S STROKOVNIMI SLUBAMI, PRIPRAVA NA DELO), VODENJE PROSTOVOLJCEV, NARTOVANJE IN POROANJE (TEDENSKI IN LETNI PLAN DELA), PRIPRAVA MESENEGA POROILA, EVALVACIJA, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUBAM, BELEENJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE O DELU, VODENJE IN UREJANJE SEZNAMOV, ADREM IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH PLANOV DELA ENOTE IN SKRB ZA NJEGOVO REALIZACIJO., OBVEZNO OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA. , dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Posavje, Trg Matije Gubca 1 , 8270 KRŠKO in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev oz. za as nadomešanja odsotne str.delavke do 30.6.2025, skrajšan delovni as, 36, SMER IZOBRZBE PO 69.LENU ZSV - IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIEKTORJA., v skladu z 69.lenom ZSVopravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva., dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in
  19.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME,SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI,POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME,VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA,SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., – smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV   – 6 ali 9 mesecev delovnih izkušenj v skladu z 69. lenom ZSV – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.  ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE:  – dopolnilna znanja s podroja dela – sposobnost skupinsk...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in
  19.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL,IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL,SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., – smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV   – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.  ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE:  - dodatna znanja s podroja dela - sposobnost presoje in od...

 • Company Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, Resljeva cesta 18 in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA V ETRTNIH MLADINSKIH CENTRIH IN NJIHOVI OKOLICI, NATANNO SPOZNAVANJE LOKALNEGA OKOLJA TER NAVEZOVANJE STIKOV Z AKTERJI, KI V TEM LOKALNEM OKOLJU DELUJEJO, NAVEZOVANJE STIKOV Z MLADIMI IZ ETRTNEGA MLADINSKEGA CENTRA IN PODPORA PRI MOTIVACIJI ZA NJIHOVO AKTIVNO PARTICIPACIJO , SKRB ZA INFORMIRANJE LOKALNEGA OKOLJA O DELOVANJU ETRTNEGA MLADINSKEGA CENTRA, POGLOBLJENO NAVEZOVANJE STIKOV Z NEPRIDOBITNIMI MLADINSKIMI ORGANIZACIJAMI, KI DELUJEJO V MESTNI OBINI LJUBLJANA, POMO PRI UVAJANJU PROSTOVOLJNIH ZUNANJIH SODELAVCEV, ORGANIZIRANJE DELAVNIC ZA MLADE OZIROMA POMO PRI NJIHOVI ORGANIZACIJI, POMO PRI KOORDINIRANJU ODDAJE PROSTORA IN OPREME JAVNEGA ZAVODA, PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN VO...

 • Company Center za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, skrajšan delovni as, 20, IZVAJA  NARTOVANE NALOGE V INDIVIDUALNEM IN SKUPNOSTNEM   PROGRAMU, SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI  INDIVIDUALNIH  NARTOV POMOI, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA   POROILA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI  POMONIKA DIREKTORJA. , Zaelena so znanja pridobljena z  dodatnim izobraevanjem in usposabljanjem. Delo se bo opravljalo v Dnevnem centru za otroke in mladostnike v Idriji ter na sedeu Enote Idrija. Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na e- naslov:  , pri emer naj se sklicujejo na reg. št. objave. , popoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters