Jobmonitor. Search results for Education managers

5 Jobs found

Used filters:
 • Education managersx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA, Kamnikarjeva ulica 8 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  29.02.2020

  RAVNATELJ ORGANIZACIJSKE ENOTE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAVNATELJA. , KANDIDAT MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU Z ZAKONOM O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA – ZOFVI (URADNI LIST RS, ŠT. 16/07 – URADNO PREIŠENO BESEDILO, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF IN 57/12 – ZPCP-2D). KANDIDAT MORA IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO VODENJE VRTCA.PREDVIDEN ZAETEK DELA BO PO KONANEM IMENOVANJU, S SKLEPOM SVETA ZAVODA. IZBRANI KANDIDAT BO IMENOVAN ZA DOBO 5 LET. PISNE PRIJAVE Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU ZAHTEVANIH POGOJEV (DOKAZILA O IZOBRAZBI, NAZIVU, OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, OPRAVLJENEM RAVNATELJSKEM IZPITU, DELOVNIH IZKUŠNJAH V ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA, Klanec 5 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE JAVNEGA ZAVODA, Kandidat mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Pisno prijavo z dokazili pošljite v zaprti ovojnici do 2.3.2020 na naslov SVET ZAVODA OŠ ŠKOFLJICA, KLANEC 5, 1291 ŠKOFLJICA s pripisom "Prijava na razpis za ravnatelja/ice" , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER, REŠKA CESTA 6 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev oz. PREDVIDEN ZAETEK DELA BO DNE 3.8.2020, ZA DOBO 5 LET., polni delovni as, 40, PODROBNEJŠI OPIS DEL IN NALOG NAJDETE NA SPLETNI STRANI URADNEGA LISTA , DODATNA POTREBNA ZNANJA SO OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI URADNEGA LISTA , ...

 • Company SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR, PARK MLADIH 8, 2000 MARIBOR in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev oz. 31. 7. 2025, polni delovni as, 40, VODENJE ZAVODA, NAJMANJ 5 LET NAZIV MENTOR. KANDIDATI K PRIJAVI PRILOIJO: DOKAZILA O IZOBRAZBI IN NAZIVU TER OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, DELOVNIH IZKUŠNJAH V VIZ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO SODIŠA, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU TER PROGRAM VODENJA ZAVODA IN IVLJENJEPIS (EUROPASS)., ...

 • Company DRUŠTVO FRANCOSKA ŠOLA V LJUBLJANI, Ulica Dušana Kraigherja 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  POMONIK RAVNATELJA VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, PODPORA RAVNATELJU PRI VSAKODNEVNEM VODENJU ŠOLE, KOMUNIKACIJA S STARŠI IN ZUNANJIMI USTANOVAMI,  ORGANIZACIJA IN DELO NA ŠOLSKIH PROJEKTIH, UPRAVLJANJE S PREJETIMI RAUNI, IZDAJANJE RAUNOV,  VODENJE KADROVSKIH ZADEV, PODPORA PRI PROMOCIJI ŠOLE. , tekoe znanje slovenskega, francoskega in angleškega jezika, poznavanje paketa Microsoft Office na višji ravni, diskretnost,  natannost, zanesljivost, odline organizacijske vešine, odline komunikacijske vešine in vešine za delo z ljudmi. NUDIMO: ODGOVORNO, SAMOSTOJNO DELO V MEDNARODNEM OKOLJU, NENEHNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAEVANJE ZNOTRAJ MREE FRANCOSKIH ŠOL PO SVETU, OBISKI SEMINARJEV V TUJINI, IZBRAN KANDIDAT BO IMEL UVAJANJE. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education managers Edit filters