Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

27 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ, SVETI TOMAŽ 11, 2258 SVETI TOMAŽ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. OD 1.1.2021 DO 30.6.2021, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU RAZPISA., Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi in nekaznovanju. Pogodba z izbranim kandidatom bo sklenjena, e bo delodajalec izbran na razpisu., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK, GREGORČIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 29.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PROJEKTNO DELOVNO MESTO V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA UIM SE BITI UITELJ. UITELJ ZAETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAEVALNE IZKUŠNJE, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU S PODROJA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA OB PODPORI TIMA ZA UVAJANJE. TRAJANJE ZAPOSLITVE NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU JE PREDVIDENA OD 1.1.2021 DO 30.6.2021., Ustrezni kandidat za uitelja ali svetovalnega delavca zaetnika je oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita na podroju vzgoje in izobraevanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi doloene pogoje za opr...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CERKNO, BEVKOVA ULICA 26 , 5282 CERKNO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. za as nadomešanja odsotnega delavca, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PODALJŠANEGA BIVANJA NA RAZREDNI STOPNJI, Strokovni izpit,Potrdilo o nekaznovanosti, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, CESTA V DOBROVCE 21, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev oz. 31.08.2020, polni delovni as, 40, POUEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE, Begunjska cesta 7 , 4248 LESCE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, skrajšan delovni as, 37, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo kandidata, da ni v kazenskem postopku, ...

 • Company BRITANSKA MEDNARODNA ŠOLA V LJUBLJANI d.o.o., Cesta 24. junija 92 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO IN PODPORA UITELJU V RAZREDU OSNOVNE ŠOLE., PEDAGOŠKA IZOBRAZBA, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BLANCA, BLANCA 13, 8283 BLANCA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 24, IZVAJANJE PB V OPB, strokovni izpit, nekaznovanost po ZOFVI, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SOSTRO, Cesta II. grupe odredov 47 , 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje delavke v asu bolniškega stalea., skrajšan delovni as, 22, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU, DRUGA NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJA V SKLADU Z LDN., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KOPER SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEMEDELLA-CAPODISTRIA, Roz in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31.8.2021, polni delovni as, 40, UITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU Z DODATNIM IZVAJANJEM NALOG NA ŠPORTNEM PODROJU IN PODROJU NADSTANDARNEGA ŠPORTNEGA PROGRAMA., Kandidati naj prijavi priloijo kopijo potrdila o izobrazbi in potrdilo, da niso pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev in  niso pravnomono obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati naj priloijo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu VIZ. Od kandidatov priakujemo strokovnost, izpolnjevanje delovnega in vzgojnega narta, skrb za urejene odnose, varnost uencev. Delo zajema umski napor, napor pri delu z uenci in starši, neenako...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 13, IZVAJANJE V-I DELA (SKLADNO S POUKOM V MATINIH ODDELKIH, UVAJANJE ZANIMIVIH ZAPOSLITEV ZA UENCE IN RAZLINIH DIDAKTINIH GRADIV, POMO UENCEM, KI TEJE SLEDIJO POUKU, NAVAJANJE UENCEV NA KULTURNO PREHRANJEVANJE, OBASNO NADOMEŠANJE ODSOTNIH UITELJEV, SPREMSTVO UENCEV V REDNIH ODDELKIH IZVEN ŠOLE …), OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z V-I DELOM (SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH ŠOLE IN IZVEN NJE, SODELOVANJE V ŠTUDIJSKIH SKUPINAH, DEURSTVO PRI KOSILU …), OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN IVLJENJA ŠOLE IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE., Potrdilo o ustrezni izobrazbi. Strokovni izpit. Organizacijske sposobnosti. Priloiti potrdilo, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE RAZREDNEGA POUKA V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, NASTOP DELA OKTOBER 2020, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ŠTORE, ULICA CVETKE JERIN 5 , 3220 ŠTORE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 25, POUEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, , ...

 • Company Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Vojkova ulica 33 , 5271 VIPAVA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 18, UITELJ JUTRANJEGA VARSTVA, DELOVNE VZGOJE IN RAUNALNIŠKEGA OPISMENJEVANJA. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., Ustrezna izobrazba: mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, prof. defektologije, izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi uiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu in prilagojenem programu osnovne šole z nijim izobrazbenim standardom.Vlogi je potrebno priloiti: cv europass, dokazilo o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu v VIZ, potrdilo o nekaznovanju (izda Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda okrajno sodiš...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK, MAJŠPERK 32 B, 2322 MAJŠPERK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. 6 mesecev oziroma od 1.1.2021 do 30.6.2021, polni delovni as, 40, VKLJUITEV V NEPOSREDNO VZGOJNO - IZOBRAEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠANJA, SODELOVANJA NA EKSKURZIJAH, ŠPORTNIH DNEVIH, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI., Zaposlitev ustreznega strokovnega delavca zaetnika na projektnem delovnem mestu se izvede le v primeru, da je delodajalec na javnem razpisu izbran. Uitelj zaetnik je oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita na podroju vzgoje in izobraevanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi doloene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraevalnega dela uitelja v javnoveljavnem programu oz. programu s pridobljeno javno veljavnostjo oz. programu s prodobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega sveta, ki ga ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA RAČE, GRAJSKI TRG 1, 2327 RAČE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. od 1.1.2021 do 30.6.2021, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI VZGOJNO IZOBRAEVALNEM DELU V ŠOLI  (KREPITEV KOMPETENC UITELJA ZAETNIKA V IZOBRAEVANJU IN USPOSABLJANJU NA PREHODU IZ IZOBRAEVANJA V POKLIC OZ. ZAPOSLITEV)., ODLOILNI POGOJ: ZAPOSLITEV UITELJA ZAETNIKA SE IZVEDE SAMO V PRIMERU, DA BO DELODAJALEC NA JAVNEM RAZPISU IZBRAN. K PRIJAVI JE POTREBNO PREDLOITI DOKAZILA O USTREZNI IZOBRAZBI TER IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI IN IZJAVO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO, Regentova ulica 4 , in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. nadomešanje bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROJA, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, DOPOLNJUJE UNO IN DELOVNO OBVEZNOST V RAZŠIRJENEM PROGRAMU, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NARTOM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z LETNIM DELOVNIM NARTOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA., Strokovni izpit., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA BRKINCA PREGARJE, PREGARJE 18, 6243 OBROV in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DRUGI UITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke z bolniškega oz. materinskega in starševskega dopusta, polni delovni as, 40, DELO Z UENCI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE NA PRIREDITVAH, PROSLAVAH, TIMSKO DELO., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU, ŠMARJE 1, 6274 ŠMARJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. DO 31.8.2021, skrajšan delovni as, 24, POUEVANJE IN VARSTVO UENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO, Oljčna pot 24 , 6330 PIRAN in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31.8.2021, skrajšan delovni as, 20, PRIPRAVA IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Kandidati naj vlogi priloijo ivljenjepis, dokazila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev in da niso bili pravnomono obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. , popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LITIJA, Ulica Mire Pregljeve 3 , 1270 LITIJA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. DO VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA IN PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, IZVAJA NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI VSA DOKAZILA O IZOBRAZBI (RAZREDNI POUK),  DOKAZILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU,  POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE, DA KANDIDAT NI BIL PRAVNOMONO OBSOJEN ZA KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST . , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, Rozmanova ulica 25 B, 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. do prihoda delavke z bolniške, skrajšan delovni as, 20, UITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE, BISTRIŠKA CESTA 19 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 26, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU, DRUGA NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJA V SKLADU Z LDN., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA, Ulica 25. maja 2 A, 2250 PTUJ in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, OPRAVLJANJE DELA IN NALOG, DOLOENIH S PREDPISI,  ZAHTEVANA IZOBRAZBA: univerzitetni študijski program defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika ali izobrazba ustrezne smeri v skladu s: Pravilnikom o izobrazbi uiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraevalnem programu osnovne šole z nijim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 65/15) in spremembami -Pravilnikom o izobrazbi uiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraevanja (Uradni l...

 • Company OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ, PREŠERNOVA ULICA 31, 2250 PTUJ in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, NEPOSREDNO IZVAJNJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VESELJE DO DELA Z UENCI, ODGOVORNOST, SAMOSTOJNOST PRI DELU, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA HORJUL, ŠOLSKA ULICA 44 , 1354 HORJUL in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke oz najkasneje do 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 18, DELO Z UENCI V PODALJŠANEM BIVANJU., Ustrezen kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti. Zaposlitev je 44% ., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI, ŠOLSKA ULICA 15, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke iz daljše bolniške odsotnosti., skrajšan delovni as, 30, POUEVANJE OTROK., Strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, vlogo oddajte po navadni pošti in pripišite e-naslov za obvešanje. Zaposlitev takoj po konanem razpisu., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CERKNO, BEVKOVA ULICA 26 , 5282 CERKNO in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. Za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, POUEVANJE RAZREDNEGA POUKA, Strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanju, organizacijske sposobnosti, delovne izkušnje zaelene, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters