Jobmonitor. Search results for Economists

24 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH, ADMINISTRATIVNIH IN TEHNINIH, DEL ZA POTREBE ORGANIZACIJSKE ENOTE. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILIH DELODAJALCA., VSE ZAINTERESIRANE KANDIDATE PROSIMO, DA POŠLJEJO PROŠNJO Z OPISOM IZOBRAZBE, ZNANJ IN DELOVNIH IZKUŠENJ SKUPAJ Z IVLJENJEPISOM TER POTRDILI O IZOBRAZBI NA . V ZADEVO ELEKTRONSKE POŠTE OBVEZNO NAVEDITE NAZIV DELOVNEGA MESTA NA KATEREGA SE PRIJAVLJATE., ...

 • Company Feelif, razvoj sistemov za slepe in slabovidne, d.o.o., Brodišče 7 A, 1236 TRZIN in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO ZAJEMA: - NARTOVANJE IN OPERATIVNO IZVEDBO PRODAJNIH AKTIVNOSTI (B2B), - RAZVOJ IN VZDREVANJE POSLOVANJA TER DOSEGANJE PRODAJNIH CILJEV Z OBSTOJEIMI STRANKAMI, - ISKANJE NOVIH POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJEV NA TUJIH TRGIH, - ORGANIZACIJA IN OBISKI SEJMOV IN KONFERENC V TUJINI, - SODELOVANJE PRI NADALJNEM RAZVOJU PRODUKTOV, - PRIPRAVA RAZPISNIH DOKUMENTACIJ, - PRIPRAVA POROIL O DELU IN REZULTATIH DELA, ZAHTEVE, - MONA PRODAJNA USMERJENOST, - AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠINE IN ŠE ENEGA JEZIKA (ITA, FRA ALI ŠPA), - ODLINO ZNANJE MS OFFICE ORODIJ, - IZRAZITE KOMUNIKACIJSKE IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, - VELIKO MERO PROAKTIVNOSTI, SAMOSTOJNOSTI IN AMBICIOZNOSTI, - PRIPRAVLJENOST NA SLUBENA POTOVANJA., Zahtevano ...

 • Company S.R.P. - RAČUNOVODSKE STORITVE IN SVETOVANJE D.O.O., Mladinska ulica 12 , 9231 BELTINCI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAUN PLA, OBRAUN DDV, IZDELAVA ZAKLJUNIH POROIL., , dopoldan...

 • Company DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40 , 1000 LJUBL in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU POSTOPKOV PRIPRAVE IZVAJANJA PROJEKTOV OZ OPRAVLJA DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOVNEGA PODROJA ORGANIZACIJSKE ENOTE NA PODROJU POSAMEZNIH DEL OZ. DELA PO NAROILU VODJE. VODENJE, ORGANIZIRANJE IN IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER VLOG ZA EU SKLADE., eleno znanje tujega jezika, elen vozniški izpit. Zahtevana organizacijska sposobnost, natannost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz podroja, kjer sodeluje. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na mednarodnih projektih ter delovne izkušnje s podroja ekonomike infrastrukturnih ureditev oz. prostorskega planiranja. , ...

 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in Ljubljana
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV, TRENJE PRODUKTOV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH DOKUMENTOV BANKE, SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROJU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA, RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN POSTOPKOV DELA,VODENJE PROJEKTOV IN/ALI SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Celotno besedilo razpisa z navedenimi pogoji za zasedbo delovnega mesta in druge informacije so objavljeni na spletni strani SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana: . Drugi podatki: ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o ne...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBLIKUJE IN IZVAJA USTREZNO STRATEGIJO PRODUKTOV/STORITEV, NJIHOVO POSLOVNO POLITIKO IN PONUDBO ZA POSAMEZNE PRODAJNE POTI, USTREZNO UMEŠA, OPREDELJUJE IN DIFERENCIRA PRODUKTE/STORITVE, PONUDBO BANKE TER OPREDELJUJE SPECIFINE PRODAJNE PROCESE/PRISTOPE, OPREDELJUJE AKCIJSKE NARTE UVAJANJA/UKINITVE PRODUKTOV/STORITEV, PONUDBE IN PRIMERNIH PRODAJNIH POTI TER ANALIZIRA REZULTATE, SPREMLJA IVLJENJSKI CIKLUS PRODUKTOV/STORITEV, PONUDB IN JIH PRILAGAJA PRODAJNIM POTEM, TRNIM SPREMEMBAM (TRENDI, PONUDBA, CENA, POGOJI….), KONKURENCI IN POTREBAM STRANK, PROUUJE TRG, TRNA GIBANJA IN ANALIZIRA (BANNO) KONKURENCO, PRIPRAVLJA TRENJSKE, KOMERCIALNE AKCIJE IN PRODAJNE NARTE, PRIPRAVLJA PREDSTAVITVE PRODUKTOV/STORITEV, PONUDB IN PRIST...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMIST ZA BANNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA STANDARDE IN POLITIKE NA DOLOENEM DELOVNEM PODROJU, UVAJA, NADZORUJE IN ANALIZIRA UPORABO DOLOENIH STANDARDOV V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH, PRIPRAVLJA PREDLOGE ZA ODLOANJE NA DOLOENEM DELOVNEM PODROJU, SAMOSTOJNO IZVAJA DOLOENE STROKOVNE NALOGE ORGANIZACIJSKE ENOTE, PRIPRAVLJA ZAHTEVNEJŠE ANALIZE IN POROILA, POVEZANA Z DELOM ORGANIZACIJSKE ENOTE, SKRBI ZA POGODBE Z ZUNANJIMI DOBAVITELJI, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Pogoji in priakovanja: 7. stopnja strokovne izobrazbe (smer ekonomija ali druge primerljive smeri) – alternativa 6/2, zaeleno 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, aktivno znanje angleškega jezika, zaeleno poznavanje podroja informacijske teh...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, Večna pot 113 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN NADZOR, POTREBNA OPRAVILA O SLUBENIH POTEH, OBRAUN DDV-O IN DRUGIH OBRAZCEV PO ZAKONU O DDV, PLAILNI PROMET – GOTOVINSKI, NEGOTOVINSKI, VEZAVA PROSTIH SREDSTEV, VODENJE ANALITINIH EVIDENC SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, PRIPRAVO IOP OBRAZCEV IN USKLAJEVANJE S PREJETIMI IOP OBRAZCI, VODENJE, SPREMLJANJE, NADZOR IN OBVEŠANJE O NAMENSKI PORABI SREDSTEV, PRIPRAVA KALKULACIJ IN DRUGIH FINANNIH PODLAG ZA NOTRANJE UPORABNIKE FAKULTETE (NPR. ANALIZE IN POROANJE O POSLOVANJU), PRIPRAVA FINANNIH POROIL, ANALIZ, OBRAUNOV IN EVIDENC PO STROŠKOVNIH MESTIH, STROŠKOVNIH NOSILCIH, VRSTAH IN UPORABNIKIH TER DRUGIH KRITERIJIH ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, USMERJANJE VIROV SREDSTEV NA IZSTAVLJ...

 • Company PUNGRAD JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O., Bodonci 127 A, 9265 BODONCI in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA OPRAVILA V ZVEZI Z IZDANIMI IN PREJETIMI FAKTURAMI, PRIPRAVA POMONIH TABEL ZA RAUNOVODSKA POROILA, USKLAJEVANJE SALDAKONTOV DOBAVITELJEV IN KUPCEV, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, DRUGA OPRAVILA, POVEZANA S KNJIGOVODSTVOM (EVIDENCE PREJETE IN POSLANE POŠTE, IZDAJA OPOMINOV, UREJANJE ARHIVA, IZTERJAVE, VODENJE EVIDENC DROBNEGA INVENTARJA)., 6 mesecev izkušenj iz dela v raunovodstvu. Poznavanje raunovodskih predpisov in standardov, odgovornost do dela, natannost, samoiniciativnost., ...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJA in Ljubljana
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMIST ZA BANNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG ZA PRORAUNSKE UPORABNIKE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA VODENJA RAUNOV, DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL, ZAGOTAVLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV PRORAUNSKIM UPORABNIKOM IN ZAKLADNIKU V  ZVEZI Z ENOTNIM ZAKLADNIŠKIM RAUNOM, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE PRORAUNSKIM UPORABNIKOM, KOMUNICIRANJE S PRORAUNSKIMI UPORABNIKI IN URADOM, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, PROUEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO VODENJE EVIDENC TER KONTROLIRANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DR...

 • Company JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, Ulica kneza Koclja 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNA KONTROLA RAUNOV PREJEMNIKOV DRAVNIH POMOI. -OBDELOVANJE VLOG ZA DODELITEV DRAVNIH POMOI V SKLADU Z ZAKONODAJO, Z VELJAVNIMI PREDPISI TER Z INTERNIMI KRITERIJI IN MERILI SKLADA.  -VODENJE SPROTNEGA NADZORA NAD NAMENSKO PORABO KREDITOV IN OSTALIH POMOI SKLADA.  -FINANNI PREGLED PRI IZPLAILIH UNOVENIH GARANCIJ.  -OBDELOVANJE VLOG PO INSTALIRANEM RAUNALNIŠKEM PROGRAMU.  -TELEFONSKO KOMUNICIRANJE S PROSILCI V PRIMERU FORMALNIH POMANJKLJIVOSTI.  -IZPISOVANJE PREGLEDNIC SFS ZA ODLOANJE.  -IZDELAVA STATISTINIH POROIL IN INFORMACIJ PO NALOGU VODJE SFS.  -PRIPRAVA POROIL IN ZAHTEVKOV ZA IZPLAILO DRAVNIH POMOI NOSILCEM PRORAUNSKIH POSTAVK.  , Zahtevani pogoji:  -Dobro poznavanje MC Office orodij (word, excel, pow...

 • Company SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64 , 2000 MAR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PODROJE: FINANCE, EKONOMIKA IN RAUNOVODSTVO: NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL IN AKTIVNOSTI NA PODROJU KONTROLINGA, IZDELAVA ZAHTEVNIH ANALIZ IN REVIZIJSKIH POROIL ZA ORGANE DRUBE, KONTROLA STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE UINKOVITE UPORABE VIROV SLUBE, NARTOVANJE, IZVAJANJE NOTRANJEGA KONTROLINGA TER POROANJE O IZSLEDKIH SKLADNO S STANDARDI NOTRANJEGA REVIDIRANJA, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE IN UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, SODELOVANJE PRI REDNI LETNI REVIZIJI IN VSEH OBLIKAH NADZORA POSLOVANJA, IZVEDBA IN VKLJUEVANJE V POSAMEZNO REVIZIJO – PREIZKUŠANJE, PREISKOVANJE IN VREDNOTENJE PODATKOV IN INFORMACIJ S PODROJA NOTRANJIH KONTROL PRI POSAMEZNIH REVIZIJAH, TOLMAENJE IN SKRB ZA IZVAJANJE DELA NA POD...

 • Company FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o., Parmova ulica 37 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE FINANNEGA POSLOVNEGA NARTA DRUBE, SPREMLJANJE DOSEGANJA PLANA DRUBE, PRIPRAVA TER POJASNJEVANJE RAUNOVODSKEGA DELA MESENIH, ETRTLETNIH IN LETNIH POROIL O POSLOVANJU DRUBE, PRIPRAVA POROIL, STATISTIK TER DOLOENIH FINANNIH ANALIZ ZA UPORABNIKE NA NIVOJU DRUBE TER DOLOENE ZUNANJE UPORABNIKE., poznavanje procesa dela na podroju plana in analiz poznavanje informacijskih orodij za kontroling, poznavanje informacijskega orodja SAP, ...

 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in Ljubljana
  21.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  EKONOMIST ZA BANNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SKRBNEGA PREGLEDA PROJEKTOV Z DELOVNEGA PODROJA, - OCENJEVANJU NJIHOVE IZVEDLJIVOSTI TER PRIPRAVI EKSPERTNIH MNENJ V TEJ POVEZAVI,- SODELOVANJE PRI FINANNEM MODELIRANJU IN ANALIZIRANJU,- SODELOVANJE PRI ANALIZAH TVEGANJ IN NJIHOVEMU ZMANJŠEVANJU (MITIGATION),- SODELOVANJE PRI NUDENJU CELOVITE PODPORE INVESTITORJEM OZ. SPONZORJEM PROJEKTOV,- SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROJU,- SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,- OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, Celotno besedilo razpisa z navedenimi pogoji za zasedbo delovnega mesta in druge informacije so objavljeni na spletni strani SID -Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana: . Dr...

 • Company MODRO JUTRO vodenje poslovnih knjig in svetovanje d.o.o., Trdinova ulica 4 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. monost zaposlitve za nedoloen as, polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG KNJIENJE IN KONTIRANJE OBRAUN DDV OBRAUN PLA RAZNA POROILA VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV FAKTURIRANJE PLAILNI PROMET OBDELAVA PLA PRIPRAVA PLAILNIH IN POTNIH NALOGOV SAMOSTOJNA IZDELAVA ZAKLJUNEGA RAUNA IN OBRAUNOV, Priakujemo – vsaj dve leti delovnih izkušenj v raunovodskem servisu, – poznavanje davne zakonodaje, – poznavanje programa Minimax, Pantheon ali eRauni – sposobnost hitrega tipkanja in vnašanja podatkov – komunikativnost pri delu s strankami., dopoldan...

 • Company CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, Cesta Marežganskega upora 2 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, VNAŠANJE PODATKOV/OBDELAVA DELOVNIH NALOGOV, , dopoldan...

 • Company CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, Cesta Marežganskega upora 2 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VNAŠANJE PODATKOV/OBDELAVA DN, , dopoldan...

 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in Ljubljana
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, -PRIPRAVLJANJE DOKUMENTOV IN IZVAJANJE NALOG, VKLJUNO S PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE, SPECIFIKACIJE, ŠIFRANTOV IN DRUGIH PODLAG IN REŠITEV ZA OPTIMIZIRANO TEHNOLOŠKO/APLIKATIVNO PODPORO IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ,  VEZANIH NA I) RAZVOJ BANNIH PRODUKTOV, V OKVIRU KATERIH SID BANKA SKLEPA POSLE V SVOJEM IMENU IN KI NIMAJO NARAVE ENKRATNEGA POSLA, II)  LASTNIŠKE IN KVAZI LASTNIŠKE NALOBE ZA RAUN SID BANKE RAZEN TISTIH, KI JIH NA PODLAGI SKLEPOV UPRAVE BANKE IZVAJAJO DRUGE OE, III)  UPRAVLJANJE SKLADA SKLADOV OZ. SREDSTEV STRUKTURNIH IN KOHEZIJSKIH SKLADOV IN  IV) DRUGE NALOGE V PRISTOJNOSTI ORPEP-V POVEZAVI Z NALOGAMI, ZA KATERE JE PRISTOJEN ORPEP, I) PRIPRAVA PREDLOGOV  GLEDE CENOVNE POLITIKE NA RAVNI POSAMEZNEGA ...

 • Company PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o., Renkovci 57 C, 9224 TUR in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. monost podaljšanja, polni delovni as, 40, PRODAJA IZDELKOV OZIROMA PRIDELKOV PODJETJA.SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO IZVAJANJE VSEH KOMERCIALNIH DEL (PRIPRAVA PONUDB, SPREJEM IN OBDELAVA NAROIL STRANK, ODDAJA NAROIL V SKLADIŠE, PRIPRAVA POTREBNE DOKUMENTACIJE, ORGANIZACIJA TRANSPORTA, FAKTURIRANJE, POPRODAJNE STORITVE)POMO PRI VODENJU MALOPRODAJE IN VELEPRODAJE  SKRB ZA STIKE S STRANKAMI-KUPCI DOMA IN V TUJINI.ISKANJE NOVIH STRANK – KUPCEV DOMA IN V TUJINI.PRIPRAVA PRODAJNIH POROIL IN ANALIZ.POMO PRI PRIPRAVI PLANOV., natannost, komunikativnost, zanesljivost, odlonost, samostojnost, urejenost, odgovornost, lojalnost, dopoldan...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN OBVLADOVANJE SISTEMA POŠTNEGA PROMETA V DRUBI., Za zasedbo delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba univ. dipl. ekonomist, univ. dipl. in. tehnologije prometa oz. drugi ustrezni poklici visokošolskega izobraevanja druge stopnje. Z izbranim kandidatom oz. kandidatko se sklene pogodba o zaposlitvi za doloen as 12-ih mesecev, za as opravljanja pripravništva. K prijavi je potrebno priloiti potrdilo o nekaznovanosti.  , ...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  EKONOMIST ZA BANNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE NOVEGA SODELAVCA BODO AKTIVNA PRODAJA BANNIH PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJEM, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGORONIH POSLOVNIH ODNOSOV S STRANKAMI TER POVEANJE PRODAJE BANNIH PRODUKTOV, STORITEV IN DONOSOV. OPIS DELA: PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK IN OBLIKOVANJE DOLGORONIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEIMI STRANKAMI; AKTIVNA PRODAJA BANNIH PRODUKTOV IN STORITEV OBSTOJEIM IN POTENCIALNIM STRANKAM NA PODROJU MALIH, SREDNJIH IN VELIKIH PODJETIJ; OBLIKOVANJE PONUDB GLEDE NA UGOTOVLJENE POTREBE STRANK IN SKLEPANJE POSLOV S STRANKAMI; SPREMLJANJE POSLOVANJA STRANKE IN GOSPODARSKEGA OKOLJA, V KATEREM STRANKA DELUJE TER ANALIZIRANJE GIBAN...

 • Company ŠOLSKI CENTER CELJE, POT NA LAVO 22 , 3000 CELJE in Grad
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V RAUNOVODSTVU, izobrazba ekonomist, poznavanje raunovodskega programa Grad, ...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  EKONOMIST ZA BANNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE NOVEGA SODELAVCA BODO PROAKTIVNA PRODAJA BANNIH PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJEM V SEGMENTU VELIKIH IN MEDNARODNIH PODJETIJ, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEIMI STRANKAMI TER VZPOSTAVLJANJE DOLGORONIH POSLOVNIH ODNOSOV S STRANKAMI. OPIS DELA: PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK IN VODENJE TER OBLIKOVANJE DOLGORONIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEIMI STRANKAMI, PROAKTIVNA PRODAJA BANNIH PRODUKTOV IN STORITEV OBSTOJEIM IN POTENCIALNIM STRANKAM NA PODROJU VELIKIH IN MEDNARODNIH PODJETIJ, OBLIKOVANJE PONUDB GLEDE NA UGOTOVLJENE POTREBE STRANK IN SKLEPANJE POSLOV S STRANKAMI, SPREMLJANJE POSLOVANJA STRANKE IN GOSPODARSKEGA OKOLJA, V KATEREM STRANKA DELUJE TER ANALIZIRANJE GIBANJA...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  EKONOMIST ZA BANNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠEMO 8 NOVIH SODELAVCEV, KI BODO GLEDE NA PODROJE DELA ZADOLENI ZA PRAVILNO IN PRAVOASNO IZVEDBO ZAHTEVNEJŠI OPRAVIL, POTREBNIH ZA REALIZACIJO IN SPREMLJAVO PRODANIH BANNIH PRODUKTOV IN STORITEV OZIROMA SPREMLJANJE IN NADZOR TRANSAKCIJ PLAILNEGA PROMETA IN NEKATERIH DRUGIH TRANSAKCIJ SWIFT-A., ve na -delovna-mesta/visji-referent -spremljave-m-z-2020-02-11, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters