Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

22 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA ŠT. 1100-43/2020 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI IN ZAJEMA NAVEDBO VSEH POGOJEV ZA KANDIDATURO (IZOBRAZBA, DELOVNE IZKUŠNJE, DODATNA ZNANJA/IZPITI, DRAVLJANSTVO, NEKAZNOVANOST...)TER DRUGE INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU TER NAINU PRIJAVE IN...

 • Company ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnost in Postojna
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as  oz. 31.12.2022, polni delovni as, 40, KOORDINACIJA IZVAJANJA AKTIVNOSTI, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROIL, SPREMLJANJE RAZPISOV S PODROJA DELOVANJA INKUBATORJA, NARTOVANJE VIROV FINANCIRANJA POSAMEZNIH PROJEKTOV, PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI MEDNARODNIH PROJEKTIH, PRIPRAVA OSNUTKA FINANNE KONSTRUKCIJE PROJEKTOV, SAMOSTOJNO VODENJE, NADZIRANJE IN SPREMLJANJE PROJEKTOV, ADMINISTRATIVNO, VSEBINSKO IN FINANNO VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKEGA NARTA RAZVOJA ZAVODA IN PREDLOGA LETNEGA DELOVNEGA NARTA, ISKANJE FINANNIH VIROV IN OSTALIH DODATNIH SREDSTEV, ORGANIZACIJA MOTIVACIJSKIH DOGODKOV, SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE Z IZVAJALCI AKTIVNOSTI, PRIDOBIVANJE POTENCIALNIH PODJETNIKOV, ORGANIZACIJA PODJETNIŠKE ŠOLE, SVETOVANJE IN ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, -OPRAVLJANJE NALOG, VEZANIH NA PROJEKT PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EU-POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV-ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV-SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Celotno besedilo javne objave s prijavnim obrazcem je objavljeno na spletišu v zavihku Delovna mesta. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo s podroja agronomije., dopoldan...

 • Company ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGI in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU, VODENJU IN IZVAJANJU STANDARDNIH NALOG IN PRESKUSOV-PRIPRAVA TEHNINIH REŠITEV ZA IZVEDBO-SODELOVANJE PRI NARTOVANJU, PROGRAMIRANJE IN VZDREVANJE PROGRAMOV, SISTEMOV, NOVIH DELOVNIH POSTOPKOV ALI EKSPERIMENTOV POD VODSTVOM MENTORJA-SODELOVANJE PRI DEJAVNOSTIH NA PODROJU POTRJEVANJA USTREZNOSTI PROIZVODOV ALI KONTROLE MERIL, APARATUR IN NAPRAV-PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA VSA OPRAVILA,ZA KATERA JE USPOSOBLJEN, Visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolka univerzitetna (prejšnja): magister geomatike, gradbeništva, arhitekture, geografije, geologije,tekoe znanje anglešine,raunalniška pismenost (zahtevana raunalniška znanja: ...

 • Company CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V ANGL.J in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 1.11.2020 do 31.8.2022, polni delovni as, 40, ZAPOSLENI BO OPRAVLJAL DELO SKRBNIKA ZA PROJEKTE NA PODROJU ŠOLSKEGA IZOBRAEVANJA. NJEGOVA PRIMARNA NALOGA BO AKTIVNA PODPORA POGODBENIKOM, V POMO BO PRI VSEH KORAKIH SPREMLJANJA PROJEKTOV, S POUDARKOM NA PREGLEDOVANJU KONNIH POROIL. NJEGOVE NALOGE BODO RAZLINE, SKLADNE S POTREBAMI CELOTNEGA ŠOLSKEGA SEKTORJA. VE NA , Prednost bodo imeli kandidati s pedagoško smerjo izobrazbe in delovnimi izkušnjami uitelja. Ve na /, dopoldan...

 • Company MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UPRAVNI INŠPEKTOR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZ. NALOG MEDOBIN. INŠPEKC. NADZORSTVA; VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV NA PODROJU NAJZAHTEV. IN SPECIALIZ. NALOG MEDOB.INŠP.NADZOR. V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI; VODENJE POSTOPKOV IN IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH NA PODROJU NAJZAHTEV. IN SPECIALIZ. NALOG MEDOB. INŠPEK. NADZORSTVA; IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH NA PODROJU NAJZAHTEV.IN SPECIALIZ. NALOG MEDOB. INŠPEKC. NADZORSTVA; VLAGANJE KAZEN. OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA NA PODROJU NAJZAHTEV. IN SPECIALIZ. NALOG MEDOB. INŠPEKC. NADZORSTVA;-SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKC. ORGANA NA P...

 • Company NARAVNI ZAČETKI, ZDRUŽENJE ZA INFORMIRANJE, SVOBODNO IZBIRO IN PODPORO NA PODROČJU NOSEČNOSTI, POROD in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo , Doloen as, 18 mesecev, skrajšan delovni as, 20, ORGANIZACIJSKO VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV TER KOORDINIRANJE DEJAVNOSTI, - PRIPRAVA POROIL IN DRUGIH PISNIH GRADIV V SKLOPU PROJEKTOV, - PODPORA, SVETOVANJE IN IZOBRAEVANJE BODOIH STARŠEV IN STARŠEV, - ZAGOVORNIŠTVO BODOIH STARŠEV IN STARŠEV V OBPORODNEM OBDOBJU - VODENJE DELAVNIC, VODENJE INTERVIZIJSKEGA DELA IN OSTALE NALOGE, OPISANE V PROJEKTIH., dobro poznavanje znailnosti in problematike obporodnega obdobja, izkušnje v vodenju projektov in projektnem delu., ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE, Taborska cesta 1 , 1290 GROSUPLJE in Grosuplje
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. za as nadomešanja do vrnitve odsotnega uslubenca, polni delovni as, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA, PREHRANE IN LOVSTVA; VODENJE REGISTROV URADNIH EVIDENC S PODROJA KMETIJSTVA (REGISTRA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV - RKG, VKLJUNO Z GRAFINIMI ENOTAMI RABE ZEMLJIŠ KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (GERK), REGISTRA AGRARNIH SKUPNOSTI IN REGISTRA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI); VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI; VLAGANJE PREDLOGOV V E-ZEMLJIŠKO KNJIGO ZA VPIS PRAVNIH DEJSTEV NA NEPREMININAH (PREDLOGI ZA VPIS ZAZNAMB IN UPRAVNIH ODLOB IN SKLEPOV); OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Zaeleno je, da kandidat pozna podroje ...

 • Company VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne fronte 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVRŠEVANJE ZADEV DRAVNOTOILSKE UPRAVE, OPRAVLJANJE NALOG NA PODROJU NABAVE BLAGA IN STORITEV: VODENJE POSTOPKOV JAVNIH NAROIL (VKLJUNO S PRIPRAVO POGODB), IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM STVARNEGA PREMOENJA V UPORABI VDT RS, SKRB IN UKREPANJE ZA VARNOST OSEB, DOKUMENTACIJE IN PREMOENJA NA DRAVNEM TOILSTVU, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, PRIPRAVLJANJE POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, DRUGE NALOGE, DOLOENE S PODRONIMI PREDPISI, DRUGA DELA IN NALOGE PO ODREDBI GENERALNEGA DIREKTORJA, VOD...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje zaasno odsotne sodelavke, predvidoma 12 mesecev, polni delovni as, 40, - OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROJU;- VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROANJA S PODROJA DELA;- SODELOVANJE PRI PRIPRAVI RAZPISNIH DOKUMENTACIJ ZA IZVEDBO JAVNIH NAROIL;- SKRBNIŠTVO NAD MODULOM POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZAVODA ZA IZVEDBO JAVNIH NAROIL;- POSLOVNA KORESPONDENCA Z DOMAIMI IN TUJIMI PARTNERJI;- ZAGOTAVLJANJE STROKOVNE PODPORE IN POMOI PRI UPRAVLJANJU Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V SEKTORJU;- SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH;- SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH GRADIV;- IZDELOVANJE STROKOVNIH ANALIZ, MNENJ, POROIL IN EVIDENC S PODROJA DELA;- OPRAVLJANJE D...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA in Pivka
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, DELO NA PROJEKTU PIVKA.KRAS.PRESIHA (OPRAVLJANJE NALOG ADMINISTRATIVNEGA UPRAVLJANJA PROJEKTA IN STROKOVNIH NALOG NA OPERACIJAH IZ PREDNOSTNE NALOBE »VARSTVO IN OBNOVA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN TAL TER SPODBUJANJE EKOSISTEMSKIH STORITEV, VKLJUNO Z OMREJEM NATURA 2000 IN ZELENIMI INFRASTRUKTURAMI« OP ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  2014-2020) , POGOJI: 7.RAVEN IZOBRAZBE S PODROJA GEOGRAFIJE, POZNAVANJE TERENA ZAHODNEGA DELA SLOVENIJE Z VIDIKA POVEZANOSTI Z VARSTVOM NARAVE, ZAELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI,ZAELENE IZKUŠNJE Z ADMINISTRATIVNIM DELOM IN FINANCAMI TER ADMINISTRATIVNIM DELOM NA PROJEKTU EU, ZAELENE IZKUŠNJE Z UREJANJ...

 • Company USTANOVA - CENTER ZA EVROPSKO PRIHODNOST, Grajska cesta 1 , 1234 MENGEŠ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 18 mesecev, polni delovni as, 40, projektni vodja IV, Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: dravljanstvo drave lanice Evropske unije,najmanj visoka strokovna (prva stopnja) izobrazba druboslovne smeri, najmanj sedem (7) mesecev delovnih izkušenj, poznavanje podroja mednarodnih odnosov in podroij EU, vozniški izpit B kategorije,tekoe ustno in pisno znanje angleškega jezika (C1),usposobljenost za delo z raunalnikom (delo s urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje raunalniških omreij, poznavanje operacijskih sistemov).sposobnost delovanja v mednarodnem okolju, organizacijske in komunikacijske sposobnosti, sposobnost postavljanja prioritet, natannost, visok stan...

 • Company SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O., Kolodvorska ulica 11 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKUPINA SLOVENSKE ELEZNICE V ZADNJIH LETIH HITRO UVAJA SODOBNE DIGITALNE TEHNOLOGIJE. Z DIGITALIZACIJO URESNIUJEMO AMBICIOZNE POSLOVNE NARTE ŠIRITVE DEJAVNOSTI NA DRUGE TRGE IN PODROJA, UVAJAMO NOVE POSLOVNE MODELE IN OPTIMIZIRAMO POSLOVNE PROCESE V SKLADU Z NAJBOLJŠIMI PRAKSAMI.  Z OBSENO STRATEGIJO DIGITALIZACIJE SMO ZAJELI VSE DEJAVNOSTI SKUPINE IN VSA POSLOVNA PODROJA. CILJE IZ STRATEGIJE DIGITALIZACIJE URESNIUJEMO SKOZI VE PROGRAMOV DIGITALIZACIJE ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN POSLOVNA PODROJA. IŠEMO AMBICIOZNE SODELAVCE, KI BODO POMAGALI URESNIEVATI PROGRAME DIGITALIZACIJE IN BODO SKUPAJ  Z VODSTVI POSAMEZNIH DRUB V SKUPINI PODPRLI RAZVOJ POSAMEZNIH DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM DIGITALNIH TEHNOLOGIJ V SKLADU...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: , Kandidate obvešamo, da je celotno besedilo javne objave z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo ter priloenim obrazcem za prijavo, objavljeno na spletni strani: /, ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: , Kandidate obvešamo, da je celotno besedilo javnega nateaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo ter priloenim obrazcem za prijavo, objavljeno na spletni strani: /, ...

 • Company Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 2 in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 10. 2022, polni delovni as, 40, VIŠJI SVETOVALEC PODROJA I, V SEKTORJU ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, V ODDELKU PROJEKTE, OPRAVLJA NALOGE NA OPERACIJI »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUBENO KORIST«, NA DM 15.11, IN NA OPERACIJI »SPODBUJANJE VKLJUEVANJA OSEB, KI SO PRED IZGUBO ZAPOSLITVE, V UKREPE NA TRGU DELA – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE«, NA DM 15.31., Celotno besedilo razpisa s pogoji za zasedbo delovnega mesta in pravili prijave je objavljeno na naši spletni stani na , ...

 • Company Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 2 in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 10. 2022, polni delovni as, 40, PRIPRAVA ANALIZ PROGRAMA, -PRIPRAVA POGODB IN SPREMLJANJE IZVAJANJA POGODB S KONNIMI PREJEMNIKI, -SPREMLJANJE NAPOVEDI AKTIVNOSTI USPOSABLJANJ IN NADZOR NAD IZVEDBO, -100% PREVERJANJE PREJETE DOKUMENTACIJE, -VNOS PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM SKLADA, -ZAGOTAVLJANJE PODATKOV ZA E-MA (ISARR),-PODAJANJE NAVODIL V ZVEZI S PRIPRAVO ZAHTEVKOV PREJEMNIKOV SREDSTEV, -POMO PRI IZVAJANJU POSVETOV, DELAVNIC, USPOSABLJANJ OZ. IZVAJANJE DRUGIH PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI, - POMO PRI PRIPRAVI DOKUMENTOV ZA FINANNO SLUBO ZA IZPLAILO SREDSTEV KONNIM PREJEMNIKOM, -SODELOVANJE PRI IZBORU IZVAJALCEV IN NADZOR IZVEDBE USPOSABLJANJ, -VODENJE EVIDENC, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRA...

 • Company OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23 , 1218 KOMENDA in Komenda
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU OBINSKIH PREDPISOV IZ DELOVNEGA PODROJA,SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH GRADIV, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,VODENJE PREDPISANIH EVIDENC Z DELOVNEGA PODROJA (KATASTER GJI, NUSZ IDR.),SODELOVANJE NA SEJAH KOMISIJ, ODBOROV IN OBINSKEGA SVETA,REŠEVANJE PREMOENJSKO-PRAVNIH ZADEV Z DELOVNEGA PODROJA, GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠI, VZDREVANJE OMREJA JAVNE RAZSVETLJAVE, OBINSKIH CEST, ZIMSKE SLUBE TER UREJANJA IN VZDREVANJA PARKIRIŠ, VZDREVANJA IN UREJANJA POKOPALIŠA, UREJANJA IN VZDREVANJA M...

 • Company Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve delavke s starševskega dopusta, polni delovni as, 40, - POMO PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, - SODELOVANJE PRI POSTOPKU IZBORA PRIJAV ZA FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROGRAMOV, - SAMOSTOJNO SPREMLJANJE IN NADZIRANJE POGODBENIH DOLOIL,  - PRIPRAVA SKLEPOV ZA IZVAJANJE PROGRAMA, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ IN POROIL, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, VII/1 - specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba. Zahtevano je imeti višji nivo znanja tujega jezika (B1-B2 po Evropski jezikovni lestvici). Zaeleno j...

 • Company MEŽNAR strojne inštalacije, inženiring, gradnje, ravnanje z nenevarnimi odpadki d.o.o., POD TRŠKO GO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NADZOR IN VODENJE IZVEDBE STROJNIH INSTALACIJ (OGREVANJE, VODOVOD, PREZRAEVANJE, HLAJENJE); IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NARTA STROJNIH INSTALACIJ ZA MANJ ZAHTEVNE OBJEKTE; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN; NARTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV; VODENJE MONTAE STROJNIH INSTALACIJ; OGLED OBJEKTOV; KOMUNIKACIJA S KUPCI IN DOBAVITELJI; SODELOVANJE Z INVESTITORJI TER VODENJE PROJEKTOV OD ZAETNE DO KONNE FAZE, PREDVIDEVANJE ASOVNEGA IN STROŠKOVNEGA OKVIRJA PROJEKTA, PRIPRAVA SEZNAMA MATERIALOV, POTREBNIH ZA PROJEKT,, , dopoldan...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA, Jerebova ulica 14 , 1270 LITIJA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje javnega uslubenca-do vrnitve uslubenca z materinskega oz. staršev, polni delovni as, 40, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; vodenje in odloanje v zahtevnih upravnih postopkih na 1.stopnji; opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti; pomo pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; opravljanje nalog matiarja., Pogoji za delovno mesto so tudi: strokovni izpit iz upravnega postopka (drugae ga bo moral opraviti v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja); dravljanstvo Republike Slovenije; znanje uradnega jezika; ne smejo biti pravnom...

 • Company INKOLTEH, svetovanje, projektiranje, razvoj in inženiring, d.o.o., Kolodvorska ulica 35 C, 2310 SLOV in Visoko
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTNI VODJA V IT PODJETJU, Vsaj pet let delovnih izkušenj na podroju vodenja razvoja IT-projektov, izobrazba tehnine smeri, VII. stopnja ali višja (specializacija po visokošolski izobrazbi, univerzitetna, magistrska (druga bolonjska stopnja), poznavanje razlinih metodologij vodenja projektov, znanje poslovne analize in nartovanja IT projektov, poznavanje orodij za nartovanje in spremljanje projektov, poznavanje arhitektur, pristopov in konceptov razvoja programske opreme, dobro znanje angleškega jezika, odline komunikacijske in organizacijske sposobnosti, priporoljivo poznavanje proizvodnjih procesov., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters