Jobmonitor. Search results for Ljubljana

46 Jobs found

Used filters:
 • Ljubljanax
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA ŠT. 1100-43/2020 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI IN ZAJEMA NAVEDBO VSEH POGOJEV ZA KANDIDATURO (IZOBRAZBA, DELOVNE IZKUŠNJE, DODATNA ZNANJA/IZPITI, DRAVLJANSTVO, NEKAZNOVANOST...)TER DRUGE INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU TER NAINU PRIJAVE IN...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, OSNOVNO IN POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, SKRBNIŠTVO PD-JEV IN POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE STRANK, SODELOVANJE V RAZPISNIH KOMISIJAH, UVAJANJE V REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP), STROKOVNI IZPIT SKLADNO Z AKTOM O STROKOVNIH IZPITIH V ZRSZ, USPOSOBLJENOST ZA DELO Z RAUNALNIKOM (EXCEL, WORD,...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, ZBIRANJE SOCIALNO ANAMNESTINIH PODATKOV O PACIENTU, ANALIZA PODATKOV IN OPREDELITEV POTREB, STISK IN TEAV TER OPREDELITEV NAJPOMEMBNEJŠIH DEJAVNIKOV ZA MONE REŠITVE, REŠEVANJE ZA REHABILITACIJO RELEVANTNIH SOCIALNIH PROBLEMOV IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU PROGRAMOV CELOSTNE REHABILITACIJE, SVETOVANJE PACIENTOM IN SVOJCEM S PODROJA SOCIALNO VARSTVENIH PREDPISOV IN PRAVNO MATERIALNIH PRAVIC TER POMO PRI UVELJAVLJANJU LE TEH, SODELOVANJE S SVOJCI IN SLUBAMI V SOCIALNEM OKOLJU PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNE MREE POMOI., Poklicno usmerjanje, zaelena znanja in izkušnje z mladimi s posebnimi potrebami, za potrebe enote Ljubljana za projekt Prehod mladih., ...

 • Company AGRAGOLD TRGOVINA D.O.O., LETALIŠKA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELAVCI ZA RONO PAKIRANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PAKIRANJE NA PAKIRNIH STROJIH, ENOSTAVNA TEKOA VZDREVALNA DELA, POMONA DELA IN IŠENJE, PREVZEM SUROVINE, DELOVNO MESTO SE NAHAJA V POSLOVNI ENOTI ORMO. NASLOV ZA POŠILJANJE PRIJAV JE AGRAGOLD D.O.O.,MATEJA POZDEREC,  LETALIŠKA CESTA 16, LJUBLJANA  ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV : , veizmensko...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEA, polni delovni as, 40, SKRBI ZA PRAVOASNO IN PRAVILNO ZDRAVLJENJE UENCEV V DOMU PO NAVODILIH ZDRAVNIKA TER OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z OPISOM DEL IN NALOG V PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v zdravstvu, potrdilo o nekaznovanosti iz evidence Ministrstva za pravosodje in potrdilo iz pristojnega sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku. Kandidat naj na pisni vlogi navede tudi elektronski naslov, na katerem je dosegljiv. Prijave na prosto delovno mesto pošljite na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  KADROVSKI REFERENT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE KADROVSKIH POSTOPKOV IN OPRAVLJANJE KOMPLEKSNEJSIH NALOG S PODROCJA UPRAVLJANJA S LOVESKIMI VIRI; IZDELOVANJE DOKUMENTACIJE, POROIL, STROKOVNIH PODLAG, NAVODIL, ANALIZ TER VODENJE EVIDENC IN STATISTIKE; SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROJU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK, NACINOV IN POSTOPKOV DELA; SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH;OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Celotno besedilo razpisa z navedenimi pogoji za zasedbo delovnega mesta in druge informacije so objavljeni na spletni strani SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana: . Drugi podatki: ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznov...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. predvidoma do 20. 10. 2021, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE:ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM, IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROIL, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROJA, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROJA IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zakljuka izobraevanja, pridobljen strokovni naziv in izobraevalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena; opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj: kandidat navede vse dosedanje delov...

 • Company CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, FRANKOPANSKA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DIREKTOR VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA TER SKRB ZA ZAKONITO, POSLOVANJE ZAVODA, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSLOVANJA ZAVODA, VODENJE, STROKOVNEGA DELA ZAVODA, PRIPRAVLJANJE PROGRAMA DELA IN FINANNEGA NARTA TER POROILA O URESNIEVANJU, SPREJEMANJE AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DM IN DRUGIH INTERNIH AKTOV V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI, POROANJE USTANOVITELJU IN SVETU ZAVODA, SKRB ZA IZVRŠEVANJE SKLEPOV SVETA ZAVODA, IZVAJANJE PRISTOJNOSTI S PODROJA DELOVNIH RAZMERIJ, IMENOVANJE PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPIN ZAVODA, SKRB ZA SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAVODI IN ORGANIZACIJAMI TER PRISTOJNIMI MINISTRSTVI, PRIPRAVLJANJE STROKOVNE PODLAGE ZA SPLOŠNE AKTE, PROGRAME IN POROILA, IMEN...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MENEDERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG PRIPRAVA PREDLOGA POSLOVNEGA NARTA PROJEKTA PRIPRAVLJANJE STRATEŠKIH IN POSLOVNIH USMERITEV PODROJA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH IN POSLOVNIH USMERITVAH DRUBE NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA MOTIVIRANJE IN USPOSABLJANJE SODELAVCEV RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN POSTOPKOV DELA UPRAVLJANJE SPREMEMB IN PRIPRAVLJANJE ALTERNATIVNIH REŠITEV PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izobrazba Klasius: 17001, 17002, 17003 ali 17099, dobra usposobljenost za delo z orodji MS O...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, upoštevaje predajo dela od dne zakljuka boln, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VZDREVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUKI POSTAVLJANJE, VZDREVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDREVANJE VOZIL IN OPREME PREGLEDOVANJE STANJA VOZIŠ IN PRIPADAJOIH OBJEKTIH NA AC IN HC UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM AC IN HC VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izobrazba Klasius: 14001 ali 14099, vozniški izpit B+C+E kategorije, natannost in zanesljivost, sposobnost dela v timu, splošna telesna pripravljenost, sposobnost za delo na višini, iznajdljivost, doslednost, prijaznost, potrd...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  URADNIK V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, upoštevaje predajo dela od dne zakljuka bolniš, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL OPRAVLJANJE OPERATIVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izobrazba po Klasius-u: 15001, 15002 ali 15099, dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, komunikativnost, natannost in zanesljivost, doslednost, sposobnost dela v timu, osebna urejenost. elena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, osnovna raven znanja tujega jezika – A1, izkušnje z delom v raunovodstvu (davna in raunovodska obravnava ter knjienje prejetih raunov), poznavanje Slovenskih raunovodskih standardov in poznavanje Zakona o davku na dodano vre...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDREVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE POŠILJK HITRE POŠTE, PRENOS POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE TER POBIRANJE POŠILJK IZ POŠTNIH NABIRALNIKOV. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., IZOBRAZBA VOZNIK OZ. DRUG USTREZEN POKLIC, NIJE POKLICNO IZOBRAEVANJE IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA OZ. KONANA OSNOVNA ŠOLA IN 8 LET DELOVNIH IZKU...

 • Company GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA, ŠUBIČEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UITELJ FIZIKE, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA FIZIKE V GIMNAZIJI IN DRUGE DEJAVNOSTI PO LETNEM DELOVNEM NARTU GIMNAZIJE JOETA PLENIKA LJUBLJANA, Uitelj zaetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega uitelja in uitelja zaetnika. V okviru posameznega projekta bo posamezni uitelj zaetnik zaposlen na projektnem delovnem mestu za obdobje šestih mesecev za polni delovni as, in sicer v asu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021., dopoldan...

 • Company GIMNAZIJA BEŽIGRAD, PERIČEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev oz. MANDAT, polni delovni as, 40, - ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO V OKVIRU SVOJIH POOBLASTIL,- ZAGOTAVLJA ZAKONITOST DELA ORGANIZACIJSKE ENOTE V OKVIRU SVOJIH POOBLASTIL,- ORGANIZIRA, NARTUJE IN VODI STROKOVNO DELO ORGANIZACIJSKE ENOTE TER JE ODGOVORENZANJ,- PRIPRAVI PREDLOG LETNEGA DELOVNEGA NARTA, FINANNEGA NARTA ORGANIZACIJSKE ENOTE,RAZVOJNEGA PROGRAMA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN LETNA POROILA O DELU ORGANIZACIJSKEENOTE,- ODGOVARJA ZA URESNIEVANJE LETNEGA PROGRAMA DELA, FINANNEGA NARTA IN RAZVOJNEGAPROGRAMA ORGANIZACIJSKE ENOTE,- SKRBI ZA KAKOVOST VZGOJNO-IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV,- PODPISUJE JAVNE LISTINE ORGANIZACIJSKE ENOTE, KI SE NANAŠAJO NA IZOBRAEVALNEPROGRAME ORGANIZACIJSKE ENOTE,- VODI DELO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. DO VRNITVE ZAASNO ODSOTNE DELAVKE., polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZAHTEVAN POKLIC: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Stopnja znanja slovenske...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO,ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NARTOVANJE IN KOORDINARJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROENIH PACIENTIH, PRED, MED IN PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATINIH CELIC IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,  DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MED...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJC...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE KRONINIH IN ENOSTAVNIH OBLIK DIALIZNIH PROCEDUR TER SODELOVANJE PRI OSTALIH VRSTAH DIALIZNIH POSTOPKOV, -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN IZPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, -OPAZOVANJE IN UKREPANJE MED POSTOPKOM DIALIZIRANJA TER IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE, -ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOKOV., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/ MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOM...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM,  DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Stopnja znanja slovenskega jezika: raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. DOLOEN AS ZA AS PRIPRAVNIŠTVA, ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STORITEV PREKO RAZLINIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV: UVAJANJE V DELO ZA PODAJANJE INFORMACIJ, UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV, VEKANALNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IZ CILJNE SKUPINE PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), TELEFONSKO SVETOVANJE LJUDEM V STISKI, NADGRADNJA BAZE ZNANJA Z INFORMACIJAMI IZ OKOLJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE. STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP), STROKOVNI IZPIT SKLADNO Z AK...

 • Company ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Slovenska cesta 56 , 1000 LJU in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KADROVSKI REFERENT, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU IZOBRAEVANJA IN USPOSABLJANJA,-IZVAJANJE ADMINISTRATIVNE IN OPERATIVNE PODPORE KADROVSKIM PROCESOM, -VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., -6/1 raven izobrazbe druboslovne ali ekonomske smeri oz. druga ustrezna izobrazba, -osnovno znanje MS Office,-obnavljanje obstojeih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega podroja,-strokovno, kakovostno in pravoasno izvedene naloge,-korekten odnos do strank,-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,-varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s podroja VZD in VPP,-vozniški izpit B kategorije,-psihofizine zahteve: natannost in zanesljivost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, osebna urejenost, s...

 • Company ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Slovenska cesta 56 , 1000 LJU in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  URADNIKI ZA KADROVSKE ZADEVE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VAŠE NALOGE BODO:-ORGANIZIRANJE PROCESOV IN SISTEMIZIRANJE DELOVNIH MEST,-SISTEMSKO UREJANJE NAPREDOVANJ, STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN PLANEGA SISTEMA, -PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL S PODROJA DELA,-VODENJE PROJEKTOV,-OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL S PODROJA DELA,-SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN IZVEDBI KADROVSKIH PROCESOV,-VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Od kandidatov priakujemo:-7 raven izobrazbe ekonomske, druboslovne, pravne ali druge ustrezne smeri, -osnovno znanje MS Office,-36 mesecev delovnih izkušenj iz kadrovskega podroja,-obnavljanje obstojeih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega podroja,-znanja iz projektnega vodenja,-str...

 • Company ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Slovenska cesta 56 , 1000 LJU in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VONJA VOZIL, OPRAVLJANJE TRANSPORTA VOZIL, UPRAVLJANJE TEKE GRADBENE MEHANIZACIJE (TGM) IN PRIKLJUKOV, OSNOVNO VZDREVANJE VOZIL, TGM IN PRIKLJUKOV, SODELOVANJE PRI ZAMENJAVI DROGOV,VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA., Od kandidatov priakujemo: 4 raven izobrazbe voznik avtomehanik alt. strokovna izobrazba: elektromonter oz. srednja poklicna izobrazba, obnavljanje obstojeih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega podroja, strokovno, kakovostno in pravoasno izvedene naloge, korekten odnos do tujih zemljiš, do lastnikov zemljiš, strank in sodelavcev, gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi, varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s podroja VZD in VPP, vozniški izpit B kategorije, vozni...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA CESTA 28, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE, D. N., poskusno delo , Doloen as  oz. do 30. 6. 2022, polni delovni as, 40, KOORDINIRANJE PROJEKTNIH NALOG, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAILO, PRIPRAVA ANALIZ, POROIL IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV, KOORDINACIJA IN OPRAVLJANJE NALOG S PODROJA UREJANJA GRADIV IN PUBLIKACIJ,OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Prosimo, da kandidati pošljejo ivljenjepis (pretekle delovne izkušnje vsebinsko in asovno pregledno opredelijo - v pomo je izpis zavarovanja v RS iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in kopijo dokazila o izobrazbi na elektronski naslov .  Kraj opravljanja dela: Ljubljana., ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslubenca (30.06.2021), polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAUNA STROŠKOV IN ZAHTEVKOV IZ NASLOVA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, INFORMIRANJE STRANK, SODELOVANJE V RAZPISNIH KOMISIJAH, REŠEVANJE VLOG, PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB Z OSEBAMI IN IZVAJALCI, KONTROLA IZVAJANJA PROGRAMOV PRI IZVAJALCU, SPREMLJANJE PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, VZPOSTAVLJANJE TERJATEV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA, EKONOMSKA, UPRAVNA, ORGANIZACIJSKA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POST...

 • Company MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DIREKTOR ZAVODA ZA KULTURO, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE JAVNEGA ZAVODA IN ORGANIZIRANJE DELA, univerzitetna izobrazba druboslovne smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj na podroju arhivske dejavnosti in poznavanje podroja dela arhiva strokovni izpit s podroja arhivske dejavnostisposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu aktivno znanje slovenskega jezikaznanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni. Kandidat mora k prijavi z ivljenjepisom priloiti tudi program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih. Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS. , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. za as trajanja pripravništva, polni delovni as, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO,- IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV,- POTRJEVANJE REZULTATOV IZVEDENIH PREISKAV,- STROKOVNO RAVNANJE Z DELOVNO OPREMO TER UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA., Zahtevan poklic: LABORATORIJSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE PACIENTOV KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA ENEM OD DELOVIŠ: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA- PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU, IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN VODENJEZAHTEVANE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE- OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV- IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IN OSTALE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA- ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER IZVAJANJE DRUGIH DELOVNIH ZADOLITEV S PODROJA DELA., Zahtevan poklic...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  USMERJEVALCI IN RAZNAŠALCI IPD., poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV, BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA, SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE. IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV. UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., IZOBRAZBA POŠTNI MANIPULANT OZ. DRUG USTREZEN POKLIC, NIJA POKLICNA IZOBRAZBA OZ. KONANA OŠ IN 5 LET, DELOVNIH IZKUŠENJ. OBVEZEN JE VOZNIŠKI IZPIT ZA B KATEGORIJO ( priloiti fotokopijo). ZAELENO ZNANJE VONJE MOPEDA (...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, DOSTAVLJANJE NAVADNIH IN KNJIENIH POŠILJK TER BLAGA, KI SE NE VROAJO PO POSEBNI ZAKONODAJI. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. ZARAUNAVANJE IN OBRAUNAVANJE ODKUPNIN. PRODAJANJE VREDNOSTNIC IN DRUGEGA BLAGA. DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE. IZPRAZNEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM. PREVZEMANJE, PREVAANJE, IZMENJEVANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK, BLAGA IN POŠTNIH SKLEPOV. UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO ...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDREVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE POŠILJK HITRE POŠTE, PRENOS POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE TER POBIRANJE POŠILJK IZ POŠTNIH NABIRALNIKOV. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., IZOBRAZBA VOZNIK OZ. DRUG USTREZEN POKLIC, NIJE POKLICNO IZOBRAEVANJE IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA OZ. KONANA OSNOVNA ŠOLA IN 8 LE...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: stopnja izobrazbe oz. usposobljenosti: specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba – vse...

 • Company VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJA in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve javne uslubenke z materinskega in starševskega dopusta, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH GRADIV, VODENJE IN ODLOANJE V MANJ ZAHTEVNIH PREDPISANIH POSTOPKIH DELOVNEGA PODROJA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., DOLOEN AS – NADOMEŠANJE JAVNE USLUBENKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM D...

 • Company GLOBAL ELEKTRIK, elektroinstalacijske in telekomunikacijske storitve, d.o.o., Vrhovci, cesta XVII 18 in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA ELEKTROINŠTALACIJ NA TERENU - LJUBLJANA OKOLICA, , ...

 • Company ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN, Goriška cesta 27 , 5271 VIPAVA in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMOI DRUINI NA DOMU. POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROJU MESTNE OBINE LJUBLJANA, Veselje in obutek za delo s starejšimi, pridnost, poštenost, iznajdljivost, prilagodljivost, kandidati imajo monost priuitve, monost dolgoronega sodelovanja. Nudimo: Monost trajne zaposlitve. Urejeno delovno okolje. Ustrezno plailo z vsemi pripadki. Monost priuitve in razvoja potenciala., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, PREVERJANJE USTREZNOSTI DOKUMENTACIJE GLEDE KLININEGA TESTIRANJA ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV,  PRIDOBIVANJE POTREBNIH PODPISOV NA OBRAZCIH, KI SE JIH VLOI NA JAZMP OZ. REPUBLIŠKO ETINO KOMISIJO TER OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VRAILO POTNIH STROŠKOV PACIENTOM,  AURNO OBJAVLJANJE AKTUALNIH KLININIH ŠTUDIJ NA SPLETNO STRAN UKCL IN DRUGE AKTIVNOSTI VEZANE NA OBVEŠANJE, OBVEŠANJE RAZISKOVALCEV O POTEKU POGAJANJ IN PRIDOBIVANJU POTREBNE DOKUMENTACIJE IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NEPOSREDNEGA VODJA V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic: UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMNAZIJSKI MATURANT, POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA V. RAVNI IZOBR...

 • Company ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3 , 2000 MARIBOR in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. Zaradi priprave na delo, polni delovni as, 40, PRIKLJUITEV MENTORJU, KI IMA PRIDOBLJENO DOVOLJENJE AZN, PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ PRI ZAVAROVALCIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA, ISKANJE POTENCILANIH ZAVAROVALCEV POD NADZOROM IN OB NAVZONOSTI MENTORJA IN SODELOVANJE PRI PREDSTAVITVI MENTORJA ZAVAROVANJ POTENCILANIM ZAVAROVALCEM, ODVAJANJE GOTOVINE IN OBRAZCEV STROGE EVIDENCE PO PREDPISIH, NAVODILIH IN OKRONICAH POD NADZOROM MENTORJA, VODENJE VSEH OBVEZNIH EVIDENC, UDELEBA NA ZASTOPNIŠKIH SESTANKIH IN SEMINARJIH, DELO ZA IN ZNOTRAJ ZAVAROVALNE SKUPINE SAVA, OPRAVLJANJE SORODNIH DEL IN NALOG, KI SO POVEZANE Z DELI IN NALOGAMI PO TEM OPISU, E TAKO DOLOI NADREJENI, OPRAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKE ENO...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ljubljana Edit filters