Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

14 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company SUPEROS, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Štihova ulica 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -PRIPRAVA PRAVNIH AKTOV, POGODB, DOKUMENTOV IN OSTALIH PRAVNIH PISANJ ZA DELODAJALCA IN SKLADE V UPRAVLJANJU DELODAJALCA, -PREGLED ZAKONODAJE IN PODZAKONSKIH AKTOV PREDVSEM NA FINANNEM PODROJU (ZTFI, ZUAIS, ZISDU, ZPPDFT, ZVOP), -SKRB IN ODGOVORNOST ZA SKLADNOST POSLOVANJA DELODAJALCA IN SKLADOV V UPRAVLJANJU DELODAJALCA, -POMO PRI RAUNOVODSKIH, KADROVSKIH IN ADMINISTRATIVNIH ZADEVAH, -NALOGE PROKURISTA SKLADNO S SKLEPOM SKUPŠINE DELODAJALCA, -IN DRUGA DELA, PO NAVODILIH DELODAJALCA. , , dopoldan...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPIS DEL IN NALOG: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG NA ODDELKU, POMO PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH, POMO PRI IZDAJANJU SKLEPOV TER ENOSTAVNEJŠIH ODLOB PO ODREDBI SODNIKA, STROKOVNEGA SODELAVCA ALI VODJE ODDELKA, PRIPRAVA SPISA ZA IZDELAVO OSNUTKOV STROŠKOV SKLEPOV, IZDELAVA KONNIH ODREDB, IZPOLNJEVANJE STATISTINIH LISTOV, POMO SODNIKOM IN STROKOVNIM SODELAVCEM PRI KOORDINACIJI DELA Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI NA ODDELKU., Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: najmanj visoka strokovna (prva stopnja) upravne ali pravne smeri, najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, opra...

 • Company ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, MIKLOŠIČEVA CESTA 24 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROJU ZA UREJANJE ZAVAROVANJ IN MEDNARODNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE. ZAGOTAVLJANJE RAZVOJA IN ENOTNOSTI SISTEMA UREJANJA OBVEZNEGA IN MEDNARODNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. VSEBINSKO SKRBNIŠTVO APLIKATIVNIH REŠITEV ZZZS. DELO Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI STRANKAMI. PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG (ODLOB, SKLEPOV, NAVODIL, OKRONIC) IN SVETOVANJE DIREKTORJU PODROJA., Univerzitetni diplomirani pravnik, univerzitetni diplomirani ekonomist ali druga ustrezna smer. Zaelen je opravljen izpit iz upravnega postopka, znanje tujega jezika (anglešina) je prednost. Kandidati v vlogi priloijo potrdilo o izobrazbi (VII/2.stopnja) in potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na VII/2.stopnji (vsaj 6 let). , ...

 • Company ZAVOD CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ, POVŠETOVA ULICA 37, 1000 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SVETOVANJE NEVLADNIM ORGANIZACIJAM (DRUŠTVOM, ZAVODOM, USTANOVAM) NA RAZLINIH PRAVNIH PODROJIH (STATUSNO PRAVO, DELOVNA RAZMERJA, VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, CIVILNO PRAVO, DAVNO PRAVO, PREKRŠKI, ITD.), PRIPRAVO STATUTOV, PRAVILNIKOV IN POGODB, PRIPRAVO PREDLOGOV SPREMEMB PREDPISOV, UREJANJE PRAVNIH VSEBIN NA SPLETNI STRANI, PRIPRAVO ANALIZ IN POROIL O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH., Zaposlitev za poln delovni as, za nedoloen as (s poskusno dobo šestih mesecev), mentorski program, ki obsega izobraevanje, podporo in spremljanje na podroju statusnega, delovnega in upravnega prava, zaetno osnovno bruto plao med 1.568 in 1.828 evri oz neto plao med 1.050 in 1.200 evri (odvisno od znanj kandidata/ke). e se v opisu prepoznate, nam pri...

 • Company VIŠJE SODIŠČE V CELJU, Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE: PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ODLOITVE, PRIPRAVA OBRAZLOITVE ODLOITVE;SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE;IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA;VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA;PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA;OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI;SPREJEM ODLOITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOITVE NA PODROJU DELOVANJA ORGANA;PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ;DRUGE NALOGE, DOLOENE S ...

 • Company PROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INŽENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE, KIDRIČEVA UL in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SESTAVLJANJE POGODB IZ RAZLINIH PRAVNIH PODROJI, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, ZLASTI S PODROJA GRADBENIŠTVA, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA RAZNE UPRAVNE IN SODNE POSTOPKE, IZDELAVA IN PRIPRAVLJANJE SPREMEMB SPLOŠNIH AKTOV DRUBE, POMO OSTALIM ODDELKOM DRUBE V ZVEZI S PRAVNIMI ZADEVAMI, SKRB ZA SKLADNOST SPLOŠNIH AKTOV DRUBE Z ZAKONODAJO, SKRB ZA ARHIV PRAVNE SLUBE TER DRUGA DELA PO ODREDBI NEPOSREDNO NADREJENEGA., , ...

 • Company OZG; OZG, OE Uprava, Gosposvetska ulica 9 , 4000 KRANJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE PODROJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, PRIPRAVA NOTRANJIH AKTOV IN NAVODIL, PRIPRAVA POGODB, PRIPRAVA RAZNIH MNENJ IN RAZLAG., ZAELENE IZKUŠNJE OZIROMA POZNAVANJE PODROJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV., ...

 • Company VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne fronte 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRAVNI TOILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ODLOITVE, PRIPRAVA OBRAZLOITVE ODLOITVE, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE SODIŠ IN DRAVNIH TOILSTEV TER STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH DRAVNEGA TOILCA, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI, POROANJE IN PISANJE ZAPISNIKOV NA KOLEGIJIH POSAMEZNEGA ODDELKA, DRUGA DELA IN NALOGE PO ODREDBI GENERALNEGA DRA...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REŠEVANJE IN VODENJE PRAVNIH ZADEV ZAVODA TER DAJANJE PRAVNIH MNENJ IN NUDENJE PRAVNE POMOI. REŠEVANJE ZADEV V ZVEZI S POVRAILI ŠKODE ZAVODU IN SLUBI. OBRAVNAVA IN PREUEVANJE TOB IZ PIZ IN DRUGIH TOB. SESTAVLJANJE ODGOVOROV NA TOBE, PRIPRAVLJALNIH VLOG, PRITOB, PREDLOGOV ZA DOPUSTITEV REVIZIJ IN REVIZIJ TER USTAVNIH PRITOB. SESTAVLJANJE POGODB, TOB IN PREDLOGOV ZA IZVRŠBO. ZASTOPANJE ZAVODA PRED SODIŠI IN DRUGIMI ORGANI. POMO PRI REŠEVANJU REVIZIJSKIH ZAHTEVKOV NA PODROJU JAVNIH NAROIL. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH., Za zasedbo delovnega mesta VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC II (m/), morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba: univ. dipl. pravni...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ODLOITVE, PRIPRAVA OBRAZLOITVE ODLOITVE., Prosto delovno mesto na Oddelku za druinsko sodstvo pri Okronem sodišu v Ljubljani, opr. št. javnega nateaja: Su KS 189/2020. Zahtevana izobrazba: Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) - univ. dipl. pravnik ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) - magister prava (). Pogoji: delovne izkušnje 2 leti. Poskusno delo: 6 mesecev. Usposabljanje za imenovanje v naziv (v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi), opravljen Pravniški dravni izpit.  Pogoje za zasedbo delovnega mesta in ostale informacije v zvezi s prijavo na javni nateaj kandidat pridobi na sple...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPIS DEL IN NALOG: PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ODLOITVE, PRIPRAVA OBRAZLOITVE ODLOITVE, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU, IN MATERIAL...

 • Company JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D.O.O., SAVSKA CESTA 34, 1230 DOMŽALE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE SPLOŠNIH PRAVNIŠKIH DEL V SEKTORJU SPLOŠNIH SLUB, PRIPRAVA IZVRŠILNIH PREDLOGOV, VODENJE POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROIL IN NAROIL MALE VREDNOSTI, KADROVSKO DELO, OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENIH, znanje svetovnega tujega jezika, ...

 • Company Clavis Prosperitatis, poslovno svetovanje, SE, Tržaška cesta 27 A, 1370 LOGATEC in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRAVNO SVETOVANJE NA PODROJU GOSPODARSKEGA PRAVA, S POUDARKOM NA PODROJIH INSOLVENNEGA, NEPREMININSKEGA PRAVA IN REŠEVANJA SPOROV, PRIPRAVA GOSPODARSKIH POGODB, VLOG TER DRUGIH SODNIH DOKUMENTOV, SESTAVLJANJE GOSPODARSKIH POGODB IN NEPREMININSKIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE IN UREJANJE ZEMLJIŠKOKNJINIH, IZVRŠILNIH IN STEAJNIH POSTOPKOV, PRIPRAVA AKTOV S PODROJA KORPORACIJSKEGA PRAVA TER SKRB ZA IZVEDBO POSAMEZNIH PROJEKTOV, SAMOSTOJNO PRAVNO SVETOVANJE IN IZDELAVA ZAHTEVNIH PRAVNIH MNENJ, SODELOVANJE PRI PRAVNIH IN DRUGIH PROJEKTIH ZNOTRAJ PODJETJA, ZASTOPANJE V SODNIH POSTOPKIH., PRIAKUJEMO: natannost, iznajdljivost, fleksibilnost, produktivnost, organiziranost, analitinost predvsem pa samostojnost pri delu. Opravljen PDI (...

 • Company CENTER ZA PRAVNO POMOČ, druge pravne dejavnosti, d.o.o., Ljubljanska cesta 35 , 2310 SLOVENSKA BISTR in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRAVNO SVETOVANJE STRANKAM, PRIPRAVA PRAVNIH LISTIN, Delovno mesto je v Celju., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters