Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

24 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1 , 3320 VELENJE in Velenje
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE URADA,NEPOSREDNA POMO PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROJA LOKALNE SKUPNOSTI,VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG,VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,VODENJE IN ODLOANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI IN V UPRAVNIH POSTOPKIH NA DRUGI STOPNJI,SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVRŠEVANJU PRORAUNA TER SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV,ODGOVARJANJE ZA ZAKONITOST IN PRAVILNOST POSTOPKOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,VODENJE URADA ZA NEGOSPODARSKE...

 • Company MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ in Kranj
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,PRIPRAVA PLANOV S PODROJA DELA KABINETA UPANA,MONITORING POJAVNOSTI MESTNE OBINE KRANJ V KLASINEM MEDIJSKEM OKOLJU IN NA PODROJU DRUBENIH MEDIJEV, PRIPRAVA RAZLINIH ANALIZ IN POROIL S PODROJA DELA (RAZISKAVE TRGA, ANALIZE MEDIJSKE POJAVNOSTI, ANALIZE DRUBENIH MEDIJEV),NARTOVANJE, SPREMLJA...

 • Company MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ in Kranj
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ,RAZVOJNIH PROJEKTOV,INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV VODI UPRAVNI POSTOPEK NA PRVI  STOPNJI, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV, PRIPRAVLJANJE ANALIZ,STATISTINIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOANJE,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV,VODENJE EVIDENC, SHRANJEVANJE IN RESTAVRIRANJE NOSILCEV PODATKOV IN DRUGIH VIROV TER LITERATURE,IZVAJANJE UKREPOV MATERIALNEGA VAROVANJA ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVSKIH DEPOJIH,VODENJE IN IZVAJANJE ARHIVSKE DEPOJSKE SLUBE,SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ITAL...

 • Company MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ in Kranj
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE STROKOVNIH OSNOV S PODROJA VARSTVA OKOLJA MOK ZA OBRAVNAVO IN ODLOANJE NA MESTNEM SVETU, DRUGE UPRAVNE TER STROKOVNO TEHNINE NALOGE S PODROJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODI POSTOPKE TER OPRAVLJA NALOGE V ZVEZI S POSTOPKI ZA PRIPRAVO IN SPREJEMOM AKTOV VEZANIH NA VAROVANJE OKOLJA, VODI POSTOPKE ZA PRIPRAVO AKTOV O ZAVAROVANJU KULTURNE DEDIŠINE LOKALNEGA POMENA, VODI POSTOPKE ZA PRIPRAVO AKTOV O ZAVAROVANJU NARAVNIH VREDNOT LOKALNEGA POMENA, VODI POSTOPKE ZA IZVEDBO UPRAVNIH KOMASACIJ IN IZDAJA DOVOLJENJA Z...

 • Company MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ in Kranj
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH IN UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI,VODI IN KOORDINIRA AKTIVNOSTI V ZVEZI S SODELOVANJEM OBINE NA RAZPISIH ZA PRIDOBIVANJE FINANNIH SREDSTEV, OPRAVLJA STROKOVNE IN ORGANIZACIJSKE NALOGE V ZVEZI S PROJEKTI, KI POMENIJO PRIDOBIVANJE DODATNIH VIROV SREDSTEV TER LAHKO POSEGAJO V DELOKROG DVEH ALI VE NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT,NUDI PODPORO PRI VODENJU IN IZVAJANJU SOFINANCIRANIH PROJEKTOV V OBINI IN Z MOK POVEZANIH JAVNIH ZAVODOV, SODELUJE IN SVETUJE NOTRANJIM ORGANIZACIJSKIM ENOTAM PRI IZVAJANJU POSAMEZNEGA SOFINANCIRANEGA PROJEKTA,SVETUJE IN POMAGA PRI IZDELOVANJU METODOLOGIJE NARTOVANJA, SPREMLJANJA, IZVEDBE IN NADZ...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, PODROBNOSTI NA SPLETNI STRANI GOV.SI, , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, PODROBNOSTI NA SPLETNI STRANI GOV.SI, , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, NA SPLETNEM PORTALU GOV.SI, ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA VIŠJI RAVNI, ...

 • Company MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE PREDPISOV IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA, PRILAGAJANJE NACIONALNE ZAKONODAJE POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Osnovna raven znanja angleškega jezika.Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu »Vloga za zaposlitev, št. JN 1007-9/2021«, ki jo najdete na spletnem mestu , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: , Kandidate obvešamo, da je celotno besedilo javne objave z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo ter priloenim obrazcem za prijavo, objavljeno na spletni strani: /, ...

 • Company MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,- IZVAJANJE NALOG NA PODROJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV,- OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., Zahtevane sestavine prijave, pogoji, nain prijave in obrazec za prijavo so objavljeni na osrednjem spletnem mestu dravne uprave GOV.SI () za delovno mesto SVETOVALEC (šifra DM 59397) v Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za informatiko, Sektorju za strateški razvoj in kompetence.  Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati s poznavanje...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zaht. izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izob.ter datum zaklj. izob., pridob. strok. naziv in izob.ust., pri kateri je bila izob. pridob.; opis del. izk., iz katerega je razvidno izpoln. pogoja glede zaht. del. izk.:navedba vseh dosed. del.izkušnje, datum sklenitve/prekinitve del.razmerja oz. dela pri posameznemu delod...

 • Company OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26 , 1330 KOČEVJE in Kocevje
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, - USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG,- IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA,- SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,- POMO PRI PRIPRAVI ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,- SPREMLJANJE ZAKONODAJE,- OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO NAROILU NADREJENEGA OZ. MENTORJA., Vse ostale informacije s pogoji za zasedbo del. mesta (in vlogo) so objavljeni na spletni strani obine: ., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -VODENJE POSTOPKOV AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (ZA PRVO AKREDITACIJO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, SPREMEMB AKREDITIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, PODALJŠANJA AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV, IZREDNE EVALVACIJE IN VZORCA EVALVACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV), -SODELOVANJE Z ODDELKI, STROKOVNIMI SLUBAMI, SKRBNIKI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN VODSTVOM FAKULTETE TER UNIVERZO, NACIONALNO AGENCIJO ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU IN PODRONIM MINISTRSTVOM V POSTOPKIH AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -VODENJE EVIDENC ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDSTAVITVENIH ZBORNIKOV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO Z ODDELKI IN SKRBNIKI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV,...

 • Company MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3 , 1000 LJU in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE: PRIPRAVA INTERNIH AKTOV S PODROJA DELA, NALOGE NA PODROJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, NEPOSREDNA POMO PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROJA, VODENJE IN ODLOANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. IN II. STOPNJI, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG. , Ostali pogoji za zasedbo deovnega mesta so objavljeni na spletnem portalu GOV.SI . Kandidat vloi prijavo v pisni obliki na priloenem obrazcu vloga za zap...

 • Company OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SVETOVALEC ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN JAVNA NAROILA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 22 mesecev, polni delovni as, 40, VODI IN KOORDINIRA PROGRAME SKUPNOSTNEGA CENTRA, SKRBI ZA UPORABNIKE IN PROSTOVOLJCE PROGRAMA SKUPNOSTNEGA CENTRA, SKRBI ZA VKLJUEVANJE RANLJIVIH SKUPIN, NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN JAVNIH INŠTITUCIJ VPROGRAM SKUPNOSTNEGA CENTRA, SKRBI ZA VPETOST PROGRAMA SKUPNOSTNEGA CENTRA V LOKALNEM OKOLJU, SKRBI ZA POROANJE O IZVAJANJU PROGRAMA SKUPNOSTNEGA CENTRA, NEPOSREDNO POMAGA VODJI ODDELKA ZA DRUBENE DEJAVNOSTI, VODI IN ODLOA V ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, KI SE NANAŠAJO NA PODROJE SKUPNOSTNEGA CENTRA VODI ZAHTEVNEJŠE UPRAVNE POSTOPKE, VODI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, IZVAJA PREDPISANO POSLOVANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, SKRBI ZA PRAVILNO VODENJE IN ARHIVIRANJE SPISOV ZADEV, SKRB...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA DELOVNEGA PODROJA MINISTRSTVA,VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUNE PROJEKTE,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,ZAGOTAVLJANJE OZIROMA NEPOSREDNA POMO PRI ZAGOTAVLJANJU RAZVOJA ORGANIZACIJE,NADZOR NAD POSLOVANJEM IN ZADOLEVANJEM TER IZVAJANJEM ODOBRENIH PROGRAMOV PRAVNIH OSEB, KATERIH DELOVANJE, DEJAVNOST OZIROMA IZVAJANJE ZAGOTAVLJA MINISTRSTVO,OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zaht. izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izob.ter datum zaklj. izob., pridob. strok....

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA, VODENJE, KOORDINACIJA, ANALIZIRANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM PROJEKTOV PO SKLENJENIH POGODBAH V SKLADU Z EN IN ZGO TER V SKLADU S POOBLASTILI IZ POGODBE, KOORDINACIJA VARSTVENIH UKREPOV Z VSEMI IZVAJALCI IN KOORDINATORJEM ZA VARSTVO PRI DELU, NADZOR NAD VODENJEM GRADBENE KNJIGE IN GRADBENEGA DNEVNIKA PODIZVAJALCEV TER UREDITEV KVALITETNEGA IN FINANNEGA PREVZEMA POGODBENIH DEL PODIZVAJALCEV, SODELOVANJE Z NARONIKI, PROJEKTANTI, NADZOROM IN PODIZVAJALCI DEL GLEDE SPREMEMB POGODBENIH DEL Z VIDIKA SPREMEMBE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN OBSEGA DEL, ROKOV IZVEDBE, SPREMEMBE CEN, VSE V SKLADU S POSLOVNO POLITIKO DRUBE, PRIDOBITEV VSE DOKUMENTACIJE, KI JE POTREBNA ZA USPEŠEN PRIKLOP SONNE ELEKTRARNE, IZVEDBA PRIMOPREDAJE...

 • Company RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O., Podbreznik 15 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJA PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI IZDELOVANJU, UREJANJU IN DOKUMENTIRANJU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, SODELOVANJE S STROKOVNIMI SLUBAMI IN ZUNANJIMI PARTNERJI, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA POTREBE PROJEKTOV., Prednost imajo kandidati, ki poznajo projekt SIO. Dobro ustno in pisno izraanje, poslovna korespondenca, podjetniške kompetence. Veselje do dela., ...

 • Company RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O., Podbreznik 15 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV. PROJEKTE KOORDINIRA IN VKLJUUJE OSTALE STROKOVNE SLUBE TER ZUNANJE PARTNERJE. SVETOVANJE SODELAVCEM IN ZUNANJIM PARTNERJEM. IZDELOVANJE, UREJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE., izobrazba: tehniška in ekonomska smer. Prednost bodo imeli kandidati z višjo stopnjo izobrazbe od zahtevane. Znanje ve tujih jezikov. Zelo dobro poznavanje evropskih razpisov in podroja digitalizacije. Veselje do dela., ...

 • Company OBČINA VODICE, Kopitarjev trg 1 , 1217 VODICE in Vodice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBINE VODICE: V ZAVIHKU URADNE OBJAVE IN IJZ/JAVNI RAZPISI, NATEAJI IN NEPREMININE., Vsi pogoji so navedeni na spletni strani Obine Vodice: v zavihku Uradne objave in IJZ/Javni razpisi, nateaji in nepreminine., ...

 • Company OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26 , 1330 KOČEVJE in Kocevje
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, - USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG,- IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA,- SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,- POMO PRI PRIPRAVI ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,- SPREMLJANJE ZAKONODAJE,- OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO NAROILU NADREJENEGA OZ. MENTORJA., Vse ostale informacije s pogoji za zasedbo del. mesta (in vlogo) so objavljeni na spletni strani obine: ., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -VODENJE POSTOPKOV AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (ZA PRVO AKREDITACIJO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, SPREMEMB AKREDITIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, PODALJŠANJA AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV, IZREDNE EVALVACIJE IN VZORCA EVALVACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV), -SODELOVANJE Z ODDELKI, STROKOVNIMI SLUBAMI, SKRBNIKI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN VODSTVOM FAKULTETE TER UNIVERZO, NACIONALNO AGENCIJO ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU IN PODRONIM MINISTRSTVOM V POSTOPKIH AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -VODENJE EVIDENC ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDSTAVITVENIH ZBORNIKOV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO Z ODDELKI IN SKRBNIKI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV,...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE PROJEKTOV ZASNOVE IN REALIZACIJE PROIZVODNE OPREME, ORODIJ, STROJEV IN NAPRAV V OKVIRU NARTOVANIH STROŠKOV IN ROKOV,KREIRANJE IN VODENJE DNEVNIKA POSAMEZNEGA PROJEKTA,SODELOVANJE PRI IMENOVANJU PROJEKTNEGA TIMA,NARTOVANJE IZVEDBE PROJEKTA (VSEBINA, RESURSI, ROKI, SPREMLJANJE, ESKALACIJA), ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA PRED-PREVZEMA IN KONNEGA PREVZEMA NOVE PROIZVODNE OPREME IN VODENJE PROCESA ZAGONA NOVE PROIZVODNJE,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNINIH REŠITEV TER PONUDB ZA NOVE PROJEKTE,VODENJE IN KOORDINACIJA DELA V MULTIFUNKCIJSKEM PROJEKTNEM TIMU,NADZOR NAD IZVAJANJEM PROJEKTNIH AKTIVNOSTI (VSEBINA, ASOVNI OKVIRI, STROŠKI, DODATNE POTRDITVE), PRIPRAVA POROIL VODSTVU ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters