Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

22 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POVEZUJE AKTERJE IN PROGRAME ZA POTREBE UPORABNIKOV, OPRAVLJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, IZVAJA PRVO SOCIALNO POMO, SVETOVANJE TER NARTUJE IN ORGANIZIRA PODPORO UPORABNIKOM, VKLJUEVANJE V SVETOVALNI PROCES S POSEBNIMI SKUPINAMI UPORABNIKOV TER ZAKONSKO IN DRUINSKO SVETOVANJE, NARTUJE, KOORDINIRA IN VODI STROKOVNE TIME, VODI IN KOORDINIRA DELO Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELUJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH POSTOPKOV IN STORITEV, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA PODPORO ZUNANJIH IZVAJALCEV, VODI IN PRIPRAVLJA EVIDENCE IN POROILA NA SVOJEM PODROJU, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PO...

 • Company OZG; OZG, OE Uprava, Gosposvetska ulica 9 , 4000 KRANJ in Bloke
  29.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE PODROJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, PRIPRAVA NOTRANJIH AKTOV IN NAVODIL, PRIPRAVA POGODB, PRIPRAVA RAZNIH MNENJ IN RAZLAG, ZAELJENE IZKUŠNJE OZIROMA POZNAVANJE PODROJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA, KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  29.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA AKTOV, POGODB, ODLOB, SKLEPOV IN DRUGIH LISTIN, IZVAJA NALOGE S PODROJA DELOVNIH RAZMERIJ, OPRAVLJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI S SPREJEMOM, RAZPOREJANJEM IN PRENEHANJEM DELOVNEGA RAZMERJA DELAVCEV, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE ZAPOSLENIH, VNAŠANJE PODATKOV V KADROVSKO INFORMACIJSKI SISTEM, SODELOVANJE Z OBRAUNOM PLA, SODELUJE V POSTOPKIH PRIDOBIVANJA DOVOLJENJ, SOGLASIJ, GDPR, VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROANJA, SODELUJE V PRIPRAVI PROJEKTOV, IZTERJAVE, IZVRBE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU, Kidričeva ulica 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  29.02.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke na delo, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL ZA IZVAJANJE SODNE UPRAVE, SPREMLJANJE IN USKLAJEVANJE EVIDENCE TERJATEV V VSEH POSTOPKIH NA SODIŠU, ORGANIZIRANJE IN NADZOR ODBIRANJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA ZA ARHIV, UREJANJE SPLETNE STRANI SODIŠA, NADOMEŠANJE VODIJ URADOV PREDSEDNIKOV SODIŠ,..., , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH MNENJ, ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE., JAVNI NATEAJ Z VSEMI OSTALIMI INFORMACIJAMI IN POGOJI BO OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI GOV.SI DNE 26. 2. 2020., ...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOB V ZADEVAH SODNEGA REGISTRA,..., Prosto delovno mesto višjega svetovalca v pravosodju - višjega sodniškega pomonika v Sodnem registru, na Oddelku za gospodarsko sodstvo pri Okronem sodišu v Ljubljani, opr. št javnega nateaja: Su KS 126/2020. Zahtevana izobrazba: Visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), Visokošolsko strokovno izobraevanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)  ali Visokošolsko univerzitetno izobraevanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja). Pogoji: Delovne izkušnje: 4 leta. Poskusno delo: 6 mese...

 • Company OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1 , 1360 VRHNIKA in Vrhnika
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VE O RAZPISU NA SPLETNI STRANI , ve o razpisu na , ...

 • Company ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, MIKLOŠIČEVA CESTA 24 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -SVETOVANJE V PRAVNIH ZADEVAH IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, -ZASTOPANJE ZAVODA PRED UPRAVNIMI, SODNIMI IN DRUGIMI ORGANI, -PRIPRAVA MNENJ O SISTEMSKIH PRAVNIH VPRAŠANJIH S PODROJA IZVAJANJA OBVEZNEGA ZAVAROVANJA, -PRAVNI PREGLED PREDLOGOV INTERNIH AKTOV IN POGODB., Univerzitetni diplomirani pravnik Z DRAVNIM PRAVNIŠKIM IZPITOM. K vlogi priloite ustrezna dokazila (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem dravniškem pravniškem izpitu, potrdila o delovnih izkušnjah na VII/2. stopnji). , dopoldan...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG NA ODDELKU,POMO PRI DELU NA ODDELKU,PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH,POMO PRI IZDAJANJU SKLEPOV TER ENOSTAVNEJŠIH ODLOB PO ODREDBI SODNIKA, STROKOVNEGA SODELAVCA ALI VODJE ODDELKA,PRIPRAVA SPISA ZA IZDELAVO OSNUTKOV STROŠKOV SKLEPOV,IZDELAVA KONNIH ODREDB,IZPOLNJEVANJE STATISTINIH LISTOV,POMO SODNIKOM IN STROKOVNIM SODELAVCEM PRI KOORDINACIJI DELA Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI NA ODDELKU., Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:najmanj visoka strokovna (prva stopnja) upravne ali pravne smeri,najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,opravljen izpit iz poznavanja dol...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG S PODROJA KORPORATIVNE VARNOSTI., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba pravnik, inenir raunalništva, inenir strojništva, ekonomist oz. drugi ustrezni poklici inenir/inenirka za varnost pri delu višješolskega in višjega strokovnega izobraevanja. Alternativa: srednje tehnino in drugo strokovno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj s podroja dela. Zahteva se najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih. Dodatna funkcionalna znanja:  Word - osnovno znanje (Z), Excel - osnovno znanje (Z), obvladovanje Outlooka (Z), interni preizkus iz varstva pri delu in poarne varnosti (S), vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje tujega jezi...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo , Doloen as, 16 mesecev, polni delovni as, 40, KANDIDAT BO OPRAVLJAL DELO PRETENO NA PRAVNEM PODROJU (DELOVNO PRAVO, OBLIGACIJSKO PRAVO, DRUINSKO PRAVO, KAZENSKO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, JAVNA NAROILA, PREDPISI S PODROJA ZAVAROVANJA IN VARSTVA IPD). OPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE DELA NA STROKOVNEM PODROJU. DELO NA PROJEKTIH, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INTERNIMI IN ZUNANJIMI ORGANI, ORGANI NADZORA IPD. OPRAVLJANJE OPERATIVNIH IN ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO POPOLNO VLOGO (DOKAZILA O IZOBRAZBI, CV V EUROPASS OBLIKI, EV. PRIPOROILA) IZKLJUNO PO NAVADNI POŠTI., dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Visoko
  20.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA AKTOV ZAVODA, SESTAVLJANJE IN PREGLED VSEH VRST POGODB, PRIPRAVLJANJE ODLOB, SKLEPOV IN DRUGIH LISTIN Z VSEH PODROIJ DELOVANJA ZAVODA, UREJANJE ORGANIZACIJSKIH, STATUSNIH, PREMOENJSKIH IN DRUGIH SPREMEMB V ZAVODU, ZASTOPANJE ZAVODA PRED SODIŠI IN DRUGIMI ORGANI PO POSEBNEM POOBLASTILU, VLAGANJE TOB, PREDLOGOV, OBRAZLOITEV PRED SODIŠI IN DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE V RAZNIH KOMISIJAH, KI SO ORGANIZIRANE V ZAVODU, NUDENJE PRAVNE POMOI ZAPOSLENIM V ZAVODU, VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROANJA, VODENJE POSTOPKOV PO ZAKONU O PACIENTOVIH PRAVICAH, IZVAJANJE POSTOPKOV VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV..., POZNAVANJE TEMELJNIH PRAVNIH PODROIJ, VISOKO RAZVITA SPOSOBNOST VERBALNEGA IN PISNEGA IZRAANJA TER DOBRO RAZVITA SPOSOBNOST O...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V GROSUPLJEM, ADAMIČEVA CESTA 6 , 1290 GROSUPLJE in Visoko
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 10 mesecev oz. predvidoma 31.12.2020 (Posebni program Vrhovnega sodiša RS, financiranje s stra, polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ODLOITVE, PRIPRAVA OBRAZLOITVE ODLOITVE,SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV, PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV ZA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV POD VODSTVOM SODNIKA,PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK ...

 • Company VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne fronte 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVRŠEVANJE ZADEV DRAVNOTOILSKE UPRAVE, OPRAVLJANJE NALOG NA PODROJU NABAVE BLAGA IN STORITEV: VODENJE POSTOPKOV JAVNIH NAROIL (VKLJUNO S PRIPRAVO POGODB), IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM STVARNEGA PREMOENJA V UPORABI VDT RS, SKRB IN UKREPANJE ZA VARNOST OSEB, DOKUMENTACIJE IN PREMOENJA NA DRAVNEM TOILSTVU, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, PRIPRAVLJANJE POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, DRUGE NALOGE, DOLOENE S PODRONIMI PREDPISI, DRUGA DELA IN NALOGE PO ODREDBI GENERALNEGA DIREKTORJA, VODJE ODDELKA ZA IZOBRAEVANJE IN STROKOVNI NA...

 • Company Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, Žanova ulica 3 , 4000 KRANJ in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -NARTUJE, ORGANIZIRA, VODI IN NADZIRA DELA ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA FAKULTETE, - AKTIVIRA, USMERJA IN NADZORUJE DELOVNE PROCESE V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH TAJNIŠTVA FAKULTETE, - PRIPRAVLJA IN KOORDINIRA IZDELAVO INTERNIH AKTOV TER SPREMLJA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI, - USKLAJUJE UPRAVO-ADMINISTRATIVNA DELA S PEDAGOŠKIM IN RAZISKOVALNIM DELOM, - PRIPRAVLJA IN ZBIRA GRADIVA, ORGANIZIRA DELA ORGANOV FAKULTETE, -KOORDINIRA DELA PRI PRIPRAVI PLANOV DELA IN PROMOCIJE, LETNIH IN SAMOEVALVACIJSKIH POROIL TER DRUGIH DOKUMENTOV FAKULTETE,  -PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE IN ANALIZE ZA IZVAJANJE DELA NA POSAMEZNIH PODROJIH, -PRIPRAVLJA VLOGE ZA AKREDITACIJO PROGRAMOV IN SODELUJE PRI AKREDITACIJSKIH POSTOPKIH, -IZVAJA VSE NA...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ODLOITVE, PRIPRAVA OBRAZLOITVE ODLOITVE,SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV,IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA,VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA,PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA,OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI,P...

 • Company AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN POSTOPKOV REŠEVANJA UPORABNIŠKIH SPOROV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA OSNUTKOV UPRAVNIH ODLOB, SKLEPOV IN DRUGIH AKTOV IZ DELOVNEGA PODROJA, SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH ZA ZAŠITO UPORABNIKOV NA PODROJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV,SAMOSTOJNO DAJANJE POJASNIL STRANKAM TER POJASNIL PO UREDBI O UPRAVNEM POSLOVANJU, DAJANJE POJASNIL STRANKAM PO TELEFONU, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN SODNE PRAKSE NA PODROJU VARSTVA KONNIH UPORABNIKOV ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU UPRAVNIH SPOROV V ZVEZI Z ODLOITVAMI IZ DELOVNEGA PODROJA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA INFORMACIJ, POROIL, NAVODIL, POJASNIL, STATISTIK IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA, ORGANIZACIJA IZOBRAEVANJ, DELAVNIC...

 • Company SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.D., Ob zeleni jami 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SESTAVLJANJE POGODB, USKLAJEVANJE NOTRANJIH DOKUMENTOV DRUBE Z ZAKONSKIMI PREDPISI, RAZLAGANJE PREDPISOV IN PRIDOBIVANJE MNENJ IN POJASNIL ZUNANJIH INSTITUCIJ, VODENJE DELOVNOPRAVNIH POSTOPKOV, SEKRETARSKA DELA DRUBE, OPRAVLJANJE ZGORAJ NAŠTETIH DEL IN NALOG TUDI ZA DRUBO KAMNOLOM VERD D.O.O., DELA IN NALOGE PO POOBLASTILU DIREKTORJA., zaeljeno: PRAVNIŠKI DRAVNI IZPIT,  SAMOINICIATIVNOST, ...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Grad
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 13.2.2021, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, RAUNOVODSKA KONTROLA PRAVILNOSTI KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE,  VODENJE POSLOVNIH KNJIG V APLIKACIJI GRAD IN MFERAC, USKLAJEVANJE ANALITINE IN SINTETINE EVIDENCE, IZDELAVA LETNE BILANCE IZVENPRORAUNSKEGA DEPOZITNEGA POSLOVANJA, IZVRŠEVANJE PLAIL IN NAGRAD STROŠKOV UPRAVIENCEM, SPREMLJANJE STANJA NA DEPOZITNIH RAUNIH IN PREDLAGANJE USTREZNIH REŠITEV, SPREMLJANJE STANJA NA RAUNIH JAVNOFINANNIH PRIHODKOV, KATERIH SKRBNIK JE OKRAJNO SODIŠE V LJUBLJANI, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV., Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: najmanj višja izobrazb...

 • Company MAGYAR REGIONÁLIS NEMZETISÉGI FEJLESZTÉSI INTÉZET LENDVA - ZAVOD ZA REGIONALNI RAZVOJ MADŽARSKE NARO in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI AKTOV ZAVODA, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, NUDENJE STROKOVNE POMOI ORGANOM ZAVODA, POMO PRI REALIZACIJI SPREJETIH SKLEPOV, IZVAJANJE OSTALIH PRAVNIH NALOG, -delovne izkušnje na podroju projektnega dela-delovne izkušnje na podroju javnih razpisov, -NALOGE SE IZVAJAJO V MADARSKEM IN SLOVENSKEM JEZIKU, TAKO, DA JE POTREBNO AKTIVNO ZNANJE OBEH JEZIKOV (VSAJ NA RAVNI C1), ...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. predvidoma 15.4.2021 (nadomešanje javne uslubenke na materinskem in starševske, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SODNI PISARNI, SODELOVANJE NA SEJAH IN GLAVNIH OBRAVNAVAH, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVA POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV IN NAVODIL, PRAVNIH MNENJ IN VLOG, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL, SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, ORGANIZIRANJE DELA IN POMO V SODNI PISARNI, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN PRVO ODLOANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH, SAMOSTOJNO VPISOVANJE IN IZDAJANJE SKLEPOV TER ENOSTAVNEJŠIH ODLOB PO ODREDBI SODNIKA ALI VODJE ODDELKA, IZDELAVA OSN...

 • Company HERMI, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., TRNOVELJSKA CESTA 15, 3000 CELJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 31.12.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN STROKOVNA POMO PRI SESTAVI POGODB, KADROVSKE IN PRAVNE DOKUMENTACIJE IN DRUGIH PRAVNIH DOKUMENTOV;VODENJE DELOVNO PRAVNIH POSTOPKOV TER KADROVSKE EVIDENCE;SPREMLJANJE IN POZNAVANJE VELJAVNE ZAKONODAJE IN EU PREDPISOV;UREJANJE IN VZDREVANJE PRAVNIH AKTOV PODJETJA;UREJANJE IN VZDREVANJE ZAVAROVALNIH POLIC;SPREMLJANJE IN PRIPRAVA JAVNIH RAZPISOV TER NJIHOVO POROANJE;OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Natannost, doslednost in zanesljivost, sposobnost dela v skupini., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters