Jobmonitor. Search results for KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ

4 Jobs found

Used filters:
 • KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  22.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2020, polni delovni as, 40, POMO VZGOJITELJU PRI PRIPRAVI, NARTOVANJU IN EVALVACIJI VZGOJNEGA DELA, POMO VZGOJITELJU PRI ORGANIZIRANJU AKTIVNOSTI V ODDELKU, SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI., Vzgojitelj predšolskih otrok – pomonik vzgojitelja v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko: kdor je konal izobraevalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok. Kandidat naj predloi dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za strokovne delavce v vzgoji., ...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DEFEKTOLOŠKA DIAGNOSTIKA S PODROJA KOMUNIKACIJE IN GOVORA, SPREMLJANJE, VODENJE IN OBRAVNAVA PREDŠOLSKIH OTROK Z GOVORNO JEZIKOVNIMI MOTNJAMI. PRIPRAVA GRADIVA ZA VZGOJITELJE IN STARŠE (NAPOTKE ZA DELO). SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIMI DELAVCI IN VODSTVOM ZAVODA., univerzitetni študijski program defektologije, smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora, ali specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami sluha in govora, ali magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika.  Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na podroju vzgoje in izobraevanja. , ...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2020, polni delovni as, 40, POMO OTROKU PRI OSEBNI HIGIENI, OBLAENJU, HRANJENJU IN VARNEM GIBANJU. FIZINA POMO OTROKU OB PRIHODU IN ODHODU IZ VRTCA, POMO PRI PRAVILNI NAMESTITVI, DVIGOVANJU, PRELAGANJE IZ VOZIKA NA STOL, POMO PRI OBISKIH V DRUGIH ODDELKIH, NA IGRIŠU, DVORIŠU, SPREHODIH, PRI VKLJUEVANJU IN OSVAJANJU DEJAVNOSTI. RAVNANJE Z ORTOPEDSKIMI PRIPOMOKI, INZULINSKO RPALKO,SODELOVANJE IN VKLJUEVANJE V DODATNE IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU., Kandidati naj prijavi priloijo dokazilo o zakljueni srednji splošni ali strokovni izobrazbi , ...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  11.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2020, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE SPECIALNE PEDAGOŠKE POMOI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, VKLJUENIMI V REDNE ODDELKE VRTCA. PRIPRAVA INDIVIDULANEGA PROGRAMA V SKLADU Z ODLOBO O USMERITVI. SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI ODDELKA, STARŠI, SVETOVALNO IN STROKOVNO SLUBO TER VODSTVOM ZAVODA., Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je konal: univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedago...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ Edit filters