Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

14 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve odsotnega delavca oz. najdlje do 30. 6. 2021, polni delovni as, 40, DRUGI UITELJ V 1. RAZREDU IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji: univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski študijski program druge stopnje pouevanje (smer pouevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk. Vlogi obvezno priloite: dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev in dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu. Kandidati/-ke morajo v skladu s 107.a lenom ZOFVI predloiti originalni potrdili Ministrstva za pravosodje (potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter potrdilo pristojnega Okrajnega sodiša o ne prietem kazenskem postopku, vsa pot...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA , JARŠKA CESTA 34, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DRUGI UITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. NAJKASNEJE DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, DRUGI UITELJ V 1. RAZREDU, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR, PREKMURSKA ULICA 67, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31 8. 2021, vrnitve delavke iz bolniškega stalea, polni delovni as, 40, DELO Z UENCI, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavca, skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE OTROK, diploma o konani izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodiše), potrdilo iz kazenske evidence fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zdravniško sprievalo (po monosti)., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, ULICA VIKTORJA KEJŽARJA 35, 4270 JESENICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  UITELJ ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMO, RAZREDNI POUK, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2021, skrajšan delovni as, 35, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE PEDAGOŠKE POMOI V VEINSKIH ŠOLAH. PRIDOBLJENA IZOBRAZBA V SKLADU S PRAVILNIKOM O IZOBRAZBI UITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV V IZOBRAEVALNEM PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE., Strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kazni zapora v trajanju ve kot 6 mesecev, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Monost zaposlitve tudi v naslednjem šolskem letu., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.06.2021, skrajšan delovni as, 24, NEPOSREDNO DELO Z UENCI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR, PIPANOVA CESTA 43 , 4208 ŠENČUR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR, ZRKOVSKA CESTA 67, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DRUGI UITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. ZA AS NADOMEŠANJA, VENDAR NAJDLJE DO 24. 6. 2021, polni delovni as, 40, POMO UITELJICI PRI IZVAJANJU NEPOSREDNEGA IZVAJANJA VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA, POMO UITELJICI PRI IZVAJANJU PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAEVALNIM DELOM, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU, IZVAJANJE JUTRANJEGA VARSTVA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA. V VLOGI NAVEDITE ELEKTRONSKI NASLOV NA KATEREGA BOMO POŠILJALI ODGOVORE O IZBIRI ALI NE IZBIRI., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA, Trg 9. maja 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE UITELJA RAZREDNEGA POUKA V OSNOVNI ŠOLI, Poleg dokazil o izobrazbi, zahtevamo potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR, Ulica Arnolda Tovornika 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 16, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠAENGA BIVANJA, priloiti potrdila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit), izobrazba: prof./mag. razrednega pouka alternativna izobrazba prof./mag. športa vloge poslati po pošti, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR, PREKMURSKA ULICA 67, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31 8. 2021, vrnitve delavke iz bolniškega stalea, polni delovni as, 40, DELO Z UENCI, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR, PREKMURSKA ULICA 67, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31 8. 2021, vrnitve delavke iz bolniškega stalea, polni delovni as, 40, DELO Z UENCI, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavca, skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE OTROK, diploma o konani izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodiše), potrdilo iz kazenske evidence fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zdravniško sprievalo (po monosti)., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.06.2021, skrajšan delovni as, 24, NEPOSREDNO DELO Z UENCI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters