Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

28 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31.8.2021 oz. do vrnitve delavke iz porodniške, polni delovni as, 40, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROJA; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA; DOPOLNJEVANJE UNE IN DELOVNE OBVEZNOSTI V RAZŠIRJENEM PROGRAMU; OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJ.-IZOBRA.DELOM V SKLADU Z LDN IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z LDN; OSTALA DELA IZ OPISA DEL ZA DELOVNO MESTO »UITELJ RAZREDNEGA POUKA«  IZ SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST OŠ ZALOG IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA IN POMONIKA., Strokovni izpit; izobrazba:ima univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski študijski program II. stopnje pouevanje (smer pouevanje na razredni stopnji) ali razredni po...

 • Company Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1 , 8216 MIRNA PEČ in Bloke
  29.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, nadomešanje odsotne delavke, polni delovni as, 40, POUEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI 2. R, OPRAVLJANJE NALOG RAZREDNIKA IN DELA PO SISTEMATIZACIJI ZAVODA, Kandidati priloijo potrdilo o dokonani izobrazbi, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo o nekaznovanosti. , ...

 • Company Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta oz. 31. 8. 2020, polni delovni as, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA TER V SKLADU Z ODREDBO VODSTVA ZAVODA IN V SKLADU S PREDPISI, ZLASTI PA SKRBI ZA: RAZVIJANJE OSEBNOSTI OTROKA IN UENCA, RAZVIJANJE POTREBE PO USKLAJENEM GIBANJU IN OGLAŠANJU, RAZVIJANJE MOTORIKE TELESA S CILJEM PRIDOBIVANJA OSNOVNIH FONETSKO RITMINIH KVALITET, KORIGIRANJE GIBANJA IN KOORDINACIJE TELESA, RAZVIJANJE IN KOREKCIJA GOVORNIH STRUKTUR IN RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA PO PRINCIPU »STIMULACIJA Z GIBI«, PLESNO VZGOJNO DELO PRILAGOJENO RAZVOJNI STOPNJI OTROK, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI KULTURNIH PRIREDITEV V CENTRU IN IZVEN NJEGA, PRIPRAVA NA IZO...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA, Zadobrovška cesta 35 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. DO 31.8.2020, polni delovni as, 40, VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Potrdilo kandidata, da ni pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev oz., da ni pravnomono obsojen zaradi k znivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DOBROVA, Cesta 7. maja 20 , 1356 DOBROVA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2020, polni delovni as, 40, POUEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI IN V OPB., Vlogi predloite sprievalo o zakljueni izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA, Trg padlih borcev 1 A, 6230 POSTOJNA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 5 mesecev oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, SPECIALNI IN REHABILITACIJASKI PEDAGOG ZA POUEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU V POSEBNEM PROGRAMU IN V ODDELKIH Z NIJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM. , Prošnji je potrebno predloiti vsa potrebna dokazila ob razpisu (diploma, strokovni izpit), potrdilo sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo iz kazenske evidence. Zaeljena izobrazba specialni in rehabilitacijski pedagog in delovne izkušnje z otroki s posebnimi potrebami., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA, Trg padlih borcev 1 A, 6230 POSTOJNA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta (predvidoma 7/2020), polni delovni as, 40, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN V RAZREDU - 4. IN 5. RAZRED., Prošnji je potrebno predloiti vsa potrebna dokazila ob razpisu (diploma, strokovni izpit), potrdilo sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo iz kazenske evidence. , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271 DEKANI in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DRUGI UITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as  oz. OD 20. 4. 2020 DO 30. 6. 2020 (nadomešanje odsotne delavke), skrajšan delovni as, 36, POMO UITELJU PRI OPRAVLJANJU VZGOJNO - IZOBRAEVALNEGA DELA TER DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SOSTEMIZACIJI DEL IN NALOG., OSEBA MORA PREDLOITI FOTOKOPIJO POTRDILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI TER POTRDILO, DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA, LJUBLJANSKA CESTA 58 A, 1230 DOMŽALE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. prihoda delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, VARSTVO IN VZGOJA OTROK V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, SPREMSTVA UENCEV NA IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTIH., Potrdilo, da kandidat/ka ni pravnomono  obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na pogojno kazen v trajanju ve kot 6 mesecev, da ni bil/a pravnomono obsojena/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Strokovni izpit., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KRIŽE, CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 16, 4294 KRIŽE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, skrajšan delovni as, 37, OPRAVLJANJE DEL UITELJA RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIKA V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG., Opravljen strokovni izpit. Potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca oz. od 01.03.2020 do vrnitve delavke iz bolniške, skrajšan delovni as, 36, DELO Z OTROKI, RAZREDNA STOPNJA., potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca oz. od 01.03.2020 do vrnitve delavke iz bolniškega dopusta, skrajšan delovni as, 32, DELO Z OTROKI, POUEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA., potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA 2 , 8282 KOPRIVNICA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca oz. do 4.5.2020, polni delovni as, 40, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI, CERKLJE OB KRKI 3 , 8263 CERKLJE OB KRKI in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. DO VRNITVE DELAVKE, polni delovni as, 40, DELO UITELJA RAZREDNEGA POUKA, dokazilo o nekaznovanosti, dokazilo opravljenem strokovnem izpitu in pridobljeni strokovni izobrazbi, dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, dopoldan...

 • Company OŠ HEROJA JANEZA HRIBARJA; PODRUŽNICA IGA VAS, IGA VAS 1, 1386 STARI TRG PRI LOŽU in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. 30.6.2020, skrajšan delovni as, 34, POUEVANJE V OPB, Vlogi je potrebno priloiti dokazila o izobrazbi, potrdilo  o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti, e-naslov kandidata.  , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM, Pionirska cesta 4 , 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 5 mesecev, skrajšan delovni as, 22, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, kandidati naj na vlogi navedejo številko prijave kandidati naj priloijo potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku kandidati naj priloijo potrdilo, da oseba ni pravnomono obsojena, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM, Pionirska cesta 4 , 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE, kandidati naj na vlogi navedejo številko prijave kandidati naj priloijo potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku kandidati naj priloijo potrdilo, da oseba ni pravnomono obsojena, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, CESTA V DOBROVCE 21, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  DRUGI UITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavca iz bolniškega stalea, polni delovni as, 40, POUEVANJE V 1. RAZREDU KOT DRUGI UITELJ, PROFESOR RAZREDNEGA POUKA ALI DIPLOMIRANI VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, Ledarska ulica 23 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, DELO UITELJA RAZREDNEGA POUKA, Kandidati naj pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev (diploma, strokovni izpit). Potrdilo, da niso v kazenskem postopku in potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, TOVARNIŠKA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE, Zaposlitev je za nedoloen as, za polni delovni as 40 ur na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI, Cesta na Bokalce 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA., Strokovni izpit, obvladanje slovenskega knjinega jezika, oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev, oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke z bolniškega stalea, polni delovni as, 40, POUEVANJE V KOMBINIRANEM ODDELKU (2. IN 3. RAZRED), diploma o konani izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo iz kazenske evidence fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodiše), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zdravniško sprievalo (po monosti), preizkus usposobljenosti za varno delo in usposobljenosti iz varstva pred poarom (po monosti)., ...

 • Company DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA GENTEROVCI GONTERHAZI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA, ŠOLSKA ULICA 2, 9223 DOBRO in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020., polni delovni as, 40, IZVANAJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA V OPB IN NUDENJA DODATNE STROKOVNE POMOI UENCEM ROMOM., Prietek dela je takoj po izteku roka prijave. Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na podroju vzgoje in izobraevanja. Priloiti ustrezno dokazilo oz. potrdilo o izpolnjevanju pogoja znanja madarskega jezika v skladu s ZPIMVI-A. Priloiti obe dokazili o nekaznovanosti v skladu s 107. a lenom ZOFVI., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA STIČNA, Cesta občine Hirschaid 1 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 38, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Smer izobrazbe: MAG.PROF.RAZREDNEGA POUKA, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti. Nadomešanje delavke na porodniškem dopustu. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za krajši delovni as 38 ur tedensko., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA COL, COL 35 , 5273 COL in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, POUEVANJE V OSNOVNI ŠOLI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJE, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI, ULICA EDVARDA KOCBEKA 4 , 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vraila delavke iz bolniške oz. najdlje do 30.6.2020, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LDN ŠOLE TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, Vsi kandidati morajo k vlogi obvezno priloiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA, POD HRUŠEVCO 33 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke z materinskega in starševskega dopusta, polni delovni as, 40, POUEVANJE TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠINE V I. IN II. TRIADI, Kandidat mora izpolnjevati z zakonom doloene pogoje za zaposlitve v VIZ. Vlogi je potrebno priloiti vso ustrezno dokumentacijo (diploma, strokovni izpit, ivljenjepis, potrdilo o nekaznovanosti). Prietek dela je predvidoma 9. maja 2020. , ...

 • Company DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI - KÉTNYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁRTOSFALVA, Prosenjakovci 97 C, in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke z bolniškega stalea, polni delovni as, 40, POUEVANJE MADARSKEGA JEZIKA V I. IN II. VZGOJNO-IZOBRAEVALNEM OBDOBJU, , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters