Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

35 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, 3204 DOBRNA in Bloke
  29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, INFORMIRANJE PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, SVETOVALNO IN TERAPEVTSKO DELO Z UPORABNIKI IN SVOJCI, UREJANJE IN VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE, UVAJANJE NOVIH OBLIK IN METOD DELA TER DRUGO RAZVOJNO IN RAZISKOVALNO DELO, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH  TIMIH, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, Delovno mesto se sklepa za doloen as opravljanja pripravništva za poklic socialnega delavca. Kandidati, ki e imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit iz socialnega varstva bodo iz postopka izloeni., ...

 • Company VEZI VIZIJA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Štorje 26 , 6210 SEŽANA in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 20, NARTOVANJE, VODENJE TER KOORDINACIJA DELAVK PRI IZVAJANJU POMOI NA DOMU STAREJŠIM OSEBAM., , dopoldan...

 • Company CSD Osrednja Slovenija – vzhod; Enota Litija, Ljubljanska cesta 12 , 1270 LITIJA in Litija
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA. IZVAJA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV. SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV. VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA. SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA. IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Obvezni pogoji so: izobrazba v skladu z 69. lenom Zakona o socialnem varstvu ter opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na Enoti Litija. Izbrani/a kandidat/ka bo opravljal/a delo n...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE, Ropretova cesta 23 , 1234 MENGEŠ in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA (INDIVID.IN SKUPINSKEGA) IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI. ORGANIZACIJA DELA V ENOTI, VODENJE ZAPOSLENIH, SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKON.ZASTOPNIKI IN KLJUNIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI (CSD, ZZZS, ITD.), PRIPRAVA PODLAG ZA IZPLAILA (ZAPOSLENIM, NAMESTITVE,…), SODELOVANJE V STROKOVNIH SKUPINAH ZAVODA, ITD., IZOBRAZBA: UNI.DIPL.PSIHOLOG ALI UNI.DIPL.SOC.PEDAGOG ALI UNI.DIPL.SPEC.IN REH.PEDAGOG. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOC.VARSTVA. ETINOST, ODGOVORNOST, USTREZEN ODNOS DO OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU, ZNANJA S PODROJA SKUPINSKE DINAMIKE, TERAPEVTSKA ZNANJA, VODSTVENE SPOSOBNOSTI. , ...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIK PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU OSKRBOVANCEV, IZDELOVANJE ANALIZ IN POROIL,..., preizkus iz poznavanja ZUP, poznavanje skupinske dinamike in malih skupin, znanja s podroja psihološkega svetovanja, poznavanje psihologije in gerontologije starostnika, preizkus iz varstva pri delu, ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. nadomešanje dolgotrajne bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU STANOVALCEV, VODENJE SPREJEMA, PREMESTITVE IN ODPUSTA STANOVALCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI KULTURNEGA IN DRUABNEGA IVLJENJA V DOMU, IZVAJANJE DELA IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA., Sposobnost vodenja manjših skupin, komunikativnost, sposobnost presojanja in odloanja, natannost, zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, odzivnost, ustvena stabilnost. Delovno mesto je v enoti DU Breice. Enoizmensko delo. Za...

 • Company SONČNI DOM DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O., ŽELEZNIKOVA ULICA 10, 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE ZAKONODAJE ZA CELOTNO PODROJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, DOSLEDNO UPOŠTEVANJE LE TE PRI DELU, UGOTAVLJANJE POTREB IN SOCIALNEGA STANJA S POMOJO OBSTOJEE DOKUMENTACIJE, RAZGOVORI Z BODOIMI STANOVALCI IN SVOJCI, OBISKI, NUDENJE MONOSTI OGLEDA DOMA TER PRIPRAVA NA PRESELITEV V DOM, IZVAJANJE AKTIVNOSTI PRVE SOCIALNE POMOI, SODELOVANJE V STROKOVNEM TEAMU V OKVIRU REŠEVANJA SOCIALNOVARSTVENE OSKRBE, NARTOVANJE SPREJEMA STANOVALCEV V DOM, OBLIKOVANJE SISTEMA DOKUMENTIRANJA CELOTNEGA PROCESA SOCIALNEGA DELA ZA POSAMEZNE STANOVALCE, SKLEPANJE DOGOVOROV ZA SPREJEM V DOM , IZDAJANJE ODLOB O SPREJEMU, PREMESTITVI IN ODPUSTU IZ DOMA, UVAJANJE INDIVIDUALNEGA NARTA DELA ZA POSAMEZNEGA NOVO SPREJETEGA STANOVALCA, SO...

 • Company VRTCI OBČINE ŽALEC, Prežihova ulica 2 , 3310 ŽALEC in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. do 31.12.2021, polni delovni as, 40, SVETOVALNI DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA, TER DELA IN NALOGE PO POOBLASTILU RAVNATELJA. VODI EVIDENCO SVETOVALNEGA DELA PO PREDPISIH O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV. SVETUJE IN POMAGA VZGOJITELJEM PRI DELU Z OTROKI ALI STARŠI, KI POTREBUJEJO UNO IN VZGOJNO POMO IN O TEM VODI EVIDENCO. OPRAVLJA OBISKE V SKUPINI OTROK, RAZGOVOR S STROKOVNIMI DELAVCI IN S STARŠ ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE....., ZUP, strokovni izpit,  potrdilo o nekaznovanju;  Profil: psiholog, pedagog, socialni pedagog, ...

 • Company DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU, Zaloška cesta 40 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE STROKOVNIH STORITEV ZA UPORABNIKE PROGRAMA STANOVANJSKE SKUPINE PO NAELIH NORMALIZACIJE (V NADALJEVANJU TEGA OKVIRJA: PROGRAM), ISKANJE USTREZNIH OBLIK REŠEVANJA PSIHOSOCIALNIH  STISK IN TEAV, IZVAJANJE LAINEGA ZAGOVORNIŠTVA ZA UPORABNIKE PROGRAMA, DELO Z UPORABNIKI (INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO) IN NJIHOVIMI BLINJIMI, SODELOVANJE V INTERVENCIJAH V PROGRAMU (KRIZNE SITUACIJE UPORABNIKA ALI SKUPINE, PREPREEVANJE MATERIALNE ŠKODE…), SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI STROKOVNIMI SLUBAMI, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, SODELOVANJE S LANI UPORABNIKOVEGA OJEGA IN ŠIRŠEGA SOCIALNEGA OKOLJA,  VODENJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC O PROGRAMU IN O SVOJEM DELU, IZVAJANJE EVALVACIJE...

 • Company ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, REALIZIRANJE DOGOVORJENEGA PROGRAMA DNEVNI CENTER, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NARTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUENE V PROGRAM, INFORMATIVNI IN SVETOVALNI RAZGOVORI Z OSEBAMI, VKLJUENIMI V PROGRAM, PODPORA PRI UREJANJU SOCIALNEGA IN KAZENSKO-PRAVNEGA STATUSA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU KRIZNIH SITUACIJ (NPR. HOSPITALIZACIJE, IZKLJUITVE IZ PROGRAMA,…), PRIPRAVA IN IZVAJANJE TEDENSKIH IN MESENIH PROGRAMOV AKTIVNOSTI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO, SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOIH DEJAVNOSTI (TABORI, IZLETI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI) V ENOTI, RAZVOJ,  STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROJU SAMOPOMOI IN SAMOORGANIZACIJE, UPORAB...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu s 70. lenom ZSV. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljeno preverjanje usposobljenosti za ustrezno strokovno delo ali opravljen strokovni izpit. elena dodatna znanja in...

 • Company DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ ŽELVA EUREKA ŽALEC, Šlandrov trg 2 , 3310 ŽALEC in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z MATERIALNO OGROENIMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, strokovni vodja zavetiša za brezdomce, izobrazba  VII.raven - univ.dipl.soc.delavec; univ.dipl.psiholog; strokovni izpit iz socialnega varstva; vsaj 4 leta dela na podroju socialnega varstva, dopoldan...

 • Company DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM ŽRTVAM NASILJA VARNA HIŠA GORENJSKE, Slovenski trg 1 , 4000 KRAN in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UPORABNICAMI IN OTROKI, VODENJE DOKUMENTACIJE POSAMEZNIH UPORABNIC, IZDELAVA IN VODENJE PRIMEROV PO INDIVIDUALNEM NARTU, VODENJE EVIDENC, IZDELAVA STATISTIK, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NA JAVNE RAZPISE, POROIL, EVALVACIJA DELA, DELO NA TERENU, USPOSABLJANJE TER SPREMLJANJE NOVIH METOD DELA IN SPOZNANJ O SOCIALNEM DELU, RAZVOJ NOVIH OBLIK DELA, SODELOVANJE V PROGRAMIH SUPERVIZIJE, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, STROKOVNJAKI IN PROSTOVOLJCI, POROANJE IN PREDSTAVLJANJE PODROJA DELA, IZDAJANJE POTRDIL, MNENJ IN POROIL ZA POTREBE DRUGIH INSTITUCIJ, IZVAJANJE DRUGIH DEL IN PRAVIL PO NALOGU VODJE V PROGRAMIH DRUŠTVA., Smer strokovne izobrazbe oz. poklic: univ.dipl.soc.del., uni.dipl...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. za as odsotnih delavk, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Dodatna zahtevana znanja: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva; elena dodatna znanja:  dodatna znanja s podroja dela,  sposobnost presoje in odloanja, timskega dela, komunikativnost, natannost in zanesljivost...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva, kandidati naj na vlogo za zaposlitev pripišejo registrsko številko prijave., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. oz. za as trajanja pripravništva, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI., Postopke in opravila izvaja po strokovnih standardih v okviru pooblastil in kompetenc, odgovoren odnos do dela, spoštovanje poklicne etike, poznavanje in spoštovanje pacientovih pravic po ZPacP. Kandidati/ke naj pošljejo pisno vlogo z ivljenjepisom (CV) in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota (s pripisom - SOCIALNI DELAVEC - PRIPRAVNIK) ali oddajo vlogo v tajništvu uprave na sedeu zavoda., ...

 • Company Center za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME,   SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI,   POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME,   VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA   ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA   ALI POMONIKA DIREKTORJA., Izobrazba v skladu z 69. lenom,  ZSV. Opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. Delo se bo opravljalo v Dnevnem centru arek.   Kandidati naj prijavi predloijo dokazila o izpolnjevanju pogojev ter navedejo registrsko številko objave., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16 , 8330 METLIKA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM,- SPREJEM VLOG IN PRIPRAVA ZA ODLOANJE,- PRIPRAVA ODLOB,- IZDELAVA INDIVIDUALNIH NARTOV IN EVALVACIJA,- SPREJEM UPORABNIKOV IN POMO PRI VKLJUEVANJU,- OSEBNO SVETOVANJE IN NUDENJE STROKOVNE POMOI,- SPREMLJANJE POUTJA UPORABNIKOV IN REŠEVANJE PROBLEMATIKE V ZVEZI Z BIVANJEM,- IZVAJANJE ANKETE O ZADOVOLJSTVU,  - INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI IN SVOJCI,- UREJANJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC TER ARHIVIRANJE,- PRIPRAVA ANALIZ IN STATISTINIH POROIL,- SKRBNIK NOTRANJIH AKTOV ZAVODA S PODROJA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV,- IZVAJANJE OSTALIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA V OKVIRU ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI, -...

 • Company ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REALIZIRANJE DOGOVORJENEGA PROGRAMA DNEVNI CENTER, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NARTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUENE V PROGRAM, INFORMATIVNI IN SVETOVALNI RAZGOVORI Z OSEBAMI, VKLJUENIMI V PROGRAM, PODPORA PRI UREJANJU SOCIALNEGA IN KAZENSKO-PRAVNEGA STATUSA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU KRIZNIH SITUACIJ (NPR. HOSPITALIZACIJE,IZKLJUITVE IZ PROGRAMA,…), PRIPRAVA IN IZVAJANJE TEDENSKIH IN MESENIH PROGRAMOV AKTIVNOSTI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO, SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOIH DEJAVNOSTI (TABORI, IZLETI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI) V ENOTI, RAZVOJ STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROJU SAMOPOMOI IN SAMOORGANIZACIJE UPORABNI...

 • Company ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.12.2020, skrajšan delovni as, 20, REALIZIRANJE DOGOVORJENEGA PROGRAMA STANOVANJSKE SKUPINE, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NARTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUENE V PROGRAM, INFORMATIVNI IN SVETOVALNI RAZGOVORI Z OSEBAMI, VKLJUENIMI V PROGRAM, PODPORA PRI UREJANJU SOCIALNEGA IN KAZENSKO-PRAVNEGA STATUSA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU KRIZNIH SITUACIJ (NPR. HOSPITALIZACIJE, IZKLJUITVE IZ PROGRAMA,…), PRIPRAVA IN IZVAJANJE TEDENSKIH IN MESENIH PROGRAMOV AKTIVNOSTI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO, SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOIH DEJAVNOSTI (TABORI, IZLETI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI) V ENOTI, RAZVOJ STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROJU SAMOPOMOI IN SA...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ORGANIZACIJSKE, STROKOVNE IN DRUGE NALOGE V PROGRAMU POMOI STAREJŠIM IN INVALIDOM NA DOMU -SPREJEMANJE VLOG, ZBIRANJE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI TER POMO PROSILCEM PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO IZVAJANJA POMOI NA DOMU -NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, NADZOR IN OCENJEVANJE DELA IZVAJALCEV V ENOTI SLUBE -KOORDINIRANJE DELA SOCIALNIH OSKRBOVALCEV -SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI V ZVEZI Z NARTOVANJEM IN IZVAJANJEM SLUBE POMOI NA DOMU -VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA POROIL IN POROANJE O IZVAJANJU DEJAVNOSTI -DRUGE NALOGE SPLOŠNEGA POMENA ZA DOM, V SKLADU Z 9. LENOM PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST , , dopoldan...

 • Company TAXI DAMJAN JERNEJ GOLČER s.p., prevozi in storitve, Ulica pri izviru 6 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ORGANIZACIJI, POMO PRI SKLEPANJU IZVEDBENIH NARTOV, KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI, IZPOLNJEVANJE MESENIH POROIL,..., opravljen strokovni izpit iz podroja socialnega varstva, veizmensko...

 • Company Center za socialno delo Koroška, Ozka ulica 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 56 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO PREDPISIH NA PODROJU SOCIALNEGA VARSTVA, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA IN DEJAVNOSTI KRIZNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, IZVAJA SOCIALNOVARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, VODI UPRAVNE POSTOPKE, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, POMONIKA DIREKTORJA IN ZAPOSLENIH, POOBLAŠENIH ZA VODENJE POSAMEZNIH DELOVNIH PODROIJ, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIAL...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. za as nadomešanja delavke na starševskem in materinskem dopustu, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, SMER IZOBRAZBE: V SKLADU Z 69. L. ZSV. POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE: 6 ALI 9 MESECEV V SKLADU Z 69. L. ZSV. POSEBNI POGOJI: OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA. ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: POZNAVANJE OSNOV RAUNALNIŠ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. as trajanja programa do 31. 3. 2026, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, SMER IZOBRAZBE: V SKLADU Z 69. L. ZSV. POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE: 6 ALI 9 MESECEV V SKLADU Z 69. L. ZSV. POSEBNI POGOJI: OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA. ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: POZNAVANJE OSNOV RAUNALNIŠTVA, VOZNIŠKI IZPIT B KATEG...

 • Company DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OBRAVNAVA PROŠENJ ZA SPREJEM V DOMSKO VARSTVO, PRIPRAVA PROSILCEV IN NJIHOVIH SVOJCEV ZA ODHOD V DOM, UREJANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DOLOANJE KOMISIJE ZA SPREJEM IN ODPUST OSKRBOVANCEV, REŠEVANJE OSEBNIH, STATUSNIH IN MATERIALNIH VPRAŠANJ OSKRBOVANCEV..., Preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva – pridobi pri delodajalcu. Aktivno znanje slovenskega jezika, sposobnost vodenja malih skupin, sposobnost presojanja in odloanja, prijaznost, tolerantnost, komunikativnost, ustvena stabilnost, zanesljivost, natannost, poznavanje gerontologije in psihologije starostnika, znanja iz podroja psihološkega svetovanja, znanja za delo z raunalnikom, izpit B-kategor...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE ANAMNEZ IN DIAGNOSTICIRANJE, SVETOVANJE IN POMO OSKRBOVANCEM IN SODELAVCEM, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV UKREPOV, ANALIZ IN POROIL, UREJANJE IN VZDREVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE TER EVIDENC, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE STIKA OSKRBOVANCA S SORODNIKI, PRIJATELJI TER DRUGIMI DRUBENIMI SREDINAMI, SKRB ZA OSEBNO VARNOST, VARNOST OSKRBOVANCEV IN OSTALIH NEPOSREDNO ZAPOSLENIH ALI DRUGAE VKLJUENIH V DELO, VODENJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH RAZGOVOROV OSKRBOVANCEV, VKLJUEVANJE IN VODENJE OSKRBOVANCEV V RAZLINE INTERESNE DEJAVNOSTI, RAZVIJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA OSKRBOVANCA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE RAZLINIH SKUPIN., SPECIALNI PEDAGOG, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, OPRAVLJEN STROKOVNI ...

 • Company Center za socialno delo Primorsko-Notranjska, Novi trg 6 , 6230 POSTOJNA in Cerknica
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca nazaj na delovno mesto., skrajšan delovni as, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV,  SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO NA SVOJEM DELOVNEM PODROU, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Pogoje je opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in Zakon iz splošnega upravnega postopka (ZUP). Kraj opravljanja dela je CSD Primorsko-Notranjska, enota Cerknica., dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Primorsko-Notranjska, Novi trg 6 , 6230 POSTOJNA in Cerknica
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca nazaj na delovno mesto., polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA,  IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV,  SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Zaelena smer izobrazbe skladno z 3 odstavkom 69. lena ZSV: psihološka, pedagoška in njenih specialnih disciplin, upravna, pravna, sociološka, zdravstvena  – smer delovne terapije in teološka smer z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVNIK ZA DOLOEN AS ENEGA LETA SE BO PO PRIPRAVNIŠKEM PROGRAMU IN POD MENTORSTVOM USPOSOBIL ZA NAVEDENO DELOVNO MESTO Z VSEBINO NALOG: IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IN EVALVIRANJE STROKOVNEGA DELA ORGANIZACIJSKE RAVNI, POMO STROKOVNIM DELAVCEM PRI ODLOANJU O PRAVICAH PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI TER PREDSTAVLJANJE DELA ORGANIZACIJSKE RAVNI MEDIJEM, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROIL, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba.Smer izobrazb...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. nadomešanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POD MENTORSTVOM IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., IZOBRAZBA SKLADNO Z 69. LENOM ZSV. PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI S PRAVNO IZOBRAZBO, DOBRIM ZNANJEM NEMŠINE IN ANGLEŠINE IN OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM IZ UPRAVNEGA POSTOPKA. , ...

 • Company Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE PRIPRAVLJANJE POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA. DELOVNO PODROJE: UKREPI ZA VARSTVO KORISTI OTROK, NASILJE V DRUINI, TEAVE V ODRAŠANJU, SKRBNIŠTVO NAD MLADOSTNIKI, PREIVNINE, POMO DRUINI ZA DOM IDR., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, VISOKA RAVEN AKTIVNEGA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA., dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, VISOKA RAVEN AKTIVNEGA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA, DRUGA DODATNA SPECIALISTINA ZNANJA: IZDELAVA PSIHOLOŠKIH OCEN, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH STROKOVNIH TIMIH., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters