Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

21 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, Maistrova ulica 2 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOI OTROKU, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA   V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAEVALNIM PROCESOM, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, DEFEKTOLOG, LOGOPED IN SURDOPEDAGOG, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, KI JE OPRAVIL ŠTUDIJSKI PROGRAM USTREZNEGA SPECIALNOPEDAGOŠKEGA IZPOPOLNJEVANJA, ...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. Od 01.01.2021 do 30.06.2021, polni delovni as, 40, UITELJ ZAETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAEVALNE IZKUŠNJE, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU S PODROJA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA OB PODPORI TIMA ZA UVAJANJE. , Uitelj zaetnik je oseba, ki na dan vkljuitve v projekt (prvi dan projektne zaposlitve) nima opravljenega strokovnega izpita na podroju vzgoje in izobraevanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi doloene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraevalnega dela uitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu s ...

 • Company Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8 , 8210 TREBNJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. Nadomešanje bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, SPREJEM OTROK, VARSTVO, SODELOVANJE PRI VZGOJNIH DEJAVNOSTIH, SODELOVANJE S STARŠI, ODDAJA OTROK., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271 DEKANI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. OD 1. 1. 2021 DO 30. 6. 2021, polni delovni as, 40, VKLJUITEV V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO V VRTCU , KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI V SKLADU Z NARTOM USPOSABLJANJA, KI GA PRIPRAVI DELODAJALEC. ZAPOSLITEV USTREZNEGA KANDIDATA ZA VZGOJITELJA ZAETNIKA SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA BO ŠOLA KOT PRIJAVITELJ IZBRANA NA OMENJENEM RAZPISU., KANDIDAT MORA USTREZATI POGOJEM JAVNEGA RAZPISA "UIM SE BITI UITELJ", KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI ŠOLE ZA RAVNATELJE. VZGOJITELJ ZAETNIK JE OSEBA, KI NIMA OPRAVLJENEGA STROKOVNEGA IZPITA NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, A IZPOLNJUJE VSE OSTALE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOENE POGOJE ZA OPRAVLJANJE VZGOJNO-IZOB...

 • Company OSNOVNA ŠOLA GORJE, Zgornje Gorje 44 A, 4247 ZGORNJE GORJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU, , ...

 • Company VRTEC LEDINA, Čufarjeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. do 15.11.2020, skrajšan delovni as, 20, POMO PRI NARTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, Opravljen strokovni izpit za dejavnost vzgoje in izobraevanja. Zahtevano potrdilo o nekaznovanosti 8107. len ZOVFI), ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VUZENICA, Mladinska ulica 3 , 2367 VUZENICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. NADOMEŠAJE DELAVCA, PREDVIDOMA 1 MESEC, polni delovni as, 40, POMONIK VZGOJITELJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN POTRDILO SODIŠA, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, VLOGE POSLANE PO E-POŠTI NE BOMO UPOŠTEVALI., ...

 • Company VIŠKI VRTCI, JAMOVA CESTA 23, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 20, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU VZG.-IZOB. DELA, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IVLJENJA IN DELA V VRTCU, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV IN VARNO BIVANJE OTROK V VRTCU IN IZVEN NJEGA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NEKATERIH  DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE TER SODELOVANJE PRI OSTALIH DEJAVNOSTIH, NASTOP DELA 8.10.2020., VLOGE SAMO PO REDNI POŠTI, ...

 • Company VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 6 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 20, DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK, POMO VZGOJITELJICI IN SODELOVANJE S STARŠI. MATERIALNA IN NEMATERIALNA PRIPRAVA NA DELO., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA RAČE, GRAJSKI TRG 1, 2327 RAČE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. novembra 2020, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENE DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE., Priloiti je potrebno potrdila o izpolnjevanju pogojev (obvezen strokovni izpit). Vlogo oddajte po elektronski pošti. Zaeleno je, da prijava vsebuje tudi kratek ivljenjepis ter da kandidat v njej navede tudi druga znanja, sposobnosti in vešine, ki jih je pridobil. Priloiti je potrebno osebno podpisano izjavo kandidata, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na pogojno kazen v trajanju ve kot šest mesecev, in ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM, Pionirska cesta 4 , 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 11 mesecev, skrajšan delovni as, 14, POMO VZGOJITELJICI V ODDELKI VRTCA, kandidat naj na vlogi navedejo številko prijave kandidat naj priloi potrdilo, da ni v kazenskem postopku kandidat naj priloi potrdilo da ni pravnomono obsojen, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM, Pionirska cesta 4 , 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 11 mesecev, skrajšan delovni as, 28, POMO VZGOJITELJICI V ODDELKU VRTCA, kandidat naj na vlogi navedejo številko prijave kandidat naj priloi potrdilo, da ni v kazenskem postopku kandidat naj priloi potrdilo da ni pravnomono obsojen, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK, Hrib-Loški Potok 101 , 1318 LOŠKI POTOK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. do prenehanja poveanega obsega dela, najve do 31. 08. 2021, polni delovni as, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO, Opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, nastop dela 01. 10. 2020, ...

 • Company VRTEC POSTOJNA, CESTA NA KREMENCO 4 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje delavke na starševskem dopustu. , polni delovni as, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NARTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PREHRANJEVANJA, NEGE IN POITKA OTROK, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI., Prietek dela 5. 10. 2020. Opravljen strokovni izpit., ...

 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMONIK VZGOJITELJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA TER V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Izobraevalni program srednjega strokovnega izobraevanja iz predšolske vzgoje ali zakljuen etrti letnik gimnazije in opravljen izobraevalni program poklicnega teaja predšolska vzgoja. Opravljen strokovni izpit s podroja vzgoje in izobraevanja. V skladu s pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ZGNL morajo imeti kandidati tudi znanje Slovenskega znakovnega jezika (SZJ) na ravni III. stopnje (kandidat si ima monost pridobiti znan...

 • Company SMRKOLIN zasebni vrtec d.o.o., Reber pri Škofljici 7 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V SKUPINI PREDŠOSLKIH OTROK, SKLADNO Z LDN SKUPINE IN VRTCA SKUAPJ Z MENTORJEM. KANDIDAT JE VKLJUEN V NEPOSREDNO VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠANJA, SODELOVANJA,..., ZAPOSLITEV USTREZNEGA KANDIDATA SE IZVEDE E BO DELODAJALEC IZBRAN NA RAZPISU. KANDIDATI NAJ PREDLOIJO POTRDILA O NEKAZNOVANOSTI TER POTRDILA O IZOBRAZBI. , ...

 • Company VRTEC ŠENTVID, ULICA PREGNANCEV 6, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 11 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO VZGOJITELJU V SKUPINI, , ...

 • Company VRTEC DOMŽALE, Ljubljanska cesta 70 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 11 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V SKUPINI S PREDŠOLSKIMI OTROKI - POKRIVANJE SOASNOSTI IN ODDAJANJE OTROK STARŠEM V ENOTI ZAVODA., VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK. POTRDILO SODIŠA, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMONO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA IN POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST TER OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA., ...

 • Company VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. za povean obseg dela do 31.8.2021, polni delovni as, 40, POMO PRI VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN NAVESTI ELEKTRONSKI NASLOV ZA OBVEŠANJE. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. PRIETEK DELA PREDVIDOMA V ZAETKU NOVEMBRA., ...

 • Company Zavod SVET MONTESSORI, šolstvo, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 10 mesecev oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA V ODDELKU V SKLADU Z METODO MONTESSORI. DELO V ZASEBNEM ZAVODU SVET MONTESSORI. USTREZNA IZOBRAZBA MONTESSORI 0 -3 , ZAELENO ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA , dopoldan...

 • Company Zavod SVET MONTESSORI, šolstvo, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 10 mesecev oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA V ODDELKU V SKLADU Z METODO MONTESSORI. DELO V ZASEBNEM ZAVODU SVET MONTESSORI. USTREZNA IZOBRAZBA MONTESSORI 3 - 6 , ZAELJENO ITALIJANSKI JEZIK, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI , dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters