Jobmonitor. Search results for Economists

11 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, D.O.O., Tivolska cesta 48 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - PREVZEMANJE, KONTROLA, VODENJE DOKUMENTACIJE O SKLENJENEM POSLU (POGODBI) IN REALIZACIJA POSLA (POGODBE) TER ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE ZA INDIVIDUALNE PORTFELJE SKLADNO Z NOTRANJIMI PRAVILI IN PRAVILNIKOM O ARHIVIRANJU DRUBE- IZDELOVANJE OBRAUNOV OBRESTI IN DIVIDEND VKLJUNO Z IZVEDBO DAVNEGA ODTEGLJAJA IN PRIPRAVO POROIL ZA FURS- DNEVNO EVIDENTIRANJE IN KONTROLA POSLOVNIH DOGODKOV- IZVAJANJE OBRAUNOV IN PORAVNAV V ZVEZI S POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI ZA RAUN IND. PORTFELJEV- IZDELOVANJE IN KONTROLIRANJE OBRAUNOV- SPREMLJANJE DENARNE POZICIJE, STANJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI INDIVIDUALNIH PORTFELJEV- VODENJE KNJIGOVODSKIH IN DRUGIH EVIDENC- IZDELAVA POROIL IN OBRAUNOV ZA NOTRANJE I...

 • Company Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE STATISTIK, IZDELOVANJE ANALIZ, POROIL IN PREDLOGOV ZA ODLOANJE, SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN PROJEKTNIH NALOGAH, VODENJE IN KOORDINIRANJE RAUNOVODSTVA PO POSAMEZNIH KNJIGOVODSTVIH, SESTAVLJANJE IN PRILAGAJANJE PREDPISANIH KONTNIH PLANOV, IZDELOVANJE PERIODINIH IN IETNIH OBRAUNOV, SPREMLJANJE REALIZACIJE FINANNIH NARTOV ORGANIZACIJSKIH ENOT, NARTOVANJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE FINANNIH TOKOV, PRIPRAVLJANJE NAVODIL ZA VODENJE KNJIGOVODSKIH DEL,PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA IZSTAVITEV RAUNOV IN ZAHTEVKOV, PRIPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE DOKUMENTACIJE ZA UJP, FURS IN MJU TER DRUGE INSTITUCIJE, PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA FINANNA POROILA ZUNANJIM INSTITUCIJAM., Zahtevana izobrazba – raven in smer: 17...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE NOVEGA SODELAVCA BODO PROAKTIVNA PRODAJA BANNIH PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJEM V SEGMENTU VELIKIH IN MEDNARODNIH PODJETIJ, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEIMI STRANKAMI TER VZPOSTAVLJANJE DOLGORONIH POSLOVNIH ODNOSOV S STRANKAMI., Ve na: / skrbnik-podjetij-m-z- kritje-kljucnih-strank-2020-09-03, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE, KOORDINIRANJE, PLANIRANJE IN NADZIRANJE DELA SLUBE, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV SLUBE, PLANOV, ANALIZ IN POROIL VEZANIH NA PODROJE DELA, IZDELAVA ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOANJE TER SODELOVANJE S POSAMEZNIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNEGA NAROANJA IN SODELOVANJE V KOMISIJAH, VEZANO NA PODROJE DELA, DODELITEV SKRBNIŠTVA POGODB ZAPOSLENIM ZNOTRAJ SLUBE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN ODGOVOROV NA POIZVEDBE S PODROJA DELOVANJA SLUBE S STRANI ZUNANJIH IN NOTRANJIH INŠTITUCIJ TER VHODNE DOKUMENTACIJE ZA PRIPRAVO ODLOB, POGAJANJA Z DOBAVITELJI, SPREMLJANJE IN NADZOR NAD DNEVNIMI NABAVAMI TER ZAGOTAVLJANJE POKRITOSTI NABAV PO POGODBAH SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI JAVNIH NAROIL TER P...

 • Company NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA, Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA POTREBE IZDELOVANJA MODELOV, PRIPRAVA PODATKOV ZA POTREBE IZDELOVANJA MODELOV, IZGRADNJA MODELOV, VALIDACIJA MODELOV, IZBOLJŠEVANJE MODELOV, PODPORA PRENOSU IN UPORABI MODELOV V PRODUKCIJI, IZDELAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH, , ...

 • Company DEMAR, računalniške storitve, d.o.o., Gmajna 10 , 1236 TRZIN in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ASISTENT VODJE ODDELKA, PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z DOBRIMI KOMUNIKACIJSKIMI IN TRENJSKIMI SPOSOBNOSTMI. PRI IZBIRI BOMO DALI NAJVEJI POUDAREK VAŠI ELJI PO UENJU IN DOKAZOVANJU, MOTIVIRANOSTI IN OSEBNOSTNIM/LOVEŠKIM LASTNOSTIM.  PRIJAVIJO NAJ SE SAMO RESNI KANDIDATI, KI IŠEJO PRILONOST PO DOKAZOVANJU IN DOLGORONO USPEŠNO SODELOVANJE V MLADEM, DINAMINEM IN NA TRGU PRIZNANEM KOLEKTIVU. ZAELENE SO IZKUŠNJE BODISI PRI TRENJU ALI OPRAVILIH, KI SO POVEZANA Z INTERNETOM. PONUJAMO REDNO ZAPOSLITEV, KOREKTNO REDNO PLAILO, UREJENO DELOVNO OKOLJE, VELIKO IZKUŠENJ, NOVEGA ZNANJA IN POVEZAN DOBRO UIGRAN TEAM SODELAVCEV. VAŠO PRIJAVO (CV) NAM DO 30.09.2020 POŠLJITE NA   , dopoldan...

 • Company APOLLO PROIZVODNJA, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O., Puhova ulica 18 , 2250 PTUJ in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA NABAVE IN PRODAJE DOLOENIH SKUPIN IZDELKOV, VODENJE IN RAZVOJ NABAVE Z OBSTOJEIMI IN NOVIMI DOBAVITELJI, VODENJE IN PRIPRAVA PLANOV PRODAJE  IZDELKOV, SPREMLJANJE REALIZACIJE PRODAJE, PRIPRAVA ANALIZ, IZBOR IN RAZVOJ NOVE PONUDBE IZDELKOV, PRIPRAVA KALKULACIJ, CENIKOV, VODENJE SPREMEMB, RAZISKAVA TRGA, VODENJE PRODAJNE LOGISTIKE IN DRUGA VRSTA DEL..., oseba naj bo dinamina in  z dobrim vodstvenim potencialom, komunikativna in  z izrazitim obutkom za prodajo, vztrajna in usmerjena v doseganje rezultatov, pri svojem delu samostojna in organizirana, samoiniciativna in ustvarjalna, pozitivna in v koraku s trendi,  aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje nemškega jezika,..., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA ULICA 19 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPLOŠNI OPIS: ORGANIZIRA, RAZPOREJA IN VODI DELO NA PODROJU FINANNO RAUNOVODSKEGA POSLOVANJA, PRIPRAVLJA DOKUMENTE DELOVNEGA PODROJA (KONTNI NART, FINANNI NART, URESNIEVANJE FINANNEGA NARTA, SODELUJE PRI IZDELAVI PROGRAMA DELA…), IZDELAVA ZAKLJUNEGA RAUNA IN DRUGIH RAUNOVODSKIH POROIL, VODI IN ORGANIZIRA FINANNO POSLOVANJE NA PODROJU RAZISKOVALNE, IZOBRAEVALNE DEJAVNOSTI TER DRUGIH DEJAVNOSTI V OKVIRU ZAVODA, OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILIH REVIZORSKE SLUBE UNIVERZE, SKRBI ZA RAZVOJ DELOVNEGA PODROJA IN SE PERMANENTNO IZOBRAUJE, OPRAVLJA INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI UPORABNIKI, SODELUJE IN USKLAJUJE NALOGE Z VODSTVOM IN DRUGIMI PODROJI OZ. ENOTAMI, IZVRŠUJE SKLEPE ORGANOV UNIVERZE OZ. LANICE, OP...

 • Company CANKARJEV DOM, KULTURNI IN KONGRESNI CENTER, PREŠERNOVA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VODENJE SALDAKONTOV DOMAIH KUPCEV IN DOBAVITELJEV TER SKRB ZA USKLAJENOST TERJATEV IN OBVEZNOSTI, - KNJIENJE IN STROŠKOVNO OPREDELJEVANJE PREJETIH RAUNOV, - IZVAJANJE PLAIL IN SKRB ZA NJIHOVO PRAVOASNO IZVEDBO TER EVIDENTIRANJE IN RAZVRŠANJE PREJETIH PLAIL, - PRIPRAVA OZIROMA IZVEDBA VSEH POTREBNIH POSTOPKOV ZA IZTERJAVO NEPLAANIH TERJATEV, - PRIPRAVA PODATKOV IN SODELOVANJE PRI VSEH VRSTAH PREGLEDOV POSLOVANJA (ZUNANJE IN NOTRANJE REVIZIJE, INVENTURA, INŠPEKCIJSKI, DAVNI PREGLEDI IPD.), - SPREMLJANJE PREDPISOV IN NJIHOVIH SPREMEMB, STALNO IZOBRAEVANJE ZA POTREBE PRAVILNEGA IZVAJANJA DELOVNIH PROCESOV IN NALOG TER SKRB ZA NJIHOVO IMPLEMENTACIJO, - SKRB ZA PRAVILNO HRAMBO IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE V OKVIRU DELOVNI...

 • Company KNJIGOVODSTVO IN SVETOVANJE MIRAN D.O.O., RAGOVSKA ULICA 34 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 18 mesecev, polni delovni as, 40, VSA DELA V RAUNOVODSKE SERVISU, IZDELAVA STATISTINIH POROIL,IZDELAVA DAVNIH OBRAUNOV,KNJIENJE,OBRAUN IN ODDAJA DDV,TER OSTALA DELA V RAUNOVODSTVU Z RAUNOVODSKIMI IZKAZI, ...

 • Company 4WEB, PROGRAMSKA OPREMA IN STORITVE TER TRGOVINA, D.O.O., Brodišče 7 A, 1236 TRZIN in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO VKLJUUJE: TRENJE SPLETNIH STRANI IN TRGOVIN (PREGLED SPLETNIH STRANI, POŠILJANJE MEJLINGOV, ISKANJE IN KLICANJE STARIH IN NOVIH POTENCIALNIH STRANK), ORGANIZACIJO PRODAJNIH SESTANKOV, PRIPRAVO PONUDB IN POGODB, SKRB ZA STRANKE OD PODPISA POGODBE DO OBJAVE SPLETNE STRANI, KRITINA PRESOJA PREDLAGANIH REŠITEV STRANKI, PRIPRAVLJANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE, ASISTENCA DIREKTORJU, AS DELA: POLNI DELOVNI AS, DOPOLDNE, ZA DALJŠE ASOVNO OBDOBJE, MONA REDNA ZAPOSLITEV. , ZAPOSLIMO ASISTENT/KA- TRENJE SPLETNIH STRANI. USPEŠNA DIGITALNA AGENCIJA, S SVETOVNO NAGRAJENO INOVACIJO, IŠE ASISTENTA/KO ZA TRENJE SPLETNIH STRANI. V NAŠ KOLEKTIV ELIMO SPREJETI SOBORCA/KO, KI SE BO ZNAL/A SPOPRIJETI Z IZZIVI, JE IZNAJDLJIV/A, SA...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters