Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

146 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 146 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE in Visoko
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAHTEVA SE VEJA SAMOSTOJNOST PRI IZVAJANJU DELOVNIH NALOG SKLADNO S PREDPISI IN VELJAVNO ZAKONODAJO, KI UREJAJO TO PODROJE (NPR. PRAVILNIK O SLUBI NUJNE MEDICINSKE POMOI IDR.), IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV, POMO VODJI REŠEVALNE SLUBE ZA OPTIMALNO ORGANIZACIJO REŠEVALNIH PREVOZOV, OBVEŠANJE DISPEERSKE SLUBE ZDRAVSTVA O FAZAH PREVOZA, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU IN PREVOZA PONESREENCEV IN BOLNIKOV V USTREZNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ALI NA DOM V URGENTNIH IN NEURGENTNIH PRIMERIH, TRIAIRANJE IN EVIDENTIRANJE BOLNIKOV, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, PRIPRAVA IN IZVEDBA ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAP...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke na porodniškem dopustu., polni delovni as, 40, IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI  DEJAVNOSTI, SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPERATIVNO DIAGNOSTINO - TERAPEVTSKO - TEHNINIH POSEGOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI OPERATIVNEGA TIMA, PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI LE TEH, PRIPRAVA OPERACIJSKE SOBE, MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA IZVEDBO OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE, DEZINFEKCIJA, IŠENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, IZVAJANJE HIG...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH -PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTI -PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ -IZVAJANJE IN SODELOVA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOST-TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ-SODELOVANJE PRI SVETOVANJU ZA KRONINE BOLEZNI -SODELOVANJE PRI SVETOVANJU IN PROMOCIJI ZDRAVJA-VZDREVANJE PROSTOROV, PRIPOMOKOV IN APARATUR-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVOZAPOSLENIM, DIJAKOM, ŠTUDENTOM-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJE ŠIRJENJA IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNINIH OKUB-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV-PREDAJA PACIENTA-ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO V ZDRAVSTVENI NEGI ZA RAZVOJ POKLICA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI -OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vloga mora vsebovati: 1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v kr...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE- SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKENEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE, KONANA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE, ZAELENE DELOVNE IZKUŠNJE. K VLOGI OBVEZNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILA OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNI TER VELJAVNO LICENCO ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE, Konana Fakulteta za zdravstvene vede. Zaelene delovne izkušnje. K vlogi obvezno priloiti dokazilo o izobrazbi, potrdila oobveznih cepljenjih pozakonu o nalezljivih bolezni ter veljavno licenco za samostojno opravljanje dela v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. V vlogi navesti reg. št. prijave. , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH, POSEGOV IN POSTOPKOV- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic:DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA ME...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA MEDICINSKO TEHNINE POSEGE PO NAVODILIH ZDRAVNIKA, SPREMLJA ZDRAVSTVENO STANJE STANOVALCEV IN NADZOR NAD OBOLELIMI, SODELUJE PRI ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH V SPLOŠNI IN SPECIALISTINI AMBULANTI, SKUPAJ Z ZDRAVNIKOM IN VODJO SLUBE RAZPOREJA STANOVALCE V KATEGORIJE ZDRAVSTVENE NEGE, ODGOVORNA ZA UREJANJE VSE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ZDRAVNIŠKI PREGLEDI IN NAROILI,..., Opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z raunalnikom, poznavanje okolja Windows in Office. Zaelena so znanja iz gerotologije in psihiatrije. Prijavi priloiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravoasno se bodo štele prijave, ki bodo prispele najkasneje do 29.4.2021 oziroma bodo poslane po pošti priporoeno ...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA PREDPISANIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU SVOJE STROKOVNE IZOBRAZBE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZIRANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV NA BOLNIŠNINEM ODDELKU, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, SODELOVANJE PRI DNEVNI VIZITI IN DNEVNIH RAPORTIH, NAROANJE ZDRAVIL ZA POTREBE ODDELKA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVI...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI, Licenca za delo diplomirane med. sestre/diplomiranega zdravstvenika., ...

 • Company MLADINSKI CENTER NOVA GORICA, Bazoviška ulica 4 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE INFORMACIJSKE TOKE EZTS GO SALUTE/ZDRAVSTVO – SKLOP SOCIALA. KOORDINACIJA DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV ZA MLADE, OTROKE IN RANLJIVE SKUPINE, KI JIH ZAVOD ORGANIZIRA SAMOSTOJNO ALI V SODELOVANJU Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN POSAMEZNIKI., Zahtevana znanja in  kompetence: socialni ut, smisel za delo z ljudmi, komunikativnost, proaktivnost, dobro znanje italijanskega jezika in osnovno znanje angleškega jezika. Kandidati morajo vlogo poslati priporoeno po pošti na naslov: Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška ul. 4, 5000 Nova Gorica. Priloiti morajo ivljenjepis, dokazilo o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti (lahko ga pošljejo naknadno). , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA, ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 7, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO IN SODELOVANJE PRI ASISTIRANJU ZOBOZDRAVNIKU NAROANJE PACIENTOV PRIPRAVLJANJE TERAPIJE PO NAVODILU ZOBOZDRAVNIKA PRIPRAVA IN SKRB ZA ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO DELO S PACIENTOM V SMISLU POZITIVNIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN KOMUNIKACIJE PRIPRAVA IN PRAVILNO RAVNANJE Z ZOBOZDRAVSTVENIMI INSTRUMENTIRAZKUEVANJE IN STERILIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENIH INSTRUMENTOV MEŠANJE RAZLINIH MATERIALOV (ZA ZALIVKE, IZDAVA ZOBNIH PROTETINIH NADOMESTKOV,…)OMOGOANJE, DA JE MESTO V USTIH ZA ZOBOZDRAVNIKA DOBRO PREGLEDNO SKRB ZA HIGIENO IN USTREZNO UREJENOST ZOBNE AMBULANTESKRB IN ODGOVORNOST ZA RAVNANJE Z ODPADKI IZ ZDRAVSTVA/ZOBOZDRAVSTVA TER EVIDENNIM GRADIVOM ODPADKOV IZ ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ZAPISOVAN...

 • Company OČESNI KIRURŠKI CENTER DR. PFEIFER, zdravstvene storitve, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V OFTALMOLOŠKI AMUBULANTI IN OPERACIJSKI, , dvoizmensko...

 • Company ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14 , 3331 NAZARJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V REFERENNI AMBULANTI, OPRAVLJENI STROKOVNI MODULI ZA DELO V REFERENNI AMBULANTI, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI IN DOKUMENTIRANJE DEJAVNOSTI AKUTNE DIALIZE NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROJA AKUTNE DIALIZNE DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V PROGRAMU ZDRAVLJENJA Z DIALIZO OZ. CAPD TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE AKUTNE DIALIZE IZVEN DIALIZNE ENOTE, NPR. V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PROMOCIJA ZDRAVJA, ZDRAVSTVENA VZGOJA IN UENJE ZA RAZUMEVANJE POVEZAV MED NAINOM IVLJENJA IN ZDRAVJA, ZA RAZUMEVANJE ZDRAVSTVENIH PROBLEMOV IN PROCESOV ZA KREPITEV, DOSEGANJE IN OHRANJANJE ZDRAVJA ORGANIZIRANJE, NARTOVANJE IN NADZIRANJE  DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE IN DOKUMENTIRANJE SODELOVANJE V KOMISIJAH, IMENOVANIH SKLADNO S STATUTOM SB SLOVENJ GRADEC, PO NALOGU NADREJENEGA TUDI OSTALA DELA V ZVEZI Z ZGORAJ NAVEDENIM., Vlogi obvezno priloiti dokazilo o zahtevani izobr...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA, CESTA 2. GRUPE ODREDOV 16, 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NAROANJE, TRIAA IN SPREJEM PACIENTOV V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU, PRIPRAVA PACIENTA NA PREGLED IN MED. TEHNINE POSEGE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE , IZVAJANJE NUJNE POMOI IN IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MED. POMOI, RAUNALNIŠKO EVIDENTIRANJE, OBRAUNAVANJE STORITEV..., zaeljene so izkušnje z delom v otroškem in šolskem dispanzerju vkljuno z delom na podroju nujne med. pomoi, aktivno znanje slovenskega jezika, prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z delom na podroju pediatrije, vpis v register zdravstvene nege..., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI V PROSTORIH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE IN DOKUMENTIRANJE SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH PROGRAMOV DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., Vlogi obvezno...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROJA ANESTEZIJSKE DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI IZ PODROJA ANESTEZIOLOGIJE IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE, V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI IN DOKUMENTIRANJE SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH PROGRAMOV IZ PODROJA ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMACIJE SODELOVANJ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA, CESTA 2. GRUPE ODREDOV 16, 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU, DELO NA PODROJU ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA, DIPLOMA, VELJAVNA LICENCA IN VPIS V REGISTER ZDRAV. NEGE, ZAELJENE SO DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROJU PEDIATRIJE, ZNANJE IZ PODROJA  ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA , AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V SPECIALISTINIH AMBULANTAH PRIPRAVA PACIENTA IN SODELOVANJE PRI ZDRAVNIŠKEM PREGLEDU IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH PRIPRAVA IN IZVEDBA ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V SPECIALISTINI AMBULANTI UREJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, DAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH NAVODIL SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU NOVO ZAPOSLENIH IN DIJAKOV PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE TUDI OSTALA DELA V ZVEZI Z ZGORAJ NAVEDENIM., Vlogi obvezno priloiti dokazilo o zahtevani izobrazbi (dipl.m.s./dipl.zn.), veljavno licenco za delo, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek ivljenjepis. , ...

 • Company MEDIKO BMT, zdravstvene in druge storitve, d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 15 , 2000 MARIBOR in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, VSA DELA IN NALOGE V AMBULANTI MDPŠ TER SPECIALISTINIH AMBULANTAH, Zaeljene izkušnje iz podorja medicine dela, prometa in športa., ...

 • Company ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-ZDRAVSTVO D.O.O., Zdraviliški trg 9 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - POMO ZDRAVNIKU PRI PREGLEDU IN OPRAVLJANJU DELA- DELO V AMBULANTAH, NA ODDELKU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA IN NA DIAGNOSTIKI- USKLAJEVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA PODROJU ZDRAVSTVENE NEGE- IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV ZDRAVSTVENE NEGE- SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH PROGRAMOV- IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAV. PONUDBE- RAZISKOVALNO DELO V ZDRAVSTVENI NEGI IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI- DELO NA PODROJU PREVENTIVNE DEJAVNOSTI- OPRAVLJANJE DRUGIH DEL S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROJA IN PO NAVODILIH PREDPOSTAVLJENEGA, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V DE CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, veljavno licenco za opravljanje dela v dejavnosti zdravstvene nege za poklic dipl. med. sestra, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE PROSTOROV, PRIPOMOKOV IN APARATOV -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEKONTAMINACIJSKIH METOD -SAMOSTOJNO IZVAJANJE RONEGA IN STROJNEGA IŠENJA -SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE MEDICINSKIH PRIPOMOKOV ZA STERILIZACIJO -IZVAJANJE POSTOPKOV STERILIZACIJE (AVTOKLAVIRANJE IN PLAZMA STERILIZACIJE) -IZVAJANJE POSTOPKOV KONTROLE TERMODEZINFEKCIJE IN STERILIZACIJE -IZVAJANJE SLEDLJIVOSTI POSTOPKOV STERILIZACIJE -UKREPANJE  V PRIMERU ODSTOPANJ IN NAPAK -DELO V TIMU -RACIONALNA IN VARNA UPORABA PRIPOMOKOV ZA PROCES REPROCESIRANJA -IZVAJANJE MENTORSTVA NOVO ZAPOSLENIM IN DIJAKOM -IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNINIH  OKUB -UREJANJE IN  VZDREVANJE DOKUMENTACIJE -SAMOSTOJNO IZVAJANJ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENT...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG, , dvoizmensko...

 • Company ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31 , 6280 ANKARAN - A in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MEDICINSKE SESTRE NA ODDELKU POOPERATIVNE NEGE., Zahtevana je predloitev licence in vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege in potrdilo o izobrazbi. Zaelene so delovne izkušnje v bolnišninem okolju. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za doloen as s poskusno dobo treh mesecev. Kandidati naj ivljenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po elektronski ali navadni pošti., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI V NEGOVALNI ENOTI,- ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V NEGOVALNI ENOTI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,- PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PROSTOROV ZA IZVEDBO DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV,- KOORDINIRANJE, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN STROKOVNI NADZOR, TER IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKIH POSTOPKOV (IŠENJE, DEZINFEKCIJA, OSKRBA INŠTRUMENTOV, OPREME, PRIPOMOKOV, APARATUR, PACIENTOVEGA OKOLJA IN PROSTOROV ORGANIZACIJSKE ENOTE),- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI V NEGOVALNI ENOTI TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU,- ORGAN...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V NEGOVALNI ENOTI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,- PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PROSTOROV ZA IZVEDBO DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV,- KOORDINIRANJE, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN STROKOVNI NADZOR, TER IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKIH POSTOPKOV (IŠENJE, DEZINFEKCIJA, OSKRBA INŠTRUMENTOV, OPREME, PRIPOMOKOV, APARATUR, PACIENTOVEGA OKOLJA IN PROSTOROV ORGANIZACIJSKE ENOTE),- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI V NEGOVALNI ENOTI TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU,- ORGANIZIRANJE SPREMSTVA, PRIPRAVA PACIENTOV NA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO PACIENTOV,- STR...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRAN...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ENOSTAVNIH, KRONINIH IN ZAHTEVNEJŠIH OBLIK DIALIZNIH POSTOPKOV,- SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, VODENJE NEGOVALNEGA TIMA TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, IZPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENE IN DRUGE DOKUMENTACIJE,- IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN SVOJCI TER ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOKOV,- PRAKTINO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM IN PRIPRAVNIKOM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Zahtevana dodatna znanja/pogoj...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 24.9.2021, polni delovni as, 40, -    NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI  -    ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE  - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIHPOSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE  - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., as trajanja zaposlitve: 6 mesecev za as pripravništva. Zahtevan poklic: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE,SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S P...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE- SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. oziroma do vrnitve zaasno odsotnega delavca na delo, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE, NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -Z...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 28.06.2021, polni delovni as, 40, - SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH, PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, Zahtevana kvalifikacija: vpis v Register izvajalcev v dejavno...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIK...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, raven B2 Skupnega evrop...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -    NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI  -    ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE  - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIHPOSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE  - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORS...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI  -    ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE  - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIHPOSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE  - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO P...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters