Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

21 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Nova univerza, Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NADOMEŠA TAJNIKA V ASU NJEGOVE ODSOTNOSTI PRIPRAVLJA PRENOVO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, PREDMETNIKOV IN UNIH NARTOV PRIPRAVLJA IN KOORDINIRA IZDELAVO INTERNIH AKTOV TER SPREMLJA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI PRIPRAVLJA VLOGE ZA AKREDITACIJO PROGRAMOV IN SODELUJE PRI AKREDITACIJSKIH POSTOPKIH SODELUJE PRI PRIPRAVI PLANOV DELA IN PROMOCIJE, LETNIH IN SAMOEVALVACIJSKIH POROIL TER DRUGIH DOKUMENTOV LANIC SODELUJE PRI PRIPRAVI NARTA DELA LANICE IN PEDAGOŠKIH DELAVCEV VODI, IZVAJA IN KOORDINIRA E-ŠTUDIJ IZVAJA VSE POSTOPKE POVEZANE S KADROVSKIMI ZADEVAMI VODI POSTOPKE ZA IZVOLITVE V NAZIV NA LANICI VODI PRIJAVNE POSTOPKE NOVIH ŠTUDENTOV VODI DISCIPLINSKE POSTOPKE ŠTUDENTOV SPREMLJA ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROJA VISOKEGA ŠOLST...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU, Kidričeva ulica 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke na delo, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, IZDELOVANJE OSNUTKOV SODNIH ODLOB,..., pravniški dravni izpit oz. pravosodni izpit, drugi pogoji po 88. l. ZJU, ...

 • Company RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Slovenska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA PRAVNA MNENJA,PRIPRAVLJA POSTOPKE ODDAJE JAVNIH NAROIL,SESTAVLJA OSNUTKE POGODB,VODI EVIDENCO KAZENSKIH OVADB IN PREDLOGOV O PREKRŠKIH,SPREMLJA SODNO PRAKSO, ODLOITVE DRUGIH DRAVNIH ORGANOV IN DRUGE PRAVNE VIRE, KI SE NANAŠAJO NA DELO RAUNSKEGA SODIŠA INSKRBI ZA OBJAVO POMEMBNEJŠIH ODLOITEV IN STROKOVNIH PRISPEVKOV NA INTRANETU RAUNSKEGA SODIŠA., Vsi ostali zahtevani pogoji so objavljeni na spletni strani Raunskega sodiša pri objavi obvezno priloite ivljenjepis in izpolnjen "obrazec ob prijavi" objavljen kot priloga javnemu nateaju na spletni strani Raunskega sodiša, ...

 • Company SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne fronte 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA SDT ALI DRAVNI TOILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ODLOITEV, PRIPRAVA ZAHTEVNIH OBRAZLOITEV ODLOITEV SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE DOMAIH SODIŠ IN DRAVNIH TOILSTEV, SPREMLJANJE PRAKSE V TUJINI TER SPREMLJANJE DOMAE IN TUJE STROKOVNE LITERATURE PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV ZAHTEVNIH POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH VODJE SDT ZA NAJVIŠJE DRAVNE ORGANE OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNI PREDPISI PRIPRAVA PODLAG ZA ODGOVORE PO ZAKONU O INFORMACIJ JAVNEGA ZNAAJA PRIPRAVA OSNUTKOV ODGOVOROV NA NOVINARSKA VPRAŠANJA IN NA POIZVE...

 • Company SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne fronte 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. predvidoma 21.3.2022 oziroma do vrnitve javne uslubenke iz materinskega in , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA SDT ALI DRAVNI TOILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ODLOITEV, PRIPRAVA ZAHTEVNIH OBRAZLOITEV ODLOITEV SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE DOMAIH SODIŠ IN DRAVNIH TOILSTEV, SPREMLJANJE PRAKSE V TUJINI TER SPREMLJANJE DOMAE IN TUJE STROKOVNE LITERATURE PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV ZAHTEVNIH POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH VODJE SDT ZA NAJVIŠJE DRAVNE ORGANE OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNI PREDPISI PRIPRAVA PODLAG ZA ODGOVORE PO ZAKONU O INFORMACIJ J...

 • Company SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne fronte 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. predvidoma 31.3.2022 oziroma do vrnitve javne uslubenke, polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA SDT ALI DRAVNI TOILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ODLOITEV, PRIPRAVA ZAHTEVNIH OBRAZLOITEV ODLOITEV SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE DOMAIH SODIŠ IN DRAVNIH TOILSTEV, SPREMLJANJE PRAKSE V TUJINI TER SPREMLJANJE DOMAE IN TUJE STROKOVNE LITERATURE PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV ZAHTEVNIH POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH VODJE SDT ZA NAJVIŠJE DRAVNE ORGANE OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNI PREDPISI PRIPRAVA PODLAG ZA ODGOVORE PO ZAKONU O INFORMACIJ JAVNEGA ZNAAJA PRIPRA...

 • Company OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, CELOVŠKA CESTA 71 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SVETOVANJE LANOM, STROKOVNIM SLUBAM IN OBMONIM ZBORNICAM. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH USPOSABLJANJ, SEMINARJEV IN SREANJ. PRIPRAVLJANJE GRADIV IN PRISPEVKOV ZA OBVEŠANJE IN INFORMIRANJE. PISANJE STROKOVNIH PRISPEVKOV ZA EDICIJE. PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH GRADIV IN PODLAG POTREBNIH ZA ZASTOPANJE INTERESOV. PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE SVETOVALNIH PRODUKTOV (MNENJA, PRITOBE, POGODBE, NARTI, ITD.). SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ OZS IN OOZ. IZVAJANJE NALOG IN SODELOVANJE PRI REALIZACIJI PRIDOBLJENIH DOMAIH IN EU RAZPISOV (PROJEKTNO DELO). VODENJE TIMOV OZIROMA PROJEKTOV, SODELOVANJE V TIMIH OZIROMA PROJEKTIH. PODROJE DELA: GOSPODARSKO IN CIVILNO PRAVO., Zaeleno je, da ima kandidat poglob...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, POMO PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTINIH IN DRUGIH POROIL, POMO PRI IZDAJANJU SKLEPOV TER ENOSTAVNEJŠIH ODLOB PO ODREDBI SODNIKA, STROKOVNEGA SODELAVCA ALI VODJE ODDELKA, PRIPRAVA SPISA ZA IZDELAVO OSNUTKOV SKLEPOV O STROŠKIH, IZDELAVA KONNIH ODREDB, IZPOLNJEVANJE STATISTINIH LISTOV., Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: najmanj visoka strokovna izobrazba (prva stopnja), najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, opravljen izpit iz poznavanja doloil Sodnega reda, dovoljenje za dost...

 • Company PROLINE VAROVANJE, družba za varovanje ljudi in premoženja, d.o.o., Cesta v Mestni log 55 , 1000 LJU in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PRAVNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - PRIPRAVA POGODB, INTERNIH AKTOV, PRAVNIH MNENJ, OSTALI AKTI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, - UREJANJE KADROVSKEGA PODROJA, - VLAGANJE IZVRŠB IN IZVAJANJE POSTOPKA IZTERJAVE TERJATEV, - SODELOVANJE Z ZUNANJIMI DOBAVITELJI, DRAVNIMI ORGANI, IN OSTALIMI ODDELKI V PODJETJU, - PRIPRAVA POROIL IN VODENJE EVIDENC PO ZAKONU O ZASEBNEM VAROVANJU, - SPREMLJANJE OBJAV IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE V SKLADU Z ZAKONOM O JAVNEM NAROANJU, - VODENJE USTREZNIH EVIDENC POVEZANIH S PODROJEM DELA, - SKRB IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE V SKLADU Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV, - SPREMLJANJE OBJAV IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA JAVNE RAZPISE PRIDOBIVANJE SUBVENCIJ, - POZNAVANJE DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE, VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, JAVNEGA NAROANJA, OBLIGACI...

 • Company TERME OLIMIA D.D. , Zdraviliška cesta 24 , 3254 PODČETRTEK in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, V SKUPINI TERME OLIMIA IŠEMO PRAVNEGA STROKOVNJAKA. VAŠE NALOGE BODO PRIPRAVA PRAVNIH REŠITEV IN PODPORA VODSTVU NA RAZLINIH PRAVNIH PODROJIH, SODELOVANJE V KADROVSKIH IN DELOVNIH PRAVNIH ZADEVAH, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV IN INTERNIH NAVODIL ZA PODJETJE, VZPOSTAVITEV IN IMPLEMENTACIJA INTERNIH STANDARDOV, UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV PRI ZAVAROVALNICA, IZVAJANJE IZTERJAVE DOLGOV, PREGLEDOVANJE POGODB, SESTAVA VLOG ZA SODIŠE, UPRAVNE ORGANE IN DRUGE INŠTITUCIJE, UREJANJE PRAVNIH ZADEV ZA HERINSKO PODJETJE NA HRVAŠKEM, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ IN TOLMAENJE ZAKONODAJE, PRAVNA PODPORA OSTALIM ODDELKOM V SKUPINI., Od kandidata priakujemo VII. stopnja univerzitetne izobrazbe, univ. dipl. pravnik ali mag. prava (2 bolonjs...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU, Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOITVE ODLOITEV,SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV,OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI,SPREJEM, ODLOITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOITVE NA PODROJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROIL, ANALIZ IN I...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU, Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ in Kranj
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOITVE ODLOITEV,SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV,OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI,SPREJEM, ODLOITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOITVE NA PODROJU DELOVANJA ORGANA,  PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROIL, ANALIZ IN ...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU, Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOITVE ODLOITEV,SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV,OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI,SPREJEM, ODLOITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOITVE NA PODROJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROIL, ANALIZ IN I...

 • Company BSP Energetska Borza d.o.o., Dunajska cesta 156 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN ADMINISTRIRANJE SPREMEMB PRAVIL BORZE Z ELEKTRIKO PRIPRAVA IN ADMINISTRIRANJE POGODB O LANSTVU NA BORZI Z ELEKTRIKO PRIPRAVA IN VROITEV DOPOLNITEV ENERGETSKEGA ZAKONA, ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUBAH TER PRAVIL OPERATERJA TRGA Z ELEKTRINO ENERGIJO PRIPRAVA IN VROITEV DOPOLNITEV UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI VELEPRODAJNEGA ENERGETSKEGA TRGA IN UREDBE O DOLOITVI SMERNIC ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI IN UPRAVLJANJE PREZASEDENOSTI PRIPRAVA POOBLASTIL - POA (POWER OF ATTORNEY) PRIPRAVA DOGOVOROV O ZAUPNOSTI INFORMACIJ - CD (CONFIDIDENTIALITY DECLARATION) PRIPRAVA POGODB O SODELOVANJU  ZA RAZLINE FAZE PROJEKTA - (CO-OPERATION AGREEMENT) PRIPRAVA SPORAZUMOV O SODELOVANJU – MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDIN...

 • Company BSP Energetska Borza d.o.o., Dunajska cesta 156 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN ADMINISTRIRANJE SPREMEMB PRAVIL BORZE Z ELEKTRIKO PRIPRAVA IN ADMINISTRIRANJE POGODB O LANSTVU NA BORZI Z ELEKTRIKO PRIPRAVA IN VROITEV DOPOLNITEV ENERGETSKEGA ZAKONA, ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUBAH TER PRAVIL OPERATERJA TRGA Z ELEKTRINO ENERGIJO PRIPRAVA IN VROITEV DOPOLNITEV UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI VELEPRODAJNEGA ENERGETSKEGA TRGA IN UREDBE O DOLOITVI SMERNIC ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI IN UPRAVLJANJE PREZASEDENOSTI PRIPRAVA POOBLASTIL - POA (POWER OF ATTORNEY) PRIPRAVA DOGOVOROV O ZAUPNOSTI INFORMACIJ - CD (CONFIDIDENTIALITY DECLARATION) PRIPRAVA POGODB O SODELOVANJU  ZA RAZLINE FAZE PROJEKTA - (CO-OPERATION AGREEMENT) PRIPRAVA SPORAZUMOV O SODELOVANJU – MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDIN...

 • Company OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, CELOVŠKA CESTA 71 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SVETOVANJE LANOM, STROKOVNIM SLUBAM IN OBMONIM ZBORNICAM. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH USPOSABLJANJ, SEMINARJEV IN SREANJ. PRIPRAVLJANJE GRADIV IN PRISPEVKOV ZA OBVEŠANJE IN INFORMIRANJE. PISANJE STROKOVNIH PRISPEVKOV ZA EDICIJE. PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH GRADIV IN PODLAG POTREBNIH ZA ZASTOPANJE INTERESOV. PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE SVETOVALNIH PRODUKTOV (MNENJA, PRITOBE, POGODBE, NARTI, ITD.). SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ OZS IN OOZ. IZVAJANJE NALOG IN SODELOVANJE PRI REALIZACIJI PRIDOBLJENIH DOMAIH IN EU RAZPISOV (PROJEKTNO DELO). VODENJE TIMOV OZIROMA PROJEKTOV, SODELOVANJE V TIMIH OZIROMA PROJEKTIH. PODROJE DELA: GOSPODARSKO IN CIVILNO PRAVO., Zaeleno je, da ima kandidat poglob...

 • Company BSP Energetska Borza d.o.o., Dunajska cesta 156 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN ADMINISTRIRANJE SPREMEMB PRAVIL BORZE Z ELEKTRIKO PRIPRAVA IN ADMINISTRIRANJE POGODB O LANSTVU NA BORZI Z ELEKTRIKO PRIPRAVA IN VROITEV DOPOLNITEV ENERGETSKEGA ZAKONA, ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUBAH TER PRAVIL OPERATERJA TRGA Z ELEKTRINO ENERGIJO PRIPRAVA IN VROITEV DOPOLNITEV UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI VELEPRODAJNEGA ENERGETSKEGA TRGA IN UREDBE O DOLOITVI SMERNIC ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI IN UPRAVLJANJE PREZASEDENOSTI PRIPRAVA POOBLASTIL - POA (POWER OF ATTORNEY) PRIPRAVA DOGOVOROV O ZAUPNOSTI INFORMACIJ - CD (CONFIDIDENTIALITY DECLARATION) PRIPRAVA POGODB O SODELOVANJU  ZA RAZLINE FAZE PROJEKTA - (CO-OPERATION AGREEMENT) PRIPRAVA SPORAZUMOV O SODELOVANJU – MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDIN...

 • Company OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, CELOVŠKA CESTA 71 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SVETOVANJE LANOM, STROKOVNIM SLUBAM IN OBMONIM ZBORNICAM. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH USPOSABLJANJ, SEMINARJEV IN SREANJ. PRIPRAVLJANJE GRADIV IN PRISPEVKOV ZA OBVEŠANJE IN INFORMIRANJE. PISANJE STROKOVNIH PRISPEVKOV ZA EDICIJE. PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH GRADIV IN PODLAG POTREBNIH ZA ZASTOPANJE INTERESOV. PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE SVETOVALNIH PRODUKTOV (MNENJA, PRITOBE, POGODBE, NARTI, ITD.). SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ OZS IN OOZ. IZVAJANJE NALOG IN SODELOVANJE PRI REALIZACIJI PRIDOBLJENIH DOMAIH IN EU RAZPISOV (PROJEKTNO DELO). VODENJE TIMOV OZIROMA PROJEKTOV, SODELOVANJE V TIMIH OZIROMA PROJEKTIH. PODROJE DELA: GOSPODARSKO IN CIVILNO PRAVO., Zaeleno je, da ima kandidat poglob...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, POMO PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTINIH IN DRUGIH POROIL, POMO PRI IZDAJANJU SKLEPOV TER ENOSTAVNEJŠIH ODLOB PO ODREDBI SODNIKA, STROKOVNEGA SODELAVCA ALI VODJE ODDELKA, PRIPRAVA SPISA ZA IZDELAVO OSNUTKOV SKLEPOV O STROŠKIH, IZDELAVA KONNIH ODREDB, IZPOLNJEVANJE STATISTINIH LISTOV., Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: najmanj visoka strokovna izobrazba (prva stopnja), najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, opravljen izpit iz poznavanja doloil Sodnega reda, dovoljenje za dost...

 • Company TERME OLIMIA D.D. , Zdraviliška cesta 24 , 3254 PODČETRTEK in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, V SKUPINI TERME OLIMIA IŠEMO PRAVNEGA STROKOVNJAKA. VAŠE NALOGE BODO PRIPRAVA PRAVNIH REŠITEV IN PODPORA VODSTVU NA RAZLINIH PRAVNIH PODROJIH, SODELOVANJE V KADROVSKIH IN DELOVNIH PRAVNIH ZADEVAH, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV IN INTERNIH NAVODIL ZA PODJETJE, VZPOSTAVITEV IN IMPLEMENTACIJA INTERNIH STANDARDOV, UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV PRI ZAVAROVALNICA, IZVAJANJE IZTERJAVE DOLGOV, PREGLEDOVANJE POGODB, SESTAVA VLOG ZA SODIŠE, UPRAVNE ORGANE IN DRUGE INŠTITUCIJE, UREJANJE PRAVNIH ZADEV ZA HERINSKO PODJETJE NA HRVAŠKEM, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ IN TOLMAENJE ZAKONODAJE, PRAVNA PODPORA OSTALIM ODDELKOM V SKUPINI., Od kandidata priakujemo VII. stopnja univerzitetne izobrazbe, univ. dipl. pravnik ali mag. prava (2 bolonjs...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU, Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOITVE ODLOITEV,SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV,OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI,SPREJEM, ODLOITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOITVE NA PODROJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROIL, ANALIZ IN I...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters