Jobmonitor. Search results for Accountants

26 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company LAMANTIN TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Meljska cesta 83 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEMA IN RAZVRŠA KNJIGOVODSKE LISTINE, PRIPRAVLJA IN KOMPLETIRA KNJIGOVODSKE LISTINE ZA OBDELAVO, PRIPRAVLJA TEMELJNICE ZA KNJIENJE, KNJII POSLOVNE DOGODKE, USKLADI ANALITINE PODATKE Z GLAVNO KNJIGO, ARHIVIRA DOKUMENTACIJO, IZDELA ZBIRNO OBRAUNSKO KALKULACIJO, RAZVRŠA STROŠKE PO VRSTAH STROŠKOV, PO STROŠKOVNIH MESTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH, POZNA POJEM IN VRSTE STROŠKOV, POZNA NALOGE STROŠKOVNEGA KNJIGOVODSTVA, POZNA USTREZEN RAUNALNIŠKI PROGRAM ZA VODENJE EVIDENC IN KNJIENJE POSLOVNIH SPREMEMB., , ...

 • Company GIMNAZIJA NOVO MESTO, Seidlova cesta 9 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODJA OPRAVLJA NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN PRAVILNIKOM, KI UREJA PODROJE RAUNOVODSTVA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA ŠOLE. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE, POVEZANE Z ORGANIZACIJO IN IZVAJANJEM RAUNOVODSKO-KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA ZAVODA., , ...

 • Company DOM STAREJŠIH NA FARI, NA FARI 50 , 2391 PREVALJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA PREDLOGOV, PLANOV IN NARTOV, IZDELAVA ANALIZ: ZBIRANJE IN SAMOSTOJNO ANALIZIRANJE PODATKOV O DOSEGANJU PLANA IN STROŠKOV MESENO, IZDELAVA RAZLINIH VRST POROIL IN ANALIZ V ZVEZI Z ELEMENTI POSLOVANJA IN STROŠKI POSLOVANJA, SESTAVA ZAKLJUNEGA RAUN IN POSLOVNIH POROIL, SESTAVLJANJE ANALIZ PLA, VODENJE GLAVNE KNJIGE,ANALITINE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV-OBRAUNA AMORTIZACIJE IN REVALORIZACIJE, SALDAKONTI DOBAVITELJEV..., Obvezno poznavanje dela s programom SAOP, zakonodaje javnega sektorja na podroju financ, raunovodstva, socialnega in zdravstvenega varstva., ...

 • Company LASER HRIBAR laserski razrez in obdelava pločevine d.o.o., Podskrajnik 73 A, 1380 CERKNICA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA MESENEGA DDV OBRAUNA IN STATISTINIH POROIL, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SPLOŠNO POZNAVANJE OBRAUNA PLA, BONITET IN DRUGIH POVRAIL V ZVEZI Z DELOM, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN USKLAJEVANJE Z ANALITINIMI KNJIGAMI, IZDELAVA LETNIH POROIL (AJPES, DURS), IZVAJANJE DRUGIH OPERATIVNIH NALOG S PODROJA RAUNOVODSTVA IN FINANC, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA, ŽUPANČIČEVA ULICA 7 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  RAUNOVODJA ZA VEJE DRUBE IN ZAVODE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 20, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE, VODENJE POMONIH KNJIG, OBRAUNAVANJE PLA IN DRUGIH IZPLAIL, LIKVIDACIJA RAUNOV ŠOLE, IZDAJANJE RAUNOV, PRIPRAVA DAVNE BILANCE, PREMOENJSKE BILANCE, LETNEGA POROILA IN DRUGO DELO PO NAVODILIH RAVNATELJA., Potrdilo o izobrazbi, potrdila o nekaznovanosti., ...

 • Company ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC, Tržaška cesta 63 , 1370 LOGATEC in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. Nadomešanje bolniške odsotnosti.  Monost zaposlitve za nedoloen as., skrajšan delovni as, 16, DELO SE BO OPRAVLJALO 40% (16UR/TEDEN).RAUNOVODJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI IN ZAKONOM, NARTUJE, IZVAJA IN VODI DELA V RAUNOVODSTVU, ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO, PRAVOASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG, IZDELUJE ZAKLJUNE RAUNE, LETNA POROILA TER PRIPRAVO DRUGIH POROIL, SKRBI ZA EVIDENTIRANJE PLAIL, OBRAUNAVA PLAE, VODI EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV, ODGOVARJA IN SKRBI ZA IZDELAVO STATISTINIH POROIL, SKRBI ZA PRAVOASNO NAJAVO POTREBNIH SREDSTEV MINISTRSTVU, UPRAVLJA, VODI KPIS, SKRBI ZA OSTALA DELA, KI JE NUJNO ZA ZAKONITO IN PRAVILNO DELOVANJE FRS SLUBE, V SKLADU Z ZAKONOM IN PREDPISI TER NAVO...

 • Company UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, TITOV TRG 4, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOORDINACIJA DELA SKUPNE FINANNE RAUNOVODSKE SLUBE Z DRUGIMI SLUBAMI LANICE IN VODSTVOM LANICE UP NA PODROJU RAUNOVODSTVA IN FINANC,SODELOVANJE S STROKOVNIMI SLUBAMI IN REFERATI LANIC UP,KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV V FINANCAH IN RAUNOVODSTVU,VODENJE ANALITINEGA IN STROŠKOVNEGA RAUNOVODSTVA LANICE,SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PLAILNEGA PROMETA IN KNJIENJU BANNIH IZPISKOV,VODENJE REGISTRA OS LANICE, IZVEDBO VSEH POTREBNIH KNJIENJ, OBRAUN IN KNJIENJE AMORTIZACIJE SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN NAVODILI,SPREMLJANJE DOTOKA SREDSTEV LANICE PO VIRIH IN EVIDENTIRANJA PRIHODKOV SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN NAVODILI,SESTAVA FINANNEGA NARTA LANICE TER SPREMLJANJE, POROANJE O URESNIEVANJU FINANNEGA NARTA,SESTAVA ZAKLJUNEGA RAUN...

 • Company Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNIH NARTOV, STROŠKOV, PRIHODKOV, NABAVE OPREME, NADZOR NAD REALIZACIJO PLANA TER SPROTNO SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV, SPREJEMANJE, PREGLED IN DOSTAVA RAUNOV V KNJIGOVODSTVO, SPREMLJANJE FINANNE REALIZACIJE POGODB, STROKOVNO OBVLADOVANJE DOSTAVLJENIH RAUNOV(ROK ZAPADLOSTI, SPREMEMBE, DOPOLNITVE...), KONTROLA KNJIGOVODSKIH LISTIN, IZDELAVA ANALIZ, POROIL., PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z NASLEDNJIMI ZNANJI, SPOSOBNOSTMI OZ IZKUŠNJAMI: - POZNAVANJE DEL Z EKONOMSKEGA PODROJA (KONTROLING, RAUNOVODSTVO, FINANCE), - SAMOSTOJNOST, NATANNOST, ANALITINOST., ...

 • Company Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNIH NARTOV, STROŠKOV, PRIHODKOV, NABAVE OPREME, NADZOR NAD REALIZACIJO PLANA TER SPROTNO SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV, SPREJEMANJE, PREGLED IN DOSTAVA RAUNOV V KNJIGOVODSTVO, SPREMLJANJE FINANNE REALIZACIJE POGODB, STROKOVNO OBVLADOVANJE DOSTAVLJENIH RAUNOV (ROK ZAPADLOSTI, SPREMEMBE, DOPOLNITVE..., KONTROLA KNJIGOVODSKIH LISTIN, IZDELAVA ANALIZ, POROIL., PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z NASLEDNJIMI ZNANJI, SPOSOBNOSTMI OZ. IZKUŠNJAMI:  -POZNAVANJE DEL Z EKONOMSKEGA PODROJA (KONTROLING, RAUNOVODSTVO, FINANCE), -SAMOSTOJNOST, NATANNOST, ANALITINOST., ...

 • Company ISTRABENZ TURIZEM D.D., TURIZEM IN STORITVE, Obala 33 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH FINANNIH KNJIGOVODSKIH LISTIN IN OSTALIH NALOGOV ZA KNJIENJE, IZSTAVLJANJE, KONTROLIRANJE IN KNJIENJE RAUNOVODSKIH DOKUMENTOV, VODENJE ANALITINIH POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITINIH POSLOVNIH KNJIG Z GLAVNO KNJIGO IN KONTROLA SLEDNJE, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM RAUNOVODSKIH KONTROL, IZDELAVO PERIODINIH POROIL, ANALIZ, PRIPRAVO STATISTINIH POROIL IN DRUGE FINANNE/POSLOVNE DOKUMENTACIJE TER POMO PRI IZDELAVI RAUNOVODSKIH IZKAZOV, IZVAJANJE PLAILNEGA PROMETA, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH RAUNOVODSKIH, FINANNIH IN KNJIGOVODSKIH NALOG TER DRUGA POTREBNA VSEBINSKO USTREZNA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55 , 4000 KRANJ in Kranj
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA DELA V ZAVODU, Poznavanje Vascove programske opreme. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje in javno upravo (naroite ga lahko tudi po elektronski pošti na naslovu: /) in potrdilo sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja sodiše na obmoju prijavljenega prebivališa, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni pošljite v 5 dneh na naslov Šolski center Kranj, Kidrieva cesta 55, 4000 Kranj., ...

 • Company CONTALL D.O.O., POSLOVNE STORITVE, NOVA GORICA, Erjavčeva ulica 2 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE KNJIENJA VSEH VRST KNJIGOVODSKIH LISTIN PODREJENIH- PO POTREBI TE NALOGE DELAVEC/KA IZVAJA SAM/A, SESTAVLJANJE IZPELJANIH KNJIGOVODSKIH LISTIN ZA KNJIENJE AMORTIZACIJE, OBRESTI,  LEASINGOV,  OBRAUNOV NABAVE BLAGA, PROIZVODNJE IN GOTOVIH IZDELKOV OZ. ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE IZVAJANJA TEH NALOG, PREDLAGANJE IN SKRB ZA PRAVILNE NASTAVITVE RAUNOVODSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V SKLADU Z INTERNIMI NAVODILI, SAMOSTOJNO OBVLADOVANJE 3 RAUNOVODSKIH PROGRAMOV, KJER SE UPORABLJA NAJHITREJŠE, NAJZANESLJIVEJŠE IN NAJUINKOVITEJŠE REŠITVE, SKRB ZA PRIMERNO HRAMBO  POSLOVNIH KNJIG, RAUNOVODSKIH IZKAZOV, OBRAUNOV DDV TER OSTALE KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z ZAKONOM O DAVNEM POSTOPKU, V...

 • Company OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4 , 1420 TRBOVLJE in Trbovlje
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG Z DELOVNEGA PODROJA, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV Z ZAKONSKIMI DOLOILI, KI UREJAJO TO PODROJE, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAUNA IN ZAKLJUNEGA RAUNA IN SPREMLJANJE PORABE PRORAUNSKIH SREDSTEV IN PRIPRAVE POROIL, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OBRAUN PLA, DAVKOV IN PRISPEVKOV, VODENJE EVIDENC DROBNEGA INVENTARJA IN OSNOVNIH SREDSTEV, USKLAJEVANJE ANALITINE IN SINTETINE EVIDENCE, SKRB ZA PRAVILNO VODENJE IN ARHIVIRANJE SPISOV ZADEV, IZVAJANJE PREDPISANEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Vsi pogoji za zasedbo so objavljeni na spletni strani Obine Trbovlje: v rubriki razpisi. Kandidat vloi prijavo na obrazcu. , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE, Gabrovka 30 , 1274 GABROVKA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO OBSEGA NASLEDNJE NALOGE: OBRAUNAVA PLAE DELAVCEV IN DRUGE OSEBNE PREJEMKE, KNJII IN VODI DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA, KI SO POVEZANA S PLAAMI DELAVCEV IN DRUGIMI OSEBNIMI PREJEMKI DELAVCEV; PRIPRAVLJA PODATKE IN ANALIZE ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI IN DRUGIH POSLOVNIH ODLOITEV VODSTVA ŠOLE; PLANIRA POSLOVNE STROŠKE, VIRE FINANCIRANJA DEJAVNOSTI, LIKVIDNOSTI ZAVODA, INVESTICIJ ITD.; ANALIZIRA FINANNE REZULTATE POSLOVANJA ZAVODA IN SVETUJE V ZVEZI S POTREBNIMI UKREPI; IZDELUJE PREDLOG LETNEGA POROILA (PO POTREBI MEDLETNEGA) TER V TEM OKVIRU PRIPRAVI BILANCO STANJA, IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV IN POJASNILA K IZKAZOM TER POSLOVNEMU POROILU; SODELUJE IN UREJA ZADEVE S PODROJA S PRISTOJNIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANIZACIJAMI (P...

 • Company ČETISK, GRAFIČNO PODJETJE, D.O.O., BEŽIGRAJSKA CESTA 5, 3000 CELJE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBRAUN PLA, KNIENJE PREJETIH RAUNOV, FAKTURIRANJE, PLAILNI PROMET..., POZNAVANJE ZAKONODAJE, KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO DELO,, dopoldan...

 • Company VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70 , 1292 IG in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ, VODENJE POMONIH KNJIG, OBRAUNAVANJE PLA IN IZPLAIL, LIKVIDACIJA IN IZDAJANJE RAUNOV, poznavanje podroja javnega sektorja - vzgoja in izobraevanje, varstvo pri delu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company LOGUS PLUS d.o.o.; LOGUS PLUS d.o.o.; PE RIBNICA, GORENJSKA CESTA 10 , 1310 RIBNICA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, KNJIENJE DOKUMENTOV, PRIPRAVA RAZLINIH KNJIGOVODSKIH POROIL, DELO S PORTALOM EVEM, INTRASTAT IDR., Aktivno (tekoe) znanje nemškega jezika. Zaeljene izkušnje knjienja v raunovodskem programu OpPIS., dopoldan...

 • Company INFONET MEDIA, RADIJSKA PRODUKCIJA, D.D., STEGNE 11 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJE RAUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V GLAVNO KNJIGO IN V POMONE RAUNOVODSKE EVIDENCE,PRIPRAVA DAVNIH IN RAUNOVODSKIH OBRAUNOV, POROIL (DDV, DDPO, INTRASTAT, VIES), VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVA LETNIH RAUNOVODSKIH IN DAVNIH POROIL ZA AJPES, DURS, SPLOŠNO POZNAVANJE OBRAUNA PLA, VODENJE, USMERJANJE IN KONTROLIRANJE DELA SODELAVCEV., Sposobnost timskega dela. Poznavanje predpisov s podroja raunovodstva in raunovodskih standardov ter davne zakonodaje., ...

 • Company FURS; FINANČNI URAD KOČEVJE, Ljubljanska cesta 10 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTROLIRANJE PRAVOASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOITEV DAVNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI, VODENJE ZAHTEVNIH POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAILO DAVKOV NA PODLAGI OBRAUNOV DAVKA, SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKIH KONTROLE/NADZORA IN ODMERE DAVKOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH IN DAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU, PRIPRAVA IN KNJIENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV, USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVNIMI ZAVEZANCI, RAZKRITJA, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRA...

 • Company FURS; FINANČNI URAD CELJE, Aškerčeva ulica 12 , 3000 CELJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREGLED POSLOVNE DOKUMENTACIJE DOLNIKA ZA UGOTOVITEV ODPRTIH TERJATEV IN PREMOENJA DOLNIKA, UGOTAVLJANJE FINANNIH TOKOV POSLOVANJA DOLNIKOV ZARADI UGOTOVITVE NAJUGODNEJŠEGA NAINA POPLAILA OZIROMA DEJANSKEGA POPLAILA DOLGA, NAJZAHTEVNEJŠE UGOTAVLJANJE PREMOENJA IN DOHODKOV DOLNIKA, PRIPRAVLJANJE SKLEPOV O IZVRŠBI NA DOLNIKOVE PREMININE, DENARNE TERJATVE IN VREDNOSTNE PAPIRJE, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA ZAVAROVANJE TERJATEV Z VKNJIBO ZASTAVNE PRAVICE NA DOLNIKOVIH NEPREMININAH OZIROMA DELEIH DRUBENIKA, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA UVEDBO STEAJNEGA POSTOPKA NAD DOLNIKOM, PRIPRAVLJANJE SKLEPOV RAZDELITVE KUPNINE, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH RUBEOV IN NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV PRODAJE PREMININ, OBRAVNAVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PRIT...

 • Company FURS; FINANČNI URAD DRAVOGRAD, Mariborska cesta 3 , 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTROLIRANJE PRAVOASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOITEV DAVNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI, VODENJE ZAHTEVNIH POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAILO DAVKOV NA PODLAGI OBRAUNOV DAVKA, SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKIH KONTROLE/NADZORA IN ODMERE DAVKOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH IN DAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU, PRIPRAVA IN KNJIENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV, USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVNIMI ZAVEZANCI, RAZKRITJA, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRA...

 • Company FURS; FINANČNI URAD MARIBOR, Titova cesta 10 , 2000 MARIBOR in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTROLIRANJE PRAVOASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAUNANEM DAVKU, SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKIH KONTROLE/NADZORA IN ODMERE DAVKOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, INFORMIRANJE DAVNIH ZAVEZANCEV, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH IN DAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU, VODENJE REGISTRA DAVNIH ZAVEZANCEV IDR. PREDPISANIH EVIDENC, AURIRANJE REGISTRA IN POVEZANIH EVIDENC DAVNIH ZAVEZANCEV TER KONTROLA PODATKOV, IZDAJANJE POTRDIL IZ REGISTRA IN PREDPISANIH EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI,  OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ,...

 • Company FURS; FINANČNI URAD MARIBOR, Titova cesta 10 , 2000 MARIBOR in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FINANNI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE OPERATIVNIH OPRAVIL PRI ODKRIVANJU CARINSKIH IN TROŠARINSKIH PREKRŠKOV TER DRUGIH KAZNIVIH RAVNANJ V ZVEZI S CARINSKIM BLAGOM IN TROŠARINSKIMI IZDELKI TER KRŠITEV DRUGIH PREDPISOV ZA NADZOR KATERIH JE PRISTOJNA FINANNA SLUBA, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA PRED IZDAJO ODLOBE O PREKRŠKU IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA, OPRAVLJANJE FINANNEGA NADZORA NA MEJNIH PREHODIH IN V NOTRANJOSTI Z UPORABO POSEBNE TEHNINE OPREME, SODELOVANJE V OPERATIVNIH DELOVNIH SKUPINAH, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI, ORGANI IN ORGANIZACIJAMI, PRIPRAVLJANJE POROIL IN ANALIZ, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI. , Podrobnejše informacije o pogojih za...

 • Company FURS; FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA, Slomškova ulica 1 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTROLIRANJE PRAVOASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOITEV DAVNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI, VODENJE ZAHTEVNIH POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAILO DAVKOV NA PODLAGI OBRAUNOV DAVKA, SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKIH KONTROLE/NADZORA IN ODMERE DAVKOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH IN DAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU, PRIPRAVA IN KNJIENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV, USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVNIMI ZAVEZANCI, RAZKRITJA, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRA...

 • Company FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA, Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -KONTROLIRANJE PRAVOASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVNIH NAPOVEDI IN DAVNIH OBRAUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV,-KONTROLIRANJE PRAVOASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAUNANEM DAVKU,-VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOITEV DAVNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI,-VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAILO DAVKOV NA PODLAGI DAVNIH OBRAUNOV,-VODENJE PREDPISANIH EVIDENC,-IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJANSKEM STANJU, O KATEREM ORGAN NE VODI EVIDENCE, ZAKON PA DOLOA IZDAJO POTRDILA,-VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA,-VODENJE UPRAVNIH IN DAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU,-PRIPRAVA IN...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA, POD HRUŠEVCO 33 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke z daljše bolniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 28, RAUNOVODSKA DELA V ZAVODU: KNJIENJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, IZDELAVA KALKULACIJ ZA PLAILA STROŠKOV, EVIDENTIRANJE PLAIL, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE RAUNOVODSKIH EVIDENC, IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROJA RAUNOVODSTVA IN FINANC., Kandidat mora izpolnjevati z zakonom doloene pogoje za zaposlitve v VIZ. Vlogi je potrebno priloiti vso ustrezno dokumentacijo (potrdilo o konani šoli, ivljenjepis, potrdilo o nekaznovanosti). Zaeleno je poznavanje SAOP programa za raunovodstvo. Prietek dela je takoj., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters