Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

14 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve javnega uslubenca na delo, polni delovni as, 40, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM  BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH, IZVAJANJE IN NADZOR NAD PREDPISANIM OSNOVNIM PROTOKOLOM KAKOVOSTI, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., strokovni izpit, visokošolska strokovna izobrazba smeri laboratorijske biomedicine, ...

 • Company ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, SPODNJE GAMELJNE 61 A, 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., poskusno delo 5 mesecev, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, STROKOVNO DELO NA PODROJU SLADKOVODNEGA RIBIŠTVA: IZVAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG NA PODLAGI ZAKONA O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU IN DRUGIH PODRONIH PREDPISOV, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ IN DRUGE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, OBJAVLJANJE IZSLEDKOV STROKOVNEGA DELA V STROKOVNIH PUBLIKACIJAH (V SOAVTORSTVU), DELO NA RAZISKOVALNIH IN APLIKATIVNIH PROJEKTIH TER STROKOVNIH NALOGAH PO NAVODILIH VODJE PROJEKTA OZ. NALOGE, OBDELAVA PODATKOV V ZBIRKAH PODATKOV ZAVODA, OBASNO TERENSKO DELO, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA, PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z OSNOVNIM POZNAVANJEM DELOVANJA JAVNE UPRAVE IN PODROJA SLADKOVODNEGA RIBIŠTVA TER Z NJIM POVEZANE ZAKONODAJE. ZAELENE SO IZKUŠNJE NA PODROJU PI...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI SPREJEM PREISKOVANCEV SVETOVANJE NA PODROJU PREDANALITIKE ODVZEM VENSKE ALI KAPILARNE KRVI ODPREMA OZIROMA SPREJEM BIOLOŠKEGA MATERIALA OZIROMA IZVIDOV IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH IZVAJANJE IN NADZOR POSTOPKOV KONTROLE KAKOVOSTI SODELOVANJE V POSTOPKU UVAJANJA NOVIH ANALIZNIH POSTOPKOVSODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE VZDREVANJE APARATUR SKRB ZA EKONOMINO IZRABO APARATUR IN REAGENTOV DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADZORNEGA SPECIALISTA, DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI, Izobrazba: diplomirani inenir laboratorijske biomedicine, izkušnje vsaj 2 leti, dopoldan...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Prevalje
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA MATERIALA, OPREME IN PRIBORA ZA DELO, PRIPRAVA IN ANALIZA VZORCEV, OBDELAVA IN KONTROLA REZULTATOV, VNAŠANJE REZULTATOV V INFORMACIJSKI SISTEM, VODENJE LABORATORIJSKEGA DNEVNIKA, PREVERJANJE IN UMERJANJE ENOSTAVNIH INŠTRUMENTOV, ODGOVORNOST ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI, ARHIVIRANJE ANALITSKE DOKUMENTACIJE, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA IN NALOGE NA PODLAGI POSEBNEGA IMENOVANJA, OSTALE NALOGE DOLOENE Z LETNIM POGOVOROM O CILJIH IN S KAZALNIKI USPEŠNOSTI, IZVAJANJE IN UPOŠTEVANJE VSEH NAVODIL IN ZAHTEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA, VAROVANJA OKOLJA IN PREMOENJA., , ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, JAMNIKARJEVA ULICA 101 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  BIOLOG, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA PROJEKTU "VARNOST PRESKRBE S HRANO IN BLAITEV PODNEBNIH SPREMEMB Z RAZVOJEM EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA - OHRANITVENA OBDELAVA TAL, BIOEFEKTORJI IN TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE S PLEVELI"., , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV V ZAHTEVNEJŠIH OKOLJIH IN KONTROLA PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOKOV ZA DELO PRIPRAVA IN OBNAVLJANJE POSTOPKOV ZA DELO, PRIPRAVA REAGENTOV IN DELOVNIH RAZTOPIN SVETOVANJE BOLNIKOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MONIH PRED ANALITSKIH VPLIVOV MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOKOV ZA DELO ORGANIZACIJA IN NADZOR POTEKA ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA, KONZERVIRANJA IN SHRANJEVANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA SAMOSTOJNO IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN PREISKAV RAZLINEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA, UVAJANJE NOVIH APLIKACIJ NA ANALIZATORJIH IZVAJANJE IN/ALI NADZOR NOTRANJE IN ZUNANJE KONTROLE KVALITETE DELA IN SODELOVANJE  PRI IZ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU PRISTOJNOSTI IN KOMPETENC - PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI., Prijava mora vsebovati:1. ivljenjepis, 2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe (smer: laboratorijska biomedicina); odgovornost in zanesljivost, natannost, poznavanje in spoštovanje pacientovih pravic po ZPacP. Kandidati/-ke naj pošljejo/oddajo vlogo z ivljenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, s pripisom : PDM - INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (pripravnik)., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 3 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  MEDICINSKI BIOKEMIK, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, DELO SPECIALISTA MEDICINSKE BIOKEMIJE V DIAGNOSTICNEM LABORATORIJU, OBVEZNO PRILOITI FOTOKOPIJO DIPLOME IN FOTOKOPIJO VELJAVNE LICENCE., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM  BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH,  IZVAJANJE IN NADZOR NAD PREDPISANIM  PROTOKOLOM KAKOVOSTI, SODELOVANJE IN UVAJANJE NOVO  ZAPOSLENIH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  BIOLOG, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.4.2021, polni delovni as, 40, KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMETI NAJMANJ 7. (SEDMO) RAVEN IZOBRAZBE S PODROJA BIOLOGIJE, IZKUŠNJE S TERENSKIM DELOM, ZAELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI, ZAELENE IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM IZ RAZLINIH FINANNIH INSTRUMENTOV, EU VEZANIH NA VARSTVO NARAVE (POZNAVANJE PROJEKTNEGA POROANJA V SISTEMU EMS), ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,OBVLADOVANJE PROGRAMOV IZ PROGRAMSKEGA PAKETA OFFICE (DOBRO POZNAVANJE EXCEL, WORD, POWERPOINT IN OUTLOOK), SAMOINICIATIVNOST, KOMUNIKATIVNOST IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI TER NATANNOST, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA OHRANJANJA NARAVE ALI DRUGEGA USTREZNEGA PODROJA. DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA ZA DOLOEN AS DO KONCA TRAJANJA P...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  BIOLOG, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2026, polni delovni as, 40, KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMETI NAJMANJ 7. RAVEN IZOBRAZBE S PODROJA BIOLOGIJE, ZAELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI, ZAELENE IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM IZ RAZLINIH FINANNIH INSTRUMENTOV EU VEZANIH NA VARSTVO NARAVE (NA PRIMER LIFE -  PREDNOSTNO PODROJE NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST), ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, OBVLADOVANJE PROGRAMOV IZ PROGRAMSKEGA PAKETA OFFICE (EXCEL, WORD, POWERPOINT IN OUTLOOK), ZAELENA USPOSOBLJENOST ZA DELO Z GIS ORODJI, ZAELENO POGLOBLJENO POZNAVANJE BOTANIKE ALI POSAMEZNIH TAKSONOMSKIH SKUPIN IVALSKIH VRST, SAMOINICIATIVNOST, KOMUNIKATIVNOST IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI TER NATANNOST, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA OHR...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA, REJČEVA ULICA 4 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE DALJŠE ODSOTNOSTI (PREDVIDOMA 1 LETO), polni delovni as, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA,PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV (CENTRIFUGIRANJE, RAZMAZI, BARVANJE IN PODOBNO),IZVAJANJE PREISKAV IN KALIBRACIJ PO PREDPISANEM POSTOPKU,IZVAJANJE NOTRANJE KONTROLE PREISKAV, KI JIH OPRAVLJA,VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE,OBASNI ODVZEMI KAPILARNE IN VENSKE KRVI PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU IN PRIDOBITVI CERTIFIKATA ZA ODVZEM,DRUGA DELA IN NALOGE, KI SE JIH GLEDE NA SPOSOBNOSTI IN ZNANJE OZ. IZOBRAZBO POSEBEJ DOGOVORITA Z DELODAJALCEM,REDNO PREGLEDOVANJE IN ODPIRANJE SLUBENEGA ELEKTRONSKEGA POŠTNEGA PREDALA IN PREGLEDOVANJE NAVODIL OBJAVLJENIH NA SPLETNIH STRANEH ZAVODA IN INTRANETU...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., , ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, Šlajmerjeva ulica 6 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Doloen as  oz. do 30.9.2020 oz. do vrnitve Ju z daljše bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, OPRAVLJA VSA RUTINSKA DELA V LABORATORIJU, SODELUJE PRI UVAJANJU NOVIH METOD DELA IN NOVIH DEJAVNOSTIH  V LABORATORIJU, SAMOSTOJNO ODITAVA REZULTATE PREISKAV IN JIH INTERPRETIRA V SODELOVANJU Z NADREJENIMI, VODI VSO USTREZNO LABORATORIJSKO DOKUMENTACIJO, IZPELJUJE DOBRO LAB. PRAKSO, IZVAJA OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILU VODJE V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI JAVNEGA USLUBENCA., Strokovni izpit, zaelena izobrazba magister laboratorijske biomedicine oz. ustrezna naravoslovna smer, doslednost, natannost, zanesljivost, tolerantnost in prijazen odnos do sodelavcev, sposobnost dela v delovnih skupinah., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters