Jobmonitor. Search results for Accountants

43 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 15 , 5270 AJDOVŠČINA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve odsotne delavke (predvidoma do avgusta 2024), skrajšan delovni as, 30, RAUNOVODJA V OSNOVNI ŠOLI, Delovno mesto obsega delovne naloge glavnega raunovodje v šoli. Monost zaposlitve za poln delovni as (100). Vlogi priloite naslednja dokazila: 1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca. 3. Potrdilo sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vloena pravnomona obtonica. 4. Pisna izjava kandidata, da pri kateremkoli drugem sodišu (torej izven kraja prebivališa) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost., dopoldan...

 • Company NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMONIH KNJIG, SAMOSTOJNO DELO PRI IZDELAVI ZAKLJUNEGA RAUNA IN SESTAVI BILANC, RAUNOVODSKO VODENJE OSNOVNIH SREDSTEV IN PODPORA ENOTAM PRI IZVEDBI POPISA, IZDELAVA PREMOENJSKE BILANCE IN USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, VODENJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAELU DENARNEGA TOKA, SAMOSTOJNO OBRAUNAVANJE DDV IN VODENJE DAVNEGA KNJIGOVODSTVA, FINANNO KOORDINIRANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTOV, VODENJE RAZLINIH EVIDENC IN PREGLEDNIC TER IZDELOVANJE POROIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, V ASU ODSOTNOSTI RAUNOVODJE IZVAJANJE PLAILNEGA PROMETA, IZDAJANJE RAUNOV IN ZAHTEVKOV, NADOMEŠANJE GLAVNEGA RAUNOVODJE V ASU NJEGOVE ODSOTNOSTI, SPREMLJANJE ZAKONSKIH IN PO...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED, Seliška cesta 3 , 4260 BLED in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAUNOVODSTVU. PRIPRAVA PODATKOV, ANALIZ ZA FINANNO NARTOVANJE DEJAVNOSTI, ANALIZA FINANNIH REZULTATOV POSLOVANJA ZAVODA. EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV. IZDELAVA ZAKLJUNEGA IN POLLETNEGA POROILA TER BILANCE STANJA, IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV S POJASNILI. FINANNO NARTOVANJE IN EVIDENTIRANJE PORABE FINANNIH SREDSTEV TER PROJEKTOV. IZDELAVA KALKULACIJ ZA PLAILA STROŠKOV IN PRODAJO BLAGA IN STORITEV ZA DEJAVNOST ZAVODA IN EVIDENTIRANJE PLAIL. SKRB ZA IZVEDBO JAVNIH NAROIL., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami iz vodenja raunovodstva, dobrega poznavanja aplikacij (programa) VASCO, obvladanja dela s preglednicami in poznavanja dela v javne...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV-VODENJE ANALITIKE OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN DRUGIH POMONIH KNJIG, ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z NABAVO IN ODPISOVANJEM OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA-VODENJE SALDOKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV -BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE -IZVAJANJE DEL IN OPRAVIL PLAILNEGA PROMETA-IZDELAVA STATISTINIH IN DRUGIH POROIL ZA POTREBE ZAVODA IN ZUNANJIH UPORABNIKOV INFORMACIJ-IZDELAVA, SORTIRANJE IN POŠILJANJE FAKTUR OPRAVLJENEGA DELA IN OSTALIH STORITEV V ZAVODU-SPREJEM IN POSREDOVANJE V REŠITEV PRISPELIH REKLAMACIJ -DRUGA OPRAVILA PO NALOGU VODJE RAUNOVODSTVA OZIROMA VODJE FRS OZIROMA DIREKTORJA , Diplomirani ekonomist ali druga ustrezna izobrazba, delovne izkušnje zaelene , ...

 • Company DIATE PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. , Vilenska cesta 31 , 2312 OREHOVA VAS in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJA FINANNEGA IN STROŠKOVNEGA KNJIGOVODSTVA TER KNJIGOVODSTVA OSNOVNIH SREDSTEV, KONTIRANJE IN EVIDENTIRANJE PREJETIH RAUNOV, IZDELAVA ANALIZ IN POROIL ZA NOTRANJE UPORABNIKE TER ZA DAVNE IN STATISTINE NAMENE, OBRAUN PLA,  PRIPRAVA TEDENSKIH PLANOV PLAIL, KNJIENJE PLAIL. IZDELAVA DAVNIH OBRAUNOV ZA POSAMEZNA OBDOBJA, IZDELAVA OBDOBNIH RAUNOVODSKIH IZKAZOV IN PRIPRAVA LETNEGA POROILA. , Lastni prevoz. NAJMANJ VI/1 STOPNJA IZOBRAZBE EKONOMSKE IN DRUGE USTREZNE SMERI, 3 DO 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ NA ENAKIH ALI PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, ODLINO POZNAVANJE ORODIJ MS OFFICE (WORD, EXCEL), ODGOVORNOST ZA KVALITETNO IN V ROKIH OPRAVLJENO DELO, DOSLEDNOST IN FLEKSIBILNOST, SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA, POZNAVAN...

 • Company INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o., Cesta 1. maja 77 , 4000 KRANJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - KNJIENJE VSE POSLOVNIH DOGODKOV- OBRAUN IN KNJIENJE DDV- OBRAUN PLA, POTNIH NALOGOV- USKLAJEVANJE ODPRTIH POSTAVK- PRIPRAVA ZAKLJUNIH POROIL- POROANJE ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE- SKRB IN PODPORA STRANKAM RAUNOVOSKEGA SRVISA, - dobro poznavanje slovenskih raunovodskih standardov in davne zakonodaje - vsaj 2 leti delovnih izkušenj z delom v raunovodskem servisu - samostojnost, iniciativnost - dobro poznavanje e-raunov Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati/ke s poznavanjem programa VAsco. Delovno razmerje se sklepa za doloen as.  Fleksibilen delovni as., dopoldan...

 • Company STATERO, računovodstvo in finance, d.o.o., Rimska cesta 8 A, 8210 TREBNJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAUNOVODSKIH STORITEV ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN DRUBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, Prednost imajo osebe z delovnimi izkušnjami na podobnih delovnih mestih in poznavanjem raunovodskega programa Minimax ; Zaeljeno je tudi osnovno znanje raunalniških programov MS Office (Word, Excel, Outlook...) ; Zaeljeno je znanje vsaj enega svetovnega jezika ; Lasten prevoz ; Samostojnost ; Natannost ; Komunikativnost , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SOLKAN, ŠOLSKA ULICA 25, 5250 SOLKAN in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA RAUNOVODSKE SLUBE V JAVNEM ZAVODU, Potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence, dopoldan...

 • Company TPA svetovanje, podjetje za svetovanje, davčne, računovodske in poslovne storitve d.o.o., Leskoškova in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ZBIRANJE IN UREJANJE PRISPELE DOKUMENTACIJE, KONTIRANJE IN KNJIENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, UREJANJE IN VODENJE VSEH KNJIGOVODSKIH EVIDENC ZA STRANKE, VZPOSTAVI REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV TER VSE DRUGO, KAR JE REDNO POTREBNO V SKLADU S JAVNOPRAVNIMI DOLOBAMI, OBRAUNA DAVEK NA DODANO VREDNOST IN ODBITNI DAVEK, PRIPRAVA KNJIGOVODSTEV ZA LETNA POROILA, VNOS PODATKOV V AJPES, PRAVOASNO IN PRAVILNO IZVAJANJE VSEH JAVNOPRAVNIH OBVEZNOSTI ZA STRANKE (BANKA SLOVENIJE, DURS, AJPES), AURIRANJE EVIDENC IN OSTALIH BAZ PODATKOV, STIKI S STRANKAMI, POSREDOVANJE DOGOVORJENEGA GRADIVA V DOGOVORJENEM ROKU, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENIH, STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TAKO, DA JE MONO SAMOSTOJNO OPRAVLJATI NAVEDENA DELA: RAUNOVODENJE, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DORNBERK, GREGORČIČEVA ULICA 30 A, 5294 DORNBERK in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje delavke na porodniškem in starševskem dopustu, polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA DELA, Kandidat mora imeti potrdilo, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev ter potrdilo, da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost  posredovati mora e-naslov, na katerega bo obvešen o poteku postopka. Posebni pogoji: poznavanje in uporaba MS office orodij ter poznavanje ter uporaba SAOP programov. Išemo kandidata, ki je organiziran in odgovoren, komunikativen in samostojen pri svojem delu, radoveden, iznajdljiv, se rad ui, stremi k osebni rasti in izpopolnjevanju, uiva v timskem delu in hkrati zna de...

 • Company ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o., Moškanjci 1 G, 2272 GORIŠN in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DNEVNIH KNJIGOVODSKIH OPRAVIL, KNJIENJE, KONTIRANJE, VODENJE PREJETIH RAUNOV, DOBOROPISOV, BLAGAJNE, BANNIH IZPISOV, USKLAJEVANJE KONTOV TERJATEV IN OBVEZNOSTI, VODENJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO POSAMEZNIH STROŠKOVNIH MESTIH, PRIPRAVA POROIL ZA AJPES, PRIPRAVA BILANC ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV KREDITOV IN LEASINGOV, ZAKLJUNI RAUN, BS, IPI, OBRAUN DAVKA NA DOHODEK PRAVNIH OSEB, MESENI OBRAUN DDV + DDV AVSTRIJA TER DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DELODAJALCA., VSAJ 3 LETE DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU. NUDIMO STIMULATIVNO IN REDNO PLAILO, DINAMINO DELOVNO OKOLJE TER MONOST DOLGORONEGA SODELOVANJA., ...

 • Company OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1 , 5280 IDRIJA in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN VODENJE POSTOPKOV VEZANIH NA OSNOVNA SREDSTVA (AMORTIZACIJA, USKLAJEVANJE GLAVNE KNJIGE Z  ANALITINO EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV) VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV (IZPIS ZA INVENTURNO KOMISIJO, SODELOVANJE Z INVENTURNO KOMISIJO, PRIPRAVA IN VNOS NOVIH OSNOVNIH SREDSTEV, VNOS SPREMEMB NA PODLAGI INVENTURNE KOMISIJE – SPREMEMBE LOKACIJ, PREDLOGI ZA ODPIS, PONOVEN VNOS V OSNOVNA SREDSTVA) PRIPRAVA IN POSREDOVANJE RAUNOVODSKE  DOKUMENTACIJE O INVESTICIJAH V OSNOVNA SREDSTVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OBINE IDRIJA, KATEREGA REGISTER VODI ZUNANJI IZVAJALEC IN USKLADITEV KONTOV GLAVNE KNJIGE Z REGISTROM OSNOVNIH SREDSTEV USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOST (IZDAJA IN POTRDITVE IOP OBRAZCEV,..) POŠILJANJE OPOMINOV ZA...

 • Company Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12 , 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE, OBRAUN DDV., Poznavanje raunovodskih predpisov posrednih proraunskih uporabnikov, poznavanje programa VASCO in SAOP zaeljene delovne izkušnje na podobnih delih. Delo je za as nadomešanja daljše bolniške odsotnosti., ...

 • Company FURS; FINANČNI URAD VELENJE, Kopališka cesta 2 A, 3320 VELENJE in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SVETOVALEC ZA IZTERJAVE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NAJZAHTEVNEJŠE UGOTAVLJANJE PREMOENJA IN DOHODKOV DOLNIKA, PRIPRAVLJANJE SKLEPOV O IZVRŠBI NA DOLNIKOVE PREMININE, DENARNE TERJATVE IN VREDNOSTNE PAPIRJE, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA ZAVAROVANJE TERJATEV Z VKNJIBO ZASTAVNE PRAVICE NA DOLNIKOVIH NEPREMININAH OZIROMA DELEIH DRUBENIKA, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA UVEDBO STEAJNEGA POSTOPKA NAD DOLNIKOM, PRIPRAVLJANJE SKLEPOV RAZDELITVE KUPNINE, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH RUBEOV IN NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV PRODAJE PREMININ, OBRAVNAVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PRITOB IN DRUGIH VLOG DOLNIKOV, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVKOV ZA POMO POLICIJI, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  PRED IZDAJO ODLOBE O PREKRŠKU IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA, VODENJE IN ODLOANJE V PONOVNIH POSTOPKIH, OPRAVLJ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA, Podlubnik 1 , 4220 ŠKOFJA LOKA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. od 24. 9. 2020 do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni as, 32, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAUNOVODSTVU. PRIPRAVA PODATKOV, ANALIZ ZA FINANNO NARTOVANJE DEJAVNOSTI, ANALIZA FINANNIH REZULTATOV POSLOVANJA ZAVODA. EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV. IZDELAVA ZAKLJUNEGA IN POLLETNEGA POROILA TER BILANCE STANJA, IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV S POJASNILI. FINANNO NARTOVANJE IN EVIDENTIRANJE PORABE FINANNIH SREDSTEV TER PROJEKTOV. IZDELAVA KALKULACIJ ZA PLAILA STROŠKOV IN PRODAJO BLAGA IN STORITEV ZA DEJAVNOST ZAVODA IN EVIDENTIRANJE PLAIL. SKRB ZA IZVEDBO JAVNIH NAROIL., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami iz vodenja raunovodstva, dobrega poznavanja aplikacij (programa) VASCO, obvladanja dela s preglednica...

 • Company JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. DO 31.10.2021, polni delovni as, 40, EVIDENTIRANJE PREJETE DOKUMENTACIJE, KI JE OSNOVA ZA OBDELAVO POSLOVNEGA DOGODKA,OPREMLJANJE PREJETIH RAUNOV,OBRAUN POTNIH NALOGOV,SESTAVLJANJE IN IZDAJANJE MOREBITNIH RAUNOV IN ZAHTEVKOV ZA DENARNA SREDSTVA,KONTIRANJE IN KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO,KNJIENJE OSNOVNIH SREDSTEV IN OBRAUN AMORTIZACIJE,IZDELAVA RAUNOVODSKIH IZKAZOV, POROIL IN ZBIRNI OBRAUN DDV ZA ZAVOD IN POSAMEZNE ORGANIZACIJSKE ENOTE,SKRB ZA PRAVILNO IN PRAVOASNO IZVAJANJE NALOG IN PROCESOV NA PODROJU DELA, KI GA POKRIVA,USKLAJEVANJE POMONIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO,SKRB ZA PRAVILNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE,IZVAJANJE PLAILNEGA PROMETA,PO POTREBI SPROTNO IZOBRAEVANJE S PODROJA DELA, KI GA POKRIVA,DRUGA DELA NA RAUNOVODSKEM ...

 • Company KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, Gospodinjska ulica 6 , 1 in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH OPERATIVNIH NALOG, SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI, SODELOVANJE IN PRIPRAVA FINANNIH DOKUMENTOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVKOV JAVNIH SLUB DO PRORAUNA, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE OBRAUNA PLA, NADOMESTIL, REFUNDACIJE ZAHTEVKOV, SPREMLJANJE ZAKONSKIH PODLAG ZA OBRAUN PLAE IN NADOMESTIL, KNJIENJE PLA IN STATISTIKA, OBRAUN DELA PO PODJEMNIH POGODBAH, AVTORSKIH HONORARJEV, PRIPRAVA PODATKOV O PLAAH ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV JAVNIH SLUB DO PRORAUNA, IZSTAVLJANJE RAUNOV, PRIPRAVA IZPLAIL PLA, VODENJE EVIDENC IN ARHIVOV DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE ZAKONODAJE POVEZANE Z DELOVNIMI NALOGAMI., , ...

 • Company MARIDIS TRGOVINA D.O.O., Tržaška cesta 67 A, 2000 MARIBOR in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZAHTEVANEGA POKLICA, ZBIRANJE, SESTAVLJANJE, IZSTAVLJANJE, KONTROLIRANJE, EVIDENTIRANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN (PREDRAUNSKIH IN OBRAUNSKIH, NOTRANJIH IN ZUNANJIH IZVIRNIH IN IZVEDENIH), VODENJE POMONIH POSLOVNIH KNJIG, KNJIENJE DNEVNIKA, KONTNE POSLOVNE KNJIGE, OBLIKOVANJE IN VODENJE OBRAUNOV PLA, OSNOVNIH SREDSTEV, DENARJA, TRGOVSKEGA BLAGA, MATERIALA IN STROŠKOV V ZVEZI Z NJIMI IPD., PRIPRAVA OBRAUNOV IN DRUGIH POROIL ZA POROANJA DRAVNIM/STATISTINIM INŠTITUCIJAM, IZDELAVA TEMELJNIH RAUNOVODSKIH IZKAZOV (BILANCE STANJA, BILANCE USPEHA TER IZKAZA FINANNIH TOKOV), OBLIKOVANJE PREDRAUNSKIH, OBRAUNSKIH, NADZORNIH IN ANALITSKIH POROIL, SPREMLJA ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROJA RAUNOVO...

 • Company 2TM, svetovanje za izobraževanje, d.o.o., Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, UREJANJE DOKUMENTACIJE IN KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA IN IZDAJANJE USTREZNIH DOKUMENTOV, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVA FINANNIH IN STATISTINIH POROIL TER PLANOV, POMO PRI PRIPRAVI POSLOVNIH POROIL IN PODPORA VODSTVU PRI POROANJU IN ODLOANJU, SKRB ZA PLAILNI PROMET, VODENJE KNJIGE PREJETIH IN IZDANIH FAKTUR TER PRIPRAVA DDV OBRAUNA, KNJIENJE DOKUMENTACIJE, USKLAJEVANJE POSAMEZNIH POSTAVK, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG S PODROJA RAUNOVODSTVA IN FINANC, DRUGA DELA IN NALOGE S PODROJA RAUNOVODSTVA IN ADMINISTRACIJE, SPREMLJANJE NOVOSTI NA PODROJU RAUNOVODSTVA IN DAVNE ZAKONODAJE, OBRAUN PLA IN DRUGIH IZPLAIL FIZINIM OSEBAM, USKLADITEV TERJATEV IN OBVEZNOSTI S POSLOVNIMI PA...

 • Company AVTO JARC STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., PTUJSKA CESTA 139, 2000 MARIBOR in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA OPRAVILA IN FINANNA OPRAVILA V NAJŠIRŠEM OBSEGU, , dopoldan...

 • Company Bourns družba za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent, d.o.o., Žužemberk, Grajski trg 15 , 8 in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI USKLAJEVANJU IN NARTOVANJU STROŠKOV V SKLADU S SPLOŠNO SPREJETIMI RAUNOVODSKIMI STANDARDI IN POLITIKAMI PODJETJA,ODGOVORNOST ZA DOLOITEV NOVIH STANDARDOV ZA MATERIAL, DELO IN REIJSKE STROŠKE, PRIPRAVA NATANNEGA CELOSTNEGA PREGLEDA STROŠKOV S POPRAVKI PO POTREBI, SODELOVANJE Z VODSTVOM IN PRIPRAVA FINANNIH IN STROŠKOVNIH ANALIZ, KI PODPIRAJO KAPITALSKE NALOBE, V SKLADU Z NAVODILI VODJE FINANC IN RAUNOVODSTVA, ODGOVORNOST ZA VZPOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN UVAJANJE POSTOPKOV VODENJA ZALOG, VKLJUNO S PRIPRAVO MESENIH RAUNOVODSKIH PREDLOG, SKLADNIH  Z ZAHTEVAMI SKUPINE, ODGOVORNOST ZA RAZVOJ, IZVAJANJE IN VZDREVANJE SISTEMOV VODENJA ZALOG IN SLEDENJA STROŠKOV, KI BO ZAGOTAVLJAL POSLOV...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR, Ulica skladateljev Ipavcev 2 , 3230 ŠENTJUR in
  26.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE RAUNOVODSTVA NA OSNOVNI ŠOLI.OPRAVLJANJE NALOG V SKLADU S PREDPISI IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE RAUNOVODSKO-KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA ZAVODA., Organizacijske sposobnosti. Smisel za delo z osnovnošolsko mladino., ...

 • Company ROMIH-D, PREVOZNO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O., ŠOBČEVA CESTA 18 A, 4248 LESCE in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJE GLAVNE KNJIGE, OBRAUN OSEBNIH PREJEMKOV IN OSTALA DELA, KI SO SESTAVNI DEL RAUNOVODSKIH DEL., uporaba programa minimax, ...

 • Company ZIDGRAD SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE IDRIJA D.D., VOJKOVA ULICA 8, 5280 IDRIJA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje za as odsotnosti, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV IN EVIDENTIRANJE V GLAVNO KNJIGO, VODENJE PLAILNEGA PROMETA, AURNO VODENJE KNJIGE SALDA KONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV. OBRAUN MEHANIZACIJE IN DRUGA DELA S PODROJA RAUNOVODSTVA., , dopoldan...

 • Company NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, TURJAŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OBRAUN PLA IN DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH, OBRAUN SEJNIN, ŠTUDENTSKEGA DELA, POGODBENEGA DELA IN AVTORSKIH HONORARJEV TER DELA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA PRAKSI, PRIPRAVLJANJE PLAILNIH NALOGOV ZA IZVEDBO IZPLAIL IN ODDAJANJE VSEH POTREBNIH OBRAZCEV V POVEZAVI Z OBRAUNOM PLA IN OSTALIH NAVEDENIH OBRAUNOV, SKRB ZA PRAVILNO IN PRAVOASNO OBRAUNAVANJE IN IZPLAILO STROŠKOV IZ NASLOVA POTNIH NALOGOV ZAPOSLENIH TER NJIHOVO KNJIENJE , UREJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE S PODROJA OBRAUNA PLA IN DRUGIH NAVEDENIH PODROIJ TER IZDELAVA IN ODDAJA ZAHTEVKOV ZA POVRAILO REFUNDACIJ, VODENJE EVIDENC NA PODROJU PLAILNEGA PROMETA – IZVEDBA PLAIL DOBAVITELJEM AKTIVNO SODELOVANJE PRI IZBORU IN UVAJANJU NOVIH INFORMACIJSKIH REŠITEV ...

 • Company RAFIS SAKSIDA URŠKA S.P. RAČUNOVODSTVO, Bazoviška ulica 4 , 5000 NOVA GORICA in
  22.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DNEVNIH KNJIGOVODSKIH OPRAVIL, VKLJUNO Z VODENJEM GLAVNE KNJIGE, PLAILNI PROMET, PLAILNI PLANI, USKLAJEVANJE KONTOV TERJATEV IN OBVEZNOSTI, INTRASTAT ODDAJA DDV OBRAUN PLA LETNE BILANCE, Poznavanje raunovodskega programa Saop - ICenter, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40 , 4224 GORENJA VAS in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. od 1. 6. 2020 do vrnitve delavke na delo, skrajšan delovni as, 20, NARTUJE, IZVAJA IN VODI DELA V RAUNOVODSTVU, ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOASNO IZVAJANJE DEL, NARTUJE POSLOVNE STROŠKE, ANALIZIRA REZULTATE, IZDELA PREDLOG ZAKLJUNEGA RAUNA, IZVAJA FINANNO NARTOVANJE IN EVIDENTIRA PORABO FINANNIH SREDSTEV, IZDELUJE STATISTINA POROILA, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (Okrajno sodiše), v vlogi navesti naslov za obvešanje kandidatov o izbiri, ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, STARI TRG 63, 8210 TREBNJE in
  21.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  RAUNOVODJA ZA VEJE DRUBE IN ZAVODE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SESTAVLJA OBRAUNE IN FAKTURIRA STORITVE,  IZDAJA  ZAHTEVKE,  BREMEPISE IN DOBROPISE, VODI ANALITINO EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV, KUPCEV IN DOBAVITELJEV, VODI VSE EVIDENCE IN SESTAVLJA POROILA PO ZAKONU O DDV, OPRAVLJA RAUNOVODSKO KONTROLO KNJIGOVODSKIH LISTIN IN TEMELJNIC, KI SO PODLAGA ZA KNJIENJE, JIH  KONTIRA IN KNJII  PO ANALITINEM  KONTNEM NARTU TER PO STROŠKOVNIH NOSILCIH IN VSE POMONE EVIDENCE PRENAŠA  V GLAVNO KNJIGO, VODI GLAVNO KNJIGO IN USKLAJUJE VSE POMONE IN ANALITINE EVIDENCE  Z GLAVNO KNJIGO,  OPRAVLJA PLAILNI PROMET, SPROTNO SPREMLJA STANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER IZSTAVLJA OPOMINE, VODI INVENTURNE POPISE TER PRIPRAVI INVENTURNI ELABORAT, SESTAVLJA RAZNA  POROILA IN SODELUJE PR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA PRAVILNO UPORABO PREDPISOV IN INTERNIH AKTOV S PODROJA DELA SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROCESOV KAKOVOSTI V VSAKODNEVNI PRAKSI SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROIL S PODROJA DELA SODELOVANJE V PROCESIH VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO V SLUBI VODENJE ANALITINIH EVIDENC (SALDAKONTI KUPCEV IN DOBAVITELJEV) POŠILJANJE OPOMINOV ZA NEPLAANE RAUNE USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI S KUPCI IN DOBAVITELJI USKLAJEVANJE ANALITINIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NADALJNJO OBDELAVO V DRUGIH SEKTORJIH IN SLUBAH SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV ZA OBVLADOVANJE IN UINKOVITOST DELOVNIH PROCESOV V SLUBI SKRB ZA LASTEN STROKOVNI RAZVOJ SODELOVANJE Z DRUGIMI ODDELKI, SEKTORJI IN SLUBAMI GLEDE NA ...

 • Company HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O., KOPRSKA ULICA 92 , 1000 LJUBLJANA in
  20.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA RAZVOJNEGA NARTA SKUPINE HSE Z DOLGORONIMI PROJEKCIJAMI, SODELOVANJE ALI IZDELAVA CENILNIH POROIL ZA POTREBE RAUNOVODSKEGA POROANJA ALI POSLOVNIH ODLOITEV SKUPINE HSE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POSLOVNEGA NARTA SKUPINE HSE,SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA POROILA SKUPINE HSE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI MEDLETNIH POROIL O POSLOVANJU SKUPINE HSE,SODELOVANJE PRI IZDELAVI ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ POSLOVANJA SKUPINE HSE,IZDELAVA EKONOMSKEGA MODELA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA,IZRAUN WACCA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA,EVIDENTIRANJE KLJUNIH PARAMETROV IN IZDELAVA MONTE CARLO ANALIZE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA, REDNO SPREMLJANJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V VSEH FAZAH RAZVOJA DO ZAKLJUKA IZVEDBE PROJEKTA,...

 • Company HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O., KOPRSKA ULICA 92 , 1000 LJUBLJANA in
  20.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZDELAVA TRAJNOSTNEGA POROILA SKUPINE HSE Z VSEMI PRIPADAJOIMI, ZAKONSKO OBVEZNIMI ELEMENTI,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI POSLOVNEGA NARTA SKUPINE HSE,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA POROILA SKUPINE HSE,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI MEDLETNIH POROIL O POSLOVANJU SKUPINE HSE,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ POSLOVANJA SKUPINE HSE,-VODENJE IN KOORDINACIJA ZBIRANJA NEFINANNIH PODATKOV SKUPINE HSE, -IZBOR RELEVANTNIH KAZALNIKOV NEFINANNEGA POSLOVANJA (KPI) V SKLADU Z GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE, UN – GLOBAL COMPACT, ISO 26 000 – DRUBENA ODGOVORNOST, CELOVITIM POROANJEM MEDNARODNE INICIATIVE IIRC – INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COUNCIL IN REDNO AURIRANJE SISTEMA ZA NJIHOVO SPREMLJANJE, PREVERJANJE...

 • Company MIBRA TRGOVSKO, STORITVENO IN PROIZVODNO PODJETJE D.O.O., SLIVNIŠKA CESTA 6, 2311 HOČE in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Dela samostojnega raunovodje v podjetju., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA, ŠMARJETA 1, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE RAUNOVODSKIH DEL., Priloiti potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje in Okrajnega sodiša, ...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  19.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NARTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo so: Izobrazba po Klasiusu 17001, 17002, 17003 ali 17099, dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, vozniški izpit B kategorije, višja raven znanja tujega jezika – B1, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, natannost in zanesljivost, sposobnost dela v timu, inovativnost, kreativnost, osebna urejenost. elena funkc...

 • Company DARIN, RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O., VELESOVSKA CESTA 49, 4208 ŠENČUR in
  19.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO KNJIENJE; OBRAUN DDV; OBRAUN PLA IN DRUGIH PREJEMKOV; POZNAVANJE ZAKONODAJE IN PREDPISOV; IZDELAVA LETNIH POSLOVNIH IN DAVNIH OBRAUNOV; SESTAVLJANJE DRUGIH POROIL SKLADNO Z ZAKONODAJO, poznavanje programa Vasco; poznavanje zakonodaje in davnih predpisov, dopoldan...

 • Company RENTALL, servis koles, trgovina, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Sarajevska ulica 5 , 2000 M in
  19.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VSEH RAUNOVODSKIH DEL, VODENJE RAUNOVODSTVA, KADROVSKA DELA, POZNAVANJE ZAKONODAJE NAPOTENIH DELAVCEV, DAVNE ZAKONODAJE.., , dopoldan...

 • Company INOKS PLUS, proizvodnja in trženje d.o.o., Gorička ulica 150 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  19.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, FAKTURIRANJE, KNJIENJE IN KOMERCIALNA DELA., , dopoldan...

 • Company Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5 , 6210 SEŽANA in
  19.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SESTAVO ZAHTEVNEJŠIH FINANNO KNJIGOVODSKIH LISTIN TER OSTALE NALOGE ZA KNJIENJE, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH RAUNOVODSKIH, FINANNIH IN KNJIGOVODSKIH NALOG, EVIDENTIRANJE, FAKTURIRANJE, KONTROLIRANJE IN KNJIENJE TRANSAKCIJ, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMONIH EVIDENC, PRIPRAVA RAUNOVODSKIH IZKAZOV, PRIPRAVA OBRAUNA DAVKOV, SODELOVANJE ALI IZDELAVA STATISTINIH IN DRUGIH FINANNIH POROIL, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM RAUNOVODSKIH KONTROL, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVA POROIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ALI IZDELAVA POSLOVNIH NARTOV IN LETNIH POROIL, SODELOVANJE PRI REVIZIJAH, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL., Priakujemo: zakljueno vsaj VI. stopnjo ekonomske smeri, vsaj 3 leta delovnih izku...

 • Company FIDELIUS, računovodsko, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o., Srgaši 19 A, 6274 ŠMARJE in
  19.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZNA RAUNOVODSKA IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, EVIDENTIRANJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, BANNIH IZPISKOV, FAKTURIRANJE, KADROVSKE EVIDENCE., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MEDVODE, OSTROVRHARJEVA ULICA 4, 1215 MEDVODE in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE, PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN, OBRAUNAVANJE PLA IN DRUGIH IZPLAIL, VODENJE GLAVNE KNJIGE, VODENJE POMONIH KNJIG, LIKVIDACIJA RAUNOV ŠOLE, IZDAJANJE RAUNOV, PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE PREDLOGOV IN IZPISOV ZA IZVEDBO REDNEGA LETNEGA POPISA, AURNO SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROJA JAVNIH FINANC, RAUNOVODSKIH, DAVNIH IN OSTALIH PREDPISOV, PRIPRAVA VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE NOTRANJE KONTROLE, NOTRANJEGA REVIDIRANJA, RAUNSKEGA SODIŠA IN OSTALIH NADZORNIH ORGANOV IN SODELOVANJE Z NJIMI, PRIPRAVA POROIL PO NALOGU RAVNATELJA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO VELJAVNIH PREDPISIH, SPLOŠNIH AKTIH ŠOLE IN NAVODILIH NADREJENIH, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, d...

 • Company BONAL, računovodske storitve, Natalija Oprešnik s.p., Kamniška graba 76 , 2351 KAMNICA in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBRAUN PLA,  REFUNDACIJA BOLNIŠKIH, OBRAUN PODJEMNIH POGODB, NAJEMNIN, UPOKOJENCEV, PROKUR,POSLOVODENJA, KNJIENJE PREJETIH, IZDANIH RAUNOV, KNJIENJE BANNIH IZPISKOV, OBRAUN DDV-JA, KNJIENJE OSTALIH ZAHTEVNIH POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA POROIL ZA DAVNE IN POSLOVNE NAMENE( AJPES,FURS), RAZIŠEVANJE ODPRTIH POSTAVK, KREDITOV, LEASINGOV, OBRAUN IN POROANJE POTNIH NALOGOV, SESTAVA POGODB O ZAPOSLITVI, PODJEMNIH POGODB TER OSTALIH POGODB, PRIJAVA IN ODJAVA DELAVCEV, OBRAUNI ZALOG TRGOVSKEGA BLAGA, OBRAUN OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE PLAILNE PROMETA, SPREMLJANJE SPREMEMB ZAKONODAJE TER OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, Zelo dobro poznavanje Excela. Zelo dobro poznavanje SRS, DDV-ja in ostale zakonodaje ( davne, delovnopravne...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE, ŠOLSKA ULICA 10, 2311 HOČE in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA DELA V ŠOLI, Posebna znanja in zmonosti: organizacijske sposobnosti; znanje slovenskega jezika;  poznavanje dela z raunalnikom; poznavanje podroja javnih financ, raunovodstva in raunovodskih standardov. Drugi pogoji: ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev; ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Odgovornosti in napori: odgovornost za rezultate dela, za zakonitost in strokovnost dela, umski napor, urejeni odnosi. ZAHTEVANA VI. STOPNJA SOK ALI VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA OZ. VIŠJEŠOLSKA IZOBRAZBA (PREJŠNJA-NAJMANJ VI. RAVEN) EKONOMSKA/FINANNO-POSLOVNA., ...

 • Company TERA-VIZIJA POSREDOVANJE, RAČUNOVODSTVO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.,, Vinogradniška cesta 29 , 2312 in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBRAUN PLA TUDI DETAŠIRANI, IZDELAVA BILANC, ZAKLJUNIH RAUNOV, KNJIENJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, FAKTURIRANJE SKRATKA CELOTNA OSKRBA STRANKE V RAUNOVODSTVU., PRIDNOST, POŠTENOST, ZANESLJIVOST, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters