Jobmonitor. Search results for Accountants

36 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE, JOŽICA AVBELJ, s.p., Škofija 1 A, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU in Bloke
  16.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSKE STORITVE V RAUNOVODSKEM SERVISU ZA MIKRO PODJETJA, S.P.-JE IN DRUŠTVA EVIDENTIRANJE PREJETIH RAUNOV, IZDANIH RAUNOV IN BANNIH IZPISKOV V POSLOVNE KNJIGE OBRAUN PLA IN POROANJE DRAVNIM ORGANOM IZDELAVA MESENIH IN LETNIH POROIL TER POROANJE NA AJPES IZDELAVA DAVNIH OBRAUNOV IN POROANJE NA FURS INTRASTAT IN DRUGO STATISTINO POROANJE PRIPRAVA IN POROANJE DDV OBRAUNOV, Poznavanje Slovenskih raunovodskih standardov (SRS) in davne zakonodaje. Samoiniciativnost in natannost pri delu, ...

 • Company Coface PKZ zavarovalnica d.d., Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOBENO RAUNOVODSTVO:OBDELOVANJE POSLOV V PROGRAMU NALOB, VREDNOTENJE NALOB TER PRENOS TEMELJNIC V GLAVNO KNJIGO, PRIPRAVA POROILA O NALOBAH IN OBVEŠANJE FUNKCIJE ZAKLADNIŠTVA, KONTROLA ANALITINIH POSTAVK Z GLAVNO KNJIGO, PRIPRAVA GIBANJA NALOB ZA POTREBE IZKAZA DENARNEGA TOKA IN RAZKRITJA V LETNEM POROILU. VODENJE KNJIGE OSNOVNIH IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV:PRIPRAVA PREVZEMNIH ZAPISNIKOV, REVERZOV, KI SLUIJO ZA VNOS V KNJIGO OSNOVNIH SREDSTEV, EVIDENTIRANJE NAKUPOV IN PRODAJ V KNJIGO OSNOVNIH SREDSTEV IN GLAVNO KNJIGO, OBRAUN AMORTIZACIJE, USKLADITEV POSTAVK ANALITIKE S POSTAVKAMI GLAVNE KNJIGE. TEHNINO RAUNOVODSTVO: EVIDENTIRANJE OCENE POSREDNIŠKE PROVIZIJE NA OSNOVI IZDANIH RAUNOV ZA PREMIJO IN USKLAJEVANJE OCENJEN...

 • Company AVTO JARC STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., PTUJSKA CESTA 139, 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA OPRAVILA V NAJŠIRŠEM OBSEGU DEL IN ODGOVORNOSTI, SAMOSTOJNO VODENJE RAUNOVODSTVA, dopoldan...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZIRANJE, NARTOVANJE, ZAHTEVNEJŠE ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠEGA DELA V RAUNOVODSTVU, SPREMLJANJE VIROV FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELOVANJE KALKULACIJ, POROIL, PERIODINIH IN ZAKLJUNIH RAUNOV, KNJIENJE TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE POSLOVODSTVU, KONTROLA RAUNOV PRED IZPLAILOM, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Priakujemo magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ekonomska ali finanno-raunovodska smer, tekoe znanje slovenskega jezika, znanje 1 svetovnega jezika, najzahtevnejšo uporabo raunalniških orodij, poznavanje programa Vasco, odgovornost, dinaminost, ...

 • Company EURO KOMET POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA D.O.O., Godovič 37 , 5275 GODOVIČ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RAUNOVODJA, , dopoldan...

 • Company RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Slovenska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev oz. za as opravljanja pripravništva, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE NASLEDNJI NALOG:SODELUJE PRI IZVAJANJU REVIZIJSODELUJE PRI PRIPRAVI NARTOV REVIZIJSODELUJE PRI SESTAVI REVIZIJSKIH POROILIZVAJA ENOSTAVNEJŠE REVIZIJE, ZA KATERE STA PODROBNO NARTOVANJE IN POROANJE PRETENO PREDHODNO OPREDELJENA, Vsi ostali zahtevani pogoji so objavljeni na spletni strani Raunskega sodiša pri objavi obvezno priloite ivljenjepis in izpolnjen "obrazec ob prijavi" objavljen kot priloga javnemu nateaju na spletni strani Raunskega sodiša, ...

 • Company RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Slovenska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELUJE PRI IZVAJANJU REVIZIJSODELUJE PRI PRIPRAVI NARTOV REVIZIJSODELUJE PRI SESTAVI REVIZIJSKIH POROILIZVAJA ENOSTAVNEJŠE REVIZIJE, ZA KATERE STA PODROBNO NARTOVANJE IN POROANJE PRETENO PREDHODNO OPREDELJENA, Vsi ostali zahtevani pogoji so objavljeni na spletni strani Raunskega sodiša pri objavi obvezno priloite ivljenjepis in izpolnjen "obrazec ob prijavi" objavljen kot priloga javnemu nateaju na spletni strani Raunskega sodiša., ...

 • Company JOŽICA AVBELJ, s.p.; PE Štore Jožica Avbelj s.p., Železarska cesta 8 , 3220 ŠTORE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIGOVODSKA DELA V RAUNOVODSKEM SERVISU ZA STRANKE (MIKRO PODJETJA, S.P.-JI, DRUŠTVA,...) EVIDENTIRANJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, BANNIH IZPISKOV, OBRAUN PLA, PRIPRAVA DDV OBRAUNOV, STATISTINO POROANJE, IZDELAVA VMESNIH POROIL, IZDELAVA KONNIH DAVNIH OBRAUNOV IN LETNIH POROIL ZA AJPES, Poznavanje raunovodskih pravil in davne zakonodaje, znanje VASCO programa predstavlja prednost., ...

 • Company MINERGIA trgovina in storitve d.o.o., Tržaška cesta 315 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VSA RAUNOVODSKA DELA. ZNANJE PROGRAM PANTHEON, , dopoldan...

 • Company STOPAR DESIGN proizvodnja in prodaja, d.o.o., Železarska cesta 8 , 3220 ŠTORE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA DELA: EVIDENTIRANJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, BANNIH IZPISKOV, OBRAUN PLA, DDV OBRAUNI IN INTRASTAT POROANJE,...., Poznavanje raunovodskih pravil in davne zakonodaje. Izobrazba ekonomske smeri., ...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PLANIRANJE, ORGANIZACIJA, VODENJE IN KONTROLA IZVRŠEVANJA DELA V SEKTORJU V SKLADU S POSLOVNO POLITIKO DRUBE- PRIPRAVA INFORMACIJ FINANNE NARAVE, SESTAVA PERIODINIH RAUNOVODSKIH IZKAZOV, PRIPRAVA LETNEGA POROILA TER UPRAVLJANJE LETNEGA REVIZIJSKEGA PROCESA, PRIPRAVA FINANNIH PLANOV, RAUNOVODSKO POROANJE V SKLADU Z ZAKONODAJO TER OBLIKOVANJE PREDLOGOV FINANNE POLITIKE- PRIPRAVA PROJEKCIJ DENARNIH TOKOV IN NJIHOVO SPREMLJANJE ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI POSLOVANJA- PRIPRAVA ANALIZ IN POROIL ZA POTREBE VODSTVA- SKRB ZA DAVNO OPTIMIZACIJO POSLOVANJA- SKRB ZA VEANJE RENTABILNOSTI, PRODUKTIVNOSTI IN EKONOMINOSTI POSLOVANJA- SODELOVANJE S FINANNIMI INSTITUCIJAMI IN DRAVNIMI ORGANI- POZNAVANJE, SPREMLJANJE IN UPORABA PREDPI...

 • Company OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITINE IN SINTETINE EVIDENCE, PRIPRAVLJANJE LETINI POROIL, GLEJ RAZPIS OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBINE ŠKOFLJICA, dopoldan...

 • Company METALVAR proizvodno, gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Cesta ob ribniku 39 A, 2204 M in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SESTAVLJA BILANCE, RAUNOVODSKA POROILA, ZAKLJUNE RAUNE TER POSLOVNA IN FINANNA POROILA SPREJEMA, IZSTAVLJA IN USTREZNO EVIDENTIRA RAUNOVODSKE/KNJIGOVODSKE LISTINE EVIDENTIRA NABAVO OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJA PLAILNI PROMET, USKLAJUJE KNJIGOVODSKE EVIDENCE., zaeljeno znanje dela s programom Patheon., dopoldan...

 • Company ŠPES ANITA S.P. - AJDA- KMETIJSKA APOTEKA, RAČUNOVODSKE STORITVE, DORNAVA 111 B, 2252 DORNAVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 30, RAUNOVODSKA DELA - KNJIENJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, BANNEGA POSLOVANJA, PRIPRAVA LETNIH POROIL, UPORABA PORTALA E-DAVKI, AJPES, E-VEM, UJP E-RAUNI., , dopoldan...

 • Company TADEJA 1, podjetje za poslovno finančne storitve, d.o.o., Proletarska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VSE RAUNOVODSKE STORITVE, KNJIENJE, UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA DDV, IZDELAVA BILANC, PRIJAVA DELAVCEV, UREJANJE POGODB,..., , dopoldan...

 • Company Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RAUNOVODJA ZA VEJE DRUBE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA, KONTIRANJE IN KNJIENJE IZDANIH RAUNOV, SPREMLJANJE TERJATEV DO KUPCEV IN PRIPRAVA OPOMINOV, USKLAJEVANJE TERJATEV DO KUPCEV, PRIPRAVA IN POTRJEVANJE IOP OBRAZCEV, KNJIENJE ZAHTEVKOV, BANNIH IZPISKOV, PRENOSOV PREDUJMOV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU, EVIDENTIRANJE, KONTIRANJE IN KNJIENJE MENIC IN GARANCIJ, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, OBRAUN AMORTIZACIJE, SODELOVANJE PRI LETNEM POPISU OPREME IN SREDSTEV TER IZDELAVA LETNEGA POROILA O POPISU OPREME IN SREDSTEV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNIH IN DRUGIH POROIL S PODROJA FINANC IN RAUNOVODSTVA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRAVILNIKOV, NAVODIL IN DRUGIH INTERNIH DOKUMENTOV DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN...

 • Company R KONTO, računovodske storitve in svetovanje d.o.o., Poslovna cona A 10 , 4208 ŠENČUR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KNJIENJE IN KONTIRANJE, OBRAUN DDV, OBRAUN PLA, RAZNA POROILA, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, FAKTURIRANJE, PLAILNI PROMET, OBDELAVA PLA, PRIPRAVA PLAILNIH IN POTNIH NALOGOV, PROGRAM VASCO, dopoldan...

 • Company TERA-VIZIJA POSREDOVANJE, RAČUNOVODSTVO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.,, Vinogradniška cesta 29 , 2312 in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJE PREJETIH IN IZADNIH RAUNOV, BANNIH IZPISKOV, TEMELJNIC, REFUNDACIJE BOLEZNIN, PRIJAVE IN ODJAVE DELAVCEV, OBRAUN PLA.KOMUNICIRANJE S STRANKAMI IN URADI., POZNAVANJE OSNOV RAUNOVODSTVA. PRIDNOST, POŠTENOST IN ZANESLJIVOST, dopoldan...

 • Company NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJSKO VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROJU DELA PRIPRAVA VSEBINSKIH IN FINANNIH PLANSKIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA POTREBNIH ANALIZ IN POROIL NA PODROJU DELA, SODELOVANJE S SODELAVCI NIJZ IN ZUNANJIMI SODELAVCI, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE IN POSREDOVANJE NOVIH ZNANJ SODELAVCEM ,SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZVOJNO-RAZISKOVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVEDBA NALOG V SKLADU S SPLOŠNIMI AKTI NIJZ, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NIJZ PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA., NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE RAZPISUJE 1 PROSTO DELOVNO MESTO RAZVOJNI SODELAVE...

 • Company BONGA, računovodstvo d.o.o., Ulica Hermana Potočnika 33 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA OPRAVILA, , ...

 • Company BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 30.12.2021, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE NADZORA SKLADNOSTI POSLOVANJA BANK IN DRUGIH SUBJEKTOV NADZORA Z ZAKONODAJO, KI UREJA POTROŠNIŠKE KREDITE TER PREPREEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJE TERORIZMA, - OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE TVEGANJ BANK IN DRUGIH SUBJEKTOV NADZORA, - PRIPRAVO NAPREDNIH ANALIZ, NADZORNIŠKIH POROIL IN GRADIV PO OPRAVLJENEM NADZORU, - PRESOJO IZPOLNJEVANJA REGULATORNIH ZAHTEV BANK IN DRUGIH SUBJEKTOV NADZORA, - KOMUNIKACIJO S PREDSTAVNIKI BANK IN DRUGIMI SUBJEKTI NADZORA, -SPREMLJAVO REGULATIVE, STANDARDOV IN SMERNIC, - IZVAJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI, POVEZANIH Z ECB, EBA IN DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI TER DOMAIMI IN TUJIMI NADZORNIMI ORGANI, -Zaelene delovne izkušnje (za ...

 • Company BUKEV PODJETJE ZA REHABILITACIJO IN ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV D.O.O., KOVAŠKA CESTA 100, 2344 LOVREN in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODLINO POZNAVANJE RAUNOVODSKIH STANDARDOV IN DAVNE ZAKONODAJE,SPREMLJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONODAJE,IZDELAVA IN KNJIENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV, VODEDNJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN OBRAUNA AMORTIZACIJE, OBRAUN DDV IN PRAVOASNA ODDAJA,PRIPRAVA OBRAZCA ZA ODDAJO DDV IN REKAPITULACIJA,POROANJE FURS,MATERIALNO IN BLAGOVNO KNJIGOVODSTVO,MESENI OBRAUNI PORABE IN NABAVE MATERIALA,IZDELAVA IN PRAVOASNA ODDAJA ZAKLJUNIH OBRAUNOV NA AJPES,FURS IN OSTALA POROANJA, IZDELAVA RAZNIH POROIL, VSA OSTALA DELA POTREBNA ZA ZAGOTAVLJANJE TONIH,AURNIH EVIDENC IN PRAVOASNEGA POROANJA, DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA., IZKUŠNJE NA PRIMERLJIVEM DELOVNEM MESTU,DOBRO RAZVITE KOMUNIKACIJSKE VEŠINE,NATANNOST,DOBRO RAZVITE ORGANIZA...

 • Company OBČINA GRAD, Grad 172 , 9264 GRAD in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje delavke na materinskem in starševskem dopustu, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE NALOG NA PODROJU FINANNIH, RAUNOVODSKIH IN PRORAUNSKIH OPRAVIL, PRAVILNO IN PRAVOASNO IZVAJANJE OBRAUNA PLA IN DRUGIH STROŠKOV DELA, PRIPRAVA OSNUTKA PRORAUNA, REBALANSA PRORAUNA TER NADZIRANJE NJEGOVEGA IZVRŠEVANJA V SKLADU S PREDPISI,  SVETOVANJE PREDSTOJNIKU PRI PRIPRAVI PREDLOGA IN KASNEJE REALIZACIJE PRORAUNA TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG S FINANNEGA PODROJA PRORAUNSKEGA UPORABNIKA,  IZDELOVANJE VSEH LIKVIDNOSTNIH NARTOV IN SPREMLJANJE REALIZACIJE/ODSTOPANJ REALIZIRANEGA OD NARTOVANEGA IN ANALIZ TER PREDLOGOV, KADAR SO LE-TI POTREBNI TER PRIPRAVA VSEH GRADIV, POJASNIL IN UTEMELJITEV ZA POTREBE RAUNSKEGA SODIŠA IN NOTRANJE REVIZIJE,  PRIP...

 • Company OBČINA GRAD, Grad 172 , 9264 GRAD in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje delavke na materinskem in starševskem dopustu, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE NALOG NA PODROJU FINANNIH, RAUNOVODSKIH IN PRORAUNSKIH OPRAVIL, PRAVILNO IN PRAVOASNO IZVAJANJE OBRAUNA PLA IN DRUGIH STROŠKOV DELA, PRIPRAVA OSNUTKA PRORAUNA, REBALANSA PRORAUNA TER NADZIRANJE NJEGOVEGA IZVRŠEVANJA V SKLADU S PREDPISI,  SVETOVANJE PREDSTOJNIKU PRI PRIPRAVI PREDLOGA IN KASNEJE REALIZACIJE PRORAUNA TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG S FINANNEGA PODROJA PRORAUNSKEGA UPORABNIKA,  IZDELOVANJE VSEH LIKVIDNOSTNIH NARTOV IN SPREMLJANJE REALIZACIJE/ODSTOPANJ REALIZIRANEGA OD NARTOVANEGA IN ANALIZ TER PREDLOGOV, KADAR SO LE-TI POTREBNI TER PRIPRAVA VSEH GRADIV, POJASNIL IN UTEMELJITEV ZA POTREBE RAUNSKEGA SODIŠA IN NOTRANJE REVIZIJE,  PRIP...

 • Company OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITINE IN SINTETINE EVIDENCE, PRIPRAVLJANJE LETINI POROIL, GLEJ RAZPIS OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBINE ŠKOFLJICA, dopoldan...

 • Company METALVAR proizvodno, gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Cesta ob ribniku 39 A, 2204 M in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SESTAVLJA BILANCE, RAUNOVODSKA POROILA, ZAKLJUNE RAUNE TER POSLOVNA IN FINANNA POROILA SPREJEMA, IZSTAVLJA IN USTREZNO EVIDENTIRA RAUNOVODSKE/KNJIGOVODSKE LISTINE EVIDENTIRA NABAVO OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJA PLAILNI PROMET, USKLAJUJE KNJIGOVODSKE EVIDENCE., zaeljeno znanje dela s programom Patheon., dopoldan...

 • Company OBČINA GRAD, Grad 172 , 9264 GRAD in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje delavke na materinskem in starševskem dopustu, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE NALOG NA PODROJU FINANNIH, RAUNOVODSKIH IN PRORAUNSKIH OPRAVIL, PRAVILNO IN PRAVOASNO IZVAJANJE OBRAUNA PLA IN DRUGIH STROŠKOV DELA, PRIPRAVA OSNUTKA PRORAUNA, REBALANSA PRORAUNA TER NADZIRANJE NJEGOVEGA IZVRŠEVANJA V SKLADU S PREDPISI,  SVETOVANJE PREDSTOJNIKU PRI PRIPRAVI PREDLOGA IN KASNEJE REALIZACIJE PRORAUNA TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG S FINANNEGA PODROJA PRORAUNSKEGA UPORABNIKA,  IZDELOVANJE VSEH LIKVIDNOSTNIH NARTOV IN SPREMLJANJE REALIZACIJE/ODSTOPANJ REALIZIRANEGA OD NARTOVANEGA IN ANALIZ TER PREDLOGOV, KADAR SO LE-TI POTREBNI TER PRIPRAVA VSEH GRADIV, POJASNIL IN UTEMELJITEV ZA POTREBE RAUNSKEGA SODIŠA IN NOTRANJE REVIZIJE,  PRIP...

 • Company VRTEC RIBNICA, MAJNIKOVA ULICA 3 , 1310 RIBNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. do VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI OZ. NAJPOZNEJE DO 7.7.2022, skrajšan delovni as, 10, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA, PRIPRAVA IN IZDELAVA FINANNIH NARTOV IN LETNIH POROIL, PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN, VODENJE GLAVNE IN POMONIH KNJIG, OBRAUNAVANJE PLA IN DRUGIH IZPLAIL, LIKVIDACIJA RAUNOV ZAVODA, IZDAJANJE RAUNOV, PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE PREDLOGOV IN IZPISOV ZA IZVEDBO REDNEGA LETNEGA POPISA, AURNO SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROJA JAVNIH FINANC, RAUNOVODSKIH, DAVNIH IN OSTALIH PREDPISOV, PRIPRAVA VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE NOTRANJE KONTROLE, NOTRANJEGA REVIDIRANJA, RAUNSKEGA SODIŠA IN OSTALIH NADZORNIH ORGANOV IN SODELOVANJE Z NJIMI, PRIPRAVA POROIL PO NALOGU RAVNATELJA IN OPRAVLJANJE DRUGEGA DE...

 • Company METALVAR proizvodno, gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Cesta ob ribniku 39 A, 2204 M in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SESTAVLJA BILANCE, RAUNOVODSKA POROILA, ZAKLJUNE RAUNE TER POSLOVNA IN FINANNA POROILA SPREJEMA, IZSTAVLJA IN USTREZNO EVIDENTIRA RAUNOVODSKE/KNJIGOVODSKE LISTINE EVIDENTIRA NABAVO OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJA PLAILNI PROMET, USKLAJUJE KNJIGOVODSKE EVIDENCE., zaeljeno znanje dela s programom Patheon., dopoldan...

 • Company OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITINE IN SINTETINE EVIDENCE, PRIPRAVLJANJE LETINI POROIL, GLEJ RAZPIS OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBINE ŠKOFLJICA, dopoldan...

 • Company ŠPES ANITA S.P. - AJDA- KMETIJSKA APOTEKA, RAČUNOVODSKE STORITVE, DORNAVA 111 B, 2252 DORNAVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 30, RAUNOVODSKA DELA - KNJIENJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, BANNEGA POSLOVANJA, PRIPRAVA LETNIH POROIL, UPORABA PORTALA E-DAVKI, AJPES, E-VEM, UJP E-RAUNI., , dopoldan...

 • Company TADEJA 1, podjetje za poslovno finančne storitve, d.o.o., Proletarska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VSE RAUNOVODSKE STORITVE, KNJIENJE, UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA DDV, IZDELAVA BILANC, PRIJAVA DELAVCEV, UREJANJE POGODB,..., , dopoldan...

 • Company Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA ZA VEJE DRUBE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA, KONTIRANJE IN KNJIENJE IZDANIH RAUNOV, SPREMLJANJE TERJATEV DO KUPCEV IN PRIPRAVA OPOMINOV, USKLAJEVANJE TERJATEV DO KUPCEV, PRIPRAVA IN POTRJEVANJE IOP OBRAZCEV, KNJIENJE ZAHTEVKOV, BANNIH IZPISKOV, PRENOSOV PREDUJMOV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU, EVIDENTIRANJE, KONTIRANJE IN KNJIENJE MENIC IN GARANCIJ, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, OBRAUN AMORTIZACIJE, SODELOVANJE PRI LETNEM POPISU OPREME IN SREDSTEV TER IZDELAVA LETNEGA POROILA O POPISU OPREME IN SREDSTEV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNIH IN DRUGIH POROIL S PODROJA FINANC IN RAUNOVODSTVA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRAVILNIKOV, NAVODIL IN DRUGIH INTERNIH DOKUMENTOV DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN...

 • Company TERA-VIZIJA POSREDOVANJE, RAČUNOVODSTVO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.,, Vinogradniška cesta 29 , 2312 in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJE PREJETIH IN IZADNIH RAUNOV, BANNIH IZPISKOV, TEMELJNIC, REFUNDACIJE BOLEZNIN, PRIJAVE IN ODJAVE DELAVCEV, OBRAUN PLA.KOMUNICIRANJE S STRANKAMI IN URADI., POZNAVANJE OSNOV RAUNOVODSTVA. PRIDNOST, POŠTENOST IN ZANESLJIVOST, dopoldan...

 • Company R KONTO, računovodske storitve in svetovanje d.o.o., Poslovna cona A 10 , 4208 ŠENČUR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KNJIENJE IN KONTIRANJE, OBRAUN DDV, OBRAUN PLA, RAZNA POROILA, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, FAKTURIRANJE, PLAILNI PROMET, OBDELAVA PLA, PRIPRAVA PLAILNIH IN POTNIH NALOGOV, PROGRAM VASCO, dopoldan...

 • Company NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJSKO VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROJU DELA PRIPRAVA VSEBINSKIH IN FINANNIH PLANSKIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA POTREBNIH ANALIZ IN POROIL NA PODROJU DELA, SODELOVANJE S SODELAVCI NIJZ IN ZUNANJIMI SODELAVCI, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE IN POSREDOVANJE NOVIH ZNANJ SODELAVCEM ,SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZVOJNO-RAZISKOVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVEDBA NALOG V SKLADU S SPLOŠNIMI AKTI NIJZ, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NIJZ PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA., NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE RAZPISUJE 1 PROSTO DELOVNO MESTO RAZVOJNI SODELAVE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters