Jobmonitor. Search results for Civil engineers

8 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company PROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INŽENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE, KIDRIČEVA UL in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO IN SAMOSTOJNA IZDELAVA OKOLJSKIH POROIL, POROIL O VPLIVIH NA OKOLJE, STROKOVNIH OCEN VPLIVOV NA OKOLJE, NGGO, ELABORATOV RAZLINIH EMISIJ V OKOLJE KOT PRAŠNI DELCI, IZDELAVA RAZNIH ŠTUDIJ S PODROJA VPLIVOV NA OKOLJE, POMO PRI PRIPRAVI IN IZDELAVI DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV RAZNIH OKOLJSKIH DOVOLJENJ IN SOGLASIJ IN DRUGA DELA PO ODREDBI NEPOSREDNO NADREJENEGA., Zahteva se vsaj 2 leti izkušenj na podroju izdelave okoljskih poroil, poroil o vplivih na okolje, strokovnih ocen vplivov na okolje, NGGO, elaboratov razlinih emisij v okolje itd. Poznavanje programov Microsoft Word, Excel in Power Point ter AutoCAD, Autodesk Map 3D, ArcMap in Sewer. Vsaj osnovno poznavanje okoljske zakonodaje. Zaeljeno...

 • Company ROŠKARIČ gradnje d.o.o., Boračeva 45 A, 9252 RADENCI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRA, VODI, USMERJA IN KOORDINIRA DELO NA GRADBIŠIH,IZDELAVA OBRAUNOV,VODI GRADBENA DELA,KOMUNICIRA Z INVESTITORJI IN NADZORNIMI ORGANI V OKVIRU IZVAJALSKIH POGODB,VODI GRADBENI DNEVNIK IN GRADBENO KNJIGO TER DRUGO GRADBENO DOKUMENTACIJO, KONTROLIRA DELO PODREJENIH DELAVCEV, , dopoldan...

 • Company PROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INŽENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE, KIDRIČEVA UL in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA IN OPRAVLJANJE NALOG S PODROJA PROJEKTIRANJA VSEH VRST IN STOPENJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,STROKOVNO SVETOVANJE ZA IZVEDBO VEJIH DEL IN REŠEVANJE KOMPLEKSNEJŠIH PROBLEMOV S PODROJA GRADBENEGA PROJEKTIRANJA OZ. PROJEKTIRANJA NARTOV GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGIH GRADBENIH NARTOV,SVETOVANJE INVESTITORJU TER PRIDOBIVANJE DODATNIH DEL OD INVESTITORJA, SODELOVANJE Z OSTALIMI ODDELKI PROJEKTIRANJA TER USKLAJEVANJE NARTOV,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO ODREDBI NEPOSREDNO NADREJENEGA., Priakujemo vsaj 3 leta izkušenj z izdelavo projektne dokumentacije na podroju nizke gradnje – komunalno gospodarstvo ali prometno gospodarstvo, znanje MS office, Acad, Sewer +, zaeljeno Civil 3D. Zaeljena je samostojnost, vestnost,...

 • Company PROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INŽENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE, KIDRIČEVA UL in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠEMO NADZORNIKA NAD IZVAJANJEM GRADBENIH DEL, GLAVNE NALOGE KATEREGA SO NADZOR NAD IZVAJANJEM GRADBENIH DEL V SKLADU Z GRADBENIM ZAKONOM, SKRB ZA PRAVOASNO IZVEDBO PROJEKTOV V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, KONTROLA PORABE SREDSTEV IN IZDELAVA POPISA DEL, TEHNINI NADZOR NAD OBJEKTOM V GARANCIJSKI DOBI TER SKRB ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI, STROKOVNO SVETOVANJE INVESTITORJU, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VODENJE DEL PRI IZVAJANJU INENIRINGA KOMPLEKSNIH OBJEKTOV TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO ODREDBI NEPOSREDNO NADREJENEGA., Nudimo redno plailo, urejeno in stimulativno delovno okolje, strokovni razvoj, monost kariernega napredovanja., ...

 • Company V3, gradnja in inženiring, d.o.o., Pot k sejmišču 30 A, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, USTREZNO IZOBRAZBO GRADBENE SMERI, DOKONANA VI./VII. STOPNJA, 1 LETO IZKUŠENJ NA PODROJU DELA V GRADBENI STROKI, OPERATIVNO VODENJE GRADBIŠA, PRIPRAVA GRADBIŠA ZA PRAVOASEN ZAETEK IZVAJANJA DEL, NADZOR DELA DELOVODIJ NA GRADBIŠU, PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADBIŠA, OBRAUN DEL IN STROŠKOVNO SPREMLJANJE TER ANALIZA POSAMEZNEGA PROJEKTA, SKRB IN NADZOR NAD PRAVOASNIM IN KOLIINSKO PRAVILNIM NAROANJEM MATERIALA DELOVNE SILE IN SREDSTEV ZA IZVAJANJE DEL, AURNO VODENJE GRADBENE KNJIGE, DNEVNIKA IN DRUGIH EVIDENC, TERMINSKO SPREMLJANJE GRADNJE OZ. IZVAJALSKIH DEL, USKLAJEVANJE MED PODIZVAJALCI TER USKLAJEVANJE TEHNINIH REŠITEV, PRAVOASNO IN TEKOE INFORMIRANJE NADREJENEGA O ...

 • Company V3, gradnja in inženiring, d.o.o., Pot k sejmišču 30 A, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA MANJ ZAHTEVNIH PREVZETIH DEL NA GRADBIŠU, SKRB ZA PRAVOASNO NAROANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠA, SKRB ZA VODENJE GRADBENIH KNJIG TER DNEVNIKA TER PRAVOASNO IZDAJANJE SITUACIJ IN RAUNOV, KOORDINACIJA DELA Z INVESTITORJEM, NADZOROM, PROJEKTANTI IN PODIZVAJALCI OZ. KOOPERANTI, USMERJANJE TER TEHNINA POMO DELOVODJEM NA GRADBIŠU, SKRB ZA CELOSTNO PODOBO PODJETJA NA GRADBIŠU, SKRB ZA IZVAJANJE VARNOSTNEGA NARTA IN VARNOSTNIH UKREPOV ZA POSAMEZNA GRADBIŠA/DELOVIŠA GLEDE NA NJIHOVO SPECIFINOST TER VODENJE USTREZNIH EVIDENC,OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., dodatno nagrajevanje glede na zahtevnost in uspešnost projektov, dopoldan...

 • Company SAVAPROJEKT DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROJEKTIRANJE, KONZALTING, INŽENIRING D.D. KRŠKO, Cesta krških žrtev 5 in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO PROJEKTIRANJE, VODENJE IN NARTOVANJE PROJEKTOV NA PODROJU VISOKIH IN NIZKIH GRADENJ SKLADNO Z ZAHTEVAMI GZ IN OSTALE ZAKONODAJE., Vsaj 3-5 let delovnih izkušenj,vpisan v imeniku pooblašenih inenirjev IZS - pooblašeni inenir oz. ima monost pridobitve strokovnega izpita,projektiranje z raunalnikom in obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika,organizacijske in pogajalske sposobnosti.Poznavanje širše problematike projektiranja,zaeleno poznavanje pravil iz stroke in predpisov projektiranja visokih in nizkih gradenj (projektiranje cest ter zbiranje in odvodnjavanje odpadnih voda),splošno poznavanje ZUrep, GZ, ZAID, zahtevana znanja AutoCAD, Microsoft, Word, Excel.Zaelena znanja Allplan, CIVIL 3D, Platea.Priakujem...

 • Company JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. - S.R.L., ULICA 15.MAJA 13, 6000 KOPE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, REVIZIJE PROJEKTOV,.., registracija v imeniku pooblašenih inenirjev, strokovni izpit po ZAID, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters