Jobmonitor. Search results for Conference and event planners

9 Jobs found

Used filters:
 • Conference and event plannersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, SLOVENSKA ULICA 27, 2000 MARIBOR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 7 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVEDBA PRIREDITVENEGA PROGRAMA FESTIVALA BORŠTNIKOVO SREANJE, Zaposlitev je v okviru projekta Evropskega socialnega sklada: Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019 - 2021. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, priakovanja, nain prijave in druge informacije so navedeni na: / ., ...

 • Company ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV KRANJ, Glavni trg 7 , 4000 KRANJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ORGANIZATORJI KONFERENC IN DOGODKOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KOMUNIKACIJA, OPOLNOMOENJE, ZAGOVORNIŠTVO., poznavanje kulturnega okolja, ...

 • Company Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera, Braslovče 31 , 3314 BRASLOVČE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITEV IN DRUGIH DOGODKOV. PRIPRAVA PROGRAMA PRIREDITEV, DELAVNIC, TEAJEV IN SEMINARJEV. PROMOCIJA IN TRENJE DOGODKOV. PRIPRAVA PROMOCIJSKIH MATERIALOV. PRIPRAVA PONUDB, PREDSTAVITEV. UREDNIKOVANJE SPLETNIH STRANI, SOCIALNIH OMREIJ. SODELOVANJE PRI PROJEKTIH NA PODROJU KULTURE IN KULTURNE DEDIŠINE. SODELOVANJE NA PODROJU RAZVOJA IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠINE, PROMOCIJE, PREDSTAVITVE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠINE., Poznavanje programov za oblikovanje promocijskih materialov, ...

 • Company RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN, Lendavska ulica 28 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE DELA Z DELOVNEGA PODROJA PROJEKTA NA KATEREM JE OSEBA ZAPOSLENA,-IZVAJANJE PROGRAMOV S PODROJA KULTURE, SOCIALE, IZOBRAEVANJE IN TURIZMA,-PRIPRAVA RAZNIH POROIL IN EVIDENC POVEZANIH Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI,-SODELOVANJE Z GOSPODARSKIMI ZDRUENJI IN POVEZOVANJE ZAVODA Z OKOLJEM TER DRUGIMI INSTITUCIJAMI V LOKALNEM, NACIONALNEM IN EVROPSKEM OKOLJU,-POMO PRI DELU V GOSTINSTVU,-USKLAJEVANJE IN ORGANIZIRANJE RAZLINIH KULTURNIH PROGRAMOV, DOGODKOV IN IZOBRAEVANJ,-OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH DIREKTORJA IN SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA.  , KANDIDATI NAJ PRED ODDAJO VLOGE NA PROSTO DELOVNO MESTO,OBVEZNO PREBEREJO PODROBNEJŠA NAVODILA...

 • Company ZDRUŽENJE ''SKUPNOST ITALIJANOV GIUSEPPE TARTINI'' PIRAN, KAJUHOVA ULICA 12, 6330 PIRAN - PIRANO in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA V ROJSTNI HIŠI GIUSEPPEJA TARTINIJA/PREPARAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DI CASA TARTINI, PRIPRAVA NOVIC ZA SPLETNO OGLAŠEVANJE IN SKRB SPLETNEGA OGLAŠEVANJA/REDAZIONE TESTI E AMMINISTRAZIONE DELLA PROMOZIONE SUI CANALI WEB, PROMOCIJA ZNAMKE DISCOVER TARTINI ()/PROMOZIONE DEL BRAND DISCOVER TARTINI (), BOOKING OGLEDOV IN NAJEMOV PROSTOROV OBJEKTA CASA TARTINI/GESTIONE VISITE E AFFITTI DI CASA TARTINI, SODELOVANJE S POMORSKIM MUZEJEM SERGEJ MAŠERA PIRAN, SKRBNIKA VIOLINE TARTINIJA/COLLABORAZIONE CON IL MUSEO MARITTIMO "SERGEJ MAŠERA" DI PIRANO, SPODBUJANJE RAZVOJNEGA POTENCIALA MUZEJA V HIŠI TARTINI/PROMOZIONE PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE D...

 • Company MLADINSKI CENTER KRŠKO, Cesta krških žrtev 105 , 8270 KRŠKO in
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZATOR KULTURNIH DOGODKOV, INFORMIRANJE JAVNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA KULTURNEGA PROGRAMA IN DELAVNIC ZA MLADE, VODENJE DOKUMENTACIJE IN POROANJE SKLADNO Z NAVODILI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA NARTA IZ PODROJA KULTURE., Izkušnje iz podroja kulture in organizacije/podpore pri izvedbi dogodkov, starost do 29 let. Zaposlitev financirana s strani Ministrstva za kulturo in EU, zaposlovanje mladih do 29 let. Predznanje z razpisanega podroja ni pogoj. Kandidatu bo zagotovljeno mentorstvo., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Mestni trg 24 , 8330 METLIKA in
  20.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJSKA, ADMINISTRATIVNA, TEHNINA OPRAVILA V ZVEZI S PODROJEM DELOVNEGA MESTA, POMO PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI RAZNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, POMO PRI ZBIRANJU, UREJANJU IN PRIPRAVI PODATKOV ZA OBLIKOVANJE GRADIV, ANALIZ IN INFORMACIJ TER OBLIKOVANJE GRADIV, POMO PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH DOKUMENTOV IZ DELOVNEGA PODROJA, SPREJEMANJE POBUD, VLOG, PROŠENJ, PRITOB, UGOVOROV, IPD., OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje s podroja dela, predvsem iz poznavanja lokalne turistine ponudbe in organizacije dogodkov ter prireditev. Prav tako bodo imeli prednost kandidati z znanjem dodatnega tujega jezika...

 • Company JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA, Trg Edvarda Kardelja 1 , 5000 NOVA GORICA in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  ORGANIZATORJI KONFERENC IN DOGODKOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, TURISTINO PROMOVIRANJE DESTINACJE , SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROMOCIJSKIH MATERIALOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DIGITALNIH VSEBIN,  UREJANJE KOLEDARJA PRIREDITEV,  POSREDOVANJE TURISTINIH IN SPLOŠNIH INFORMACIJ TER PROMOCIJSKIH GRADIV,  PRODAJANJE TURISTINIH IZDELKOV IN STORITEV, NADZOR BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, SPREMLJANJE ZALOG IZDELKOV, OPRAVLJANJE INVENTUR, VODENJE EVIDENC TER NAROANJE PROMOCIJSKIH MATERIALOV IN PRODAJNIH IZDELKOV,  ZBIRANJE MNENJ OBISKOVALCEV,  UREJANJE INFORMACIJSKEGA IN PRODAJNEGA PROSTORA,  UDELEEVANJE TURISTINIH BORZ, SEJMOV IN DELAVNIC DOMA IN V TUJINI,  SODELOVANJE PRI LOKALNIH PRIREDITVAH IN ORGANIZACIJA TEH,  DELO Z REZERVACIJSKIM SISTEMOM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU...

 • Company JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA, BAZOVIŠKA ULICA 4 , 5000 NOVA GORICA in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  ORGANIZATORJI KONFERENC IN DOGODKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVI IN SKRBI ZA IZVEDBO PODROBNEGA NARTA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA, PRIREDITEV IN DOGODKOV ZAVODA, ODGOVARJA ZA ZAKONITOST IN STROKOVNOST DELA ZAVODA NA PODROJU SVOJEGA DELOVANJA, PRIPRAVLJA STROKOVNE UTEMELJITVE ZA IZPELJAVO ŠPORTNIH PROGRAMOV, PRIREDITEV IN DOGODKOV ZAVODA, ORGANIZIRA, IZVAJA, KOORDINIRA IN VODI ŠPORTNE PROGRAME ZAVODA IN S ŠPORTOM POVEZANE PRIREDITVE ZAVODA TER SODELUJE Z DRUGIMI DELENIKI, VODI, ORGANIZIRA TER RAZPOREJA DELA IN NALOGE TER NADZIRA DELO ZAPOSLENIH IN ZUNANJIH IZVAJALCEV NA PODROJU IZVAJANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PRIREDITEV, PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE, IZVAJA IN KOORDINIRA MARKETINŠKO DEJAVNOST IN TRENJE PROGRAMOV ZAVODA, SODELUJE S PODRONIM SVETOVALCEM Z...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Conference and event planners Edit filters