Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

20 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA - DRUŠTVO INTEGRITETA, Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 22 mesecev, skrajšan delovni as, 24, DELO PROJEKTNEGA ASISTENTA., SPLOŠNI POGOJI: ZA DELO BO IZBRAN KANDIDAT, KI POLEG SPLOŠNIH POGOJEV, DOLOENIH S STATUTOM, INTERNIMI IN MEDNARODNIMI PRAVILNIKI TER VELJAVNO ZAKONODAJO, IZPOLNJUJE NASLEDNJE POGOJE: NAJMANJ UNIVERZITETNA ALI VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA S SPECIALIZACIJO ALI VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA (PRVA ALI DRUGA BOLONJSKA STOPNJA) DRUBOSLOVNE SMERI. NAJMANJ ENO LETO DELOVNIH IZKUŠENJ S PROJEKTNIM DELOM IN POROANJEM. AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA. DOBRO ZNANJE UPORABE UREJEVALNIKOV BESEDIL IN DRUGE PROGRAMSKE OPREME OFFICE (MS ALI OPEN) TER OSTALIH IT ORODIJ. POZNAVANJE PODROJA PREPREEVANJA KORUPCIJE, INTEGRITETE IN TRANSPARENTNEGA DELOVANJA, ŠE POSEBEJ PODROJ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA, KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  29.02.2020

  POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PISANJE IN UREJANJE DOPISOV, IZVIDOV IN DRUGIH DOKUMENTOV, UPRAVLJANJE S POŠTO (PREJETO IN IZDANO), EVIDENTIRANJE RAUNOV SAMOPLANIKOV IN DOPLAILA, DELO BLAGAJNIKA (PREJEM DENARJA, ZAPIS BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV), VODI EVIDENCO IZOBRAEVANJ (POTNI NALOGI), SKRB ZA PRAVILNOST ARHIVIRANJA DOKUMENTOV, IZVAJANJE DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL IN POMO V RAUNOVODSTVU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL TER NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., , ...

 • Company ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI NA PODLAGI TERMINSKIH PLANOV ZA PREDPOSTAVLJENEGA. SODELUJE PRI PRIPRAVI MATERIALOV ZA SEJE, VODI POSLOVNO KORESPONDENCO IN DOKUMENTARNO GRADIVO. SODELUJE PRI NABAVI, NARTOVANJU OPREME IN SREDSTEV POTREBNIH ZA IZVAJANJE DELOVNEGA PROCESA. VODI IN UREJA DEJAVNOSTI VODILNIH DELAVCEV IN SODELAVCEV. SAMOSTOJNO KOMUNICIRA S STRANKAMI IN POSLOVNIMI PARTNERJI, ORGANIZIRA SLUBENE POTI IN SKRBI ZA PROTOKOLARNE ZADEVE PRI SPREJEMU OBISKOVALCEV. SESTAVLJA STROKOVNE DOPISE, ZAPISNIKE, VLOGE. SKRBI ZA PRETOK INFORMACIJ IN KOORDINACIJO DELA NA VSEH STOPNJAH. PRIPRAVLJA OSNUTKE ODGOVOROV NA NOVINARSKA VPRAŠANJA IN KOORDINIRA AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ODNOSI Z JAVNOSTMI. VODI ELEKTRONSKO EVIDENCO POŠTE ...

 • Company CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN ŠPORT, MA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO, USTVARJALNO IN ZANESLJIVO ORGANIZIRA, KOORDINIRA TER SPREMLJA IZVAJANJE PROJEKTOV IN MLADINSKIH PROGRAMOV, OPERATIVNO SODELUJE PRI PRIPRAVI PRIJAVE PROJEKTOV ZA RAZPISE,  SVETUJE, KOORDINIRA IN NUDI POMO MLADIM PRI IZVAJANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV MLADINSKIH POBUD, PRIPRAVLJA POSAMEZNA POROILA PO IZVEDBI PROJEKTOV, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA, ZA SVOJE DELO JE ODGOVOREN VODJI, ZAGOTAVLJA SODELOVANJE NA LOKALNEM, NACIONALNEM IN MEDNARODNEM NIVOJU, SAMOSTOJNO OPRAVLJA ANALITILNE NALOGE, EVALVIRA MLADINSKE PROGRAME, SE VLJUUJE V SEMINARSKO, POSVETOVALNO IN SIMPOZIJSKO DELO NA PODROJU MLADINSKEGA DELA, SPREMLJA JAVNE RAZPISE, PRIPRAVLJA PRIJAVE PROJEKTOV GLEDE NA DPGPVPRJENE LETN...

 • Company KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020

  POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE UPRAVNO-ADMINISTRATIVNIH NALOG ZA DIREKTORJA IN POMONICO DIREKTORJA. ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POLOVNIH SESTANKOV. VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC. SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT., VSE ZAINTERESIRANE KANDIDATE PROSIMO, DA POŠLJEJO PROŠNJO Z OPISOM IZOBRAZBE, ZNANJ IN DELOVNIH IZKUŠENJ SKUPAJ Z IVLJENJEPISOM TER POTRDILI O IZOBRAZBI NA . V ZADEVO ELEKTRONSKE POŠTE OBVEZNO NAVEDITE NAZIV DELOVNEGA MESTA NA KATEREGA SE PRIJAVLJATE., ...

 • Company SVETKOM, svetovanje in komunikacija, d.o.o., Litostrojska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020

  POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNI KOORDINATOR, KI BO OPRAVLJAL RAZLINE ADMINISTRATIVNE NALOGE IN NUDIL PODPORO STRANKAM. DOLNOSTI KOORDINATORJA VKLJUUJEJO ZAGOTAVLJANJE PODPORE NAŠIM STRANKAM, MANAGERJEM IN ZAPOSLENIM, POMO PRI DNEVNIH POTREBAH V PISARNAH IN UPRAVLJANJE SPLOŠNIH UPRAVNIH DEJAVNOSTI NAŠEGA PODJETJA. ODGOVORNOSTI: SPREJEM IN VEZAVA TELEFONSKIH KLICEV, PRIPRAVA POROIL, DOKUMENTACIJE, DELOV Z BAZAMI PODATKOV, ORGANIZACIJA RAZLINIH SESTANKOV IN DOGODKOV, NAROANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA, ISKANJE NOVIH PONUDB IN DOBAVITELJEV, PODPORA STRANKAM, REŠEVANJE REKLAMACIJ PREKO TELEFONA, E-POŠTE, POŠTE ALI DRUBENIH MEDIJEV, , ZAHTEVE: IZKUŠNJE Z ADMINISTRACIJO, PODPORO STRANKAM IN USKLAJEVANJEM, POZNAVANJE ADMINISTRATIVNIH SI...

 • Company Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, SLOVENSKI TRG 6 , 2250 PTUJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 9 mesecev, skrajšan delovni as, 20, STROKOVNO VODENJE, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN KOORDINIRANJE OPRAVLJANJA DELA NA ZNANSTVENORAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH TER PROJEKTIH EU SKLADOV, VODENJE PROJEKTIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE NACIONALNE IN MEDNARODNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO PRIDOBIVANJE IN VODENJE STROKOVNIH PROJEKTOV IN PRIDOBIVANJE ZAHTEVNIH NARONIŠKIH PROJEKTOV, SAMOSTOJNACELOVITA PODPORA PRI PRIPRAVI IN PRIJAVI, VODENJU IN IZVAJANJU DOMAIH IN IEDNARODNIHROJEKTOV, SAMOSTOJNORAZISKOVALNO DELO NA ŠIRŠEM RAZISKOVALNO - RAZVOJNEM PODROJU, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE TRNE DEJAVNOSTI ZAVODA, RAZVOJ NOVIH PROIZVODOV, SAMOSTOJNO STROKOVNO IN OPERATIVNO DELO PRI IZVAJANJU PROJEKTOV, USKLAJEVANJE DELA RAZISKOVALNIH IN PROJEKT...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA, Cankarjeva cesta 5 in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 15.12.2020, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, - VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, - SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH TAJNIŠKIH NALOG, - OPRAVLJANJE NALOG NA PODROJU FINANNEGA POSLOVANJA, - DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA., Podrobne informacije o prostem delovnem mestu so objavljene na spletišu dravne uprave GOV.SI, ...

 • Company GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, BLEIWEISOVA CESTA 34, 4000 KRANJ in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Opravljanje pisarniških del zavoda, pomo pri javnih naroilih, pomo pri javnih objavah delovnih mest, sprejem strank, komuniciranje s strankami, stiki z javnostmi, sprejem in evidentiranje vhodne ter izhodne pošte zavoda, vodenje arhiva zavoda, vodenje evidence in nadzor nad pogodbami z dobavitelji in naroniki, nabava pisarniškega materiala in opreme za delo zavoda, pomo pri nekaterih raunovodskih delih po nalogu nadrejenega, opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja, ZAELENE IZKUŠNJE NA PODROJU RAVNANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, CELOTNA OBJAVA RAZPISA NA SPLETNI STRANI , dopoldan...

 • Company PALETKA, proizvodnja, svetovanje, trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 3 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH, ORGANIZACIJSKIH IN DRUGIH STROKOVNIH DEL ZA POTREBE VODSTVA, VODENJE IN UREJANJE ARHIVA DOKUMENTOV, SPREJEMANJE PARTNERJEV, VODENJE EVIDENC IN OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENIH., ZAPOSLI.ME, OSEBA MORA IMETI SMISEL ZA ORGANIZACIJO ADMINISTRATIVNIH PROCESOV, BITI MORA ODGOVORNA, DELOVNA, ULJIVA, IZNAJDLJIVA., dopoldan...

 • Company MESTNI MUZEJ IDRIJA, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko, Prelovčeva ulica 9 , 5280 IDRIJA in Idrija
  22.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 7 mesecev, skrajšan delovni as, 20, STROKOVNO DELO NA PROJEKTU "PRENOVE IDRIJSKIH RUDARSKIH HIŠ II (PIRH-II)": - STROKOVNO IN RAZISKOVALNO DELO PRI DOKUMENTIRANJU, PROUEVANJU, PREZENTACIJI MUZEJSKEGA GRADIVA, - ORGANIZACIJA, SOOBLIKOVANJE IN SODELOVANJE PRI IZVEDBI MUZEJSKIH AKTIVNOSTI, - PRIPRAVA GRADIVA ZA OBVEŠANJE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO, - PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE TISKANIH IN ELEKTRONSKIH PROMOCIJSKIH IN DRUGIH (STROKOVNIH) GRADIV, - VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZNOTRAJ PARTNERSKIH OBVEZNOSTI MESTNEGA MUZEJA IDRIJA, - VODENJE ARHIVA IN DOKUMENTACIJE PROJEKTA,- ADMINISTRATIVNO-ORGANIZACIJSKA DELA ZA POTREBE PROJEKTA, Poznavanje vodenja projektov, poznavanje podroja varstva kulturne dedišine, dopoldan...

 • Company SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64 , 2000 MAR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI PROJEKTU IN V PROJEKTNIH SKUPINAH, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE NALOG V OKVIRU POGODBENE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJA UKREPOV VEZANIH NA PROJEKTNO DELO, SPREMLJANJE STROŠKOV VEZANIH NA PROJEKTE, PRIPRAVA PREDLOGOV ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV POROIL ZA VODJO PROJEKTA, PREDLAGANJE IZBOLJŠAV POTEKA PROJEKTA, VODENJE, UREJANJE IN ARHIVIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, IZDELAVA ANALIZ IN POROANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PLANIRANJE, OBVLADOVANJE IN NADZOR NAD STROŠKI POSLOVANJE V OKVIRU PODROJA, DRUGE NALOGE DOLOENE S POGOJI RAZPISNE DOKUMENTACIJE ALI POGODBENEGA RAZMERJA IZ PRIJAVE NA PROJEKT TER IZ POGODBE O ZAPOSLITVI., Zahtevane delovne izk...

 • Company DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ VÖTER, Gregorčičeva ulica 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ.VSEBINSKA PRIPRAVA IN IZVEDBA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI.SAMOSTOJNO FINANNO IN VSEBINSKO PROJEKTNO SPREMLJANJE TER POROANJE.KOMUNICIRANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI,ORGANIZACIJA DOGODKOV.PODPORA PRI KOMUNICIRANJU Z RAZLINIMI JAVNOSTMI.VNOS IN PRIPRAVA RAZNOVRSTNIH ADMINISTRATIVNIH DOKUMENTOV (RAUNI, PONUDBE, DOPISI, ZAPISNIKI …) TER DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA., Znanja in spretnosti za izvajanje del na podroju projektnega dela, dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16 , 8330 METLIKA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, EVIDENTIRANJE PRISPELE POŠTE, KONTROLA PRISPELIH RAUNOV, OBRAUN STORITEV IN IZSTAVLJANJE RAUNOV, OBRAUN POTNIH STROŠKOV, UPRAVLJANJE S LOVEŠKIMI VIRI, TAJNIŠKA IN DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA,VODENJE EVIDENC S PODROJA POSLOVANJA, KADROVSKE EVIDENCE IN EVIDENCE ZAPOSLENIH, SKRB ZA INFORMATIKO, IZDELAVA STATISTINIH POROIL, ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, IZDELAVA IN VODENJE STATISTINIH PODATKOV, IZVAJANJE OSTALIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA V OKVIRU ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI                        , SPREJETI KANDIDAT BO IMEL 1 MESENO UVAJALNO DELO, ...

 • Company Tehno park Celje, javni zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti, Gubčeva ulica 1 in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH EVIDENC IN UREJANJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, PISANJE ZAPISNIKOV NA SEJAH IN SESTANKIH, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH POGOVOROV IN SPOROIL, DELO S STRANKAMI, NABAVA MATERIALOV, OSKRBOVANJE DELAVCEV S PISARNIŠKIM MATERIALOM IN VODENJE EVIDENCE ZA IZDAN MATERIAL, VODENJE BLAGAJNE, POSLOVANJE Z BANKO (DVIGI, POLOGI…), SAMOSTOJNO VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE IN KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ORGANIZACIJSKO TEHNINIH IN ADMINISTRATIVNIH NALOG, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAUN PLA ZA JAVNE USLUBENCE NA ZAVODU ( OBRAUN UR, POTNIH STROŠKOV, BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI), PRIPRAVA IN IZVEDBA EVIDENNIH JAVNIH NAROIL MALE VREDNOSTI, VODENJE, PRIPRAVA...

 • Company 2DOM, informacijsko podprte poslovne rešitve, d.o.o., Borštnikov trg 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPIS DEL IN NALOG: KOORDINACIJA IN VODENJE VSEBINSKEGA IZVAJANJA PROJEKTOV, KOORDINACIJA IN VODENJE ADMINISTRATIVNO-FINANNEGA IZVAJANJA PROJEKTOV, ADMINISTRATIVNA PODPORA (PRIPRAVA IN UREJANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, RAZNIH GRADIV, VSEBIN ZA SPLET, IDR.), KOMUNIKACIJA Z ZUNANJIMI IZVAJALCI, NARONIKI IN DRUGIMI SODELUJOIMI NA PROJEKTIH, DRUGE NALOGE PO DOGOVORU., K SODELOVANJU VABIMO VSESTRANSKO OSEBO ZA DELO NA PODROJU PROJEKTOV (PREDVSEM  TURISTINI IN RAZVOJNI PROJEKTI) IN ADMINISTRACIJE. Zakljuena 2. bolonjska stopnja (smer ekonomija, druboslovje ali druga ustrezna smer) odgovornost, zanesljivost, delavnost, samoiniciativnost in prilagodljivost dobre komunikacijske sposobnosti znanje angleškega jezika znanje...

 • Company LENOVA, poslovne storitve, d.o.o., Verdijeva ulica 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 30, IZVAJANJE SPLOŠNIH ADMINISTRATIVNIH IN PISARNIŠKIH DEL; SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, SPREJEM GOSTOV; UREJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE; SKRB ZA ODPREMO DOKUMENTOV; ORGANIZACIJA SESTANKOV, POSLOVNIH SREANJ IN DOGODKOV; PRIPRAVA ZAPISNIKOV, POROIL IN STATISTIK; VODENJE KADROVSKE EVIDENCE IN KADROVSKA OPRAVILA; LAJA KNJIGOVODSKA OPRAVILA; OPRAVLJANJE OSTALIH ADMINISTRATIVNIH IN ORGANIZACIJSKIH DEL; PODPORA OSTALIM ODDELKOM, Komunikativnost, prijaznost, energinost, zavzetost in samoiniciativnost Organiziranost in visoko storilnost, dopoldan...

 • Company Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2023, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STROKOVNO-ADMINISTRATIVNIH IN TEHNINIH DEL ZA POTREBE ORGANIZACIJSKE ENOTE, SKRB ZA ARHIV, SODELOVANJE PRI STROKOVNEM DELU, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA ALI NEPOSREDNEGA VODJE. PRIPRAVA VZORCEV KAMNIN IN FOSILOV ZA RAZLINE ANALIZE, DELO NA OPTINIH IN ELEKTRONSKIH MIKROSKOPIH, VODENJE EVIDENCE VZORCEV, TERENSKO DELO., Interes za delo v naravoslovju in za pridobitev znanj s podroja geologije. Prednost bodo imeli kandidati s smislom za tehnina dela., ...

 • Company SVEČARSTVO JURKOVIČ d.o.o., Brnčičeva ulica 31 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA V PISARNI, PRIPRAVA DOKUMENTOV, VODENJE EVIDENC IN POSLOVNIH KNJIG, VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, Poznavanje poslovne dokumentacije, ...

 • Company LUNOS, družba za zastopanje in prodajo, d.o.o., Robbova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO OBSEGA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH, TEHNINIH IN ORGANIZACIJSKIH TER DRUGIH STROKOVNIH DEL ZA POTREBE VODSTVA. , E STE KOREKTNI, SAMOINICIATIVNI, FLEKSIBILNI, NATANNI, IMATE ORGANIZACIJSKE IN KOORDINACIJSKE SPOSOBNOSTI TER DOBRE DELOVNE NAVADE, DOBRO POZNATE ADMINISTRATIVNE POSTOPKE IN OBVLADATE DELO Z RAUNALNIKOM (MICROSOFT OFFICE), IMATE KONANO USTREZNO IZOBRAZBO (ZAELENA VIŠJA ŠOLA EKONOMSKE ALI PRAVNE SMERI), OBVLADATE ANGLEŠKI ALI NEMŠKI JEZIK, SE NAJDETE V FILOZOFIJI NAŠEGA PODJETJA IN SE UTITE NAGOVORJENI, KER VAM JE NAŠ NAIN DELA BLIZU, POTEM SE NAM S PROŠNJO IN PRILOENIM CV-JEM OGLASITE PREKO ELEKTRONSKE POŠTE , V ZADEVO NAPIŠITE NAZIV DELOVNEGA MESTA (POSLOVNI SEKRETAR). NU...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters