Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

25 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19 , 4000 KRANJ in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA SOCIALNO PREVENTIVO, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. DELO Z OTROCI IN MLADOSTNIKI V DNEVNEM CENTRU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE., POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: -specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), -visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali -magistrs...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, ZBIRANJE SOCIALNO ANAMNESTINIH PODATKOV O PACIENTU, ANALIZA PODATKOV IN OPREDELITEV POTREB, STISK IN TEAV TER OPREDELITEV NAJPOMEMBNEJŠIH DEJAVNIKOV ZA MONE REŠITVE, REŠEVANJE ZA REHABILITACIJO RELEVANTNIH SOCIALNIH PROBLEMOV IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU PROGRAMOV CELOSTNE REHABILITACIJE, SVETOVANJE PACIENTOM IN SVOJCEM S PODROJA SOCIALNO VARSTVENIH PREDPISOV IN PRAVNO MATERIALNIH PRAVIC TER POMO PRI UVELJAVLJANJU LE TEH, SODELOVANJE S SVOJCI IN SLUBAMI V SOCIALNEM OKOLJU PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNE MREE POMOI., Poklicno usmerjanje, zaelena znanja in izkušnje z mladimi s posebnimi potrebami, za potrebe enote Ljubljana za projekt Prehod mladih., ...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe – v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.  ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: dodatna znanja s podroja dela, sposobnost presoje in odloanja, timskega dela - komunikativnost, natannost...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje delavca do 31.12.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe – v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: elena dodatna znanja in vešine – dopolnilna znanja s podroja dela, sposobnost skupinskega dela, organizacijske in komunikacijske vešine., ...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUINSKIH PREJEMKOV, VODENJE EVIDENCE, ARHIVA, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe – v skladu z 69. lenom ZSV, 6 ali 9 mesecev delovnih izkušenj v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,  opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.  ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: dodatna znanja s podroja dela, sposobnost presoje in odloanja, timskega dela – komunikativnost, natanno...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. predvidoma do 20. 10. 2021, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE:ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM, IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROIL, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROJA, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROJA IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zakljuka izobraevanja, pridobljen strokovni naziv in izobraevalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena; opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj: kandidat navede vse dosedanje delov...

 • Company DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ''VEZI'', Štorje 26 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE PODROJA DELA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SKUPNOSTI, USTVARJALNO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, DELOVANJE V SMERI SAMORAZVOJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE NOVIH IZZIVOV., , dopoldan...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, PRVA SOCIALNA POMO UPRAVIENCEM, UGOTAVLJANJE UPRAVIENOSTI DO STORITVE IN BIVALNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE STORITVE PRI POSAMEZNEM UPRAVIENCU, PSIHOSOCIALNA POMO UPORABNIKOM IN SVOJCEM,PSIHOSOCIALNA POMO SOCIALNIH OSKRBOVALKAM PRI IZVAJANJU SOCIALNE OSKRBE, POSREDOVANJE SPLOŠNIH INFORMACIJ O IZVAJANJU SOCIALNE OSKRBE, POSREDOVANJE SPLOŠNIH INFORMACIJ O IZVAJANJU SOCIALNE OSKRBE, DOKAZILO O IZOBRAZBI SOCIALNI DELAVEC, DOKAZILO O STROKOVNEM IZPITU IZ SOCIALNEGA VARSTVA, ZAELJENE DELOVNE IZKUŠNJE S STAREJŠIMI IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOORDINIRA IN  AKTIVNO SODELUJE S CENTROM ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, IZBRANIM ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM SPECIALISTOM IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI. SOCIALNI DELAVEC RAZISKUJE CELOSTNO DRUINSKO SITUACIJO: POTREBE, ELJE IN ZMONOSTI PACIENTA TER NJEGOVE DRUINE. IZVAJA SKUPNOSTNE STORITVE: OBISK DRUINE NA DOMU Z NAMENOM POMOI, EDUKACIJE IN STROKOVNE PODPORE PACIENTU IN DRUINI. POMAGA PRI AKTIVACIJI VIROV MOI IN POMOI DRUINI. POVEZUJE SE Z VSEMI, ZA DRUINO POMEMBNIMI OSEBAMI IN INSTITUCIJAMI, OB SOGLASJU IN PARTNERSKEM SODELOVANJU Z DRUINO. IZVAJA SVETOVALNE POGOVORE TER EDUKACIJSKE IN PREVENTIVNE DELAVNICE VEZANE NA VAROVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA. DELO IN SODELOVANJE S PACIENTOM IN DRUINO ZAJEMA POGOVORE S PACIENTOM IN DR...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA SPREMLJANJE E-POŠTE SPREMLJANJE OKRONIC ZZZS OBVLADOVANJE RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROJU UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROJA POZNAVANJE PROGRAMA PREPREEVANJA OKUB V ZAVODU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU MENTORJA, POMONIKA DIREKTORJA ZA PODROJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.   , KANDIDAT MORA PRED SKLENITVIJO POGODBE O ZAPOSLITVI PREDLOITI POTRDILA IZ KAZENSKIH EVIDENC (NEKAZNOVANOST, NEOBSTOJ KAZ. POSTOPKA). Kandidat naj v prijavi navede e-naslov za potrebe zaposlitvenega postopka, ...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7 , 1357 NOT in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM V CENTER (KANDIDATI, SVOJCI, INSTITUCIJE), SPREJEM VLOG, PRIPRAVA, OBRAVNAVA, SPREJEM STANOVALCEV IN POMO PRI VKLJUEVANJU V NOVO OKOLJE, UREJANJE DOMSKE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV, OBVEŠANJE DOMSKIH IN JAVNIH SLUB OZIROMA DRUGIH ORGANOV O SPREMEMBAH (VSELITEV, ODSOTNOST, ODSELITEV, SMRT), UREDITEV PRIJAVE OZIROMA ODJAVE ZAASNEGA BIVALIŠA, SPREJEMANJE IN UREJANJE PRITOB IN ELJA STANOVALCEV, UREJANJE ODSELITEV IN SKRB ZA OBVEŠANJE TER UREJANJE OSTALEGA OB SMRTI STANOVALCA (SVOJCI IN DRUGI, POPIS PREMOENJA STANOVALCEV, EVENTUALNA UREDITEV POKOPA), EVIDENCA IN DRUGI PODATKI O STANOVALCIH, SPREJEMANJE IN POZNAVANJE POUTJA STANOVALCEV TER REŠEVANJE NJIHOVE PROBLEMATIKE, SVET...

 • Company URI - Soča; CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO MARIBOR, ČUFARJEVA CESTA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega sodelavca, predvidoma do 31. decembra 2021., polni delovni as, 40, ZBIRANJE SOCIALNO ANAMNESTINIH PODATKOV O PACIENTU, ANALIZA PODATKOV IN OPREDELITEV POTREB, STISK IN TEAV TER OPREDELITEV NAJPOMEMBNEJŠIH DEJAVNIKOV ZA MONE REŠITVE, REŠEVANJE ZA REHABILITACIJO RELEVANTNIH SOCIALNIH PROBLEMOV IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU PROGRAMOV CELOSTNE REHABILITACIJE, SVETOVANJE PACIENTOM IN SVOJCEM S PODROJA SOCIALNO VARSTVENIH PREDPISOV IN PRAVNO MATERIALNIH PRAVIC TER POMO PRI UVELJAVLJANJU LE TEH, SODELOVANJE S SVOJCI IN SLUBAMI V SOCIALNEM OKOLJU PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNE MREE POMOI, IZVAJANJE SOCIOTERAPEVTSKE POMOI PACIENTOM IN NJIHOVIM SVOJCEM (INDIVIDUALNE, SK...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., Gmajna 7 , 1357 NOTRANJE GORICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM V CENTER (KANDIDATI, SVOJCI, INSTITUCIJE), SPREJEM VLOG, PRIPRAVA, OBRAVNAVA, SPREJEM STANOVALCEV IN POMO PRI VKLJUEVANJU V NOVO OKOLJE, UREJANJE DOMSKE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV, OBVEŠANJE DOMSKIH IN JAVNIH SLUB OZIROMA DRUGIH ORGANOV O SPREMEMBAH (VSELITEV, ODSOTNOST, ODSELITEV, SMRT), UREDITEV PRIJAVE OZIROMA ODJAVE ZAASNEGA BIVALIŠA, SPREJEMANJE IN UREJANJE PRITOB IN ELJA STANOVALCEV, UREJANJE ODSELITEV IN SKRB ZA OBVEŠANJE TER UREJANJE OSTALEGA OB SMRTI STANOVALCA (SVOJCI IN DRUGI, POPIS PREMOENJA STANOVALCEV, EVENTUALNA UREDITEV POKOPA), EVIDENCA IN DRUGI PODATKI O STANOVALCIH, SPREJEMANJE IN POZNAVANJE POUTJA STANOVALCEV TER REŠEVANJE NJIHOVE PROBLEMATIKE, SVET...

 • Company ZAVOD PELIKAN - KARITAS ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO, PREVENTIVNO, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN ZDRAVSTVE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE/STROKOVNI VODJA PROGRAMA MATERINSKI DOM; VODENJE ORGANIZACIJSKE ENOTE; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG V ENOTI; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG V ENOTI PRI IZVAJANJU PROGRAMA; SAMOSTOJNA PRIPRAVA, NARTOVANJE IN ORGANIZACIJA STROKOVNEGA DELA V ENOTI; SKRB IN ODGOVORNOST ZA STROKOVNOST DELA V ENOTI TER RACIONALNO IN NAMENSKO PORABO SREDSTEV; SKRB IN ODGOVORNOST ZA PRIDOBITEV NOVIH UPORABNIKOV TER ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNE ZASEDENOSTI V ENOTI; NEPOSREDNO DELO Z UPORABNIKI; SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE UPORABNIKOV PROGRAMA; ZBIRANJE PODATKOV IN PRIPRAVA PISNIH POROIL O DELU;...

 • Company Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Prešernova cesta 10 , 3320 VELENJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA, IZVAJA SOCIALNOVARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, VODI UPRAVNE POSTOPKE, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, POMONIKA DIREKTORJA IN ZAPOSLENIH, POOBLAŠENIH ZA VODENJE POSAMEZNIH DELOVNIH PODROIJ, Smer izobrazbe: smer, skladna z 69. lenom Zakona o socialnem varstvu; Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz...

 • Company NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9 , 2000 MARI in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKEGA IN STROKOVNEGA DELA Z OSEBAMI S PRIDOBLJENO MOGANSKO POŠKODBO., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROJU SOCIALNEGA VARSTVA DOKAZILA JE POTREBNO PRILOITI VLOGI. , dopoldan...

 • Company VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK, VALBURGA 5, 1216 SMLEDNIK in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE Z LDN, V SKLADU Z ODREDBO RAVNATELJA, V SKLADU S PREDPISI, PREDVSEM PA: SODELUJE Z OSTALIMI STROKOVNIMI DELAVCI ZAVODA, SODELUJE NA SESTANKIH VZGOJITELJSKEGA, UITELJSKEGA IN STROKOVNEGA ZBORA, VODI IN UREJA ADMINISTRACIJO OD NARTOVANJA DO EVALVACIJE PO PREDPISU O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, SKRBI ZA OSEBNO MAPO OTROK, SODELUJE S STARŠI, CENTRI ZA SOCIALNO DELO, SODIŠI, OBASNO SPREMLJA MLADOSTNIKE DOMOV, NA SODIŠA ITD.., STROKOVNI IZPIT ZA PODROJE VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, PSIHINE, FIZINE IN USTVENE OBREMENITVE PRI DELU Z MLADOSTNIKI, ODGOVORNOST ZA VARNOST OTROK IN STROKOVNOST DELA. MONOST IZVAJANJA DELA Z IZREDNO ZAHTEVNIMI OTROCI IN MLADOSTNIKI, DEL...

 • Company Center za socialno delo Spodnje Podravje, Trstenjakova ulica 5 A, 2250 PTUJ in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE STROKOVNIH TIMOV, IZDELAVA MNENJ ZA POTREBE POSTOPKOV, , dopoldan...

 • Company ''UP'' DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE, Kersnikova ulica 3 , 1000 LJUBLJA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STROKOVNI VODJA, STROKOVNI DELAVEC PROGRAMA ZA ZASVOJENE, PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN VODENJE INDIVIDUALNIH TER SKUPINSKIH PROGRAMOV, SVETOVANJE, SPREMLJANJE IN KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI TER INFORMIRANJE O MREI PROGRAMOV IN STORITEV, ZAGOVORNIŠTVO, OZAVEŠANJE TER PODPIRANJE UPORABNIKOV, MOTIVIRANJE UPORABNIKOV ZA VKLJUEVANJE V ABSTINENNE PROGRAME, OBLIKOVANJE INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA DELA Z UPORABNIKI, SODELOVANJE S SORODNIMI INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI  IZOBRAEVANJ, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE TER PRIPRAVLJANJE PRIJAV NA JAVNE RAZPISE IN POROIL TER DRUGIH NALOG PO NAVODILU PREDSEDNICE DRUŠTVA. MONOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOEN AS., ZA DELOVNO MESTO JE ZAH...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve,...

 • Company ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, REALIZIRANJE PROGRAMA DNEVNI CENTER ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NARTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUENE V PROGRAM,INFORMATIVNI IN SVETOVALNI RAZGOVORI Z OSEBAMI, VKLJUENIMI V PROGRAM, PODPORA PRI UREJANJU SOCIALNEGA IN KAZENSKO- PRAVNEGA STATUSA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU KRIZNIH SITUACIJ, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO,SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOIH DEJAVNOSTI V ENOTI (TABORI, IZLETI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI), UVAJANJE SODELAVCEV, PRIPRAVA PREGLEDOV STANJA PROGRAMA, RAZVOJ STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROJU SAMOPOMOI IN SAMOORGANIZACIJE UPORABNIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, S...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: stopnja izobrazbe oz. usposobljenosti: specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba – vse...

 • Company Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Ljubljanska cesta 9 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje zaasno odostne delavke, polni delovni as, 40, –IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA–IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV–SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA–SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA–IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, - strokovni izpit iz podroja socialnega varstva  - strokovni izpit iz pravnega postopka  - poznavanje sistema ISCSD in KRPAN, dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19 , 4000 KRANJ in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. DELO NA PODROJU VARSTVA DRUINE. PRI PRIJAVI OBVEZNO PRIPISATI REGISTRSKO ŠTEVILKO PRIJAVE. , POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: -specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: -v skladu z 69. leno...

 • Company Center za socialno delo Celje, Opekarniška cesta 15 B, 3000 CELJE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke (nadomešanje), polni delovni as, 40, –IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA IN DEJAVNOSTI KRIZNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE–IZVAJA SOCIALNOVARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV–VODI UPRAVNE POSTOPKE–SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV–VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA–SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA–IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, POMONIKA DIREKTORJA IN ZAPOSLENIH, POOBLAŠENIH ZA VODENJE POSAMEZNIH DELOVNIH PODROIJ, - smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV  –opravljen st...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters