Jobmonitor. Search results for Management and organization analysts

20 Jobs found

Used filters:
 • Management and organization analystsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 24, 1000 LJUBL in Bloke
  29.02.2020

  SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV O LASTNOSTI ZAVAROVANE OSEBE PO URADNI DOLNOSTI, POMO IZPOSTAVAM PRI ZAHTEVNEJŠIH VPRAŠANJIH S PODROJA UREJANJA ZAVAROVANJ, IZVAJANJE ZAVAROVANJA IN ZAGOTAVLJANJE PRAVIC ZAVAROVANIH OSEB., ZAHTEVANI POGOJI: Izobrazba: diplomirani upravni organizator (vs) ali druga ustrezna smer, 2. stopnja raunalniških znanj, strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da izbrani kandidat/ka nima opravljenega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral/la opraviti najkasneje v treh mesecih od dneva sklenitve delovnega razmerja)., ...

 • Company ČELEBIĆ, družba za gradnjo in investicije, d.o.o., Cesta v Kleče 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELAVEC NA DELOVNEM MESTU POSLOVNEGA ASISTENTA IN ASISTENTA PRODAJE IMA SLEDEE NALOGE: PISNA IN TELEFONSKA KOMUNIKACIJA S POSLOVNIMI PARTNERJI TER ZAPOSLENIMI MATERINSKEGA PODJETJA, ORGANIZACIJA TERMINOV, KI POTEKAJO NA SEDEU PODJETJA, ORGANIZACIJA PISARNE, PRODAJA, NAKUP IN ODDAJANJE NEPREMININ, VODENJE IN OBDELAVA VHODNE IN IZHODNE POŠTE, ADMINISTRACIJA IN ARHIVIRANJE POGODB IN ANEKSOV, SPREMLJANJE POGODBENIH DOLOIL, PRIPRAVA POROIL, VODENJE EVIDENCE IN IZDELAVA ANALIZ, VZDREVANJE CORPORATE SISTEMA (OBRAZCI, ARHIVIRANJE, ODLAGANJE,...), SODELOVANJE NA SESTANKIH, VODENJE ZAPISNIKOV., SMO SLOVENSKO HERINSKO PODJETJE DRUBE ELEBI, KI JE PRIZNANO IN USPEŠNO PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, G...

 • Company DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE, Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 9 mesecev, skrajšan delovni as, 20, - ORGANIZACIJA DELA V DC, - IZVEDBA DELAVNIC V DC, - IZVEDBA PROJEKTOV V DC., Zaposlimo tudi invalida III. stopnje., dopoldan...

 • Company ARLO, posredništvo pri prodaji elektronskih sistemov, d.o.o., Kraška ulica 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVIJANJE IN UVAJANJE STANDARDOV KAKOVOSTI, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, PODPORA PRI ORGANIZACIJI, USKLAJEVANJU IN IZVAJANJU DELA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, PLANIRANJE IN VODENJE INTERNIH IN ZUNANJIH PRESOJ, REŠEVANJE REKLAMACIJ KUPCEV/DOBAVITELJEV, ADMINISTRATIVNA TEHNINA OPRAVILA, PRIPRAVLJANJE POROIL V SKLADU Z ZAHTEVAMI VODSTVA PODJETJA. , OBVEZNO ODLINO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, NATANNOST, ORGANIZIRANOST, SAMOINICIATIVNOST, PRIPADNOST, FLEKSIBILNOST, PRIPRAVLJENOST NA SLUBENA POTOVANJA, VODSTVENE SPOSOBNOSTI, POZNAVANJE IOT SISTEMOV TER POZNAVANJE ISO STANDARDOV PREDSTAVLJA PREDNOST. , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ČRTOVJE, DRUŠTVO ZA KULTURO BIVANJA, Kotnikova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA OSEBNE ASISTENCE IN STROKOVNO VODENJE, SKLADNO Z ZAKONOM O OSEBNI ASISTENCI, SVETOVANJE ASISTENTOM IN UPORABNIKOM, STROKOVNO USPOSABLJANJE DELAVCEV, KADROVANJE, IZDELAVA URNIKOV, OBDELAVA POROIL IN POROANJE MINISTRSTVU. PLAA IN DODATKI SKLADNO S KOLEKTIVNO POGODBO ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA., Obvezni pogoj: opravljen strokovni izpit po predpisih, ki urejajo podroje socialnega varstva, dopoldan...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTUJE KONTROLNE POSTOPKE PRVEGA NIVOJA (OPERATIVNIH IN NADZORNIH) KONTROL PODATKOV PO ZAHTEVAH LASTNIKA PODATKOV. TI KONTROLNI POSTOPKI VKLJUUJEJO TUDI AVTOMATSKE KONTROLE, KI SE JIH NARTUJE V INFORMACIJSKEM SISTEMU BANKE, NADZORUJE IZVEDBO KONTROL IN SPREMLJA KAZALNIKE KAKOVOSTI PODATKOV, RAZISKUJE RAZLOGE ZA NASTALE POMANJKLJIVOSTI, PRIPRAVLJA SEZNAM UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VIŠJE KAKOVOSTI PODATKOV IN NADZIRA IZVAJANJE NARTOV ZA ODPRAVLJANJA POMANJKLJIVOSTI, SODELUJE PRI PROJEKTIH V ZVEZI S KAKOVOSTJO PODATKOV, AKTIVNO SODELOVANJE PRI RAZVOJU PODROJA V BANKI, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Pogoji in priakovanja: 7. stopnja strokovne izobrazbe (smer raunalništvo, ekonomij...

 • Company Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPE in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 19 mesecev oz. 15.9.2021, polni delovni as, 40, PODPORNE AKTIVNOSTI IN ADMINISTRATIVNO TEHNINA DELA NA OPERACIJI, Zaposlitev za doloen as na projektu z nazivom ''''Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair employment'''' v okviru Javnega razpisa ''''Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno dravljanstvo za vejo zaposljivost'''', št. 54450-1/2019, ki je financirano s strani Ministrstva za izobraevanje, znanost in šport RS ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada., ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA SISTEMSKIH IN SPLOŠNIH POSTOPKOV ZA VZPOSTAVITEV IN ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI, PREGLED IN POTRJEVANJE TEHNINO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA IZOBRAEVANJE O DOBRIH FARMACEVTSKIH PRAKSAH, IZVEDBA NOTRANJIH IN ZUNANJIH PRESOJ SISTEMA KAKOVOSTI, PRIPRAVA IN VODENJE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV, ODOBRAVANJE VALIDACIJ IN IZDELKOV, PROCESOV IN SISTEMOV, ODOBRAVANJE LETNIH PREGLEDOV KAKOVOSTI IZDELKOV, PROCESOV IN SISTEMOV, SPROŠANJE SERIJ IZDELKOV NA TRG, V PRIMERU NOMINACIJE S STRANI JAZMP IN UPRAVE DRUBE, RAZVOJ INTERNEGA SISTEMA KAKOVOSTI V SKLADU S FARMACEVTSKO ZAKONODAJO, DOBRIMI FARMACEVTSKIMI PRAKSAMI IN STANDARDI PODJETJA, POTRJEVANJE USTREZNOSTI IZVEDENIH RAZISKAV O ODSTOPIH IN REKL...

 • Company CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O., KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPERATIVNO IZVAJANJE KONTROLE MATERIALOV, IZDELKOV IN PROCESOV, DOKUMENTIRANJE IZVAJANJA KONTROL IN PREGLEDOV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI ANALIZ KONTROLNIH PREGLEDOV, PONOVNI PREGLED POMANJKLJIVO DOKONANIH IN E PREGLEDANIH VOZIL, SODELOVANJE PRI IZDELAVI KONTROLNIH POSTOPKOV IN PLANOV KVALITETE, DOKUMENTIRANJE IN NADZOR NAD NESKLADNIMI IZDELKI, PROCESI, OBDELAVA REKLAMACIJSKIH PRIMEROV, SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM, DELOVNIMI SREDSTVI, VZDREVANJE ISTOE NA DELOVNEM MESTU, IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA, DRUGA DELA (NPR. DELO V INVENTURNIH KOMISIJAH, PRI EMER SE DELAVEC PREDHODNO USPOSOBI Z ENOSTAVNIMI NAVODILI DELODAJALCA), ...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in Visoko
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN OBVLADOVANJE SISTEMA POŠTNEGA PROMETA V DRUBI., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba dipl. organizator– manager (VS), dipl. in. logistike (VS), dipl. ekonomist (VS) oz. drugi ustrezni poklici visokošolskega izobraevanja prve stopnje in podobno izobraevanje. Alternativa: Višješolsko strokovno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj s podroja dela. Zahteva se najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih. Dodatna funkcionalna znanja: Excel–osnovno znanje (Z), Word–osnovno znanje (Z), obvladovanje tujega jezika na ravni A1–anglešina (Z), vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje Outlooka (Z), stroko...

 • Company BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o., Industrijska cesta 5 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KOORDINATOR KAKOVOSTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVIJANJE IN UVAJANJE STANDARDOV KAKOVOSTI SKRB ZA STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2015 SKRB ZA PRIDOBIVANJE CERTIFIKATOV V SKLADU Z ZAKONODAJO IN REGULATIVI ZA MEDICINSKE PRIPOMOKE NADZIRANJE IZVAJANJA DELA V SKLADU S STANDARDI KAKOVOSTI ORGANIZIRANJE IN VODENJE INTERNIH IN ZUNANJIH PRESOJ SKRB ZA SKLADNOST PROCESOV Z ISO STANDARDI OZ. SKLADNO Z DOBRO DISTRIBUCIJSKO PRAKSO V ZVEZI S NABAVO IN PRODAJO MEDICINSKIH PRIPOMOKOV NADZIRANJE IN REŠEVANJE INTERNIH REKLAMACIJ, REKLAMACIJ KUPCEV/DOBAVITELJEV IZDELAVA SISTEMA INTERNIH PRESOJ TER SODELOVANJE PRI PRESOJAH KUPCEV/DOBAVITELJEV VODENJE EVIDENC TER PRIPRAVLJANJE POROIL V SKLADU Z ZAHTEVAMI VODSTVA PODJETJA SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA S CERTIFIKACIJSKIMI INSTIT...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V SKLOPU KONTROLINŠKIH PROCESOV NARTOVANJA IN POROANJA, VEZANO PREDVSEM NA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE VSEBINE, STROŠKOVNO SPREMLJANJE PROJEKTOV RAZISKAV IN RAZVOJA, IZDELAVA NARTOV IN POROIL TER PRIPRAVA TAKO STANDARDNIH KOT »AD HOC« PREDSTAVITEV IN ANALIZ,  DELO S KONTROLINŠKO PROGRAMSKO OPREMO (SAP, MIS SISTEMI ITD.) TER SODELOVANJE PRI VZDREVANJU IN RAZVOJU KONTROLINŠKIH METOD, IT PODPORE IN PROCESOV, POSLOVNO RAZMIŠLJANJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI PODROJI V PODJETJU, PREDVSEM S PODROJEM RAZISKAV IN RAZVOJA,  VKLJUENOST V MEDNARODNE KONTROLINŠKE AKTIVNOSTI, UDEJANJANJE USMERITEV IN SKLEPOV POSLOVODSTVA, SODELOVANJE PRI UKREPIH ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA TER SVETOVANJE PRI PODJETNIŠKIH PROBLEMIH. , UNIVER...

 • Company Bartec Central Services, svetovanje, d.o.o., Stegne 13 G, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  POSLOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIDOBIVANJE PODATKOV IN KREIRANJE LE TEH V SKLADU Z E DOLOENIMI SMERNICAMI, ANALIZIRANJE IN INTERPRETACIJA RAZLINIH PODATKOV, PREPOZNAVA VZORCEV IN TRENDOV, SKRB ZA PRAVOASNO PRIPRAVO IN ODDAJO POROIL, POMO PRI SPREMLJANJU IN RAZVOJU PODATKOV POSLOVANJA, PRIPRAVA POSLOVNIH PREZENTACIJ, PREDSTAVITEV PRIDOBLJENIH PODATKOV VODSTVU IN POMO PRI NADALJNIH POJASNILIH TER PODAJANJU PREDLOGOV IZBOLJŠAV, VNOS PODATKOV V SAP SISTEM, PODPORA NADREJENIM PRI DNEVNIH NALOGAH, IZVRŠEVANJE DODELJENIH PROJEKTOV IN PODPORA LE TEM, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH , Odline in obvezne analitine sposobnosti, Obutek odgovornosti za lastno delo, Sposobnost dela pod pritiskom in sledenje rokom, Sposobnost hitrega uenja in samostojnega dela, ...

 • Company TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 38 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. od 1.5.2020 do 30.4.2021, polni delovni as, 40, OPIS DELA: SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI LETNEGA PLANA AKTIVNOSTI (VSEBINSKEGA IN TERMINSKEGA), UREJANJE TISKANE REVIJE LIPOV LIST, PRIDOBIVANJE PRISPEVKOV ZA REVIJO IN PISANJE PRISPEVKOV ZA REVIJO, SPREMLJANJE DELA TZS IN TDO TER PRIPRAVLJANJE PRISPEVKOV O NJIMA, SKRB ZA SODELOVANJE Z MEDIJI (PISANJE PR SPOROIL, NAGOVOROV OB DOGODKIH) IN ZA PRAVOASNO SKLICEVANJE IN VODENJE NOVINARSKIH KONFERENC, PRIPRAVA OBJAV NA SOCIALNIH OMREJIH (FB, IG, SPLET, ITD.) OPRAVLJANJE LAJEGA LEKTORIRANJA, TRENJE OGLASNEGA PROSTORA V PUBLIKACIJAH, POMO PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV, OPRAVLJANJE IN IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU PREDSEDNIKA TZS., Zahtevana znanja ozirom...

 • Company UM; UM FOV, KIDRIČEVA CESTA 55 A, 4000 KRANJ in Kranj
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  VISOKOŠOLSKI REDNI PROFESOR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU. NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE. SKRBI, DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠENE. SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME. OPRAVL...

 • Company REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE, Cesta krških žrtev 2 , 8270 KRŠKO in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.7.2022, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE IN POZNAVANJE DELOVNIH PODROIJ, DOLOENIH Z ZSRR IN ODLOKA O USTANOVITVI RRA POSAVJE IZVAJANJE NALOG S PODROJA GOSPODARSTVA, KADROV, OKOLJA IN PROSTORA VODENJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV Z DELOVNEGA PODROJA, OBLIKOVANJE GRADIV S PREDLOGOM RAZVOJNIH REŠITEV SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DOMAIMI IN TUJIMI INSTITUCIJAMI PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, OSNUTKOV RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH GRADIV POZNAVANJE IN UPRAVLJANJE FINANNIH SHEM ZA DODELJENO PODROJE, IZVAJANJE SVETOVANJA IN INFORMIRANJA CILJNE JAVNOSTI POMO VODJI NOE PRI PRIPRAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVE NA RAZPISE ZA NAJZAHTEVNEJŠE  PROJEKTE IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA SKLADNOST RAZVOJNIH DOKUMENTOV NA...

 • Company Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper - Associazione intercomunale non vedenti e ipovedent in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA Z UPORABNIKI OSEBNE ASISTENCE, NJIHOVIMI ZAKONITIMI ZASTOPNIKI IN OSEBNIMI ASISTENTI, IZVAJANJE SKLEPOV ORGANOV DRUŠTVA, VODENJE, KOORDINIRANJE, USPOSABLJANJE IN IZOBRAEVANJE DRUGIH DELAVCEV, KI SODELUJEJO PRI IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE, NARTOVANJE, EVALVIRANJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, POROANJE O IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE DRAVNIM ORGANOM V SKLADU Z ZAKONOM IN POGODBENIMI OBVEZNOSTMI, PRIPRAVLJANJE DOGOVOROV, IZVEDBENIH NARTOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE NALOG ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA FINANNEGA POSLOVANJA IN SMOTRNE TER NAMENSKE PORABE PROGRAMSKIH SREDSTEV, VODENJE KADROVSKIH ZADEV. PRIPRAVA DELOVNOPRAVNE DOKUMENTACIJE IN POROIL O OPRAVLJENEM DEL...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRIPRAVA DOPISOV, MNENJ, POROIL IN VSEH EVIDENC, V PRISTOJNOSTI ODDELKA ZA POTREBE DELODAJALCA,- OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE NALOG, KI NISO V PRISTOJNOSTI DRUGIH ODDELKOV OZIROMA SLUB,- OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA DELAVCA., , ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IN EVALVIRANJE STROKOVNEGA DELA ORGANIZACIJSKE RAVNI, POMO STROKOVNIM DELAVCEM PRI IZVAJANJU POSTOPKOV, STORITEV IN PROGRAMOV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI TER PREDSTAVLJANJE DELA ORGANIZACIJSKE RAVNI MEDIJEM, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROIL, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA., Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba. Smer izob...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUUJE POSLOVNO OKOLJE IN UGOTAVLJA PRILONOSTI; OBLIKUJE POSLOVNE PROCESE, S KATERIMI SE URESNIUJE STRATEGIJA BANKE; ANALIZIRA POSLOVNE PROCESE; IZVAJA OPORTUNITETNE RAZISKAVE ZA SPREMEMBE POSLOVANJA IN/ALI PROCESOV; PRIPRAVLJA FUNKCIJSKE SPECIFIKACIJE S PREDLOGI POTENCIALNIH REŠITEV ZA SPREMEMBO POSLOVANJA PREDVIDEVA VPLIVE NA PROCESE, NA OBSEG DELA; UGOTAVLJA PRAVNO PRIMERNOST IN SKLADNOST PROCESA S PRAVNIMI NORMAMI; PRIPRAVLJA TESTNE SCENARIJE IN PRIPRAVLJA PLANE PREHODA PREDVIDENIH SPREMEMB V PRODUKCIJO; VODI PROCES UVAJANJA SPREMEMB; VZDRUJE DOKUMENTACIJO O POSLOVNIH PROCESIH; PERIODINO PROUUJE OBSTOJEE PROCESE IN PRIPRAVLJA PREDLOGE IZBOLJŠAV; IZVAJA KOMPLEKSNE MATEMATINE ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Management and organization analysts Edit filters