Jobmonitor. Search results for Health service managers

5 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7 , 1357 NOT in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCA, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAE, POMO PRI ZADOVOLJEVANJU IVLJENJSKIH POTREB STANOVALCA: DIHANJE (ASPIRACIJA DIHALNIH POTI V USTNI IN NOSNI VOTLINI, APLIKACIJA KISIKA), PREHRANJEVANJE, IZLOANJE, ODVAJANJE, VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, OBLAENJE IN SLAENJE, VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE, UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMO IN PRENOS INFORMACIJ NADREJENIM ODGOVORNIM Z...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG., , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V TIMU TER NADZOR NAD DELOM TIMA, NARTOVANJE, IZVAJANJE,  NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCA, VODENJE ODDELNE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE TER EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE STANOVALCA, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, STANOVALCI, SVOJCI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV SKLADNO S KOMPETENCAMI V ZDRAVSTVENI NEGI, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV TER POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA S STANOVALCI IN NJIHOVIMI SVOJCI, REŠEVANJE PRITOB S PODROJA DELA, IZVAJANJE NADZORA NAD MEDICINSKO – TEHNINIMI PRIPOMOKI, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE. NARTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI. NARTUJE IN USMERJA STROKOVNI RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI IN V SKLADU S SMERNICAMI STROKOVNEGA RAZVOJA ZAVODA. SODELUJE PRI PRIPRAVI PLANOV NABAV, INVESTICIJ, OPREME IN STROKOVNIH PROGRAMOV DELA NARTUJE IN USKLAJUJE KADROVSKE IN MATERIALNE VIRE TER SPREMLJA STROŠKE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER OSTALE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH., ZA GLAVNO MEDICINSKO SESTRO JE LAHKO IMENOVAN/-A KANDIDAT/KA, KI JE VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA - SPECIALIST ALI DIPLOMIRANA ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  MENEDERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZACIJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI V SKLADU S STRATEŠKIMI USMERITVAMI IN SPREJETIM FINANNIM NARTOM UKCL, JE POOBLAŠEN ZA RAZPOLAGANJE S KADROVSKIMI VIRI ZNOTRAJ DELOVNEGA PROCESA ORGANIZACIJSKE ENOTE, ODGOVARJA ZA URESNIEVANJE PLANIRANIH NALOG IN CILJEV, ODGOVARJA ZA URAVNOTEENJE POSLOVNIH IN STROKOVNIH INTERESOV, ODGOVARJA ZA POSLOVNI USPEH ORGANIZACIJSKE ENOTE, ODGOVARJA ZA ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI TER ŠE DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH., ZA VODJO SLUBE JE LAHKO IMENOVAN/-A KANDIDAT/-KA, KI IZPOLNJUJE NASLEDNJE RAZPISNE POGOJE: IMA UNI...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters