Jobmonitor. Search results for Visoko

126 Jobs found

Used filters:
 • Visokox
Displaying 1-50 of 126 results.
 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI;SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANNE PLANE IN ANALIZE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke, polni delovni as, 40, OBDELOVANJE PODATKOV ZA POTREBE FAKTURIRANJA, STATISTIKE IN POTREBE POSLOVODSTVA, ZAHTEVNO VZDREVANJE BAZ ZDRAVSTVENIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V ZD, NUDENJE POMOI IN PODPORE UPORABNIKOM ZDRAVSTVENIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V ZD, OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA (NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNE JAVNE USLUBENKE), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o visokošolski strokovni izobrazbi (VII/1) ekonomske ali drubene smeri, zahtevano je napredno znanje dela z raunalnikom, delo z bazami podatkov, ustrezne strokovne in organizacijske reference, poznavanje operacijskih sistemov zdravstvenih programov, ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Večna pot 113 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. od predvidoma 1.10.2020 do 31.5.2022, polni delovni as, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN  PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študento...

 • Company Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19 , 4000 KRANJ in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA SOCIALNO PREVENTIVO, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. DELO Z OTROCI IN MLADOSTNIKI V DNEVNEM CENTRU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE., POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: -specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), -visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali -magistrs...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 40 , 9250 GORNJA RADGONA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA, DRUINE IN SKUPNOSTI, KI JE ZARADI BIOLOŠKIH LASTNOSTI ALI ZARADI DOLOENIH OBOLENJ DOVZETNEJŠI ZA ŠKODLJIVE VPLIVE IZ OKOLJA -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOVOROJENKA IN OTRONICE-IZVAJANJE DOLOENIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV PO NAROILU ZDRAVNIKA -IZVAJANJE ZDRA.VZGOJNEGA DELA NA DOMU V OKVIRU ZA KATEREGA JE USPOSOBLJENA -SVETUJE IN IZVAJA NADZOR PRI POSEBNIH OBLIKAH POMOI, KI JO NUDIJO SVOJCI, SOSEDJE IN PRIJATELJI., , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8 A, 1270 LITIJA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev oz. Z MONOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni as, 40, DELO V AMBULANTI SPLOŠNE MEDICINE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, dopoldan...

 • Company UM; UM FERI, Koroška cesta 46 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA LETNI NART INVESTICIJSKEGA VZDREVANJA IN INVESTICIJ. VODI EVIDENCO INVESTICIJ UM, PRIDOBIVA SOGLASJA IN POTREBNA DOVOLJENJA. SODELUJE PRI POSTOPKIH INVESTICIJ IN ODGOVARJA ZA ZAKONITOST POSTOPKOV. AKTIVIRA, SPREMLJA FAZE DELA IN KONTROLIRA IZVAJANJE NALOG, PO POTREBI KOREKTIVNO UKREPA. SODELUJE PRI RAZVIJANJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA FUNKCIJO INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDREVANJA. NUDI STROKOVNO POMO VODSTVU LANICE PRI ODLOITVAH S PODROJA DELA STROKOVNE SLUBE. SPREMLJA IN IZVAJA ZAKONE IN DRUGE PREDPISE IZ PODROJA JAVNEGA NAROANJA. LIKVIDIRANJE RAUNOV (DOMAIH IN TUJIH) TER DOBAVITELJEV OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA. KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO. KONTIRA O...

 • Company UM; UM FERI, Koroška cesta 46 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE POGODB ZA RAZISKOVALNO DELO. VODENJE EVIDENCE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI LANICE. ADMINISTRATIVNA PODPORA PRI RAZISKOVALNIH PROJEKTIH, OBVEŠANJE NOSILCEV PROJEKTOV O IZDELAVI LETNIH POROIL, OBVEŠANJE O OBJAVLJENIH RAZPISIH, ZBIRANJE IN KONTROLA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, POŠILJANJE VLOG NA RAZPISE. IZDELOVANJE POROIL IN STATISTIK ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PUBLIKACIJ ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST. PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA OBRAUN PLA IN HONORARJEV ZA RAZISKOVALNO DELO. EVIDENCE TEAJEV, KONFERENC IN SEMINARJEV. OBRAUNAVANJE POTNIH NALOGOV ZA DELAVCE LANICE IN ZUNANJE SODELAVCE, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE. OPREMLJANJE RAUNOV S STROŠK...

 • Company UM; UM FERI, Koroška cesta 46 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OBDELOVANJE PODATKOV ZA DELOVNI NART (OBREMENITVE, IZVAJALCI, PREDAVANJA, VAJE), NAJAVO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN ZA PEDAGOŠKE OBREMENITVE ZA IZRAUN PLA PO STROŠKOVNIH MESTIH. IZDELOVANJE TERMINSKIH PLANOV IN URNIKOV ZA POSAMEZNE LETNIKE. IZDELOVANJE URNIKOV ZA PREDAVANJA IN VAJE PO ZASEDENOSTI PROSTOROV. OBDELOVANJE PODATKOV ZA SEZNAM PREDAVANJ UM (IZVAJALCI IN PREDMETNIKI). VODENJE EVIDENCE REZERVACIJ PREDAVALNIC. EVIDENCE GOVORILNIH UR UITELJEV IN ASISTENTOV. OBVEŠANJE ŠTUDENTOV PREKO INTERNETA. PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA POROILA IN ANALIZE. OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENIH., Zahtevana smer izobrazbe: ekonomska, organizacijska, upravna, druboslovna. Klasius P: 314 - Ekonomija,...

 • Company BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  VISOKOŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 32, IZOBRAEVANJE ŠTUDENTOV S PODROJA TURISTINEGEOGRAFIJE IN KULTURNE DEDIŠINE, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, -ORGANIZACIJA PATRONANEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE,-IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUINE IN SKUPNOSTI,-IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOSENICE, OTRONICE IN NOVOROJENKA NA DOMU,-IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PACIENTA NA DOMU V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTOJO,-UPRAVLJANJE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO,-NADZOR NAD DELOVANJEM MEDICINSKIH PRIPOMOKOV IN APARATUR,-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA PREPREEVANJE OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM V SKLADU S PROGRAMOM PREPREEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM,-DRUGE NALOGE IN OPRAVILA POVEZANA Z DELOM IN PO NALOGU NADREJENEGA., STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE...

 • Company ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGI in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU, VODENJU IN IZVAJANJU STANDARDNIH NALOG IN PRESKUSOV-PRIPRAVA TEHNINIH REŠITEV ZA IZVEDBO-SODELOVANJE PRI NARTOVANJU, PROGRAMIRANJE IN VZDREVANJE PROGRAMOV, SISTEMOV, NOVIH DELOVNIH POSTOPKOV ALI EKSPERIMENTOV POD VODSTVOM MENTORJA-SODELOVANJE PRI DEJAVNOSTIH NA PODROJU POTRJEVANJA USTREZNOSTI PROIZVODOV ALI KONTROLE MERIL, APARATUR IN NAPRAV-PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA VSA OPRAVILA,ZA KATERA JE USPOSOBLJEN, Visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolka univerzitetna (prejšnja): magister geomatike, gradbeništva, arhitekture, geografije, geologije,tekoe znanje anglešine,raunalniška pismenost (zahtevana raunalniška znanja: ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 27 mesecev, skrajšan delovni as, 20, - ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO NA EU PROJEKTU RIS RESTORE, ARRS PROJEKTU L1-2608 IN PROGRAMSKI SKUPINI P1-0195, - STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, - PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, - PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDREVANJE OPREME IN NAROANJE POTROŠNEGA MATERIALA, - IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., Inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, izkušnje na podrojih rudne mikroskopije, nahajališi kovin...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.10.2022, skrajšan delovni as, 20, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO NA EU PROJEKTU ERA MIN IN PROJEKTU ARRS ERC, - STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, - PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, - SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, - PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDREVANJE OPREME IN NAROANJE POTROŠNEGA MATERIALA, - IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., Inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanje tujega jezika (anglešina), izkušnje na podrojih rudne mikroskopije, nahajališi kovi...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV. ANTONA 49 , 5280 IDRIJA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OBRAVNAVI PACIENTOV Z DUŠEVNO MOTNJO., Izjava o nekaznovanosti., veizmensko...

 • Company VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, HORTIKULTURA, TRGOVINA MARKO CVELBAR S.P., Gorenja vas pri Šmarjeti 22 , in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VINOGRADNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE ZAJEMA DELO V VINOGRADU, V VINSKI KLETI IN HORTIKULTURI ,SAMOSTOJNO DELO V VINOGRADU IN VINSKI KLETI, DEL V VINOGRADU, HORTIKULTURI, DOBRO POZNAVANJE DELA S TRAKTORJEM, IZVAJANJE VSEH STROJNIH DEL V VINOGRADU-IZKUŠNJE. POZNAVANJE DELA Z FFS. DELO V KLETI ZAJEMA: POZNAVANJE DEL PREDELAVE GROZDJA, UPORABO ENOLOGIJE, POZNAVANJE DEL V VINSKI KLETI, PRI PRIDELAVI VIN. PRIAKUJEMO VISOKO MERO SAMOSTOJNOSTI IN SAMOINICIATIVNOSTI, FLEKSIBILNOSTI, VESELJE DO DELA, SPOSOBNOST DELATI SAMOSTOJNO IN V TIMU, ZMONOST PRILAGAJANJA URNIK DELA NARAVI DELA IN SEZONSKEMU DELU., , dopoldan...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, KARDELJEVA PLOŠČAD 5, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, (OB PRIJAVI NAVEDITE, DA SE PRIJAVLJATE NA PROSTO DELOVNO MESTO V SLUBI ZA PEDAGOŠKO DEJAVNOST IN KAKOVOST - SLUBA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE), CELOSTNA OBRAVNAVA TUJIH ŠTUDENTOV (INFORMIRANJE, UREJANJE VLOG ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAEVANJA, SPREMLJANJE IN INFORMIRANJE TUJIH ŠTUDENTOV TEKOM ŠTUDIJA), OSTALA PODROJA DELA S TUJIMI ŠTUDENTI (DVOJE DIPLOME, SKUPINI PROGRAMI), POKRIVANJE PODROJA PRAKTINEGA USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV, TUTORSTVO (STROKOVNA POMO SISTEMU TUTORSTVA NA FAKULTETI), ORGANIZACIJA PREDSTAVITEV ŠTUDIJA NA SREDNJIH ŠOLAH, STROKOVNA PODPORA KOMISIJAM ZA RAZLINE NAGRADE ZAKLJUNIH DEL, ALUMNI: ORGANIZACIJA ALUMNI FDV KOT DELA ALUMNI UL, SODELOVANJE S KARIERNIM CENTROM UL, PODROJE TEAJEV VU,...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, JAMNIKARJEVA ULICA 101 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVEDBI VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDREVANJE DELOVNIH PRIPRAV, NABAVA IN VZDREVANJE ZALOG POTREBNIH MATERIALOV, VODENJE EVIDENC IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO, IZVAJANJE DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA DELAVCA, 1.bolonjska stopnja mikrobiologije, biotehnologije ali drugih bitehniških znanosti, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. najdlje do 31.12.2021, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA PREVENTIVE IN IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V SKLOPU REFERENNE AMBULANTE VZPOSTAVITEV IN POSODABLJANJE REGISTRA KRONINIH BOLNIKOV PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN MERITEV V  OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAIN PREPREEVANJA OKUB ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO PRAVILNO ROKOVANJE IN HRANJENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PRAVILNO ROKOVANJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU , Opravljen strokovni izpit, zdravstvena sposobnost za delo, ...

 • Company OČESNI KIRURŠKI CENTER DR. PFEIFER, zdravstvene storitve, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. 17.8 2021, polni delovni as, 40, DELO V OESNI AMBULANTI IN OPERACIJSKI,, , ...

 • Company DRŽAVNO ODVETNIŠTVO RS; DRŽAVNO ODVETNIŠTVO RS, ZUNANJI ODDELEK V KRANJU, Bleiweisova cesta 20 , 400 in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DOKUMENTALIST, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -SPREJEM, RAZVRŠANJE, KLASIFICIRANJE IN ODPRAVA POŠTE TER DRUGA DELA VLOIŠA PISARNE SPECIALIZIRANEGA ALI ZUNANJEGA ODDELKA-ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZA POTREBE SPECIALIZIRANEGA ALI ZUNANJEGA ODDELKA-SAMOSTOJNO IN AURNO VODENJE ENEGA ALI VE VPISNIKOV IN POMO NA DRUGIH VPISNIKIH, SKLADNO S PRAVILNIKOM O POSLOVANJU DRAVNEGA ODVETNIŠTVA IN DRUGIMI NAVODILI-ADMINISTRATIVNO TEHNINE NALOGE PISARNE SPECIALIZIRANEGA ALI ZUNANJEGA ODDELKA (PISANJE, PREPISOVANJE, SESTAVLJANJE PISANJ, UREJANJE SPISOV, PRIPRAVA ZA ARHIV, IPD.) V SKLADU S  PRAVILNIKOM O POSLOVANJU DRAVNEGA ODVETNIŠTVA-ZBIRANJE STATISTINIH PODATKOV IN PRIPRAVA POROIL IZ VPISNIKOV-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA ALI PO ODREDBI. , - konano najmanj...

 • Company Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE DO DOKTORATA PRI IZBRANEM MENTORJU PROF. DR. DUŠANU REPOVŠU, , ...

 • Company Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE DO DOKTORATA PRI IZBRANEM MENTORJU DR. LUCIJANU PLEVNIKU, , ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.8.2023, polni delovni as, 40, POMO PRI VZPOSTAVLJANJU NOVEGA LABORATORIJA, PISANJE POROIL. SPLOŠNI OPIS: ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDREVANJE OPREME IN NAROANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali visokošolska univerzitet...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 12, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU,SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE, SKRBI DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠENE, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH U...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.9.2022, skrajšan delovni as, 1, SODELOVANJE V OKVIRU PRENOSA RAZISKOVALNIH TEHNOLOGIJ NA UL MF IZ PARTNERSKIH UNIVERZ, KI SODELUJETA NA PROJEKTU COGDEC_857375. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU,PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDREVANJE OPREME IN NAROANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali visoko...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2021, skrajšan delovni as, 16, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDREVANJE OPREME IN NAROANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s podroja Biomedicine oziroma drugih naravoslovnih ali drubenih ved, veljaven habilitacijski naziv asistent ali asistent raziskovalec, inovativnost, sposobn...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, PRIPRAVA PRIMARNIH CELINIH KULTUR, PRIPRAVA AKUTNIH IN ORGANOTIPSKIH TKIVNIH KULTUR IZ MOGANOV GLODAVCEV, DELO S CELINIMI LINIJAMI, IMUNOCITOKEMIJA, IMUNOHISTOKEMIJA, OZNAEVANJE CELIC IN TKIV S FLUORESCENNIMI OZNAEVALCI, MIKROSKOPIJA (NPR. KONFOKALNA MIKROSKOPIJA, MIKROSKOPIJA S STRUKTURIRANO OSVETLITVIJO), SODELOVANJE PRI VZDREVANJU SISTEMA KAKOVOSTI STANDARD ISIST EN ISO/IEC 17025:2005, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJ...

 • Company UP; UP FVZ, Polje 42 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PODROJE JAVNIH NAROIL IN DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA. OPIS DEL IN NALOG: 1. PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOE, 2. SKRB ZA REŠEVANJE ZADEV IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI S PODROJA DELA NOE, 3. PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROJA, KI GA POKRIVA NOE, PISANJE ZAPISNIKOV, 4. SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROJA DELA NOE, 5. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PREDLOGOV IN PLANOV S PODROJA DELA NOE, 6. PRIPRAVLJANJE OBJAV IN RAZPISOV TER VODENJE POSTOPKOV S PODROJA DELA NOE, 7. OBLIKOVANJE STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOANJE O PROJEKTIH IN PROGRAMIH S PODROJA DELA, 8. OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA., Sposobnost timskega dela, komuni...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOLOANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIHPOSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI TER VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA; SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA; PREDSTAVITEV SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA ŠIRŠI STROKOVNI IN LAINI JAVNOSTI; VODENJE POPOLNE, TONE IN NEMUDOMA IZPOLNJENE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE; SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI KLININEGA DELA IN OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA DELAVCA., Konano visokošolsko univerzitetno izobraevanje (prejšnje) oz. magistrsko izobraevanje (druga bolonjska stopnja), smer: medicina; konana specializacija z opravljenim specialistinim izpitom na pod...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH ZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.), ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUEVANJE IN RAZVIJANJE KONCE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE INSODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE7BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, -ORGNAIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI PIZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIETNI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (V...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotnega delavca., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH –ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTOR...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NARTOVANJE IN KOORIDNIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVTSVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TEREPAVETSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVTSVENO VZGOJNO DELO S PACIETNI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA(VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIETNA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL....

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., VELJAVNA LICENCA. STOPNJA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA: RAVEN C1. RAVEN C1 S...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke na delo, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE - ZDRAVSTVE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 02.08.2021 NADOMEŠANJE, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH PRI IZVAJANJU OPERATIVNIH, DIAGNOSTINIH – TERAPEVTSKIH POSEGIH, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTINIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST TER NARTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE BOLNIŠNINIH OKUB, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE, PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ORGANIZIRANJE SPREMSTVA, PRIPRAVA PACIENTOV NA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV, STROKOVNO DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU NUJNE MEDICINSKE POMOI, VODENJE NEGOV...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA S TERAPIJO S CITOSTATIKI, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN PO NAVODILU USMERJANJE PACIENTOV V NADALJNJO OBRAVNAVO, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI PACIENTA S TERAPIJO S CITOSTATIKI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI S TERAPIJO S CITOSTATIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,IŠENJE, DEZINFEKCIJA IN OSKRBA INŠTRUMENTOV, PRIPOMOKOV, APARATUR, PACIENTOVEGA OKOLJA IN PROSTOROV OE, IZVAJANJE IZOBRAEVALNE DEJAVNOSTI IN USPOSABLJANJE NOVO ZAPOSLENIH V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PR...

 • Company UM; UM EPF, Razlagova ulica 14 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODI IN ORGANIZIRA DELO V ODDELKU. ORGANIZIRA IN IZVAJA STROKOVNA IN OPERATIVNA DELA NA PODROJU HABILITACIJ TER VODI EVIDENCO HABILITACIJSKIH NAZIVOV. PRIPRAVLJA NAJAVO VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA PROGRAMA V SODELOVANJU Z ODDELKOM ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. SODELUJE PRI PRIPRAVI SPLOŠNIH AKTOV UNIVERZE IN FAKULTETE TER SPREMLJA IZVAJANJE SKLEPOV. PRIPRAVLJA PLANE PREDVIDENIH NOVIH ZAPOSLITEV IN NARTUJE UPOKOJITVE. SODELUJE Z RAUNALNIŠKIM CENTROM PRI IZGRADNJI KADROVSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA. SKRBI ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH. PRIPRAVLJA RAZPISE IN RAZPOREDE LETOVANJA ZAPOSLENIH V POITNIŠKIH KAPACITETAH. PRIPRAVLJA GRADIVO ZA HABILITACIJSKO KOMISIJO IN SENAT ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NUMERINO MODELIRANJE IN SIMULACIJE HETEROSPOJNIH SILICIJEVIH SONNIH CELIC,KARAKTERIZACIJA HETEROSPOJNIH SILICIJEVIH SONNIH CELIC IN PV MODULOV,IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., , ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 27 mesecev, polni delovni as, 40, ANALIZA TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU PROJEKTA DIGIFED,VZPOSTAVITEV IZVAJANJA IN SPREMLJANJE MEHANIZMOV PODPORE PODJETJEM,VODENJE PODPORE IN TEHNOLOŠKEGA SVETOVANJA DELENIKOM PROJEKTA IN IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., , ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 36 mesecev, polni delovni as, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH,STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE V DELOVNEM PAKETU WP4: NABOR ORODIJ ZA SKUPNE STORITVE,SODELOVANJE V DELOVNEM PAKETU WP5: PRIPRAVA SKUPNIH PODATKOV IN PODATKOVNIH NABOROV, SODELOVANJE V DELOVNEM PAKETU WP7: RAZVOJ PROGRAMA NAPREDNIH PODATKOVNIH STORITEV, PODPORA KONNIM PORABNIKOM, VKLJUENIM V EZMEJNE POSKUSE, IZKORIŠANJE IN DISEMINACIJA REZULTATOV PROJEKTA, PRIPRAVA IN IZVEDBA UPORABNIŠKIH ŠTUDIJ, ZAJEM, IŠENJE, OBDELAVA IN INTERPRETACIJA PODATKOV, PRIPRAVA PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MES...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoko Edit filters