Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

25 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO, KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO DRUINSKEGA ZDRAVNIKA V SPLOŠNI AMBULANTI ZDRAVSTVENEGA DOMA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IN OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC, PARTIZANSKA POT 16 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO ZDRAVSTVENO VARSTVO UPORABNIKOV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA, NUJNA ZDRAVNIŠKA POMO, DAJANJE STROKOVNIH INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU UPORABNIKOV.., aktivno znanje slovenskega jezika,licenca za delo druinskega zdravnika opravljen specialistini izpit iz druinske medicine, , dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTINEGA PODROJA, Kandidati morajo poleg pogojev, doloenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta in pridobljen naziv doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdilo o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih boleznih., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Jesenice, Cesta maršala Tita 78 , 4270 JESENICE in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE SPECIALISTINEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE, V DOMU STAREJŠIH OBANOV, V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOI IN URGENTNI SLUBI NA TERENU., Veljavna licenca za delo na podroju druinske medicine. Vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici. Delovne izkušnje zaelene., ...

 • Company MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO BO POTEKALO V MLADINSKEM KLIMATSKEM ZDRAVILIŠU RAKITNA-ZDRAVSTVENA ENOTA NA RAKITNI. NALOGE:-ZDRAVSTVENI (SOMATSKI) PREGLEDI OB SPREJEMU OTROK V PROGRAM,-ZDRAVSTVENO, VZGOJNO IN SVETOVALNO DELO Z OTROKI, STARŠI, -VODENJE AKTIVNOSTI »STRUKTURA ASA« V PROGRAMU REINTEGRACIJE IN REHABILITACIJE OSEB Z MOTNJAMI HRANJENJA IN USTVENIMI MOTNJAMI,-SPREMLJANJE TELESNE TEE OTROK IN IZRAUN ITM, NAVODILA GLEDE PREHRANJEVANJA,-SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE PODATKOV V ASU BIVANJA-EPIDEMIOLOŠKI NADZOR,-DOLOANJE PROGRAMA ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE,-SODELOVANJE V POGOVORNIH SKUPINAH V TERAPEVTSKEM PARU S PSIHOLOGOM,-VODENJE DOKUMENTACIJE PACIENTA IN PISANJE ODPUSTNIC,-INFORMATIVNI ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI DRUINSKE/SPLOŠNE MEDICINE., Specializacija druinske/splošne medicine. Veljavna licenca splošnega oziroma druinskega zdravnika., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM ZZZS, VODENJE ZDRAVLJENJA KRONINIH BOLNIKOV, OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO, OBRAVNAVA IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV NA DOMU,VKLJUEVANJE V NUJNO MEDICINSKO POMO IN URGENTNO SLUBO V SKLADU Z DOLOBO KOLEKTIVNE POGODBE, KI DOLOA POSEBNE POGOJE DELA, IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIEVAL, SPRIEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMONOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOG ZA POMO IN OSKRBO, ITD.,UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI, PISANJE MRLIŠKIH LISTOV TER ODREDITEV OBDUKCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 14, IZVAJANJE PREGLEDOV ZA OGROENE OTROKE: KLININA OCENA STANJA PREHRANJENOSTI IN TELESNE ZMOGLJIVOSTI; OCENA OGROENOSTI; USTREZNO UKREPANJE (NAPOTITEV NA OBRAVNAVO); SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE S ŠOLO GLEDE INTERVENCIJ V ŠOLI ZA IDENTIFICIRANE OGROENE OTROKE;IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA ZA POPULACIJO OTROK IN MLADOSTNIKOV TER NJIHOVE STARŠE: IZVEDBA INDIVIDUALNIH POSVETOV IN MOTIVIRANJE K ZDRAVEMU IVLJENJSKEMU SLOGU OTROK/STARŠEV S POUDARKOM NA TISTIH, KI SE NE ELIJO VKLJUITI V OBRAVNAVO; SPREMLJANJE OTROK, KI SE VRNEJO NA PRIMARNO RAVEN Z OBRAVNAV NA SEKUNDARNI OZ. TERCIARNI RAVNI; SPREMLJANJE OTROK, VKLJUENIH V PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA: SPREMLJANJE NAPREDKA OTROK, VKLJUEN...

 • Company ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31 , 6280 ANKARAN - A in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO SOBNEGA ZDRAVNIKA., Pisni vlogi priloiti: ivljenjepis, diplomo, strokovni izpit., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK, SPECIALIZANT SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV - LICENCO S PODROJA SPECIALIZACIJE IZ ELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40,     VODENJE ABMULANTE V DOMOVIH ZA UPOKOJENCE TER ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD    OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ    PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI    IZVAJANJE DOGOVORJENIH PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA    UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA    UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKA SMRTI OZ. IZVAJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUBE    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRA...

 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 24 mesecev oz. DO ZAKLJUKA SPECIALIZACIJE  IZ  DRUINSKE MEDICINE, polni delovni as, 40, UVAJANJE  V STROKOVNO MEDICINSKO DELO  TER USPOSABLJANJE ZA  SAMOSTOJNO  DELO NA SPECIALISTINEM PODROJU-DRUINSKA MEDICINA., STROKOVNI IZPIT OZIROMA OPRAVLJEN SEKUNDARIAT, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVNIK V URGENCI, Opravljen strokovni izpit. , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVNIK V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE, SODELOVANJE V SLUBI NMP, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE  , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE. , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40,     VODENJE ABMULANTE V DOMOVIH ZA UPOKOJENCE TER ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD    OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ    PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI    IZVAJANJE DOGOVORJENIH PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA    UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA    UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKA SMRTI OZ. IZVAJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUBE    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRA...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK, Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 5, ZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V AMBULANTI IN NA TERENU;IZVAJANJE NMP V AMBULANTI IN NA TERENU; IZVAJANJE PREVENTIVNEGA DELA; ODLOANJE O DELAZMONOSTI  ZAVAROVANCEV; ODLOANJE O POTREBI HOSPITALNEGA ZDRAVLJENJA IN SPECIALISTINIH PREGLEDIH; IZPOLNJEVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (IK POSTOPKI, IZ (IMENOVANI ZDRAVNIK), KLIMATSKO ZDRAVLJENJE, POSTOPKI ZA SODIŠA, ZDRAVSTVENA SPRIEVALA, POTRDILA, POROILA IN DRUGO); IZVAJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE; NARTOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMATINEGA TER  AKTIVNEGA PRISTOPA ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE; ANALIZIRANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE; CEPLJENJA; DEURSTVO; OPRAVLJANJE ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40,     VODENJE ABMULANTE V DOMOVIH ZA UPOKOJENCE TER ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD    OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ    PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI    IZVAJANJE DOGOVORJENIH PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA    UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA    UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKA SMRTI OZ. IZVAJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUBE    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRA...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do prietka opravljanja specializacije, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM POD NADZOROM IN VODSTVOM MENTORJA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO- IZVAJANJE URGENTNE SLUBE., STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE. VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., DO VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUBE., VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE. VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUBE., VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE. VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV. , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE. VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV., ...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in Bloke
  24.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DELA ZDRAVNIKA NA RAZLINIH ODDELKIH KLINIKE POD NADZOROM IN MENTORSTVOM SPECIALISTA., Opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik, spretnosti v timu, psihofizina stabilnost, samoinciativnost, zanesljivost, inovativnost, komunikativnost, nekonfliktnost, natannost, doslednost, odgovornost, odlonost, rone spretnosti, urejenost, dobra komunikacija z zunanjimi sodelavci, sposobnost, prilagajanja, hitrega odzivanja in kritine presoje, znanje vsaj enega tujega jezika., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters