Jobmonitor. Search results for Health professionals not elsewhere classified

15 Jobs found

Used filters:
 • Health professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, 3204 DOBRNA in Bloke
  29.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZINIH ZMONOSTI OSKRBOVANCEV, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV, IZVAJANJE , SPREMLJANJE IN ANALIZA UINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, Delovno razmerje se sklepa za doloen as opravljanja pripravništva za delovno mesto delovni terapevt. Kandidati, ki pripravništvo e imajo opravljeno skupaj s strokovnim izpitom, bodo iz postopka izbire izloeni., ...

 • Company RAJNAR - VOROŠ ZVEZDICA - SANA VITA ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA, Cvetkova ulica 10 , 9000 MURSKA SOBOT in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Delo v referenni ambulanti druinske medicine., , dopoldan...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OCENJEVANJE, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV DELOVNE TERAPIJE NA VSEH PODROJIH LOVEKOVEGA DELOVANJA, SODELOVANJE PRI TESTIRANJU, IZDELOVANJU IN APLIKACIJI ORTOTSKIH, ORTOPEDSKIH IN OSTALIH MEDICINSKO TEHNINIH PRIPOMOKIH, OCENJEVANJE IN SPREMLJANJE UINKOV TERAPEVTSKE OBRAVNAVE, VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH PROGRAMOV., Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit v zdravstvu., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1, CESTA ZMAGE 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI KURATIVNEM IN PREVENTIVNEM DELU PODROJA ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA TER DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA., , ...

 • Company URI - Soča; CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO MARIBOR, ČUFARJEVA CESTA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OCENJEVANJE, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV DELOVNE TERAPIJE NA VSEH PODROJIH LOVEKOVEGA DELOVANJA, SODELOVANJE PRI TESTIRANJU, IZDELOVANJU IN APLIKACIJI ORTOTSKIH, ORTOPEDSKIH IN OSTALIH MEDICINSKO TEHNINIH PRIPOMOKIH, OCENJEVANJE IN SPREMLJANJE UINKOV TERAPEVTSKE OBRAVNAVE, VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH PROGRAMOV., Opravljen strokovni izpit v zdravstvu., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALNEGA PEDAGOGA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu s podroja zdravstvene dejavnosti, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. KONCA PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO., Delovni terapevt / delovna terapevtka. Kandidati naj k vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priloijo še izjavo, da niso bili kaznovani in da niso v kazenskem postopku., ...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  IZVEDENEC MEDICINSKE STROKE, INVALIDSKO IN POKOJNINSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBRAVNAVANJE ZAHTEVNEJŠE MEDICINSKE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE TER DAJANJE STROKOVNIH MNENJ, DAJANJE IZVEDENSKIH MNENJ V POSTOPKIH ZA VARSTVO PRAVIC, SODELOVANJE V REVIZIJI IZVEDENSKIH MNENJ INVALIDSKIH KOMISIJ I. STOPNJE, DELO V SENATU INVALIDSKIH KOMISIJ IN KOT IZVEDENEC POSAMEZNIK, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH., Kandidati-kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, doloenih z zakonom izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: zdravnik specialist (medicine dela, prometa in športa ali ortopedije ali fiziatrije ali druge ustrezne specializacije, 4 leta delovnih izkušenj v svoji specialistini dejavnosti, veljavna licenca zd...

 • Company CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, STARA LOKA 31, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DELOVNI TERAPEVT V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU IN STROKOVNIH IZPITIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV NA PODROJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI(NARTOVANJE TERAPEVTSKEGA PROGRAMA, OBRAVNAVA, OCENJEVANJE  POSAMEZNIKA, RAZVIJANJE, OBNAVLJANJE IN SPODBUJANJE FUNKCIJ SENZOMOTORNIH, KOGNITIVNO – PERCEPTIVNIH AKTIVNOSTI Z UPORABO RAZLINIH TERAPEVTSKIH PRISTOPOV METOD IN TEHNIK, OCENJEVANJE IN PRILAGAJANJE OKOLJA POSAMEZNIKOM, DOKUMENTIRANJE,…), , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMA DELOVNE TERAPIJE IN SKUPINSKIH TER INDIVIDUALNIH TERAPEVTSKIH CILJEV OB OCENJEVANJU RAVNI PSIHOFIZINE IN FUNKCIONALNE USPOSOBLJENOSTI OSKRBOVANCEV,..., Preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva – pridobi pri delodajalcu. Aktivno znanje slovenskega jezika, znanje s podroja skupinske dinamike in vodenja skupin, znanja iz gerontologije in poznavanje psihologije starostnika, sposobnost vodenja malih skupina, najmanj povprene rone spretnosti, prijaznost, tolerantnost, komunikativnost, ustvena stabilnost. Kandidat mora obvezno priloiti dokazila o izobrazbi, v nasprotnem primeru se šteje vloga kot nepopolna., dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA: SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH IN ORGANIZACIJSKIH NALOG NA OJEM STROKOVNEM PODROJU V OKVIRU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI , NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA POSAMEZNIH PROJEKTOV ALI DELOV PROJEKTOV, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, POKLIC NARAVOSLOVNE ALI DRUBOSLOVNE SMERI. 2. STOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTIDIJSKI PROGRAM. DELO PRIPRAVNIKA BO POTEKALO V HISTOLOŠKEM LABORATORIJU. , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  ZDRAVSTVENI INŠPEKTOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA ,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA, NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOI., Ostala podroja izobrazbe: tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo zdravstvo in socialna varnost. Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta: strokovni izpit za inšpektorja in opravljeno obvezno usposabljanje za naziv. CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA s podrobnimi pogoji za zasedbo delovnega mesta in pogoji za prijavo je ob...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, ULICA TALCEV 9, 2000 MARIBOR in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE PATOLOŠKE SIMPTOMATIKE IN NARTOVANJE TER PRIPRAVA TERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, VZPOSTAVLJANJE FUNKCIONALNE ODZIVNOSTI VAROVANCA IN NAVAJANJE NA RACIONALNO UPORABO NJEGOVIH PSIHOFIZINIH POTENCIALOV, UPOŠTEVANJE TRENUTNIH SPOSOBNOSTI, POTREB IN INTERESOV OTROK IN MLADOSTNIKOV, SVETOVANJE IN NARTOVANJE POTREBNIH PRILAGODITEV NA DOMU VAROVANCA, POMO VAROVANCU PRI UTRJEVANJU, OMILJANJU IN SPREMEMBI DRUBENE VLOGE, V SODELOVANJU Z DRUGIMI LANI STROKOVNEGA TIMA Z DELOVNO TERAPEVTSKIMI POSTOPKI PRISPEVATI K JASNEJŠI DIAGNOZI IN PROGNOZI, KRITINO ANALIZIRATI IN OCENJEVATI DELOVNO TERAPEVTSKE POSTOPKE, OCENJEVATI REZULTATE LASTNEGA DELA TER SPREMLJATI IN PRISPEVATI K RAZVOJU STROKE S SAMOSTOJNIM...

 • Company ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 4 mesece oz. DOLOEN AS ZA AS TRAJANJA PROJEKTA CROSSCARE, KI JE SOFINANCIRAN IZ PROGRAMA S, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN PRIPRAVA TERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA UPORABNIKA NA DOMU ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA Z UPORABNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI. RAZISKOVALNO DELO TER PREDLAGANJE SPREMEMB METOD IN POSTOPKOV DELA NA LASTNEM DELOVNEM PODROJU, V SKLADU S STROKOVNO DOKTRINO. PRIPRAVA IZOBRAEVANJ IN PREDAVANJ, PRENOS ZNANJA NA DRUGE SLUBE., zaposlitev za as trajanja projekta CrossCare, ki je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz programa sodelovanja Interreg SL-HR. Strokovni izpit iz zdravstvenega podroja, dopolnilna znanja s podroja gerontologije, komunikacije in medosebnih odnosov, znanja s podroja skupinske dina...

 • Company CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPOZNAVANJE OSNOV IZ PODROJA DELOVNE TERAPIJE IN SPECIALNE DELOVNE TERAPIJE, Ustrezna izobrazba: Dipl. delovni terapevt. K prošnji je potrebno poleg dokazila o izobrazbi, priloiti še potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da zoper kandidata ne tee kazenski postopek., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals not elsewhere classified Edit filters