Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

22 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni as, 20, VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA POLEG OPRAVLJANJA DELA VZGOJITELJA V ODDELKU NARTUJE, USKLAJUJE, ORGANIZIRA DELO V ENOTI, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI ZNOTRAJ ZAVODA IN V AKTIVIH ENOTE IN ZAVODA TER PO POTREBI Z ZUNANJIMI STROKOVNIMI IN SVETOVALNIMI SLUBAMI, STARŠI..., Univerzitetni študijski program logopedije in surgopedagogike (oz. II. bolonjska stopnja) ali vzgojitelj predšolskih otrok z opravljenim dodatnim študijskim programom ustreznega specialno pedagoškega izobraevanja. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit s podroja vzgoje in i...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU, ŠOLSKA ULICA 6, 2344 LOVRENC NA POHORJU in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. 3. 5. do 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO V VRTCU, Kandidati vlogi za zaposlitev priloite potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ter potrdilo o nekaznovanosti. Vloge z dokazili pošljite po navadni pošti., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, ULICA ANDREJA GABRŠČKA 1 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.4.2021 , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROCESA, Strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, potrdilo o nekaznovanosti, monost dolgoronega sodelovanja , dopoldan...

 • Company VRTEC ZARJA, ZAGAJŠKOVA ULICA 8, 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK IN IZVAJANJE DELA Z  VIDIKA VSEBINSKEGA IN METODINEGA DELA V SKLADU S PRAVILI STROKE., Opravljen strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodiša, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,  potrdila ob prijavi ne smejo biti starejša od 30 dni. Vlogo poslati na e-naslov:   , ...

 • Company VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 6 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 20, DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK, POMO VZGOJITELJICI, PISNA IN MATERIALNA PRIPRAVA NA DELO, SODELOVANJE S STARŠI VKLJUENIH OTROK IN DRUGO., Kandidati naj k vlogi priloijo dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, opravljenem strokovnem izpitu VIZ in potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 6 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE S STARŠI VKLJUENIH OTROK IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI V ZAVODU IN IZVEN, MATERIALNA IN PISNA PRIPRAVA NA DELO, DRUGO., K prijavi obvezno priloite dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company VRTEC ANICE ČERNEJEVE, KAJUHOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, NARTUJE, ORGANIZIRA VZGOJNO DELO, SODELUJE S STARŠI, STROKOVNIMI DELAVCI ZNOTRAJ ZAVODA, SKRBI ZA VARNOST OTROK, DNEVNI RED IN DNEVNO RUTINO V ODDELKU TER ZAGOTAVLJA SOASNOSTI GLEDE NA SISTEMIZACIJO VRTCA ANICE ERNEJEVE ZA DELOVNO MESTO VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK., Zahteva se strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kazni zapora v trajanju ve kot šest mesecev in potrdilo, da ni  pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat zgoraj omenjena potrdila pridobi na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Na zahtevi za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc - za fi...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAEALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, NALOG DOLOENIH Z LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, opravljen STROKOVNI izpit za podroje predšolske vzgoje. Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec. Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec. Nastop dela po dogovoru. zaposlitev se sklepa za D - nadomešanje zaasno odsotnega delavca (BD+ porod. dop.), vendar najdlje do 31. 8. 2021. Kandidati naj vlogo z navedbo e-naslova in dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo po pošti., ...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAEALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, NALOG DOLOENIH Z LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, opravljen STROKOVNI izpit za podroje predšolske vzgoje. Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec. Nastop dela po dogovoru. Zaposlitev se sklepa za D - nadomešanje zaasno odsotnega delavca (por. dopust), vendar najdlje do 31. 8. 2021. Kandidati naj vlogo z navedbo e-naslova in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po pošti, ...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAEALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, NALOG DOLOENIH Z LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, opravljen STROKOVNI izpit za podroje predšolske vzgoje, Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec. Nastop dela po dogovoru. Zaposlitev se sklepa za D - nadomešanje zaasno odsotnega delavca (kritje soasnosti stro. delavcev)vendar najdlje do 31. 8. 2021. Kandidati naj vlogo z navedbo e-naslova in dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo po pošti., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA, ZABREZNICA 4 , 4274 ŽIROVNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, VARSTVO, SPREMSTVO, IZOBRAEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANJU, POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, PRI NARTOVANJU IN ISKANJU VZGOJNEGA DELA, PRI DELU S STARŠI, PRI ORGANIZACIJI IVLJENJA IN DELA V ENOTI VRTCA, PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POITEK OTROK, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI V ENOTI, ZAVODU IN ZUNAJ NJEGA, SODELUJE V STROKOVNIH ORGANIH ŠOLE IN VRTCA, DELA V INVENTURNIH KOMISIJAH, DELA V STROKOVNIH ORGANIH IN STROKOVNIH SKUPINAH, PO POTREBI SAMOSTOJNO SPREJEMA OTROKE IN JIH ODDAJA STARŠEM, OPRAVLJA DRUGA DELA V SKLADU Z ZAKONI, VELJAVNIMI PREDPISI TER PO NAVODILIH VODJE ENOTE IN RAVNATELJA., Potrdilo o ustrezni izobrazbi. Strokovni izpit. Organizacijske sposobnosti. Priloit...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, ULICA ANDREJA GABRŠČKA 1 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.4.2021 , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROCESA, Strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, potrdilo o nekaznovanosti, monost dolgoronega sodelovanja , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, ULICA ANDREJA GABRŠČKA 1 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.4.2021 , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROCESA, Strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, potrdilo o nekaznovanosti, monost dolgoronega sodelovanja , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOZJE, KOZJE 131, 3260 KOZJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. do vrnitve delavke na delo, polni delovni as, 40, VZGOJITELJICA V SKUPINI OTROK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA, ORGANIZACIJA DELA V SKUPINI, VARSTVO IN VZGOJA OTROK, POMO OTROKOM PRI HRANJENJU IN NEGI, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI, , dopoldan...

 • Company Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Vojkova ulica 33 , 5271 VIPAVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, NALOGE VEZANE NA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, POMO PRI GIBANJU, OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH., Vlogi je potrebno priloiti: cv europass, srednješolsko sprievalo  o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju (izda Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda okrajno sodiše) Prosimo, da pri prijavi navedete registrsko številko razpisa za delovno mesto, za katerega se prijavljate. Delo poteka v dislocirani enoti v Stari Gori, za nadomešanje odsotne delavke.  , ...

 • Company VRTEC ZARJA, ZAGAJŠKOVA ULICA 8, 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK IN IZVAJANJE DELA Z  VIDIKA VSEBINSKEGA IN METODINEGA DELA V SKLADU S PRAVILI STROKE., Opravljen strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodiša, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,  potrdila ob prijavi ne smejo biti starejša od 30 dni. Vlogo poslati na e-naslov:   , ...

 • Company VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 6 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 20, DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK, POMO VZGOJITELJICI, PISNA IN MATERIALNA PRIPRAVA NA DELO, SODELOVANJE S STARŠI VKLJUENIH OTROK IN DRUGO., Kandidati naj k vlogi priloijo dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, opravljenem strokovnem izpitu VIZ in potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 6 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE S STARŠI VKLJUENIH OTROK IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI V ZAVODU IN IZVEN, MATERIALNA IN PISNA PRIPRAVA NA DELO, DRUGO., K prijavi obvezno priloite dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAEALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, NALOG DOLOENIH Z LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, opravljen STROKOVNI izpit za podroje predšolske vzgoje. Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec. Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec. Nastop dela po dogovoru. zaposlitev se sklepa za D - nadomešanje zaasno odsotnega delavca (BD+ porod. dop.), vendar najdlje do 31. 8. 2021. Kandidati naj vlogo z navedbo e-naslova in dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo po pošti., ...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAEALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, NALOG DOLOENIH Z LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, opravljen STROKOVNI izpit za podroje predšolske vzgoje. Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec. Nastop dela po dogovoru. Zaposlitev se sklepa za D - nadomešanje zaasno odsotnega delavca (por. dopust), vendar najdlje do 31. 8. 2021. Kandidati naj vlogo z navedbo e-naslova in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po pošti, ...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAEALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, NALOG DOLOENIH Z LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, opravljen STROKOVNI izpit za podroje predšolske vzgoje, Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec. Nastop dela po dogovoru. Zaposlitev se sklepa za D - nadomešanje zaasno odsotnega delavca (kritje soasnosti stro. delavcev)vendar najdlje do 31. 8. 2021. Kandidati naj vlogo z navedbo e-naslova in dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo po pošti., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters