Jobmonitor. Search results for Health service managers

11 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DIREKTOR SLUBE ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev oz. 1 LETA NADOMEŠANJE, polni delovni as, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DELOVNE IN RAZVOJNE PROGRAME IN POROIL O NJIHOVEM URESNIEVANJU, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA STROKOVNA IZOBRAEVANJA, IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ IN PREDLOGOV UKREPOV, SODELUJE V KOMISIJI ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV, PO POOBLASTILU DIREKTORJA PODPISUJE LISTINE, POVEZANE Z DELOVANJEM ZAVODA, SODELUJE PRI OCENJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV ZAVODA, PRIPRAVLJA NART DELA, GRADIVA IN POROILA, KOORDINIRA IN USKLAJUJE DELO, SODELUJE PRI NARTOVANJU, VODI IN SKRBI ZA REALIZACIJO PLANOV, INVESTICIJ, ADAPTACIJ, NABAV OSNOVNIH...

 • Company DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, IDRIJSKA CESTA 13 , 1360 VRHNIKA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, VKLJUEVAJE V PROGRAME IN SPREMLJANJE REZULTATOV, SODELOVANJE Z ENOTAMI ZNOTRAJ DOMA IN PRI REŠEVANJU KONFLIKTNIH  SITUACIJ, UGOTAVLJANJE POTREB PO REDNEM INVESTICIJSKEM VZDREVANJU IN SODELOVANJE Z VODJEM SLUBE VZDREVANJA, SKRB ZA ORGANIZACIJO IN USKLAJEVANJE REDNIH TIMSKIH SESTANKOV ZAPOSLENIH, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA, IZVAJANJE PREDPISANIH DIAGNOSTINIH NALOG ZN, EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN IN MEDICINSKIH POSEGOV,RAUNALNIŠKO VODENJE KLASIFIKACIJE ZN STAROSTNIKOV, EVIDENCE, POROILA, UVAJANJE NOVIH METOD DELA, NARTOVANJE, IZVAJANJE  IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV, NADZOR IN VODENJE DEPO...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  DIREKTOR SLUBE ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DELOVNE IN RAZVOJNE PROGRAME IN POROIL O NJIHOVEM URESNIEVANJU, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA STROKOVNA IZOBRAEVANJA, IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ IN PREDLOGOV UKREPOV, SODELUJE V KOMISIJI ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV, PO POOBLASTILU DIREKTORJA PODPISUJE LISTINE, POVEZANE Z DELOVANJEM ZAVODA, SODELUJE PRI OCENJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV ZAVODA, PRIPRAVLJA NART DELA, GRADIVA IN POROILA, KOORDINIRA IN USKLAJUJE DELO, SODELUJE PRI NARTOVANJU, VODI IN SKRBI ZA REALIZACIJO PLANOV, INVESTICIJ, ADAPTACIJ, NABAV OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA IN POTROŠNEG...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  DIREKTOR LEKARNE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PRESKRBE Z ZDRAVILI IN MEDICINSKIMI PRIPOMOKI ZA BOLNIŠNICO PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJETKOVOBVEŠANJE, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE O ZDRAVNILIH SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH IN OSTALE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH., ZA VODJO LEKARNE  JE LAHKO IMENOVAN/-A KANDIDAT/-KA, KI IZPOLNJUJE NASLEDNJE POGOJE: UNIVERZITETNO IZOBRAZBO, NAJMANJ ŠTIRI LETA DELOVNIH IZKUŠENJ NA VODSTVENH DELOVNIH MESTIH Z DODATNIM ZNANJEM IN SPOSOBNOSTJO UPRAVLJANJA IN VODENJA TER KOMUNIKACIJSKIMI VEŠINAMI, IMA ZNANJE ENEGA TUJEGA JEZIKA, PREDLOI PROGRAM DELA IN RAZVOJA, KI GA OPRAVLJA ORGANIZACIJSKA ENOTA, VELJAVNO LICENCO. NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU BO IMENOVANI KANDIDAT RAZPOREJEN ZA AS 4-LET...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  MENEDERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE SLUBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE,NARTOVANJE IN USMERJANJE STROKOVNEGA RAZVOJA REHABILITACIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S SPOZNANJI IN TRENDI DOMA IN PO SVETU,OMOGOANJE POGOJEV ZA KAKOVOST V REHABILITACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI,PRIPRAVLJANJE PLANA NABAV IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PLANOV, INVESTICIJ IN ADAPTACIJ,PREDLAGANJE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA, USPOSABLJANJA Z DELOM TER PRIPRAVLJANJE PROGRAMOV V ZVEZI S TEM,KOORDINIRANJE DELA PRIPRAVNIKOV IN ŠTUDENTOV Z NEPOSREDNIMI MENTORJI,USKLAJEVANJE PROGRAMA IZOBRAEVANJA NA PODROJU REHABILITACIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE Z VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI, KI IZVAJAJO PROGRAME IZ PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE., Specialna znanj...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  MENEDERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo sklenitve nove pogodbe, polni delovni as, 40, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA SZNO NA ENOTI, KAR VKLJUUJE NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJO IN NADZOR SZNO; NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, SPREMLJANJE, NADZOR IN IZVAJANJE DELA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKU; SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DEL NA DRUGIH PODROJIH DELA; SPREMLJANJE POSLOVANJA NA PODROJU SZNO; SPREMLJANJE NOVOSTI IN  RAZVOJA STROKE NA PODROJU SZNO; NARTOVANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD DELA V DELOVNI PROCES; IZDELOVANJE ANALIZ, POROIL IN PLANOV  DELA SZNO; SKRB ZA UREJENO DOKUMENTACIJO; SODELOVANJE PRI POSTOPKIH ZA SPREJEM NOVO SPREJETIH DELAVCEV IN SKRB ZA NJIHOVO UVAJANJE V DELO; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO; SKRB NAD IZVA...

 • Company BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 38 A, 4000 KRANJ in
  26.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DOLOBAMI STATUTA BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ (ŠT. 06-163/09 Z DNE 9. 7. 2009, ŠT. 06-336/10 Z DNE 16.11.2010, ŠT. 06-222/18 Z DNE 18. 12. 2018) TER VELJAVNO ZAKONODAJO, KI UREJA DELO ZAVODA, ZLASTI PA: - VODI, KOORDINIRA IN NADZIRA STROKOVNO DELO ZAVODA,- VODI DELO STROKOVNEGA SVETA ZAVODA, - TEKOE OBVEŠA SVETAZAVODA O STROKOVNEM DELU ZAVODA, NADZIRA IZPOLNJEVANJE STANDARDOV KAKOVOSTI STROKOVNO MEDICINSKEGA DELA, - SKRBI ZA STROKOVNO POVEZOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI, UNIVERZAMI IN INŠTITUTI, - NADZIRA IN UREJA VSE OBLIKE STROKOVNEGA NADZORA V ZAVODU, - PODA MNENJE DIREKTORJU ZAVODA O KANDIDATIH ZA VODJE ME...

 • Company SŽ - ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 4, 1000 LJUBLJANA in
  24.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev oz. TRAJANJE MANDATA, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE POSLOVODNE FUNKCIJE ZAVODA, OPRAVLJANJE FUNKCIJE STROKOVNEGA VODENJA ZAVODA., POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI PREDPISANI Z ZAKONOM; VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA ZDRAVSTVENE SMERI, NAJMANJ 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ, USTREZNE VODSTVENE IZKUŠNJE, KANDIDATI PREDLOIJO PROGRAM DELA ZAVODA Z VIZIJO RAZVOJA ZAVODA ZA ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE, IZBRAN KANDIDAT BO IMENOVAN ZA ŠTIRILETNI MANDAT. PONUDBE Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PROGRAMOM DELA ZAVODA KANDIDATI POŠLJEJO PRIPOROENO, V 10 DNEH PO OBJAVI NA NASLOV: S - ELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 4, 1000 LJUBLJANA, Z OZNAKO "PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA - NE ODPIRAJ". KANDIDATI BODO ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE. NARTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI. NARTUJE IN USMERJA STROKOVNI RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI IN V SKLADU S SMERNICAMI STROKOVNEGA RAZVOJA ZAVODA. SODELUJE PRI PRIPRAVI PLANOV NABAV, INVESTICIJ, OPREME IN STROKOVNIH PROGRAMOV DELA NARTUJE IN USKLAJUJE KADROVSKE IN MATERIALNE VIRE TER SPREMLJA STROŠKE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER OSTALE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH., ZA GLAVNO MEDICINSKO SESTRO JE LAHKO IMENOVAN/-A KANDIDAT/KA, KI JE VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA - SPECIALIST ALI DIPLOMIRANA ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  MENEDERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 24 mesecev oz. do izteka mandata direktorja zavoda, polni delovni as, 40, -PREDSTAVLJA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBE V ZAVODU IN IZVEN NJEGA-ORGANIZIRA, NARTUJE, VODI, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA PODROJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, RAZVOJ DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZAVODU TER VODENJE SODELAVCEV V ZAVODU-ODGOVARJA ZA UINKOVITO, KAKOVOSTNO TER VARNO DELOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SKLADU S CILJI ZAVODA OB UPOŠTEVANJU VELJAVNIH STROKOVNIH SMERNIC IN STANDARDOV, NORMATIVOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE-NARTUJE IN ODGOVARJA ZA SMOTRNO UPORABO PRIPOMOKOV IN SREDSTEV ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE, ZA OSNOVNA SREDSTVA, DROBNI IN PERILNI INVENTAR, ISTILA, OSTALI POTROŠNI MATERIAL IN PRIPOMOKE-PLANIRA IN NAROA MATERIA...

 • Company DOM STAREJŠIH LOGATEC, GUBČEVA ULICA 8 A, 1370 LOGATEC in
  19.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 14 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE STROKOVNEGA DELA V OKVIRU ZDRAVSTVENO – NEGOVALNE ENOTE (VODENJE STROKOVNEGA DELA), POROANJE IN OBVEŠANJE O NAROILIH ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKU  O SPREMEMBAH PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN OBVEŠANJE ZDRAVNIKA O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO –TEHNINIH POSEGOV, NUJNA MEDICINSKA POMO IN UKREPANJE V ODSOTNOSTI ZDRAVNIKA V NUJNIH PRIMERIH IN POMO ZDRAVNIKU,  NADZOR NAD IZVAJANJEM ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI IN DELAVCI, SPREMLJANJE ZDRAVNIKA NA VIZITAH, VODENJE IN UREJ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters