Jobmonitor. Search results for Koper

11 Jobs found

Used filters:
 • Koperx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company EPADA, pretovarjanje in druge storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Koper
  29.02.2020

  VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREMIKANJE VOZIL (NOVIH OSEBNIH AVTOMOBILOV) IZ LADJE IN NA LADJO, PREPARKIRAVANJE VOZIL PO OBMOJU LUKE KOPER, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., pripravljenost na 3 izmensko delo, potrdilo o nekaznovanosti, izpis iz kazenske evidence., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company NOVIMAT, pretovarjanje, d.o.o., Dutovlje 118 , 6221 DUTOVLJE in Koper
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VONJA OSEBNIH AVTOMOBILOV, PRETOVARJANJE., Nekaznovanost., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company HUMADE posredništvo d.o.o., Industrijska cesta 13 , 6310 IZOLA - ISOLA in Koper
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VONJA OSEBNIH VOZIL V LUKI KOPER., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR in Koper
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKREDITIRANIH MERITEV IN PRESKUSOV OD PRIPRAVE DO POSTOPKOV NA APARATURAH DO IZRAUNOV REZULTATOV – ZAHTEVNEJŠA DELA; PRIPRAVA OPREME, PRIBORA, MATERIALOV IN PROSTOROV V POVEZAVI Z DELOM; ANALITIKA RAZLINIH VZORCEV; VZORENJE IN MERITVE NA TERENU; SODELOVANJE PRI VZDREVANJU, AURIRANJU IN PROGRAMIRANI OBDELAVI PODATKOV (RAUNALNIŠKO PODPRTI SISTEMI); SKRBNIŠTVO NAD  SPLOŠNO IN MERILNO OPREMO (APARATURE), NEPOSREDNO POVEZANIMI S STROKOVNIM DELOM; VZDREVANJE TER KONTROLA REDA IN HIGIENE V DELOVNEM PROSTORU; RAVNANJE PO VELJAVNIH DOKUMENTIH SISTEMA KAKOVOSTI, V POVEZAVI Z NALOGAMI IZ TEGA OPISA DELOVNEGA MESTA  IN V SKLADU  S POSEBNIMI POOBLASTILI V SKLOPU VODENJA KAKOVOSTI;  IZ...

 • Company ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MESTNE OBČINE KOPER - UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI COMUNE CITTA` DI C in Koper
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE STROKOVNIH, ORGANIZACIJSKIH, POSLOVNIH IN ADMINISTRATIVNIH NALOG ZKD MOK, IZVAJANJE SPREJETIH KLEPOV., Delovne izkušnje na primerljivih delovnih mestih, poznavanje osnov administracije in raunovodstva. Poseben interes do dela na kulturnem podroju ali podrojih, posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi, aktivna vloga v enem izmed društev, lanov ZKD MOK, dokazilo oziroma potrdilo s strani društva o lanstvu in aktivnem delovanju v društvu. Kandidati morajo pisni prijavi priloiti ivljenjepis z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Prijave sprejemamo izkljuno po pošti, na naslov: ZKD MOK, Cesta Zore Perello-Godina 3, 6000 Koper, s pripisom: »RAZPIS ZA TAJNIKA« do 6.3.2020 (velja poštni ig)...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJA in Koper
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  URADNIKI V STATISTIKI, FINANCAH, ZAVAROVALNIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE DOMAIH IN TUJIH PLAILNIH NAVODIL, NJIHOVO KONTROLIRANJE OZ. ZAVRAANJE ZAHTEVNIM PRORAUNSKIM UPORABNIKOM, VNAŠANJE PODATKOV IZ DOMAIH IN TUJIH PLAILNIH NAVODIL TER PRENAŠANJE LE-TEH V RAUNALNIŠKO OBDELAVO, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI Z ENOTNIM ZAKLADNIŠKIM RAUNOM, IZVRŠEVANJE PLAILNIH NAVODIL V SMISLU PREDPISOV O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU PLAIL, VODENJE EVIDENC, VEZANIH NA DELO VODENJA RAUNOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL IN INFORMACIJ O TEM, SPREJEMANJE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ IN POIZVEDB, KOMUNICIRANJE S PRORAUNSKIMI UPORABNIKI, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z VODENJEM REGISTRA PRORAUNSKIH UPORABNIKOV, IZVAJANJE NALOG NA NEGOTOVINSKIH PLAILNIH MESTIH NA SEDEU OBMONE ENOTE IN NJENIH DI...

 • Company Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello-Godina 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Koper
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV ZAVODA IN OSTALIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA. , Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, izjavo o nekaznovanosti, kratek ivljenjepis. Drugi pogoji: zaeljeno vozniško dovoljenje B kategorije. Kandidat vloi prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z oznabo: "razpis-istilka II" na naslov Javni zavod za šport Mestne obine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 KOPER., dvoizmensko...

 • Company HUMADE posredništvo d.o.o., Industrijska cesta 13 , 6310 IZOLA - ISOLA in Koper
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VONJA OSEBNIH VOZIL V LUKI KOPER, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROBACIJO, Beethovnova ulica 3 , 1000 LJUBLJ in Koper
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve javne uslubenke z materinskega in starševskega dopusta, polni delovni as, 40, -IZVRŠEVANJE PROBACIJSKIH NALOG, -INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSEBAMI, VKLJUENIMI V PROBACIJO, -SODELOVANJE IN IZVAJANJE POSEBNIH OBLIK STROKOVNEGA DELA Z OSEBAMI, VKLJUENIMI V PROBACIJO, -SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI, IPD. -SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, -ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV: -SOCIALNA IN PEDAGOŠKA DIAGNOSTIKA, -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE., Kandidati oddajo vlogo na priloenem obrazcu. Podrobnejši pogoji, informacije in obrazec so objavljeni na osrednjem spletnem ...

 • Company HUMADE posredništvo d.o.o., Industrijska cesta 13 , 6310 IZOLA - ISOLA in Koper
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VONJA AVTOMOBILOV V LUKI KOPER., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA, CESTA ZORE PERELLO-GODINA 1, 6000 KOPER - CAPODIST in Koper
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA SVETOVALNEM CENTRU ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE KOPER, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STARŠEM, PSIHOTERAPEVTSKO DELO, PSIHODIAGNOSTIKA IN PRIPRAVA MNENJ TER IZVIDOV,..., Opravljen strokovni izpit s podroja VIZ ali zdravstva, znanja iz psihoterapevtskega dela, usposobljenost za uporabo psihodiagnostinih sredstev. Od kandidata se priakuje tudi organizacijske sposobnosti, usmerjenost k proaktivnem sodelovanju in timskem delu, samostojnost in samoiniciativnost, odgovornost, zanesljivost ter pozitivno naravnanost do dela. Kandidati naj dostavijo potrdilo iz kazenskih evidenc, da niso bili pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Koper Edit filters