Jobmonitor. Search results for Construction supervisors

16 Jobs found

Used filters:
 • Construction supervisorsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company SAMPRT gradbeništvo, prevozi, tehnično svetovanje in servis vozil d.o.o., Pudob 60 , 1386 STARI TRG in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRBI ZA NEMOTEN POTEK DELA IN GRADNJE NA CELOTNEM GRADBIŠU. SLEDITI MORA POTEKU GRADBENIH DEL VSE OD ZAETKA NAROILA GRADNJE DO IZGRADNJE. PRI DELU VODI GRADBINCE NA GRADBIŠU, UPRAVLJAVCE TOVORNJAKOV ZA DOSTAVO IN ODVOZ MATERIALOV PO GRADBIŠU, DELAVCE NA RAZLINIH STROJIH ZA TEKO IN LAHKO GRADBENO MEHANIZACIJO. SODELUJE Z GEODETI, GRADBENIMI INŠPEKTORJI IN INENIRJI GRADBENIŠTVA. DELOVODJA PRED ZAETKOM GRADNJE PREVERI PROJEKTNO TEHNINO DOKUMENTACIJO, NARTE ZA GRADNJO IN DOVOLJENJA ZA GRADNJO., , dopoldan...

 • Company KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O., ULICA POHORSKEGA BATALJO in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NADZOR IN ODGOVORNOST ZA KAKOVOST OPRAVLJENIH DEL V ENOTI, VZDREVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA BANKE CESTNIH PODATKOV, VODENJE DEL NA GRADBIŠIH IN ZIMSKI SLUBI,  DEFINIRANJE TERMINSKIH PLANOV, PRIPRAVA MESENIH IN LETNIH PLANOV IN ELABORATOV ZIMSKE SLUBE,  NADOMEŠANJE, PODAJANJE PREDLOGOV ZA IZVAJANJE DELOVNIH NARTOV IN PROGRAMA RAZVOJA , VODENJE GRADBENE KNJIGE IN GRADBENEGA DNEVNIKA, DEFINIRANJE TERMINSKIH PLANOV ,  PODAJANJE PREDLOGOV ZA IZVAJANJE DELOVNIH NARTOV IN PROGRAMA RAZVOJA ,  SPREMLJANJE VELJAVNE ZAKONODAJE , USKLAJEVANJE DELOVNEGA PROCESA V SKUPINI TER SODELOVANJE PRI PLANIRANJU DELA,  EVIDENTIRANJE,  NADZOR PORABE MATERIALA NA GRADBIŠIH, PREVZEMANJE IN VRAANJE MATERIALA IZ SKLADIŠA, O...

 • Company BGP GRADNJE, gradbene storitve, d.o.o., Gradac 135 , 8332 GRADAC in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  GRADBENI NADZORNIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRA, USKLAJUJE IN PLANIRA DELO, RAZPOREJA DELOVNI AS, USMERJA DELAVCE, ZAGOTAVLJA DOSTAVO PREDMETOV DELA, AURNO IN PRAVILNO VODI EVIDENCE, VODI TEHNINO DOKUMENTACIJO, USKLAJUJE, KOORDINIRA IN RAZPOREJA DELO Z DRUGIMI IZVAJALCI, SODELUJE IN PRIPRAVLJA KALKULACIJE., , dopoldan...

 • Company BGP GRADNJE, gradbene storitve, d.o.o., Gradac 135 , 8332 GRADAC in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA DEL NA GRADBIŠU, SKRB ZA PRAVOASNO NAROANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠA, SKRB ZA VODENJE GRADBENIH KNJIG TER DNEVNIKA , PRAVOASNO IZDAJANJE SITUACIJ IN RAUNOV,  KOORDINACIJA DELA Z INVESTITORJEM, NADZOROM, PROJEKTANTI IN PODIZVAJALCI ,USMERJANJE TER TEHNINA POMO DELOVODJEM NA GRADBIŠU,  SKRB ZA CELOSTNO PODOBO PODJETJA NA GRADBIŠU, SKRB ZA IZVAJANJE VARNOSTNEGA NARTA IN VARNOSTNIH UKREPOV ZA POSAMEZNA GRADBIŠA/DELOVIŠA GLEDE NA NJIHOVO SPECIFINOST, VODENJE USTREZNIH EVIDENC,  OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company ZELKOM, storitveno podjetje, d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42 , 8250 BREŽICE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VODOVARSTVENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA BODO OBSEGALE DELA NA VZDREVANJU VODOVODOV IN VODOVODNIH NAPRAV, ODITAVANJE IN MENJAVA VODOMEROV, OPRAVLJANJE VSEH VRST DEL Z USTREZNIM MATERIALOM IN ORODJEM, IŠENJE VODOHRANOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA VODOVODNEM OMREJU, IPD., Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih., dopoldan...

 • Company GP TRANSKOP, splošno gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GRADBENI NADZORNIK, , dopoldan...

 • Company REMONT OBRTNO GRADBENO PODJETJE, D.D., OBLAKOVA ULICA 30 , 3000 CELJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA, ODREJANJE IN VODENJE DEL NA GRADBIŠIH, SKRB ZA OPTIMALNE POSTOPKE DELA IN UINKOVITO PORABO ASA IN MATERIALA, , ...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL NA GRADBIŠIH, ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA DEL V SKLADU S PLANOM DEL IN NAVODILIH NADREJENIH, IZDELOVANJE IN VZDREVANJE GRADBENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA KNJIGE OBRAUNSKIH IZMER, DRUGA DELA PO NAVODILU UPORABNIKA., najmanj 5. stopnjo izobrazbe gradbene ali druge tehnine smeri, najmanj 2 leti izkušenj na delovnemu mestu delovodja gradbiša ali na delovnem mestu, ki zajema zgoraj opisane naloge, znanje slovenskega jezika, vozniško dovoljenje B kategorije, osnovno znanje uporabe raunalnika ter dela z besedili in preglednicami, osebno urejeno, odgovorno in zanesljivo osebo. NUDIMO...

 • Company GRADNJE MARGUČ gradnja, rušenje, prevozništvo, proizvodnja in storitve, d.o.o., ZGORNJA PRISTAVA 4 , in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVODJA ZA ASFALTERSKA DELA, VODENJE ASFALTERSKE SKUPINE, DELOVNE IZKUŠENJE NISO OBVEZNE SO PA ZAELENE., dopoldan...

 • Company LAMVES INSTALL, storitve in trgovina, d.o.o., Čampova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, Priprave organizacije gradbiša in deloviša, pogajanje z naroniki in investitorji, komercialna dela, organiz. nabave in transportov, gradbena dela in dela monterja konstrukcij., delo v Sloveniji in tujini - EU, dopoldan...

 • Company ER - TAC PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA, D.O.O., MALA VAS PRI GROSUPLJEM 43, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPERATIVNA DELA NA TERENU, ORGANIZACIJA DELA NA PROJEKTU, UPRAVLJANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA DOKONANJE DEL, ISKANJE TEHNINIH REŠITEV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI, KOORDINACIJA DEL, ZAGOTOVITEV SKLADNOSTI Z ZAKONODAJO IN SKRB ZA TEHNINO KAKOVOST IZVEDBE.ADMINISTRATIVNA IN UPRAVLJALSKA DELA: NARTOVANJE, SPREMLJANJE, VODENJE NA GRADBIŠU, NADZOR NAD VIRI,TERMINSKO SPREMLJANJE PROJEKTA, VODENJE GRADBENE KNJIGE IN DNEVNIKA,SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV TER POROANJE O STANJU PROJEKTA., Tehnino znanje iz podroja gradbeništva, delavne izkušnje na primerljivih gradbenih projektih. Izobrazba za vodjo del na gradbišu ali  odgovorni vodja del, zaeljeno IZS številka podroje gradbeništva., ...

 • Company ADECCO H.R. d.o.o.; ADECCO H.R. d.o.o., PE Celje, Ljubljanska cesta 5 , 3000 CELJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA LASTNEGA DELA IN DELA EKIPE, PRIPRAVLJANJE NAVODIL ZA DELO, TEHNINO DOKUMENTACIJO IN USTREZNO OPREMO, ORGANIZIRANJE GRADBIŠA, ORGANIZACIJA IN VODENJE DEL S STROJI, ORGANIZACIJA IN VODENJE POSAMEZNIH VRST GRADBENIH DEL, KOORDINIRANJE POSAMEZNIH DEL, VODENJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE, PRENAŠANJE DIMENZIJ IN PODAJANJE NAVODIL DELAVCEM ZA VARNO IZVEDBO DEL, OPRAVLJANE NADZORA NAD PRAVILNO IZVEDBO DEL, ANALIZA STROŠKOV DELA IN IZVAJANJE KONTROLE PRAVILNOSTI IN KVALITETE IZVEDBENEGA DELA., 5 let izkušenj na podroju gradnje in sanacije objektov v mostogradnji ali visokogradnji, predznanje kot tesar ali zidar, izpit B kategorije, pozitivna naravnanost, motiviranost za dosego zast...

 • Company EH PLUS, gradbeništvo d.o.o., Verdijeva ulica 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE, MIKRO-ORGANIZACIJA GRADBIŠA, SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO GRADBENIH DEL, SPREMLJANJE IN NADZOR DELA DELAVCEV, VODENJE DOKUMENTACIJE GRADBIŠ, PREVZEM GRADBENEGA MATERIALA, ODGOVORNOST ZA IZOBRAEVANJE IN USPOSABLJANJE DELAVCEV, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ZIDGRAD SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE IDRIJA D.D., VOJKOVA ULICA 8, 5280 IDRIJA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREUITEV TEHNINE DOKUMENTACIJE. VODENJE DELOVNEGA PROCESA PRI GRADNJI OBJEKTA. NAROANJE/PREVZEMANJE GRADBENEGA MATERIALA. VODENJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE (GRADBENI DNEVNIK, GRADBENA KNJIGA). KONTROLA NAD IZVEDBO DEL DELAVCEV, PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV. NADZOR IZVAJANJA UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU., Samostojnost. Organizacijske sposobnosti. Veselje do dela na terenu. Delo v vseh vremenskih razmerah in letnih asih., dopoldan...

 • Company Gradbeno podjetje Posočje, podjetje za izvajanje del v gradbeništvu, d.o.o., Poljubinj 92 , 5220 TOL in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KOORDINACIJA MED IZVAJALCI, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company Gradbeno podjetje Posočje, podjetje za izvajanje del v gradbeništvu, d.o.o., Poljubinj 92 , 5220 TOL in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AURNO VODENJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA GRADBENIH SITUACIJ IN KONNEGA OBRAUNA DEL Z INVESTITORJEM, PODIZVAJALCI IN KOOPERANTI, ZBIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNINI PREGLED, NADZOR IZVAJANJA UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU, FINANNO SPREMLJANJE PROJEKTA TER PODAJANJE POROILA VODJU TEHNINEGA SEKTORJA IN DIREKTORJU, ODPRAVA REKLAMACIJ NA OBJEKTU, DRUGA DELA PO NAVODILIH ODGOVORNEGA VODJA DEL OZIROMA VODJE TEHNINEGA SEKTORJA, SAMOSTOJNOST, KOMUNIKATIVNOST, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI. OKVIRNA MESENA BRUTO PLAA OD 1.200 DO 2.000 ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction supervisors Edit filters