Jobmonitor. Search results for Accountants

13 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company WORKING SERVICE, podjetje za kadre in posredovanje zaposlitev, d.o.o., Cesta 24. junija 23 , 1231 LJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG NA POSAMEZNIH RAUNOVODSKIH PODROJIH, KNJIENJE IZDAJA FAKTUR, PRIPRAVA OBRAUNA DDV TER DRUGIH POROIL, KI JIH ZAHTEVA ZAKONODAJA, ODDAJANJE OBRAZCEV PRISTOJNI, SLUBAM, OBRAUN PLA ZAPOSLENIM, IZVANJANJE PLAILNEGA PROMETA, PRIPRAVA PROJEKCIJ PRILIVOV IN ODLIVOV, PREVERJANJE NATANNOSTI IN NEPRAVILNOSTI RAUNOVODSKIH DOKUMENTOV IN DRUGIH ZAPISOV, PRIPRAVA RENIH IN IZREDNIH FINANNIH IN DRUGIH POROIL ZA NOTARNJE IN ZUNANJE POTREBE, SODELOVANJE Z NOTARNJIM IN ZUNANJIMI REVIZIRJI, PRIPRAVA ZAKLJUNEGA RAUNA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22 , 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev, polni delovni as, 40, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV Z ZAKONSKIMI DOLOILI, KI UREJAJO TO PODROJE, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S FINANNIM NARTOM, OBDELAVA PODATKOV ZA IZDELAVO MESENIH LIKVIDNOSTIH NARTOV, PRIPRAVA PODATKOV IN SODELOVANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ANALIZAH IN STATISTINIH PREGLEDIH TER DRUGIH PODLAGAH ZA ODLOANJE, VODENJE EVIDENCE IN RAZPOREJANJE OSNOVNIH SREDSTEV V SKUPINE TER OBRAUN AMORTIZACIJE IN OSNOVNIH SREDSTEV, ORGANIZACIJA, VODENJE IN IZVEDBA INVENTURE, PRIPRAVA PODATKOV ZA ANALIZO STROŠKOV ENOT ZAVODA, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA. , , ...

 • Company MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1 , 3320 VELENJE in Velenje
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITINE IN SINTETINE EVIDENCE, PRIPRAVLJANJE LETNIH POROIL IN PRIPRAVA PODATKOV ZA ZAKLJUNI RAUN PRORAUNA TER PREMOENJSKO BILANCO OBIN, VODENJE KNJIGOVODSTVA IN RAUNOVODSTVA ZA POSREDNE PRORAUNSKE UPORABNIKE IN DRUŠTVA, VODENJE FINANNIH IN RAUNOVODSKIH OPRAVIL ZA PROGRAM KOHEZIJA, ODGOVARJANJE ZA ZAKONITOST IN PRAVILNOST POSTOPKOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENIH. , Od kandidatov priakujemo znanje slovenskega jezika (visoka raven), da imajo komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, samostojno opravljanje nalog. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izobrazbo ekonomske smeri in izkušnje z delom in naloga...

 • Company OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5 , 3310 ŽALEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SVETOVALEC ZA PRORAUNE, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve odsotne delavke za polni delovni as, skrajšan delovni as, 20, SKRB ZA UREJENO EVIDENCO NEPREMINEGA PREMOENJA,-SKRB ZA REDNO IN INVESTICIJSKO VZDREVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV OBINE,SKRB ZA ZAVAROVANJE PREMOENJA OBINEPRIPRAVLJANJE NAJEMNIH, ZAKUPNIH POGODB TER POGODB O BREZPLANI UPORABI,ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA GEODETSKIH DEL, POTREBNIH ZA UREJANJE NEPREMININ OBINE, SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z OBINSKIM STVARNIM PREMOENJEM,IZDAJANJE SOGLASIJ ZA UPORABO ZEMLJIŠ V LASTI OBINE,VLAGANJE ELEKTRONSKIH ZEMLJIŠKOKNJINIH PREDLOGOV,IZVAJANJE NALOG ZA PRIDOBIVANJE PREMINEGA PREMOENJA,POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PREDLOGI UKREPO...

 • Company DATA, poslovne storitve, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 136, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO-RAUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM (PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV IN OPOZARJANJE STRANK), KONTIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA LETNIH POROIL IN OBRAUNOV., poznavanje programov Pantheon in Vasco, dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, aktivno obvladovanje angleškega in srbskega ali hrvaškega jezika, hitrost, odzivnost in usmerjenost k rezultatom. redno, stimulativno plailo, kontinuirano izobraevanje, delo med pozitivnimi sodelavci., dopoldan...

 • Company KONTO M računovodske storitve d.o.o., Brnčičeva ulica 13 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 15 mesecev, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE KNJIGOVDSKE IN RAUNOVODSKE FUNKCIJE ZA VE NARONIKOV (KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAUN DDV, OBRAUN PLA, IZDELAVA ZAKLJUNIH POROIL, ...)-PRIPRAVA RAUNOVODSKIH POROIL IN SVETOVANJE-POROILA DRAVNIM INSTITUCIJAM, BANKAM IN LASTNIKOM PODJETIJ -KOMUNIKACIJA Z NARONIKI, -najmanj 3 leta delovnih izkušenj v raunovodstvu-zaeljeno je poznavanje programa Vasco (ni pa obvezno)-strokovnost in natannost -dobra osebna organiziranost-elja po strokovnem napredovanju-prijazen odnos do strank in sodelavcev v kolektivu , dopoldan...

 • Company TDR LEGURE, PROIZVODNJA LEGUR, TRGOVINA, STORITVE D.O.O., Tovarniška cesta 51 , 2342 RUŠE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -VODENJE ODDELKA ZA RAUNOVODSTVO IN FINANCE,-ODGOVORNOST ZA PRVILNO IN AURNO IZVEDBO DEL, SKLADNO Z ZAKONODAJO IN RAUNOVODSKIMI PREDPISI,-SAMOSTOJNA PRIPRAVA RAUNOVODSKIH IN DAVNIH IZKAZOV NA MESENEM IN LETNEM NIVOJU ZA INTERNE IN EKSTERNE POTREBE ZA SREDNJE PODJETJE,-SODELOVANJE Z REVIZORJI IN PRIPAVA KONSOLIDARNIH POROIL,-POROANJE VSEH POROIL V ZVEZI Z PODJETJEM - BANKI SLOVENIJE V SKLADU Z ZAKONODAJO, STATISTINEMU URADU IN DRUGIM INSTITUCIJAM-SODELOVANJE Z VODSTVOM PODJETJA IN Z BANKAMI,VSAKODENVNA KONTROLA NAD PLAILNIM PROMETOM PODJETJA,-KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO IN POMONE KNJIGE,-REŠEVANJE PROBLEMOV V ZVEZI S RAUNALNIŠKIM PROGRAMOM IN KOMUNIKACIJA S PROGRAMERJI,-...

 • Company ALEŠ KLEMEN S.P. RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE, Tučna 1 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, BANNIH IZPISKOV IN OBRAUN PLA, , dopoldan...

 • Company REVIDERA RAČUNOVODSTVO, družba za opravljanje računovodskih, davčnih in finančnih storitev, d.o.o., in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Raunovodstvo,knjigovorstvo,obraun pla,raun. program Vasco., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PIVKA, PREČNA ULICA 3, 6257 PIVKA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke oziroma najdlje do 31.8.2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DEL V RAUNOVODSTVU, Zaetek dela predvidoma 25.9.2020. Kandidati naj predloijo ustrezna potrdila o izobrazbi in potrdili o nekaznovanosti. Nujno poznavanje programov SAOP in VASCO ter delovne izkušnje v javnem sektorju., dopoldan...

 • Company KEN storitve d.o.o., Ulica Kamniško-zasav. odreda 6 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, IZSTAVLJANJE IN PREGLEDOVANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, VPISOVANJE V KNJIGOVODSKE LISTINE: ZAPOREDNO ŠTEVILKO, DATUM IN OPIS VSEBINE LISTINE, KONTO, ZNESEK V BREME ALI V DOBRO. SKRB, DA SO VPISI PRAVOASNI, ASOVNO ZAPOREDNI, POPOLNI IN PRAVILNI, SPREMLJANJE NABAVE NEPREMININ, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV, IZVRŠEVANJE VPLAIL IN IZPLAIL NA IRO RAUN IN IZ NJEGA, RAUNOVODSKO SPREMLJANJE NABAVE IN PRODAJE BLAGA IN STORITEV, NAJEMA POSOJIL IN NAKAZILA DEPOZITOV, NAKUPE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGE POSLOVNE DOGODKE. IZDELAVA PLAILNE LISTE, KJER IZRAUNAVA OSEBNE DOHODKE ZAPOSLENIM, KONTROLA RAUNOVODSKIH PODATKOV, KI OBSEGA PREVERJANJE PRAVILNOSTI IN ODPRAVLJANJE UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI. PREVERJANJE ...

 • Company KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIENJE GLAVNE KNJIGE (SAMOSTOJNO KONTIRANJE, KNJIENJE DOKUMENTOV, USKLAJEVANJE KONTOV IN BRUTO BILANCE). VODENJE SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV (SKRB ZA LIKVIDACIJO DOKUMENTOV, KNJIENJE RAUNOV, PLAILNI PROMET, USKLAJEVANJE ODPRTIH POSTAVK, IZTERJAVA ZAPADLIH TERJATEV). OBRAUN DAVKA NA DODANO VREDNOST. PRIPRAVA EVIDENC ZA LETNI POPIS. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ IN DRUGIH RAUNOVODSKIH INFORMACIJ. SAMOSTOJNO SPREMLJANJE ZAKONOV IN PREDPISOV Z OPISANEGA PODROJA DEL. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILI DELODAJALCA., DOBRO POZNAVANJE RAUNOVODSKIH PREDPISOV ZA JAVNI SEKTOR IN DAVNE ZAKONODAJE, DOBRO POZNAVANJE DELA Z RAUNALNIKOM (MICROSOFT ...

 • Company AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., LENDAVSKA ULICA 18 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELOV V REVIZIJI, DELO NA TERENU, monost zaposlitve za nedoloen as, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters