Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

81 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 81 results.
 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 14.4.2021 oz. do vrnitve javne uslubenke iz dopusta po ZSDP-1, polni delovni as, 40, -SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, -AMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, -VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, -VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, -VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, -SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG., , dopoldan...

 • Company MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE in Velenje
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV IN JAVNIH NAROIL SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJSTVIH, O KATERIH ORGAN NE VODI EVIDENCE, PA ZAKON DOLOA IZDAJO POTRDILA O DEJSTVU SODELOVANJE, NARTOVANJE, VODENJE IN NADZOR PRI IZVAJANJU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV OPRAVLJANJE NALOG INVESTICIJSKEG...

 • Company Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG POD VODSTVOM VODJE PROJEKTA NA PODROJU DELA MATINE OE, PRIDOBIVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV, IZDELAVA POROIL, VODENJE EVIDENC, BAZ TER ZAUPANE DOKUMENTACIJE, ZBIRANJE, UREJANJE IN ANALIZA PODATKOV, SPREMLJANJE RAZVOJA PODROJA, DELO V LABORATORIJU IN NA TERENU, DELA PO NAVODILIH VODJE PROJEKTA, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI DIREKTORJA., Od kandidata se priakuje dobro znanje MS Office okolja (poudarek na Excelu), poznavanje in izkušnje s programi za matematino modeliranje toka podzemne vode (FEFLOW, GMS-MODFLOW), poznavanje programske opreme za prostorsko analizo (ArcGIS, QGIS itd.).  Prednost pri i...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH NEPOSREDNA POMO PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE OZIROMA INŠPEKTORATA VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH IN NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI IZVAJANJE NALOG NA KADROVSKEM PODROJU INŠPEKTORATA IZVAJANJE NALOG NA FINANNO-RAUNOVODSKEM PODROJU INŠPEKTORATA IZVAJANJE NOTRANJEGA NADZORA IN PRESOJ., Podroje izobrazbe: poslovne in upravne vede, pravo. Ostali pogoji: strokovni izpit iz upravnega postopka, ob...

 • Company Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 2 in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PODRONI PODSEKRETAR  V SEKTORJU ZA PODPORO DEJAVNOSTI V ODDELKU ZA FINANCE, DM 14.2, OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:-POMO PRI ORGANIZIRANJU IN KOORDINACIJI DELA ODDELKA,-RAUNOVODENJE SKLADA – KNJIENJE IN KONTROLA FINANNIH PODATKOV TER IZDELAVA RAUNOVODSKIH IZKAZOV IN DRUGIH PREDPISANIH POROIL IZ PODROJA DELA,-PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH REŠITEV, ANALIZ, POROIL IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA ODDELKA,-SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU IN NADZORU NAD NAMENSKIM PREMOENJEM,-POMO PRI NADZORU NAD NARTOVANJEM FINANC IN LIKVIDNOSTI,-VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV,-SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI,-POMO PRI PRIPRAVI FINANNIH NARTOV IN RAUNOVODS...

 • Company DBS INŽENIRING, trgovina in storitve, d.o.o., Tomačevska cesta 46 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE: VODENJE PROJEKTOV (OD NARTOV DO IZVEDBE), KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCI IN SODELUJOIMI V PROJEKTU (INVESTITORJI, IZVAJALCI, DOBAVITELJI,…), KOMUNIKACIJA S KLJUNIMI KUPCI /USKLAJEVANJE TEHNINIH DETAJLOV, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA RAZNIH DELAVNIŠKI NARTOV, TERENSKI NADZOR, TERENSKE MERITVE IN STROKOVNA POMO NA TERENU, PRIPRAVA SPECIFIKACIJE MATERIALOV ZA NAROILO OD KANDIDATA PRIAKUJEMO: NAJMANJ 6/2 STOPNJO IZOBRAZBE DIPLOMIRANI INENIR GRADBENIŠTVA ALI MAGISTER ARHITEKTURE, AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA       POZNAVANJE IN UPORABA PROGRAMSKE OPREME AUTOCAD IN MICROSOFT OFFICE, POZNAVANJE IN UPORABA OSTALE PROGRAMSKE OPREME KOT NPR. SKETCHUP, RHINO, V-RAY, … , PRIPRAVLJEN...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NALOG IZ PODROJA DIREKTORATA ZA FINANNI SISTEM, VODENJE DELOVNE SKUPINE ALI DELOVNEGA TELESA SVETA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH NEFORMALNIH DELOVNIH SKUPIN, NADOMEŠANJE VODJE DELOVNE SKUPINE ALI DELOVNEGA TELESA SVETA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH NEFORMALNIH DELOVNIH SKUPIN, STROKOVNA PODPORA PRI POSAMEZNEM DOSJEJU - PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, OSNUTKOV IN PREDLOGOV REŠITEV, ANALIZA IN PRIMERJAVA DOSJEJEV TER USKLAJEVANJE Z DRUGIMI PODROJI, USKLAJEVANJE RAZLINIH NALOG PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTA PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, S...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.9.2023, polni delovni as, 40, VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC, ZARADI DELA NA PROJEKTU NATURA MURA NA OE MARIBOR, (OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA OPERACIJAH IZ PREDNOSTNE NALOBE »VARSTVO IN OBNOVA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN TAL TER SPODBUJANJE EKOSISTEMSKIH STORITEV, VKLJUNO Z OMREJEM NATURA 2000 IN ZELENIMI INFRASTRUKTURAMI« OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020). KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMETI NAJMANJ 7. RAVEN IZOBRAZBE S PODROJA GOZDARSTVA, ZAELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI, ZAELENE IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM IZ RAZLINIH FINANNIH INSTRUMENTOV EU, VEZANIH NA VARSTVO NARAVE, ZNANJE ANGLE...

 • Company MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12 , 1000 in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. doloen as do vrnitve javne uslubenke z materinskega oz. s starševskega dopust, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE: POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI; OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.PRI IZBORU BODO IMELI PREDNOST KANDIDATI: S POZNAVANJEM PODATKOV NEPREMININSKIH EVIDENC, S POZNAVANJEM TRGA NEPREMININ, Z UPORABO GIS PROGRAMSKIH ORODIJ., VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA OSREDNJEM SPLETNEM MESTU DRAVNE UPRAVE , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 18. 3. 2021, polni delovni as, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: , Kandidate obvešamo, da je celotno besedilo javne objave z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo ter priloenim obrazcem za prijavo, objavljeno na spletni strani: /, ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 15. 3. 2022, polni delovni as, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: , Kandidate obvešamo, da je celotno besedilo javne objave z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo ter priloenim obrazcem za prijavo, objavljeno na spletni strani: /, ...

 • Company VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV (RAUNOV, POGODB, NAROILNIC, POTNIH NALOGOV) Z ZAKONSKIMI DOLOILI, KI UREJAJO TO PODROJE,- IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAUNA IN SPREMLJANJE PORABE PRORAUNSKIH SREDSTEV (PO POTREBI USKLAJEVANJE Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE RS) IN PRIPRAVA POROIL ZA MANAGEMENT,- PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV ZA IZDELAVO MESENIH LIKVIDNOSTNIH NARTOV,- FINANNO-RAUNOVODSKE NALOGE (EVIDENTIRANJE POGODB IN PREJETIH RAUNOV, PRIPRAVA ODREDB ZA IZPLAILO, IZDELAVA FEP-OV, FOP-OV IN DRUGIH OBRAZCEV FINANNEGA POSLOVANJA),- VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNIH ANALIZ, - SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROJA,- SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, IN...

 • Company KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POSTOPKOV V ZVEZI Z DELOVNIMI RAZMERJI. SODELOVNAJE PRI IZDELAVI LETNIH PLANOV IN SESTAVLJANJU LETNIH POROIL. SPREMLJANJE KADROVSE EVIDENCE IN POSREDOVANJE PODATKOV. KOORDINACIJA PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU. IZVAJANJE USPOSABLJANJ IN DELAVNIC S PODROJA DELOVNIH RAZMERIJ NOTRANJIM DELENIKOM. SPREMLJANJE ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH PRADPISOV TER PRAVNE PRAKSE NA SVOJEM PODROJU DELA., VSE ZAINTERESIRANE KANDIDATE PROSIMO, DA POŠLJEJO PROŠNJO Z OPISOM IZOBRAZBE, ZNANJ IN DELOVNIH IZKUŠENJ SKUPAJ Z IVLJENJEPISOM TER POTRDILI O IZOBRAZBI NA . V ZADEVO ELEKTRONSKE POŠTE OBVEZNO NAVEDITE NAZIV DELOVNEGA MESTA NA KATEREGA SE PRIJAVLJATE., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -ZBIRANJE INFORMACIJ O ZAHTEVAH IN NAROILIH ZA NAKUP BLAGA, STORITEV IN GRADENJ IN NAKUPNIH OZ. POGODBENIH POGOJIH ( ROKI, STROŠKI…), -SODELOVANJE PRI IZDELAVI NARTOV NABAV BLAGA, STORITEV IN GRADENJ IN SPREMLJANJE NJIHOVE REALIZACIJE, -PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA POSTOPKOV JAVNIH NAROIL, -VODENJE EVIDENCE IN ARHIVA DOKUMENTACIJE JAVNIH NAROIL, -SPREMLJANJE ZAKONSKIH IN PODRONIH PREDPISOV TER PRAVNE PRAKSE NA SVOJEM PODROJU DELA, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEB...

 • Company ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 24, 1000 LJUBL in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 15 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV O LASTNOSTI ZAVAROVANE OSEBE PO URADNI DOLNOSTI, PRIPRAVA ODGOVOROV ZAVEZANCEM ZA PRIJAVO IN ZAVAROVANIM OSEBAM NA ENOSTAVNA IN ZAHTEVNEJŠA VPRAŠANJA, POMO IZPOSTAVAM PRI ZAHTEVNEJŠIH VPRAŠANJIH S PODROJA UREJANJA ZAVAROVANJ., Zahtevani pogoji za zasedbo: diplomirani upravni organizator (vs) ali druga ustrezna smer 2. stopnja raunalniških znanj strokovni izpit iz upravnega postopka (V primeru, da izbrani kandidat/ka nima opravljenega izpita iz upravnega postopka, ga bo mora/a opraviti najkasneje v treh mesecih od dneva sklenitve delovnega razmerja), ...

 • Company Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, - VODENJE IN SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV., VII/2 - specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (naravoslovna, tehnina ali organizacijska smer). Znanja: - razvojno okolje MS Visual Studio, C#, .NET, - tehnologije HTML5, JavaScript, jQuery, - orodja in komponente DevExpress, - baza podatkov MS SQL. Potrebno je predloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Kan...

 • Company BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, D.O.O., KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 37 , 4000 KRANJ in Kranj
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 33 mesecev, polni delovni as, 40, VZPOSTAVITEV IN KOORDINACIJA DELA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA, KOORDINACIJA MENTORJEV IN EKSPERTNIH SVETOVALCEV, KOORDINACIJA IN DELO Z INKUBIRANCI, ORGANIZACIJA DOGODKOV, VODENJE PROJEKTOV, FINANCIRANIH IZ REGIJSKIH, NACIONALNIH IN EVROPSKIH SREDSTEV,PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV, IZVAJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA POROIL O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH, PRIPRAVA FINANNIH POROIL O PROJEKTIH, SKRB ZA STROŠKOVNO UINKOVITOST PROJEKTA, SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI TER PARTNERJI NA LOKALNI, REGIONALNI, NACIONALNI IN EVROPSKI RAVNI, SKRB ZA PRENOS ZNANJA IN DOBRIH PRAKS NA ZAPOSLENE, POMO PRI IZDELAVI POSLOVNIH POROIL, DRUGA DELA PO NAVODILIH ...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOI., Ostala podroja izobraevanja: naravoslovje, matematika in statistika tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo. Ostali pogoji: strokovni izpit za inšpektorja, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Ostali pogoji za zasedbo delovnega mesta in pogoji za prijavo so objavljeni na...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOI VODENJE POSTOPKOV IN IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH VODENJE PREPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA IZVAJANJE NOTRANJEGA NADZORA IN PRESOJ IZVAJANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA INŠPEKTORJEV SODELOVANJE PRI NARTOVANJU AKTIVNOSTI S PODROIJ DELA ORGANA TER POROANJE O DELU OR...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V KAMNIKU, Glavni trg 22 , 1241 KAMNIK in Visoko
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOB IZ PRISTOJNOSTI ZEMLJIŠKE KNJIGE., Prosto delovno mesto pri Okronem sodišu v Ljubljani, OE Okrajnem sodišu v Kamniku, opr. št javnega nateaja: Su KS 124/2020. Zahtevana izobrazba: -Visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), -Visokošolsko strokovno izobraevanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), -Visokošolsko univerzitetno izobraevanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja). Pogoji: Delovne izkušnje: 7 mesecev. Poskusno delo: 6 mesecev. Opravljen izpit iz sodnega reda (oz. v roku ene...

 • Company MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28 C, 1000 in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, USPOSABLJANJE ZA DELO IZ DELOVNEGA PODROJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROILU NADREJENEGA OZIROMA MENTORJA., Prijava se vloi OBVEZNO na predpisanem obrazcu "Vloga za zaposlitev", i je objavljena na osrednjem spletnem mestu dravne uprave gov.si, ...

 • Company MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA D in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. za nadomešanje zaasno odsotnega javnega uslubenca, polni delovni as, 40, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA, PRIPRAVA PODLAG ZA IZVEDBO AKCIJ NADZORA, VODENJE EVIDENC IN SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROIL IN INFORMACIJ O STANJU NA PODROJU DEJAVNOSTI NADZORA, SODELOVANJE V IZOBRAEVALNEM PROCESU ORGANA, NUDENJE STROKOVNE POMOI TER DRUGO DELO IZ PRISTOJNOSTI INŠPEKCIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., opravljen strokovni izpit za inšpektorja. NUJNO: glej objavo na osrednjem spletnem mestu dravne uprave (), DM šifra: 1...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROJEKTNI MENEDER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTNI MANAGERJI SO ZADOLENI ZA IZVEDBO VEJIH IN KOMPLEKSNIH NALOG, KI JIH V BANKI ORGANIZIRAMO V OBLIKI PROJEKTOV. PROJEKTNI VODJE DELUJEJO V OKVIRU SPECIALIZIRANEGA SEKTORJA PROJEKTI, PROCESI IN ORGANIZACIJA. PRI SVOJEM DELU SODELUJEJO S SODELAVCI Z VSEH PODROJI BANKE, KAR PREDSTAVLJA IZREDNO PRILONOST ZA NJIHOVO STROKOVNO UVELJAVITEV IN GRADNJO OSEBNE KARIERE. OPIS DEL IN NALOG: NARTUJE PROJEKTE PO NAMENU, OBSEGU, TRAJANJU IN VIRIH, VODI PROJEKTNI TIM, RAVNA S PROJEKTNIMI VIRI, KOORDINIRA IZVEDBENE AKTIVNOSTI, OBVLADUJE PROJEKTNA TVEGANJA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA PROJEKT, PRIPRAVLJA POROILA  IN DRUGA GRADIVA  TER POROA ORGANOM PROJEKTA IN PROJEKTNEMU ODBORU, USKLAJUJE PLAN, VIRE IN IZVEDBO PROJEKTA Z DRUGI...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve odsotnega javnega uslubenca na delo, polni delovni as, 40, - KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV ZA PODROJE, - SODELOVANJE IN POMO PRI OBLIKOVANJU PROGRAMOV ZA PODROJE PREVENTIVE, - POMO UPORABNIKOM ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, - POSREDOVANJE NAPAK V ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKEM SISTEMU PROGRAMSKI HIŠI, - OBVEŠANJE UPORABNIKOV O ODPRAVI NAPAK IN SPREMEMBAH V ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKEM SISTEMU, - UPRAVLJANJE S ŠIFRANTI V ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKEM SISTEMU, - IZOBRAEVANJE IN SODELOVANJE PRI IZOBRAEVANJU NOVO ZAPOSLENIH ZA DELO Z ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKIM SISTEMOM IN DRUGIMI APLIKACIJAMI, - ZBIRANJE, POSREDOVANJE IN NARTOVANJE ZAHTEV ZA SPREM...

 • Company URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE, Gregorčičeva ulica 25 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.03.2022, polni delovni as, 40, - USKLAJEVANJE IN IZVAJANJE RAZLINIH NALOG PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTA PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EU, - SKRB ZA PREDSTAVITEV REPUBLIKE SLOVENIJE, ODNOSI Z JAVNOSTMI, ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ S PODROJA PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EU, - SKRB ZA CELOTNO PODOBO, OZNAEVALNE SISTEME IN INFO-PROMOCIJSKA GRADIVA PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EU, - UPRAVLJANJE SPLETNIH KANALOV KOMUNIKACIJE (DRUBENA OMREJA, SPLETNE STRANI), - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE ENOSTAVNIH GRAFINIH REŠITEV ZA KLASINE IN DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE KANALE IN ORODJA, - PRIPRAVA ENOSTAVNIH VIDEO VSEBIN ZA KLASINE IN DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE KANALE IN ORODJA, - ZBIRANJ...

 • Company Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPE in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 19 mesecev oz. 15.9.2021, polni delovni as, 40, STROKOVNO IN SAMOSTOJNO VODI TER KOORDINIRA CELOTNO OPERACIJO, Prosto delovno mesto za delo za doloen as na projektu ''''Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair employment'''' v okviru Javnega razpisa ''''Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno dravljanstvo za vejo zaposljivost'''', št. 54450-1/2019, ki je financirano s strani Ministrstva za izobraevanje, znanost in šport RS in Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.Vodja projekta v okviru svojih del in nalog strokovno in samostojno vodi ter koordinira celotno operacijo, nartuje, samostojno organizira, koordinira in skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev, ...

 • Company INEL industrijska elektronika d.o.o., Bukovžlak 105 , 3000 CELJE in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠEMO VODJO PROGRAMA ROBOTIZACIJE. KOORDINACIJA, SNOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVIJANJE VPELJAVE KOLABORATIVNIH ROBOTOV V OBSTOJEE IN NOVE PRODUKTE ZNOTRAJ MULTIDISCIPLINARNE PROJEKTNE EKIPE. OPIS DELOVNEGA MESTA: VODENJE PROJEKTNE EKIPE ROBOTIZACIJE: KOORDINACIJA DELA, SNOVANJE REŠITEV RAZVOJ NAJZAHTEVNEJŠIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV V PROCESU AVTOMATIZACIJE IN ROBOTIZACIJE (KOLABORATIVNI ROBOTI) SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU IZVAJANJE KONTROLE KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJE UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ TER OPTIMIZACIJA OBSTOJEIH SPREMLJANJE PROIZVODNJE SODELOVANJE PRI TESTIRANJU NOVO RAZVITE OPREME ZMONOST ZA CELOVITO RAZUMEVANJE DELOVANJA NAPRAVE KOMUNICIRANJ...

 • Company GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 31.03.2022, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROJA JAVNIH NAROIL, SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTIH., dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO«,  - dravljanstvo Republike Slovenije, - znanje uradnega jezika, - ne smejo biti pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev, - ...

 • Company GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 31.03.2022, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,- PRIPRAVA PODATKOV ZA IZDELAVO MESENIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NARTOV TER TRIMESENIH KVOT,- OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,- IZVAJANJE NALOG FINANNEGA POSLOVANJA V OKVIRU IZVRŠEVANJA FINANNEGA NARTA,- PRIPRAVA, SPREMLJANJE TER ANALIZIRANJE IZVAJANJA FINANNEGA NARTA,- VODENJE POSTOPKOV JAVNIH NAROIL., dravljanstvo Republike Slovenije, - znanje uradnega jezika, - ne smejo biti pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja p...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER, Trg Brolo 4 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI INTERNIH PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOANJE V ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.  , Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena in oddana na obrazcu z oznako JN1, ki je priloga tega nateaja z natanno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami. Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani: /., ...

 • Company BEMIJA D.O.O., IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, LJUBLJANA, Leskoškova cesta 9 E, 1000 LJUBL in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPOROLJIVA ZNANJA NA PODROJIH KOT SO: VARJENJE, MONTAA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, IZDELAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, POSTAVLJANJE/MONTAA PROCESNE TEHNOLOGIJE IWE (VARILNI INENIR) IWT (VARILNI TEHNOLOG), Priporoljiva znanja na podrojih kot so: varjenje, montaa jeklenih konstrukcij, izdelava jeklenih konstrukcij, postavljanje/montaa procesne tehnologije IWE (varilni inenir) IWT (varilni tehnolog), ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, KONGRESNI TRG 12, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  23.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. imenovanje za dobo šestih let z monostjo ponovnega imenovanja, polni delovni as, 40, GLAVNI TAJNIK: VODI, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE, NARTUJE, ORGANIZIRA TER NADZORUJE DEL. PROCESE NA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNEM IN STROKOVNO-TEHNINEM PODROJU TAJNIŠTVA (REKTORATA) UNIVERZE, VODI, ORGANIZIRA IN USKLAJUJE DEL. PROCESE ZA DELOVANJE UNIVERZITETNIH ORGANOV TER SKRBI ZA AURNO REALIZACIJO SKLEPOV IN DRUGIH ODLOITEV ORGANOV UNIVERZE, VODI, KOORDINIRA IN REALIZIRA DOGOVORE IN NALOGE TER POSTOPKE S PRISTOJNIM MINISTRSTVOM IN DRUGIMI INŠTITUCIJAMI IZVEN UNIVERZE, SKRBI ZA IZPOLNJEVANJE Z ZAKONOM DOLOENIH OBVEZNOSTI, VODI IZDELAVO PRAVNIH AKTOV IN PRAVILNIKOV, SPREMLJA IZPOLNJEVAN...

 • Company OBČINA RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 1 , 2364 RIBNICA NA POHORJU in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, DELO NA PODROJU DRUBENIH DEJAVNOSTI, IZVAJANJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA..., Opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv ali opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv, oz. je strokovni izpit potrebno opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.  Opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, oz. je strokovni izpit potrebno opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Znanje uradnega jezika., ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2022, polni delovni as, 40, KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMETI NAJMANJ 6. RAVEN IZOBRAZBE S PODROJA GEOGRAFIJE, ZAELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI, ZAELENE IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM IZ RAZLINIH FINANNIH INSTRUMENTOV, EU VEZANIH NA VARSTVO NARAVE (POZNAVANJE PROJEKTNEGA POROANJA V SISTEMU EMS), ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, OBVLADOVANJE PROGRAMOV IZ PROGRAMSKEGA PAKETA OFFICE (DOBRO POZNAVANJE EXCEL, WORD, POWERPOINT IN OUTLOOK), SAMOINICIATIVNOST, KOMUNIKATIVNOST IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI TER NATANNOST, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, 8 MESECEV DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA OHRANJANJA NARAVE ALI DRUGEGA USTREZNEGA PODROJA. DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA Z...

 • Company ZAVOD APGA, agencija za promocijo gibalnih aktivnosti, Mala Mislinja 11 , 2382 MISLINJA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 10, PROJEKTNO DELO ERASMUS+ - IZVAJANJE PROJEKTOV, , ...

 • Company INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC, Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH IN PREISKOVALNIH OPRAVIL, IZDELAVA POROIL, PREDLOGOV IN MNENJ POOBLAŠENCA, OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNIH OPRAVIL IZ PRISTOJNOSTI POOBLAŠENCA, DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU POOBLAŠENCA., Besedilo razpisa z obvezno vlogo za zaposlitev je objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblašenca: - javnega-znacaja/javni-razpisi/ , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE EVIDENC S PODROJA CIVILNE OBRAMBE IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI, IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC,  VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI,  OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI S PODROJA CIVILNE OBRAMBE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S PODROJA DELA UPRAVE PO ODREDBI NADREJENEGA, POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV., Celotno besedilo javnega nateaja, skupaj z obrazcem VLOGA ZA ZAPOSLITEV, je dosegljivo na spletnem mestu dravne uprave GOV.SI...

 • Company ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Dunajska cesta 162 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanja porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, VODENJE UPRAVNIH ALI DRUGIH POSTOPKOV, IZDAJANJE SOGLASIJ IN DRUGIH DOKUMENTOV, UPORABA POSEBNIH PROGRAMOV DELODAJALCA, UPORABA DOKUMENTACIJSKEGA SISTEMA DELODAJALCA, ZAGOTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE PODPORE ZA DELO ORGANOV DELODAJALCA, PRIPRAVA PREGLEDOV IN ANALIZ, DRUGA OPRAVILA NA PODLAGI NAROILA NADREJENEGA., Sposobnost presojanja in odloanja, natannost in zanesljivost, komunikativnost in urejenost, sposobnost za timsko delo,zaelene izkušnje na podroju upravnih postopkov, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje, poznavanje in uporaba orodij za urejanje besedila in preglednic, poznavanje in uporaba orodij za elekt...

 • Company VODITELJSTVO, Vodenje, razvoj in svetovanje, Sonja Klopčič s.p., Selo pri Zagorju 31 , 1410 ZAGORJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA GRADIV IN MATERIALOV ZA DELAVNICE IN PREDAVANJA, TUDI PREVODI IZ/V ANGLEŠINO. RAZVOJ WEBINARJEV IN IGRIFIKACIJE ZA PODROJE VODENJA IN RAZVOJA ZAPOSLENIH. DIGITALNI MARKETING. SODELOVANJE PRI PROJEKTIH POSTAVITVE KADROVSKIH SISTEMOV IN RAZVOJA ZAPOSLENIH. ADMINISTRACIJA., , dopoldan...

 • Company VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJA in Ljubljana
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,- SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI,- SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH GRADIV,- SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROJA,- VODENJE IN ODLOANJE V MANJ ZAHTEVNIH PREDPISANIH POSTOPKIH DELOVNEGA PODROJA,- SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,- OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Pogoji: najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošo...

 • Company ACROR WSM, montaža in varjenje, d.o.o., Slovenja vas 77 , 2288 HAJDINA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTA OD NAROILA DO IZVEDBE, SPREMLJANJE IN NADZOR POTEKA DELA NA GRADBIŠU, UGOTAVLJANJE MOTENJ IN NJIHOVO ODPRAVLJANJE TER IZDELAVA KOREKCIJ PROGRAMA DELA, KOORDINACIJA DELA ZNOTRAJ PROJEKTNEGA TIMA IN Z DRUGIMI ODDELKI ZNOTRAJ PODJETJA TER Z ZUNANJIMI PARTNERJI (ZA ZAGOTOVITEV NEMOTENEGA POTEKA PROJEKTA, PRETOKA INFORMACIJ TER PRAVOASNE REAKCIJE V PRIMERU SPREMEMB V ZVEZI S PROJEKTOM), PRIPRAVA POROIL, DRUGE NALOGE IN OPRAVILA PO NAVODILIH NADREJENIH, DELO V SLOVENIJI IN EU, , ...

 • Company AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SNOVANJE INTEGRIRANIH KOMUNIKACIJSKIH STRATEGIJ, NARTOVANJE IN VODENJE OGLAŠEVALSKIH AKCIJ (KOORDINACIJA Z EKIPO, PRIPRAVA MEDIJSKIH NARTOV, VODENJE, FINANNI NADZOR IN POROANJE), SAMOSTOJNA KOMUNIKACIJA Z NARONIKI, SKRB ZA REDNO OPTIMIZACIJO IN DOSEGANJE KLJUNIH CILJEV OGLASNIH KAMPANJ, PRIPRAVLJANJE VMESNIH IN KONNIH POROIL TER ARGUMENTIRANO SVETOVANJE, SKRB ZA PROJEKTNO USPEŠNOST IN ZADOVOLJSTVO STRANK, SLEDENJE TRENDOM IN SPREMEMBAM V MEDIJSKEM EKOSISTEMU, V OBNAŠANJU IN NAVADAH POTROŠNIKOV, ISKANJE NOVIH PRILONOSTI IN PRIDOBIVANJE NARONIKOV (PRIPRAVA PONUDB IN PREDSTAVITVE PROJEKTOV), SODELOVANJE Z DIGITALNIMI SPECIALISTI IN TEHNINO-RAZVOJNIM ODDELKOM, SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI PROJEKTNIMI TIMI, PRIPRAVLJANJE ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2021 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI-SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV-SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV-POZNAVANJE PRIPRAVE IN SODELOVANJE PRI IZVEDBI JAVNIH NAROIL, KOMUNICIRANJE Z IZVAJALCI, SPREMLJANJE FINANNEGA PLANA-SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz. najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje ...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VKLJUENOST V VODENJE IN KOORDINACIJO PROJEKTOV ELEKTRINIH POGONSKIH SISTEMOV ZA AVTOMOBILSKE APLIKACIJE, ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA POTEKA PROJEKTOV (ZA DOSEGANJE OPTIMALNIH REZULTATOV IN CILJNE DOBIKONOSNOSTI), NADZOR NAD PROJEKTNIM PRORAUNOM TER SPREMLJANJE KLJUNIH KAZALNIKOV PROJEKTA, USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI S LANI PROJEKTNIH TIMOV NA RAZLINIH LOKACIJAH, IDENTIFIKACIJA MONIH IZBOLJŠAV IN RACIONALIZACIJ,  SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNINIH OSNOV ZA KALKULACIJE IZDELKOV IN PRODAJNIH CEN. , UNIVERZITETNA IZOBRAZBA MENEDMENTA ALI DRUGA TEHNINA SMER, AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, PROJEKTNO VODENJE, OBVLADOVANJE TVEGANJ IN POZNAVANJE EKONOMIKE POSLOVANJA, DOBRO RAUNALNIŠKO ZNANJE, SAMOSTOJNOST, PROAKTIVNOST IN ODGOV...

 • Company Javni zavod 973, Zavod za organizacijo prireditev in dogodkov Škofja Loka, Mestni trg 15 , 4220 ŠKOF in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31. 7. 2021, polni delovni as, 40, -PRIPRAVA POSLOVNEGA NARTA PROJEKTA ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2021 IN IZVEDBA PROJEKTA S SPREMLJAJOIMI DOGODKI, -PRIPRAVA IN IZVEDBA PROMOCIJSKEGA NARTA IN NARTA TRENJA, -OPRAVLJANJE VSEH POTREBNIH ADMINISTRATIVNIH DEL ZA IZVEDBO PROJEKTA IN REDNO POROANJE NADZORNIM ORGANOM, -ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO IN PODPORE REISERJU PRI DELU, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM ORGANIZACIJ, DELOVNIH SKUPIN IN POSAMEZNIKOV, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA 2021, -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROJA, -OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, KI SO POVEZANA S ŠKOFJELOŠKIM PASIJONOM, -OPRAVLJANJE DRUGIH DELOVNIH NALOG S PODROJA DELOVANJA ZAVODA 973 PO NALOGU DIREKTORJA ZAVODA., Sposo...

 • Company RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA, Trg svobode 3 , 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  SVETOVALEC ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN JAVNA NAROILA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, TEHNINA IN ADMINISTRATIVNA PODPORA ZA IZVAJANJE RAZVOJNIH NALOG, SPREMLJA JAVNE RAZPISE IN MONOSTI ZA VKLJUEVANJE V MEDNARODNE PROGRAME, SPREMLJA MONOSTI ZA VKLJUEVANJE V MEDNARODNE PROGRAME, NUDI PODPORO PRI PRIPRAVI PROJEKTOV IN DOKUMENTACIJE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNIH RAZPISIH ZA ZUNANJE UPORABNIKE, PRIPRAVLJA POROILA ZA NADZOR PORABE SREDSTEV PO PROJEKTIH, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU DIREKTORICE., Kandidat mora imeti organizacijske sposobnosti in mora biti komunikativen. Zaeleno je, da ima izkušnje s podroja turizma., ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GO in Visoko
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev oz. 30.12.2020, polni delovni as, 40, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU, SO: IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROJU,SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC,IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko ...

 • Company AJPES; AJPES CENTRALA LJUBLJANA, TRŽAŠKA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece oz. vrnitve na delo dalj asa odsotne javne uslubenke., polni delovni as, 40, SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROJA DELA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, DAJANJE POJASNIL ZA IZVAJANJE NALOG S PODROJA DELA, SODELOVANJE S POSLOVNIMI SUBJEKTI, PRISTOJNIMI INSTITUCIJAMI, Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI DELI, IZDELOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH INFORMACIJ, ANALIZ IN POROIL S PODROJA DELA, OBJAVLJANJE PODATKOV, INFORMACIJ IN ANALIZ V PUBLIKACIJAH IN NA SPLETNEM PORTALU AJPES, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROJEKTNIH NALOG,  DAJANJE POBUD ZA RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH STORITEV IN OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROJA DELA., Izbrani kandidat bo o...

 • Company Tehno park Celje, javni zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti, Gubčeva ulica 1 in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PISANJE SPREMNIH DOPISOV IN PRIPRAVA POTREBNIH GRADIV, IDEJNA PRIPRAVA IN IZVEDBA PROJEKTOV IN PROGRAMOV ZA RAZLINE CILJNE SKUPINE, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI PARTNERJI IZ SLOVENIJE IN TUJINE, DELO S STRANKAMI, SPREMLJANJE IN DELO V SKLOPU EVROPSKIH PROJEKTOV, REDNO IN NATANNO INFORMIRANJE DIREKTORJA O IZVAJANJU STORITEV IN PROGRAMOV, PRIPRAVA POLLETNIH IN LETNIH POROIL O DELOVANJU, ORGANIZIRANJE IN POMO PRI IZVAJANJU DELAVNIC V ORGANIZACIJI ZAVODA, VSEBINSKO SODELOVANJE Z IZOBRAEVALNIMI USTANOVAMI, VSEBINSKO SODELOVANJE Z GOSPODARSKIMI DRUBAMI., , gibljiv/nestalen urnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters