Jobmonitor. Search results for Visoko

206 Jobs found

Used filters:
 • Visokox
Displaying 1-50 of 206 results.
 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1 , 1000 LJUB in Visoko
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE TIMA, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOI, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKREPOV PROTI OKUBAM, SPREMLJANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, VODENJE DOKUMENTACIJE., , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Visoko
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - POD VODSTVOM MENTORJA SODELUJE PRI NARTOVANJU, ORGANIZIRANJU, IZVAJANJU IN VODENJU DELA V DELOVNI TERAPIJI  ( ZAPOSLITVENA IN FUNKCIONALNA TERAPIJA)  - POD VODSTVOM MENTORJA SODELUJE PRI UGOTAVLJANJU FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZINIH ZMONOSTI OSKRBOVANCEV IN SODELUJE PRI NARTOVANJU TER PRIPRAVI INDIVIDUALNIH PROGRAMOV TER DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV - POD VODSTVOM MENTORJA SODELUJE PRI VODENJU IN KOORDINIRANJU SKUPIN ZA SAMOPOMO - SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S SODELAVCI, SVOJCI, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI - POD VODSTVOM MENTORJA SODELUJE PRI IZVAJANJU, SPREMLJANJU IN ANALIZI UINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE - SODELUJE PRI ANALIZI IN EVIDENTIRANJU TER DOKUMENTIRANJU STORITEV  - IZVAJANJE DEL IN NAL...

 • Company Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19 , 4000 KRANJ in Visoko
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Od kandidatov priakujemo specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) oz. magistrsko izobrazbo - 2. bolonjska stopnja, smeri izobrazbe v skladu z 69. lenom Zakona o socialnem varstvu, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. K...

 • Company JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KONSERVATOR ZA KULTURNO DEDIŠINO, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as  oz. doloen as trajanja projekta IPERION HS, to je do 31. 3. 2023, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH DEL, DOLOENIH Z 11. LENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM,DELO S STRANKAMI,ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH,ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH METOD V PRAKSO, IZMENJAVI ZNANJA IN PROMOCIJI KONSERVATORSTVA-RESTAVRATORSTVA POD VODSTVOM,SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTVA, IZPOPOLNJEVANJA IN PRAKSE ZA IZOBRAEVALNE PROGRAME,SODELOVANJE PRI PUBLI...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZI-SKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, STALNO NADZIRA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVAL...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODI IN NADZORUJE IN KOORDINIRA DELO V USMERJENIH ODDELNIH LABORATORIJIH, UVAJA NOVE LABORATORIJSKE POSTOPKE, SAMOSTOJNO IZVAJA ZAHTEVNEJŠE LABORATORIJSKE POSTOPKE ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE BIOPSIJSKE IN OBDUKCIJSKE DIAGNOSTIKE V USMERJENIH ODDELNIH LABORATORIJIH V OKVIRU SVOJE STROKOVNOSTI, SODELUJE PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA IN STROKOVNOZDRAVSTVENEGA DELA, SKRBI ZA EVIDENTIRANJE  OPRAVLJENEGA DELA IN IN ARHIVIRANJE VZORCEV, SKRBI IN SAMOSTOJNO IZVAJA NABAVO POTROŠNEGA LABORATORIJSKEGA MATERIALA, SODELUJE PRI NARTOVANJU NABAVE, ZBIRANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV O DOBAVITELJIH S CILJEM OPTIMIZACIJE STROŠKOV, VRŠI NADZOR NAD DELOVANJEM APARATUR, SKRBI ZA SPROTNA TEHNINA ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company UM; UM FS, SMETANOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE TEHNIŠKIH DEL ZA PEDAGOŠKI PROCES IN RAZISKOVALNO DELO. IZVAJANJE TEHNINIH POSTOPKOV IN UPRAVLJANJE Z NAPRAVAMI. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI UNIH PRIPOMOKOV. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DELOVNIH PROSTOROV TER NABAVI LABORATORIJSKE OPREME IN MATERIALA. SODELOVANJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN LANICE OZ. DRUGE LANICE. NADOMEŠANJE SODELAVCEV IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELOVANJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENIH., Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/1. tarifna skupina smer izobrazbe: tehniška, po Klasius_P: 4 - Naravoslovje, matematika in raunalništvo, 5 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništv...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VZPOSTAVLJANJA,VZDREVANJA IN ZAGOTAVLJANJA UINKOVITOSTI DELOVANJA SISTEMOV UPRAVLJANJA; IZVAJANJE METODOLOŠKE IN OPERATIVNE PODPORE STRATEŠKEMU NARTOVANJU TER SPREMLJANJA REALIZACIJE STRATEŠKIH CILJEV; IZVAJANJE NALOG SISTEMA OBVLADOVANJA TVEGANJ; IZVAJANJE METODOLOŠKE PODPORE MERJENJU ZRELOSTI PROCESNEGA PRISTOPA, OBVLADOVANJA TVEGANJ IN OCENJEVANJA ODLINOSTI DRUBE PO MODELU EFQM;  PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJA ZA POVERJENE SISTEME UPRAVLJANJA; SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NOTRANJIH TER ZUNANJIH PRESOJ; SODELOVANJE S SPONZORJI, SKRBNIKI PROCESOV IN LANI TIMOV PRI IZVAJANJU NALOG, Zahtevana smer izobrazbe: tehnina, naravoslovna ali druboslovna. Delovne izkušnje: 4 let...

 • Company VRTEC DOMŽALE, Ljubljanska cesta 70 , 1230 DOMŽALE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REIMA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, STROKOVNO DELO NA PODROJU ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REIMA - NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, EVIDENTIRANJE IN NADZOROVANJE DELA NA CELOTNEM PODROJU ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REIMA TER SANITARNE VODE V VSEH OBJEKTIH ZAVODA. IZVAJANJE NABAVE ISTIL IN SANITARNEGA MATERIALA TER POROANJE O PORABI, STROKOVNO SVETOVANJE IN POMO TEHNINEMU OSEBJU, UKREPANJE IN SVETOVANJE V PRIMERU NALEZLJIVIH BOLEZNI IN DRUGIH NEVARNOSTI, OBVEŠANJE USTREZNIH ORGANOV, IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ODLOBAMI INŠPEKCIJSKIH ORGANOV..., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, NA DELOVNO MESTO ORGANIZATORJA LAHKO KANDIDIRAJO TUDI TISTI, KI IMAJO PRIDOBLJENO NASLEDNJO IZOBRAZBO, - VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDR...

 • Company DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA, medicinska diagnostika in druge storitve, d.o.o., Puhova ulica 9 A, in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 11 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA ASISTENSKA DELA PRI ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH, RAZPOREJANJE IN NAROANJE PACIENTOV, SKRB ZA NABAVO MEDICINSKEGA MATERIALA, SKRBI ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE DELA PO PREDPISIH POBO,..., da je souten, topel in dobrosren, oseba vredna zaupanja, delo v timu, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO, -NADZOR NAD DELOVANJEM MEDICINSKIH PRIPOMOKOV IN APARATUR, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA PREPREEVANJE OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM V SKLADU S PROGRAMOM PREPREEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM, -DRUGE NALOGE IN OPRAVILA POVEZANA Z DELOM IN PO NALOGU NADREJENEGA., STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE. PREDVIDENO DELO V DEJAVNOSTI ZV ODRASLIH., ...

 • Company BEIGOT FRANC - DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE, SLOVENSKI TRG 4, 2352 SELNICA OB DRAVI in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 18 mesecev oz. dec. 2021, skrajšan delovni as, 20, DELO REFERENNE SESTRE V AMBULANTI SPLOŠNE MEDICINE, , dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIHIN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS),  DIPLOMIRA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, PREDVIDOMA DO MAJA 2021., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, VPROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNINADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMP...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VELJAVNA L...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VREDNOTENJE ZN V PROSTORIH INTEZIVNE TERAPIJE III, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTINEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSABLJENOSTI, EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN, MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV IN VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSABLJENOSTI, PRAKTINO USPOSABLJANJE NOVOSPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA, SODELOVANJE V RAZISKOVALNEM DELU  NA PODROJU ZN, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., smer zdravstvena nega, ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLINIMI NAINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NALOGU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA NA KEMOTERAPIJO, PRIPRAVA CITOSTATIKOV PO NALOGU ZDRAVNIKA ZA APLIKACIJO,  IZVAJANJE CITOSTATSKE  TERAPIJE IN SPREMLJANJE STANJA BOLNIKA MED TERAPIJO, DAJANJE NAVODIL BOLNIKU O POSTOPANJU PO KONCU TERAPIJE IN SVETOVANJE O ZMANJŠANJU NEELENIH UINKOV, STALNO IZVAJANJE ZN PRI BOLNIKIH NA CITOSTATSKI TERAPIJI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTINEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI EVIDENTIRANJE POS...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLINIMI NAINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NALOGU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA NA KEMOTERAPIJO, PRIPRAVA CITOSTATIKOV PO NALOGU ZDRAVNIKA ZA APLIKACIJO, IZVAJANJE CITOSTATSKE  TERAPIJE IN SPREMLJANJE STANJA BOLNIKA MED TERAPIJO, DAJANJE NAVODIL BOLNIKU O POSTOPANJU PO KONCU TERAPIJE IN SVETOVANJE O ZMANJŠANJU NEELENIH UINKOV, STALNO IZVAJANJE ZN PRI BOLNIKIH NA CITOSTATSKI TERAPIJI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTINEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI EVIDENTIRANJE POST...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE VPROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJA MEDI...

 • Company UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, TITOV TRG 4, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, 1. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE VAJ, VODENJE KONZULTACIJ, OPRAVLJANJE NALOG DOLOENIH V AKTIH UP 2. MENTORIRANJE PRI SEMINARSKIH NALOGAH IN PRI IZVEDBI DELOVNE PRAKSE 3. PRIPRAVLJANJA IN IZVAJANJE VAJ V UNIH BAZAH IN KLININE VAJE 4. MENTORIRANJE PRI IZVEDBI STROKOVNEGA PRAKTIKUMA 5. UDEJSTVOVANJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROJU, PRENAŠANJE REZULTATOV ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES TER SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO–RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE 6. OPRAVLJANJE DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNEGA DELA S KATERIM SE URESNIUJE POSLANSTVO UNIVERZE IN DVIGUJE UGLED UNIVERZE, NJENE LANICE, STROKE 7. SODELOVANJE PRI ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 16, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA IZ MEDICINE OZ. DENTALNE MEDICINE, V SKLADU S POGOJI ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKEGA NAZIVA TUDI USTREZNA PODIPLOMSKA IZOBRAZBA, VELJAVEN PEDAGOŠKI NAZIV ZA PODROJE MAKSILOFACIALNA IN ORALNA KIRURGIJA, ALI IZPOLNJEVANJE MINIMALNIH KOLIINSKIH IN KAKOVOSTNIH POGOJEV ZA IZVOLITEV V NAZIV PO STATUTU UL (UR. L. RS ŠT. 4/2017) IN MERILIH ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV UNIVERZE V LJUBLJANI Z DNE 25. 10. 2011 (IN SPREMEMBE) -  V TEM PRIMERU MORA KANDIDAT SKUPAJ S PRIJAVO NA DELOVNO MESTO ODDATI TUDI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU OMENJENIH POGOJEV ZA IZVOLITEV V NAZIV. KANDIDAT MORA PREDLOITI IZJAVO, DA SOGLAŠA, DA SE, V PRIMERU POZITIVNE ODLOITVE KOMISIJE ZA IZ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA,  IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE  POMOI UPORABNIKOV, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE UPORABNIKOM IN ZAPOSLENIM NA PODROJU ZDRAVJA, PREVENTIVE IN PREHRANE., , ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. ZPO do 30.9.2020, polni delovni as, 40, - KLININO DELO Z BOLNIKI NA ODDELKU, - KOORDINIRANJE PALIATIVNE OSKRBE IN PROSTOVOLJNEGA DELA, - KOORDINACIJA, INFORMIRANJE IN POVEZOVANJE RAZLINIH SLUB IN PALIATIVNIH TIMOV (V IN IZVEN USTANOVE), PRI POMOI HUDO BOLNIM IN UMIRAJOIM TER NJIHOVIM SVOJCEM, -  IZOBRAEVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA S PODROJA UMIRANJA IN SPECIALIZIRANO STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA DELO S HUDO BOLNIMI IN UMIRAJOIMI (ORGANIZIRANJE IN VODENJE RAZNIH DELAVNIC, SEMINARJEV, PREDAVANJ, POGOVOROV, SREANJ, DISKUSIJ IN OKROGLIH MIZ), -  IZOBRAEVANJE, USPOSABLJANJE IN PODPORNE OBLIKE POMOI SVOJCEM ZA IVLJENJE V NOVONASTALIH OKOLIŠINAH, - ORGANIZACIJA PROSTOVOLJNEGA DELA NA OI IZOBRAEVANJE IN UVAJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTINE INTENZIVNE TERAPIJE, EIIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter licenca). , ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Doloen as  oz. za as trajanja projekta, polni delovni as, 40, VODENJE PROJEKTA IN KOORDINACIJA KONZORCIJSKIH PARTNERJEV; ADMINISTRACIJA PROJEKTA IN POROANJE TER SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM; VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA ZAPOSLENIH V PROJEKTU; VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PROJEKTNEGA SVETA, V KATEREM SO PREDSTAVNIKI VSEH PROJEKTNIH PARTNERJEV IN DRUGIH POMEMBNIH DELENIKOV IZ LOKALNEGA OKOLJA, PRAV TAKO TUDI PREDSTAVNIK MINISTRSTVA; PRIPRAVA IN IZVAJANJE STRATEGIJE KOMUNICIRANJA; PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA PROGRAMA IZOBRAEVANJA ZA ZAPOSLENE V PROJEKTU; KOMUNIKACIJA Z MINISTRSTVOM IN LOKALNIM OKOLJEM; PRIPRAVA IN ODDAJA ZAHTEVKOV ZA IZPLAILO SREDSTEV PO PROJEKTU; PRIPRAVA POROIL IN DRUGIH DOKUMENTOV, NA ZAHTEVO MINISTRSTVA IN ORGANOV ZAVODA; DRUGE NALOG...

 • Company EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O., Ložnica pri Žalcu 59 , 3310 ŽALEC in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROJNI KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI:-IZDELUJE KLJUAVNIARSKE IZDELKE PO NARTIH, -IZDELUJE KOVINSKA OHIŠJA ELEKTRO OMAR PO NARTIH, IZDELUJE KOVINSKA OGRODJA AGREGATOV IN OSTALIH KOVINSKIH IZDELKOV PO NARTIH, -IZVAJA ANTIKOROZIJSKO BARVANJE IZDELKOV KLJUAVNIARSKE DELAVNICE, -POMAGA PRI IZDELAVI RAZLINE OPREME IN IZDELKOV V DELAVNICI, -POMAGA PRI RAZKLADU IN NAKLADU MATERIALA IN OPREME, -OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. , e ste odgovorni, visoko motivirani, imate delovne izkušnje na omenjenem podroju vas vabimo, da se nam pridruite. Vaše pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo na elektronski naslov: ali po klasini pošti na naslov: EHO d.o.o., Lonica pri alcu 59, 3310 alec, Slovenija., ...

 • Company EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O., Ložnica pri Žalcu 59 , 3310 ŽALEC in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KRAJ DELA: ALEC; GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: ORGANIZIRA, PLANIRA, VODI IN NADZIRA DELO DELOVNE SKUPINE ZA PREVZEM IN ODPREMO BLAGA,  RAZPOREJA, VODI IN NADZIRA DELAVCE V DELOVNI SKUPINI ZA PREVZEM IN ODPREMO BLAGA,  SKRBI ZA CELOTNO DOKUMENTACIJO, KI JO NAREKUJE SKLADIŠNO POSLOVANJE,  ODGOVOREN ZA SKLADNOST STANJA  INFORMACIJSKEGA SISTEMA Z DEJANSKIM STANJEM BLAGA V SKLADIŠU,  SKRBI IN ODGOVARJA ZA LASTNO VARNOST IN VARNOST SODELAVCEV,  KOLIINSKO IN KAKOVOSTNO PREVZEMA  BLAGO V SKLADIŠE, GA USTREZNO OZNAI  IN IZVAJA KONTROLO DOBAVNICE PO KOLIINI IN VRSTI BLAGA  IZVAJA MANIPULACIJO  PRI PREVZEMU IN IZDAJI BLAGA, NAMEŠA BLAGO NA SKLADIŠNA MESTA TER PREMEŠA BLAGO MED SKLADIŠI IN PROIZVODNJO,  V PRIMERIH POVRATKA MATER...

 • Company UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 12, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG.PRIPRAVLJA POROILA IN ELABORATE O RAZISKAVAH. SPREMLJA IN USKLAJUJE RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBAMI O FINANCIRANJU. SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO.ORGANIZIRA IN POUUJE ZAPOSLENE IN ŠTUDENTE O UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH. OPRAVLJA DRUGE SORODNE NALOGE PO NAVODILU PREDPOSTAVLJENEGA DELAVCA. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN LANICE OZ. DRUGE LANICE. NADOMEŠA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OP...

 • Company MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER, Pod turnom 3 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KUSTOS, poskusno delo , Doloen as  oz. do 21.02.2021, z monostjo zaposlitve za naslednji mandat, polni delovni as, 40, SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAEVALNIMI USTANOVAMI IN ORGANIZACIJAMI TER DRUŠTVI S PODROJA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA TER SOCIALNE VARNOSTI, PREDSTAVITVE STROKOVNEGA DELA JAVNOSTI V OBLIKI PEDAGOŠKIH, ANDRAGOŠKIH TER POPULARIZACIJSKIH DELAVNIC, POGOVOROV, STROKOVNIH SREANJ, RAZSTAV ALI VODSTEV, KOMUNIKACIJA Z ZAINTERESIRANO JAVNOSTJO IN CILJNIMI SKUPINAMI TER STANOVALCI IN DRUGIMI UPORABNIKI DISLOCIRANE ENOTE ŠVICARIJA, PRIPRAVA STROKOVNIH IN PREDSTAVITVENIH BESEDIL, UREDNIKOVANJE INFORMATIVNIH TER PROMOCIJSKIH MATERIALOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN AKTUALIZACIJI INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI IN DRUBENIH OMREJIH, SODELOVANJE PRI UREJANJU BAZ PODATKOV ZA OBVEŠANJE JAVNOSTI, KOORDI...

 • Company DOM LUKAVCI, LUKAVCI 9 , 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE, MED. TEH. POSEGOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI, STROKOVNA OBRAVNAVA STANOVALCEV PO PNZ, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, NUDENJE NUJNE MED. POMOI IN UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI IN POOBLASTIL, ODVZEM IN PRAVILNO RAVNANJE Z ODVZETIMI MATERIALI, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH FAZ ZDRAV. NEGE OZ. NEGOVANJE RAZLINIH STANOVALCEV, NADZOROVANJE IZVAJANJA NEGE IN OSKRBE, IPD., , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -PSIHINA IN FIZINA PRIPRAVA PACIENTA  NA DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -PRIPRAVA DELOVNEGA PROSTORA-PACIENTOVEGA OKOLJA, APARATUR, MATERIALOV, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, -SODELOVANJE, SAMOSTOJNO  IZVAJANJE IN OHRANJANJE TEMELJNIH IN PODPORNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH POSAMEZNIKA V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH, -UKREPANJE V NEPRIAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI V OKVIRU PRISTOJNOSTI, -IZPOLNJEVANJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSTALE DOKUMENTACIJE VEZANE NA PROCES DELA, , , veizmensko...

 • Company Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10 , 5000 NOVA GORICA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ STROJNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE, Zahtevana je prejšnja visokošolska strokovna ali univerzitetna izorazba s podroja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike. Zaeljeno znanje s podroja avtomatizacije, krmilne tehnike in robotike. Monost zaposlitve za nedoloen as., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ODSOTNIH DELAVCEV, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ORGANIZIRANJE SPREMSTVA, PRIPRAVA PACIENTOV NA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV, STROKOVNO DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE ODSOTNIH DELAVCEV, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI;...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  POSREDNIKI ZA ZAPOSLOVANJE IPD., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH IN OPERATIVNIH KADROVSKIH OPRAVIL TER PODPORA PRI IZVAJANJU IZOBRAEVANJ, RAZVOJA., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba dipl. organizator – manager (VS) oz. drugi ustrezni poklici visokošolskega izobraevanja prve stopnje in podobnega izobraevanja. Alternativa: višješolsko strokovno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj s podroja dela. Zahteva se najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih. Dodatna funkcionalna znanja: poznavanje delovnopravne zakonodaje (ST1) (Z), vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje tujega jezika na ravni A1-anglešina (Z) Word - osnovno znanje (Z), Excel - osnovno znanje (Z), interni preizkus iz varstv...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KOORDINATOR KAKOVOSTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBVLADOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI PROCESOV V POŠTNI MREI., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba dipl. in. prometa, dipl. organizator-meneder, dipl. in. tehnologije prometa, dipl ekonomist oz. drugi ustrezni poklici visokošolskega izobraevanja prve stopnje in podobnega izobraevanja. Alternativa: višje šolsko strokovno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj s podroja dela. Zahteva se najmanj 2 leti delovnih izkušenj s podroja dela. Dodatna funkcionalna znanja: Vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje tujega jezika na ravni A1 – anglešina (Z), interni preizkus iz varstva pri delu in poarne varnosti (S), strokovni izpit s podroja dela (S), Word - osnovno znanje (Z), Excel – osno...

 • Company APIA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., ULICA 25. MAJA 17 A, 5000 NOVA GORICA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, MONOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOEN AS, polni delovni as, 40, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA, PREVZEM IN DEKLARIRANJE, IZDAJA RAUNOV IN DOBAVNIC, PISNA IN OSEBNA KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI IN KUPCI, UPRAVLJANJEZ VILIARJEM IN KOMBINIRANIM VOZILOM, UREJANJE IN IŠENJE DELOVNEGA PROSTORA, DELA IN NALOGE, KI JIH ODREDI NADREJENI, NALOGE V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI, MONOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOEN AS, K SODELOVANJU VABIMO VISOKO MOTIVIRANO OSEBO ZA DINAMINO, ZANIMIVO IN PESTRO DELO V TRGOVINI Z GRADBENIM MATERIALOM. OPRAVLJANJE IZPITA ZA VILIARJA NUDIMO DELAVCU V ASU UVAJANJA, OBRAVNAVAMO IZKLJUNO PROŠNJE Z VSEMI USTREZNIMI DOKAZILI POSLANE NA E-NASLOV , dvoizmensko...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV) PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.) ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUEVANJE IN RAZVIJANJE ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV) PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.) ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUEVANJE IN RAZVIJANJE K...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA, IZVAJANJE DEFIBRILACIJE S POMOJO (POL)AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA, PREVOZ BIOLOŠKEGA IN DRUGEGA MATERIALA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAIN PREPREEVANJA OKUB, PRIPRAVA IN IZVEDBA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA PODROJU URGENTNE MEDICINE V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC TER DELO V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA V AMBULANTI IN NA TERENU, ..., ., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT - V PRIMERU ŠTUDIJA PO BOLONSKEM PROGRAMU STR. IZPIT NI POTREBEN. LICENCA ZA DELO. POTREBNO JE IZPOLNJEVA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.,...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH  PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE  POSEGE IN POSTOPKE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVN...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 17.08.2020, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTAORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENSKO OGROENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ IZVAJANJE DOLGOT...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE  PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU  NAJZAHTEVNEJŠIH  IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ, ORGANIZIRANJE, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE IVLJENJSKO ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIETNA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA S...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENSKO OGROENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ IZVAJANJE DOLGOT...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoko Edit filters