Jobmonitor. Search results for Electrical engineers

11 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., Verovškova ulica 62 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  INENIR ELEKTROENERGETIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH TER OPTIMIRANJE OBSTOJEIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, Od vas priakujemo, da imate: -7. raven izobrazbe, visokošolska tehnina izobrazba druge stopnje elektro smeri;  -3 leta delovnih izkušenj na podroju elektrotehnike; -vozniški izpit B kategorije; elena funkcionalna znanja: -višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika; -usposobljenost za delo s specialnimi diagnostinimi in merilnimi napravami.  Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki: -obvladajo podroje katodne zašite; -poznajo proti-eksplozijsko zašito v plinskih prostorih in so usposobljeni za delo v eksplozijsko ogroenih prostorih (izpit);  -so usposobljeni za vzdrevanje vgrajene elektrine Ex opreme  (izpit); -poznaj...

 • Company JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., Verovškova ulica 62 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE STANJA NAPRAV, NJIHOVO VZDREVANJE IN OPTIMIRANJE TER PRIPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ZA POPRAVILA, Od vas priakujemo, da imate: -podraven 6/2, visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba, elektro smeri;  -dobro usposobljenost za delo z urejevalniki besedil, preglednicami, medmrejem, elektronsko pošto; -organizacijske in pogajalske sposobnosti, natannost in zanesljivost, kreativnost, sposobnost razlikovanja barv, splošno telesno pripravljenost, sposobnost za delo na višini in rone spretnosti.  elena funkcionalna znanja: -višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika; -izpit za EX naprave. Delovne naloge so vezane na spremljanje stanja naprav, njihovo vzdrevanje i...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, RAZVOJ MONITORING KONCEPTOV IN BREZINIH SENZORSKIH SISTEMOV V FOTOVOLTAIKI, POSPEŠENO KOMBINIRANO TESTIRANJE NOVIH FOTONAPETOSTNIH GRADNIKOV, SAMOSTOJNO NARTOVANJE IN OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU,SAMOSTOJNO IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROJA, ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA, PRIPRAVLJANJE IN ZBIRANJE PODATKOV,SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA. , Posebna znanja s podroja elektronike: analogna elektronika, visokofrekvenna elektronika, brezina komunikacijska elektronika,nartovanje tiskanih vezij (Altium),programiranje C ali C++,orodij Labview ali Matlab/...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALITINA PODPORA UPRAVLJANJU S SREDSTVI; SODELOVANJE PRI IMPLEMENTACIJI RAZISKOVALNO RAZVOJNIH VSEBIN; RAZVOJ METOD ZA OBDELAVO, VIZUALIZACIJO IN INTERPRETACIJO PODATKOV O SREDSTVIH IN EEN; UPORABA KAZALCEV UINKOVITOSTI; ZBIRANJE, UREJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA SUROVIH IN IZVEDENIH PODATKOV IZ TEHNINIH, PROSTORSKIH IN DRUGIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV., Zahtevana smer izobrazbe: tehnina smer Delovne izkušnje: 1 leto za univ. /2.bol.st.izobrazbe; 10 let primerljivih delovnih izkušenj za visoko strokovno/1.bol.st.izobrazbe. Sede zaposlitve: Berievo 70, Dol pri Ljubljani. Vloge poslati na naslov. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana K vlogi priloiti CV in vsa zahtevana dokazila., ...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PARAMETRIRANJE, VZDREVANJE PROCESNE INFRASTRUKTURE; NADZOR NAD DELOVANJEM PROCESNE INFRASTRUKTURE;  PLANIRANJE, KOORDINACIJA IN ORGANIZIRANJE VZDREVANJA PROCESNE INFRASTRUKTURE S STRANI POGODBENEGA PARTNERJA; RAZVOJ IN VZDREVANJE SISTEMA ZA VARNOST PRED VDORI V PODATKOVNA OMREJA., Zahtevana smer izobrazbe: tehnina, naravoslovna ali druboslovna smer Delovne izkušnje: 1 leto za univ. /2.bol.st.izobrazbe; 10 let primerljivih delovnih izkušenj za visoko strokovno/1.bol.st.izobrazbe. K vlogi priloiti CV in vsa zahtevana dokazila., dopoldan...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PARAMETRIRANJE, VZDREVANJE IN RAZVOJ PROCESNIH APLIKACIJ; NADZOR NAD DELOVANJEM PROCESNIH APLIKACIJ; VZDREVANJE IN RAZVOJ PODPORNIH PROCESNIH APLIKACIJ; PLANIRANJE, KOORDINACIJA IN ORGANIZIRANJE VZDREVANJA PROCESNIH APLIKACIJ S STRANI POGODBENEGA PARTNERJA., Zahtevana smer izobrazbe: tehnina, naravoslovna ali druboslovna smer Delovne izkušnje: 1 leto za univ. /2.bol.st.izobrazbe; 10 let primerljivih delovnih izkušenj za visoko strokovno/1.bol.st.izobrazbe. K vlogi priloiti CV in vsa zahtevana dokazila., dopoldan...

 • Company JS energija, Optimizacija energetskih sistemov, d.o.o., Stegne 35 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO OBSEGA: IZBOLJŠEVANJE OBRATOVANJA KOMPONENT V TERMOELEKTRARNAH, RAZVOJ REGULACIJ IN KRMILNIKOV ZA KOMPONENTE V TERMOELEKTRARNAH, MODELIRANJE IN SIMULACIJE KOMPONENT TERMOELEKTRARN KOT SO KOTLI, TURBINE, RAZLINI PRENOSNIKI TOPLOTE, DVOFAZNI TOK VODA-ZRAK, POLNILA IN RAZPRŠEVANJE VODE, STROŠKOVNE ANALIZE IZBOLJŠAV ENERGETSKIH PROCESOV, MERJENJE V HLADILNIH STOLPIH S SAMOVOZECIMI MOBILNIMI ENOTAMI, ZAHTEVANO PROGRAMSKO ZNANJE IZ PROGRAMSKEGA OKOLJA PYTHON (SPREJEMLJIVO TUDI MATLAB IN C++), PROSIMO POŠLJITE POTRDILO O DIPLOMI IN, E MOGOE, DIPLOMSKO NALOGO, KONTAKTIRANI BODO SAMO KANDIDATI ZA RAZGOVOR, KI USTREZAJO POGOJEM., , dopoldan...

 • Company LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE, Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  INENIR ENERGETIKE, ELEKTRINA ENERGIJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 21 mesecev, polni delovni as, 40, - VODENJE DELOVNEGA PODROJA INFRASTRUKTURA, OKOLJE IN PROSTOR TER ENERGETIKA - IZVAJANJE ENERGETSKEGA MENEDMENTA - NARTOVANJE, SPREMLJANJE IN PRIPRAVA POROIL ZA PODROJE INFRASTRUKTURE, OKOLJA IN PROSTORA TER ENERGETIKE - POZNAVANJE IN UPRAVLJANJE FINANNIH SHEM ZA PODROJE INFRASTRUKTURE, OKOLJA IN PROSTORA TER ENERGETIKE - VODENJE ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA, PRIPRAVA ENERGETSKIH ZASNOV TER ENERGETSKIH PREGLEDOV  - IZVAJANJE SVETOVANJE IN INFORMIRANJA CILJNE JAVNOSTI - KOORDINIRANJE RAZVOJNIH AKTIVNOSTI NA PODROJU INFRASTRUKTURE, OKOLJA IN PROSTORA TER ENERGETIKE - SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI PRIDOBIVANJU FINANNIH POMOI ZA REALIZACIJO JAVNIH IN ZASEBNIH RAZVOJNIH PROJEKTOV - SODELOVA...

 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NADZOR IN VZDREVANJE PRODUKCIJSKIH SISTEMOV, TEHNINIH SREDSTEV IN APARATUR OCENJEVANJE STANJA APARATUR, RAZMERIJ IN KVALITETE SIGNALOV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV IZVAJANJE PREDELAV, REKONSTRUKCIJH IN MONTANIH DEL PLANIRANJE REZERVNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Za delo na omenjenem delovnem mestu se od kandidatov priakujejo konana višja strokovna izobrazba (inenir raunalništva, inenir elektrotehnike ali druga višja strokovna izobrazba), poznavanje diagnostinih, servisnih in merilnih postopkov, poznavanje RTV tehnologije, sistemov in produkcijskih postopkov ter 12 mesecev delovnih izkušenj s podroja elektronske in optine tehnologije. Prednost pri ...

 • Company Tehno park Celje, javni zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti, Gubčeva ulica 1 in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA INFORMACIJSKE SISTEME TEHNOLOŠKEGA PARKA, VZDREVALNA DELA NA INFORMACIJSKIH SISTEMIH, POMO UPORABNIKOM, SEZNANJANJE UPORABNIKOV S HIŠNIM REDOM IN VZDREVANJE HIŠNEGA REDA, VODENJE EVIDENC IN POTREBNIH PREGLEDOV NA PODROJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, VODENJE EVIDENCE ZA SERVISE IN VZDREVANJE NAPRAV (DVIGALA,…)., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company IMP TEN-TELEKOM, tovarna elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., VOJKOVA CESTA 58, in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTRO INŠTALACIJE. PRIPRAVA TEHNINE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI MERITVAH, RAZVOJU NOVIH IZDELKOV, PRIPRAVA TEHNIŠKIH PODLAG ZA KARKULACIJO,..., K sodelovanju vabimo kandidate s pridobljeno ustrezno izobrazbo, ki so se pripravljeni dodatno in dologorono usposabljati. , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineers Edit filters