Jobmonitor. Search results for Visoko

102 Jobs found

Used filters:
 • Visokox
Displaying 1-50 of 102 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE in Visoko
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAHTEVA SE VEJA SAMOSTOJNOST PRI IZVAJANJU DELOVNIH NALOG SKLADNO S PREDPISI IN VELJAVNO ZAKONODAJO, KI UREJAJO TO PODROJE (NPR. PRAVILNIK O SLUBI NUJNE MEDICINSKE POMOI IDR.), IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV, POMO VODJI REŠEVALNE SLUBE ZA OPTIMALNO ORGANIZACIJO REŠEVALNIH PREVOZOV, OBVEŠANJE DISPEERSKE SLUBE ZDRAVSTVA O FAZAH PREVOZA, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU IN PREVOZA PONESREENCEV IN BOLNIKOV V USTREZNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ALI NA DOM V URGENTNIH IN NEURGENTNIH PRIMERIH, TRIAIRANJE IN EVIDENTIRANJE BOLNIKOV, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, PRIPRAVA IN IZVEDBA ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAP...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA MEDICINSKO TEHNINE POSEGE PO NAVODILIH ZDRAVNIKA, SPREMLJA ZDRAVSTVENO STANJE STANOVALCEV IN NADZOR NAD OBOLELIMI, SODELUJE PRI ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH V SPLOŠNI IN SPECIALISTINI AMBULANTI, SKUPAJ Z ZDRAVNIKOM IN VODJO SLUBE RAZPOREJA STANOVALCE V KATEGORIJE ZDRAVSTVENE NEGE, ODGOVORNA ZA UREJANJE VSE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ZDRAVNIŠKI PREGLEDI IN NAROILI,..., Opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z raunalnikom, poznavanje okolja Windows in Office. Zaelena so znanja iz gerotologije in psihiatrije. Prijavi priloiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravoasno se bodo štele prijave, ki bodo prispele najkasneje do 29.4.2021 oziroma bodo poslane po pošti priporoeno ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve na delo zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTINEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, Od kandidatov priakujemo magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) pedagoška, socialno pedagoška, psihološka smer, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, samostojna uporaba raunalnika in obvladovanje programskih orodij MS Office, odgovornost, fleksibilnost, samostojnost, odlonost, zanesljivost in zmonost timskega dela. Zaeleno znanje s podroja gerontologije in psihiatrije. Prijavi priloiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot ...

 • Company VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, HORTIKULTURA, TRGOVINA MARKO CVELBAR S.P., Gorenja vas pri Šmarjeti 22 , in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  VINOGRADNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo podaljšanja za nedoloen as, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE ZAJEMA DELO V VINOGRADU, V VINSKI KLETI IN HORTIKULTURI ,SAMOSTOJNO DELO V VINOGRADU IN VINSKI KLETI, DEL V VINOGRADU, HORTIKULTURI, DOBRO POZNAVANJE DELA S TRAKTORJEM, IZVAJANJE VSEH STROJNIH DEL V VINOGRADU-IZKUŠNJE. POZNAVANJE DELA Z FFS. DELO V KLETI ZAJEMA: POZNAVANJE DEL PREDELAVE GROZDJA, UPORABO ENOLOGIJE, POZNAVANJE DEL V VINSKI KLETI, PRI PRIDELAVI VIN. PRIAKUJEMO VISOKO MERO SAMOSTOJNOSTI IN SAMOINICIATIVNOSTI, FLEKSIBILNOSTI, VESELJE DO DELA, SPOSOBNOST DELATI SAMOSTOJNO IN V TIMU, ZMONOST PRILAGAJANJA URNIK DELA NARAVI DELA IN SEZONSKEMU DELU., , dopoldan...

 • Company FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI, Gregorčičeva ulica 19 , 5000 NOVA GORICA in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVEDBA PREDAVANJ IN VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU,PRIPRAVA IN IZVEDBA PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV,SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU,SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE,OSTALE NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., Obvezne prijave preko spletne strani , FUDŠ novice.Kandidat mora izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv predavatelja in sicer po merilih FUDŠ oziroma e ima veljavno izvolitev v ta naziv, ki jo je pridobil po enakih ali stroji...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA PREDPISANIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU SVOJE STROKOVNE IZOBRAZBE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZIRANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV NA BOLNIŠNINEM ODDELKU, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, SODELOVANJE PRI DNEVNI VIZITI IN DNEVNIH RAPORTIH, NAROANJE ZDRAVIL ZA POTREBE ODDELKA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVI...

 • Company Coface PKZ zavarovalnica d.d., Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOBENO RAUNOVODSTVO:OBDELOVANJE POSLOV V PROGRAMU NALOB, VREDNOTENJE NALOB TER PRENOS TEMELJNIC V GLAVNO KNJIGO, PRIPRAVA POROILA O NALOBAH IN OBVEŠANJE FUNKCIJE ZAKLADNIŠTVA, KONTROLA ANALITINIH POSTAVK Z GLAVNO KNJIGO, PRIPRAVA GIBANJA NALOB ZA POTREBE IZKAZA DENARNEGA TOKA IN RAZKRITJA V LETNEM POROILU. VODENJE KNJIGE OSNOVNIH IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV:PRIPRAVA PREVZEMNIH ZAPISNIKOV, REVERZOV, KI SLUIJO ZA VNOS V KNJIGO OSNOVNIH SREDSTEV, EVIDENTIRANJE NAKUPOV IN PRODAJ V KNJIGO OSNOVNIH SREDSTEV IN GLAVNO KNJIGO, OBRAUN AMORTIZACIJE, USKLADITEV POSTAVK ANALITIKE S POSTAVKAMI GLAVNE KNJIGE. TEHNINO RAUNOVODSTVO: EVIDENTIRANJE OCENE POSREDNIŠKE PROVIZIJE NA OSNOVI IZDANIH RAUNOV ZA PREMIJO IN USKLAJEVANJE OCENJEN...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOLOANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI TER VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA; SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA; PREDSTAVITEV SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA ŠIRŠI STROKOVNI IN LAINI JAVNOSTI; VODENJE POPOLNE, TONE IN NEMUDOMA IZPOLNJENE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE; SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI KLININEGA DELA IN OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA DELAVCA., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: konano visokošolsko univerzitetno izobraevanje (prejšnje) oz. magistrsko izobraevanje (druga bolonjska stopnja), smer: medicina; konana specializacija z opravljenim speciali...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit., ...

 • Company ViD Adria, trgovina in storitve, d.o.o., Rakovnik pri Šentrupertu 34 , 8232 ŠENTRUPERT in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI:  -KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, REDNO NAROANJE BLAGA IN MATERIALOV DOMA IN V TUJINI, -SPREMLJANJE ZALOG, DOBAVNIH ROKOV, CEN, NOVOSTI, -UREJANJE CENIKOV, KALKULACIJA CEN, -POMO PRI LOGISTIKI, ORGANIZACIJA PREVOZOV, -KOMUNIKACIJA TER PODPORA PRODAJNI SLUBI TER SKLADIŠU, -SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO IZVAJANJE OSTALIH NALOG PO NAVODILU VODJE., IŠEMO OSEBO, KI IMA:  -ZELO DOBRO RAUNALNIŠKO PISMENOST, -KOMUNIKATIVNOST, POZITIVNO NARAVNANOST,  -SAMOSTOJNOST, ODGOVORNOST, NATANNOST IN DOSLEDNOST PRI DELU,  -ELJO PO UENJU TER ŠIRJENJU ZNANJA,  ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,  -ZNANJE S PODROJA NABAVE,  -NAJMANJ 3 LETA IZKUŠENJ S PODOBNIM DELOM,  -V. STOPNJO IZOBRAZBE EKONOMSKE ALI DRUGE PODOB...

 • Company OČESNI KIRURŠKI CENTER DR. PFEIFER, zdravstvene storitve, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V OFTALMOLOŠKI AMUBULANTI IN OPERACIJSKI, , dvoizmensko...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR STROKOVNO- ADMINISTRATIVNEGA DELA NA ŠTUDIJSKEM PODROJU, INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO S ŠTUDENTI TUDI TISTIMI NA IZMENJAVI, ADMINISTRATIVNO VODENJE DODIPLOMSKEGA, PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA, SPECIALIZACIJ, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV (PRI PRIPRAVI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, NAJAVA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA, PRIPRAVI PLANA DELA ...), SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV (NPR. KALKULACIJA IN NART IZVEDBE NA REDNEM ŠTUDIJU, ...), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INTERNETNIH STRANI (ZBIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTOV,  VNOS AKTUALNIH NOVIC...),  SODELOVANJE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE NORMALNEGA PORODA (SPREJEM PORODNICE, VODENJE I.,II.,III. IN IV. PORODNE DOBE) TER SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM TIMOM PRI VODENJU NEPRAVILNEGA IN OPERATIVNEGA PORODA EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV TER ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI PRAKTINO USPOSABLJANJE NOVO SPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA STROKOVNO IN KAKOVOSTNO OPRAVLJENE NALOGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE VII. STOPNJE RACIONALNA IN STANDARDIZIRANA UPORABA DELOVNIH IN ZAŠITNIH SREDSTEV TER APARATUR, SPOROANJE OKVAR VAROVANJE ZDRAVJA MATERE IN NOVOROJENCA V ASU PRED, MED IN PO PORODU., Vlogi...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEM NOSENICE (UREJANJE DOKUMENTACIJE – PORODNI ZAPISNIK, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ, NAROENIH UKREPOV, SNEMANJE PLODOVIH SRNIH UTRIPOV, PREPOZNATI ZAETNE ZNAKE PORODA IN PRAVILNO UKREPATI) ORGANIZIRA IN IZVAJA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE PRI PACIENTKAH, KI JIH PREDVIDI IN ODREDI ZDRAVNIK (ODVZEM KRVI IN DRUGEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA ZA PREISKAVE, APLIKACIJA INTRAVENOZNE IN DRUGE TERAPIJE) SODELOVANJE – KOORDINIRANJE Z DRUGIMI SPECIALNIMI ENOTAMI – PORODNA SOBA, CENTER ZA NEDONOŠENKE, TRANSFUZIJO, MIKROBIOLOŠKIM ODDELKOM, ANESTEZIJO) SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE APARATUR IN OPREME, TER PRISKRBI DELOVNE NALOGE ZA POPRAVILA IN OBNOVO LE-TEH NARTUJE, PRIPRAVLJA PROGRAME IN IZVAJA ZDRAVSTVENO VZGOJNO...

 • Company MEDIKO BMT, zdravstvene in druge storitve, d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 15 , 2000 MARIBOR in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, VSA DELA IN NALOGE V AMBULANTI MDPŠ TER SPECIALISTINIH AMBULANTAH, Zaeljene izkušnje iz podorja medicine dela, prometa in športa., ...

 • Company POSAVSKI MUZEJ BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 1 , 8250 BREŽICE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KUSTOS, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, EVIDENTIRANJE ZBIRANJE, VAROVANJE IN STROKOVNA OBDELAVA MUZEJSKEGA GRADIVA, V SKLADU Z MUZEJSKIMI STANDARDI NA PODROJU DELOVANJA MUZEJSKIH ZBIRK, IZVAJANJE STRATEŠKIH, KRATKORONIH IN DOLGORONIH CILJEV ZBIRK MUZEJA, VODENJE HEMEROTEKE, FOTOTEKE IN DIATEKE, DIGITALIZACIJA GRADIVA, NARTOVANJE PROGRAMOV IN PODAJANJA VSEBIN, DELO Z DIGITALIZIRANIMI BAZAMI PODATKOV, SODELOVANJE S KONS. RESTAVRATORJI PRI KONKRETNIH POSEGIH, PUBLICIRANJE GRADIVA IN IZSLEDKOV STROKOVNEGA DELA TER RAZISKAV, RAZSTAVNA DEJAVNOST, OBASNE  IN STALNE RAZSTAVE, KURIRANJE IN POSTAVLJANJE  LASTNIH IN GOSTUJOIH RAZSTAV, ŠTUDIJSKA PRIPRAVA RAZSTAVNIH  PROGRAMOV IN BESEDIL ZA OBJAVO V TISKOVINAH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH RAZSTAV IN RAZISKAVAH, M...

 • Company DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40 , 1000 LJUBL in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, : SAMOSTOJNO ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSTOPKE S PODROJA DEJAVNOSTI, KI SO V OBSEGU DEL ORGANIZACIJSKE ENOTE ALI PO NAROILU VODJE VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI DELOVNIH SKUPIN IN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO NALOG, PRIPRAVLJA PREDLOGE IN CELOSTNO SVETUJE V OKVIRU DELOVNEGA PODROJA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN OPRAVLJA PREDVSEM DELA VODENJA, ORGANIZIRANJA IN IZDELAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN VLOG ZA EU SREDSTVA., Zahtevana univerzitetna strokovna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B ali višješolski programi ekonomske smeri. Zahtevane organizacijske sposobnosti, natannost, zaneslj...

 • Company DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40 , 1000 LJUBL in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL NA PODROJU REPUBLIKE SLOVENIJE IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO NALOGU (IMENOVANJU) DIREKTORJA, ZADOLENEGA ZA PODROJE., Zahtevana specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali visokošolski strokovni–B ali višješolski programi gradbene smeri. Zahtevan strokovni izpit za pooblašenega inenirja po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje.   Zahtevana natannost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.eleno znanje tujega jezika., ...

 • Company BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  FINANNI ANALITIKI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO OBSEGA:IZVAJANJE AKTIVNOSTI POSLOVNIH PROCESOV S PODROJA DELA V SKLADU S PREDPISANIMI INTERNIMI NAVODILI, ANALITINA PODPORA POSLOVNIM PROCESOM OSKRBE TRGA Z GOTOVINO, OBASNA STROJNA IN RONA OBDELAVA BANKOVCEV IN KOVANCEV NA VISOKO ZMOGLJIVIH SISTEMIH, KI ZAHTEVAJO DODATNA TEHNINA ZNANJA, PRIPRAVLJANJE RAZLINIH REDNIH IN AD-HOC POROIL ZA POTREBE ODSEKA TER ORGANE BANKE SLOVENIJE, NADZOROVANJE DELOVANJA PROCESOV IN APLIKACIJ BS, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAVODIL, PREDPISOV IN POSTOPKOV S PODROJA DELA., Priakujemo: najmanj VII. stopnja izobrazbe, prednost imajo kandidati z izobrazbo s podroja ekonomske ali druge ustrezne smeri zaelene izkušnje na bannem podroju, prednost imajo kandidati, ki imajo spec...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA ULICA 19 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.), ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUEVANJE IN RAZVIJANJE KONC...

 • Company PEČARSTVO ZORAN BOJAN ZORAN S.P., Lutrško selo 17 B, 8222 OTOČEC in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZIDAR KURIŠ IN DIMNIKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, vzidavanje kaminov, pei, kuriš in druga spremljajoa zidarska in pearska dela pri strankah, Visoko stimulativno plailo glede na delovne izkušnje in samostojnost pri delu z vsemi zkonskimi dodatki., dopoldan...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: NARTOVANJA, PRIPRAVLJANJA, IZVAJANJA, SPREMLJANJA IN ANALIZE UINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE; UGOTAVLJANJA FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZINIH ZMONOSTI STANOVALCEV TER PRIPRAVE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV; VODENJA EVIDENC IN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE; PRIPRAVLJANJA ANALIZ, LETNEGA POROILA, DRUGIH POROIL S SVOJEGA PODROJA DELA, PLANA NABAVE, LIKVIDIRANJE RAUNOV ZA POTREBE SLUBE TER PRIPRAVLJANJE NARTA ZA SVOJE IZOBRAEVANJE; ORGANIZIRANJA IN VODENJA PROSTOVOLJNEGA DELA STANOVALCEV IN PROSTOASNIH AKTIVNOSTI; SODELOVANJA S SVOJCI; SODELOVANJA PRI PROJEKTIH DOMA; OPRAVLJANJA DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADRE...

 • Company ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31 , 6280 ANKARAN - A in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MEDICINSKE SESTRE NA ODDELKU POOPERATIVNE NEGE., Zahtevana je predloitev licence in vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege in potrdilo o izobrazbi. Zaelene so delovne izkušnje v bolnišninem okolju. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za doloen as s poskusno dobo treh mesecev. Kandidati naj ivljenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po elektronski ali navadni pošti., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRAN...

 • Company KOROŠKI GASILSKI ZAVOD, KOROŠKA CESTA 13 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  MENEDERJI ZA SPECIALIZIRANE STROKOVNE IN TEHNINE STORITVE, D. N., poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, Organiziranje in vodenje poklicno gasilske enote, oblikovanje strategije razvoja zavoda ter njegovo predstavljanje in zastopanje navzven, pripravljanje razvojnih nartov gasilske enote in organiziranje njihove izvedbe, sestavljanje programov in planov dela zavoda, pripravljanje predlogov notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest, sestavljanje splošnih aktov zavoda, sprejemanje splošnih aktov, razen tistih, ki jih sprejemajo organi zavoda, organiziranje procesa dela v zavodu, koordiniranje dela med notranjimi enotami in zunanjimi subjekti, vodenje poslovanja zavoda, izvajanje kadrovske funkcije, sklepanje delovnih razmerij, urejanje sistema pla, izvrševanj...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. oziroma do vrnitve zaasno odsotnega delavca na delo, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE, NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -Z...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIK...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI  -    ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE  - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIHPOSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE  - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO P...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S P...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17 , 1354 HO in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA VSEH NIVOJIH, UGOTAVLJANJE IN PREPOZNAVANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKIH, POSTAVLJANJE CILJEV, IZDELAVA NARTA, NADZOR IN IZVAJANJE NARTOVANIH NALOG V ZDRAVSTVENI NEGI IN PATRONAI IN NJIHOVO VREDNOTENJE, V SODELOVANJU Z NAMESTNIKOM DIREKTORJA ZA ZNO, PREPOZNAVANJE POTREB, SPODBUJANJE, POMO, USMERJANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI AKTIVNOSTIH DIHANJA IN KRVNI OBTOK, PREHRANJEVANJE IN PITJE, IZLOANJE IN ODVAJANJE, GIBANJE IN USTREZNA NEGA, VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE IN DRUGIH POKLICNIH AKTIVNOSTI S PODROJA TEMELJNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, IZVAJANJE VSEH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV, ZAHTEVNEJŠIH V SODELOVANJU Z NAMESTNIKO...

 • Company HM HIDROMONTAŽA, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Pohorska ulica 7 , 2000 MARIBOR in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  INENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE NALOG S PODROJA PREIZKUŠANJA IN TEHNIŠKIH MERITEV- PREIZKUŠANJE OPERACIJ INDUSTRIJSKIH PROCESOV- ANALIZA TEHNINE DOKUMENTACIJE, KI SE NANAŠA NA  PREIZKUŠANJA IN TEHNIŠKE MERITVE TER ANALIZA REZULTATOV- SODELOVANJE PRI VZDREVANJU, SERVISIRANJU, KALIBRIRANJU IN UMERJANJU MERILNE IN PREISKUSNE OPREME, NAJMANJ VISOKOŠOLSKA TEHNINA INZOBRAZBA - DOBRO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA PISNO IN USTNO - POZNAVANJE DRUINE KRMILNIKOV SIEMENS - POZNAVANJE SCADA SISTEM WinCC IN RAUNALNIŠKA ZNANJA Word, Excel, AutoCAD, MS Project - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE - ELJA PO UENJU IN NOVIH IZZIVIH - PRIPRAVLJENOST ZA DELO V TERENU V TUJINI. - TUJINA - DELOVNO MESTO JE V LIBIJI.PONUJAMO:...

 • Company FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Ljubljanska cesta 31 A, 8000 NOVO MESTO in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. nadomešanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROMOCIJSKIH IN MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA ŠTUDIJ NA FAKULTETI IN V OKVIRU PROJEKTOV, KI SE IZVAJAJO NA FAKULTETI, IZVAJANJE DIGITALNEGA MARKETINGA (GOOGLE ADS, FACEBOOK BUSINESS), PREDSTAVLJANJE IN PROMOCIJA FAKULTETE IN NJENIH ŠTUDIJSKIH TER RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VSEM ZAINTERESIRANIM SKUPINAM, ORGANIZACIJA RAZLINIH DOGODKOV NA FAKULTETI, UREJANJE PUBLIKACIJ, UREJANJE SPLETNIH STRANI IN PROFILOV FAKULTETE NA DRUBENIH OMREJIH, SESTAVLJANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, OSNUTKOV STROKOVNIH POROIL IN ANALIZ, KI SE NANAŠAJO NA PROMOCIJO ALI ODNOSE Z JAVNOSTMI, DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z DELOVANJEM FAKULTETE, PO NAVODILU DEKANA IN/ALI OD...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG,- SODELOVANJE PRI IZVEDBI VAJ IN PRAKTINEMU DELU RAZISKOVALNIH NALOG,- ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDREVANJE DELOVNIH NAPRAV TER STROJEV IN PRIPADAJOE PROGRAMSKE OPREME,- NABAVA IN VZDREVANJE ZALOG POTREBNIH MATERIALOV,- VODENJE EVIDENC IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO,- IZVAJANJE DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA DELAVCA,- STALNI NADZOR NAD UPOŠTEVANJEM IN IZVAJANJEM VARSTVENIH UKREPOV IN NORMATIVOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,- OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA., Komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja uporabe raunalniških orodij, usposobljenost za ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -VODENJE POSTOPKOV AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (ZA PRVO AKREDITACIJO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, SPREMEMB AKREDITIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, PODALJŠANJA AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV, IZREDNE EVALVACIJE IN VZORCA EVALVACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV), -SODELOVANJE Z ODDELKI, STROKOVNIMI SLUBAMI, SKRBNIKI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN VODSTVOM FAKULTETE TER UNIVERZO, NACIONALNO AGENCIJO ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU IN PODRONIM MINISTRSTVOM V POSTOPKIH AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -VODENJE EVIDENC ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDSTAVITVENIH ZBORNIKOV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, -INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO Z ODDELKI IN SKRBNIKI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV,...

 • Company TERME OLIMIA D.D. , Zdraviliška cesta 24 , 3254 PODČETRTEK in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, V SVOJO SREDINO VABIMO ZANESLJIVE IN NATANNE SODELAVCE, KI JIH VESELI DELO V KREATIVNEM OKOLJU IN DELO Z LJUDMI. V KOLIKOR LANI IN EJNI NOVIH IZZIVOV, IŠETE REDNO ZAPOSLITEV IN RADI DELATE V TIMU, SE PRIJAVITE NA PROSTO DELOVNO MESTO VZDREVALEC (M/). VAŠE NALOGE BODO IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL PO HOTELU, V APARTMAJIH, V BAZENSKEM KOMPLEKSU IN KAMPU, OPRAVLJALI BOSTE TEKOE VZDREVANJE, PRIPRAVLJALI BOSTE NOTRANJE IN ZUNANJE OBJEKTE, SODELOVALI PRI ENOSTAVNIH PROJEKTIH ELEKTRO, STROJNE IN GRADBENE STROKE, TER SKRBELI ZA PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDREVANJE OBJEKTOV IN OPREME., Od kandidata priakujemo vsaj IV. ali višjo stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, tehnino predznanje, dobre komunikacijske in organizaci...

 • Company TERME OLIMIA D.D. , Zdraviliška cesta 24 , 3254 PODČETRTEK in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  URADNIK V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, V SVOJO SREDINO VABIMO NATANNE, ODGOVORNE, SAMOINICIATIVNE TER SAMOSTOJNE SODELAVCE, KI BI ELELI POSTATI DEL NAŠEGA TIMA IN BI SE NAM PRIDRUILI NA DELOVNEM MESTU SODELAVEC V RAUNOVODSTVU. VAŠE NALOGE BODO KONTROLIRANJE RAUNOVODSKIH LISTIN, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, USKLADITEV IN KONTROLA MESENIH OBRAUNOV. SPREMLJALI BOSTE PREDPISE S PODROJA RAUNOVODSKE IN DAVNE ZAKONODAJE, IZDELOVALI BOSTE STATISTINA IN DRUGA POROILA IN ANALIZE TER PO POTREBI IZVAJALI OPERATIVNA RAUNOVODSKA DELA., Od kandidata priakujemo vsaj V. ali višjo stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, dobro poznavanje slovenskih in mednarodnih raunovodskih standardov, poznavanje davne zakonodaje, poznavanje dela z aplikacijami Microsoft Offi...

 • Company TERME OLIMIA D.D. , Zdraviliška cesta 24 , 3254 PODČETRTEK in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, V SKUPINI TERME OLIMIA IŠEMO PRAVNEGA STROKOVNJAKA. VAŠE NALOGE BODO PRIPRAVA PRAVNIH REŠITEV IN PODPORA VODSTVU NA RAZLINIH PRAVNIH PODROJIH, SODELOVANJE V KADROVSKIH IN DELOVNIH PRAVNIH ZADEVAH, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV IN INTERNIH NAVODIL ZA PODJETJE, VZPOSTAVITEV IN IMPLEMENTACIJA INTERNIH STANDARDOV, UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV PRI ZAVAROVALNICA, IZVAJANJE IZTERJAVE DOLGOV, PREGLEDOVANJE POGODB, SESTAVA VLOG ZA SODIŠE, UPRAVNE ORGANE IN DRUGE INŠTITUCIJE, UREJANJE PRAVNIH ZADEV ZA HERINSKO PODJETJE NA HRVAŠKEM, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ IN TOLMAENJE ZAKONODAJE, PRAVNA PODPORA OSTALIM ODDELKOM V SKUPINI., Od kandidata priakujemo VII. stopnja univerzitetne izobrazbe, univ. dipl. pravnik ali mag. prava (2 bolonjs...

 • Company DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE - ENOTA PREBOLD, Na zelenici 20 , 3312 PREBOLD in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA -UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI-ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE;-NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI;-DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC;-VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI;-IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI;-SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI...

 • Company INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DOKUMENTIRANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI: OBJAVLJANJE,ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH DEL,PREDSTAVITEV NA MEDNARODNIH STROKOVNIH SREANJIH, SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO DELO,USPOSABLJANJE V TUJINI.RAZISKAVE NA PODROJU KONTINUIRANE ULTRAHITRE OPTINE, SPEKTROSKOPIJE V KONDENZIRANI SNOVI IN KVANTNIH SISTEMIH. VSEBUJE POZNAVANJE: - OSNOVNA, KARAKTERIZACIJA Z RAMANOVO IN INFRARDEO SPEKTROSKOPIJO, - OSNOVNA KARAKTERIZACIJA Z MIKROSKOPOM NA ATOMSKO SILO, - OSNOVNA KARAKTERIZACIJA Z MERITVAMI TRANSPORTNIH LASTNOSTI,- OSNOVNA KARAKTERIZACIJA Z MERITVAMI MAGNETNIH LASTNOSTI,- KONSTRUKCIJA EKSPERIMENTALNIH SESTAVOV ZA ULTRAHITRO OPTINO IN TERAHERNO, SPEKTROSKOPIJO, - MERITVE ULTRAHITRIH PREHODNIH POJAVOV V ...

 • Company DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40 , 1000 LJUBL in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIR ZA ELEZNIŠKI PROMET, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSTOPKE S PODROJA DEJAVNOSTI, KI SO V OBSEGU DEL ORGANIZACIJSKE ENOTE, IZVAJA PREDVSEM INENIRSKE STORITVE V FAZI PRIPRAVE IN IZVEDBE ELEZNIŠKIH PROJEKTOV. VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI DELOVNIH SKUPIN IN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO NALOG, PRIPRAVLJA PREDLOGE IN CELOSTNO SVETUJE V OKVIRU DELOVNEGA PODROJA ORGANIZACIJSKE ENOTE OZ. OPRAVLJA DELA PO NAROILU VODJE., Zahtevana univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B ali višješolski programi tehnine smeri. Zahtevana natannost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz podroja, kjer sodeluje. eleno znan...

 • Company UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRES in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE ZAPRTIH OSEB IN CELOSTNA OBRAVNAVA, SODELOVANJE PRI OBRAVNAVI ODVISNOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA PREDPISANIH DIAGNOSTINA TERAPEVTSKIH POSEGOV, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE SANITARNO-HIGIENSKIH POSTOPKOV IN HIGIENE V ZAVODU, UVAJANJE NOVIH METOD DELA IN NJIHOVO SPREMLJANJE, PSIHOTERAPEVTSKO, SOCIOTERAPEVTSKO IN ZDRAVSTVENO DELO Z ZAPRTIMI OSEBAMI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI, ZBIRANJE PODATKOV IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI ANALIZ S PODROJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, IZVAJANJE IN POMO PRI IZVAJANJU USPOSABLJANJA IN OBNAVLJANJA ZNANJ IZ NUDENJA PRVE POMOI ZAPOSLENIM V UPRAVI, DRUGE NALOGE ENAKE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS),  DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH-ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OKSRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNINADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SV...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoko Edit filters