Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

27 Jobs found for Social work and counselling professionals in Slovenia

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19 , 4000 KRANJ in Bloke
  19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV. PODROJE DELA VARSTVO OTROK IN DRUINE., strokovni izpit s podroja socialnega varstva, strokovni izpit iz upravnega postopka, ...

 • Company DEOS, d.o.o.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH TOPOLŠICA, Topolšica 78 A, 3326 TOPOLŠICA in Bloke
  18.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM V CENTER (KANDIDATI, SVOJCI, INSTITUCIJE), SPREJEM VLOG, PRIPRAVA, OBRAVNAVA, SPREJEM STANOVALCEV IN POMO PRI VKLJUEVANJU V NOVO OKOLJE, UREJANJE DOMSKE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV, OBVEŠANJE DOMSKIH IN JAVNIH SLUB OZIROMA DRUGIH ORGANOV O SPREMEMBAH (VSELITEV, ODSOTNOST, ODSELITEV, SMRT), UREDITEV PRIJAVE OZIROMA ODJAVE ZAASNEGA BIVALIŠA, SPREJEMANJE IN UREJANJE PRITOB IN ELJA STANOVALCEV, UREJANJE ODSELITEV IN SKRB ZA OBVEŠANJE TER UREJANJE OSTALEGA OB SMRTI STANOVALCA (SVOJCI IN DRUGI, POPIS PREMOENJA STANOVALCEV, EVENTUALNA UREDITEV POKOPA), EVIDENCA IN DRUGI PODATKI O STANOVALCIH, , dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO, ŠMIHEL 1 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  18.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2019, skrajšan delovni as, 20, GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE,  VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA  , , ...

 • Company Center za socialno delo Primorsko-Notranjska, Novi trg 6 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  18.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA NARTOVANE NALOGE V INDIVIDUALNEM IN SKUPNOSTNEM PROGRAMU, SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NARTOV POMOI, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA., Strokovni izpit iz podroja socialnega varstva, reference iz podroja dela z otroci in mladostniki. , ...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA, Muzejski trg in Bloke
  17.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. Nadomešanje zaasno odsotne delavke (porodniški dopust), polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA. SPREMLJANJE POTREB, OCENJEVANJE TVEGANJ IN INDIVIDUALNO STROKOVNO DELO, DELO PO METODI OSEBNEGA NARTOVANJA ITD. UREJANJE IN VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE V ENOTI, VODENJE SESTANKOV Z ZAPOSLENIMI, TER SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI. IZVAJANJE DRUGIH NALOG SKLADNO S PLANOM DELA IN PO NAVODILU DIREKTORICE., Zahtevan strokovni izpit po 69. lenu Zakona o socialnem varstvu (ZVS), univ. dipl. socialni delavci, univ. dipl. soc. pedagogi.  Poznavanje metod socialnega dela. Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na podroju socialnega varstva. Kandidati...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU,  PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe v skladu s 70. lenom ZSV. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljeno preverjanje usposobljenosti za ustrezno strokovno delo, opravljen strokovni izpit., ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.01.2019 Updated on: 17.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu s 70. lenom ZSV. posebni pogoji, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljeno preverjanje usposobljenosti za ustrezno strokovno delo, opravljen strokovni izpit., ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  16.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. AS PRIPRAVNIŠTVA, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, OBISKI NA DOMU UPORABNIKOV, SPREJEM STANOVALCEV IN POMO PRI VKLJUEVANJU V DOMSKO SKUPNOST, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI, KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTOV V ZAVODU, AKTIVNO SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH IN KOMISIJAH, IZVAJANJE PROGRAMOV DELA S STANOVALCI IN SVOJCI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI PROSTOASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, VODENJE KAKOVOSTI PO MODELU E-QALIN, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE ZAKONODAJE S PODROJA DELA IN PRIPRAVA PREDLOGOV NOTRANJIH AKTOV ZAVODA, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH NARTOV OBRAVNAVE STANOVALCA, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIR...

 • Company Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja, Tržaška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V LJUBLJANI IN KRŠKEM, PO DOGOVORU.IZVAJANJE PSIHOSOCIALNE POMOI ZA RTVE NASILJA, TELEFONSKO, INDIVIDUALNO, SKUPINSKO. DELO NA OSTALIH PROJEKTIH IN PROGRAMIH ZAVODA EMMA., OBVEZEN STROKOVNI IZPIT IZ SOCIALNEGA VARSTVA., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, –PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, –SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, –POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, –VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, –SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, –IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, Obvezen pogoj je: opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in vozniški izpit B kategorije. DVOIZMENSKO DELO (174 UR), ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, CESTA NA JEZERCA 17, 4240 RADO in Radovljica
  15.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, INFORMIRANJE PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB TER DRUGA OPRAVILA V SKLADU Z ZUP, SODELOVANJE S CSD IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI, VODENJE ALI SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPREJEME, PREMESTITVE IN ODPUSTE, SVETOVALNO IN TERAPEVTSKO DELO Z UPORABNIKI IN SVOJCI, SODELOVANJE Z ZAKONITIMI ZASTOPNIKI IN ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV, USTANOVAMI, LOKALNO SKUPNOSTJO IN PODJETJI, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, UREJANJE IN VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, EVIDENC TER ARHIVIRANJE, UVAJANJE NOVIH OBLIK IN METOD TER DRUGO RAZVOJNO IN RAZISKOVALNO DELO, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVN...

 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  12.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SOCIALNA  OBRAVNAVA  PACIENTOV IN  IZVAJANJE  PSIHOSOCIALNE POMOI, SVETOVANJE  DRUINAM IN  POSAMEZNIKOM V  CENTRIH ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE  ODRASLIH,  OTROK IN  MLADOSTNIKOV, STROKOVNI IZPIT ZA PODROJE  SOCIALNEGA VARSTVA, dvoizmensko...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  12.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in vešine, poznavanje osnov raunalništva, vozniški izpit B kategorije, vrsta izobrazbe: skladno z 69. lenom ZSV, ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  12.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba, Izobrazba: v skladu s 70. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka...

 • Company CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE, OPEKARNIŠKA CESTA 15 B, 3000 CELJE in Bloke
  11.01.2019 Updated on: 16.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA,SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ SOCIALNEGA VARSTVA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU, ...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER POSTOJNA, POT K PIVKI 2 B, 6230 POSTOJNA in Bloke
  11.01.2019 Updated on: 16.01.2019

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotnega delavca iz bolniškega stalea, polni delovni as, 40, ORGANIZIRA, SPREMLJA IN IZVAJA STROKOVNO DELO V SKUPINI UPORABNIKOV TER IZVAJA INDIVIDUALNE PROGRAME, PRIPRAVLJA TER SPREMLJA PLANE, POROILA IN STROKOVNO DOKUMENTACIJO,  SODELUJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI DELAVCI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI,  IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM  PLANOM ZAVODA, VODI TIMSKE OBRAVNAVE, KOORDINIRA ZAPOSLENE, KOORDINIRA DELO S SEDEEM IN DRUGIMI USTANOVAMI, SVETUJE, USMERJA IN POUUJE SODELAVCE, KI DELAJO S SKUPINO,  VODI, VARUJE IN PROIZVODNO ZAPOSLUJE UPORABNIKE V SKLADU Z NJIHOVIMI INDIVIDUALNIMI SPOSOBNOSTMI,  ZAGOTAVLJA IZVAJANJE PRAVILNIKA VARSTVA PRI DELU,  ZAGOTAVLJA PRAVILNO IZBIRANJE M...

 • Company Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Resslova ulica 7 B, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  10.01.2019 Updated on: 17.01.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, SOCIALNO DELO Z ROMI, - opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva, - tolerantnost in prijaznost, - ustvena stabilnost, - natannost in zanesljivost., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD, KOCBEKOVA CESTA 21, 3342 GORNJI GRAD in Bloke
  09.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31. 8. 2019, polni delovni as, 40, SODELUJE Z UITELJI IN Z VZGOJITELJI, Z UITELJSKIM IN Z VZGOJITELJSKIM ZBOROM IN Z VODSTVOM ZAVODA;SODELUJE PRI NARTOVANJU DELA ŠOLE IN VRTCA; SODELUJE NA DELOVNIH, PEDAGOŠKIH, REDOVALNIH, PROBLEMSKIH IN ODDELNIH KONFERENCAH; OBLIKUJE IN PREDSTAVLJA ANALIZE V ZVEZI S PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO; VODI EVIDENCO SVETOVALNEGA DELA PO PREDPISIH O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV; SODELUJE Z RAZREDNIKI IN Z VZGOJITELJI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA PROCESA; SVETUJE RAZREDNIKOM PRI PRIPRAVI RODITELJSKIH SESTANKOV IN RAZREDNIH UR TER SODELUJE NA RODITELJSKIH SESTANKIH IN GOVORILNIH URAH; SODELUJE NA STROKOVNIH AKTIVIH; UITELJEM IN VZGOJITELJEM POMAGA PRI IZPOLNJEVANJU IN VODENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE;...

 • Company VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTCI BREZOVICA, NOVA POT 9, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI in Bloke
  09.01.2019 Updated on: 12.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev oz. od 1.4. do 30.11.2019, polni delovni as, 40, SVETOVALNI DELAVEC ZAETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU S PODROJA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA., PROJEKTNO DELOVNO MESTO: SKLOP B - (JAVNI RAZPIS "PRVA ZAPOSLITEV NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA 2019") - Svetovalni delavec zaetnik je lahko oseba, ki je stara do vkljuno 29 let ob vkljuitvi v operacijo (1.4.2019), nima opravljenega strokovnega izpita na podroju vzgoje in izobraevanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi doloene pogoje za opravljanje vzgojno izobraevalnega dela svetovalnega delavca v javnoveljavnem p...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  09.01.2019 Updated on: 18.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. do 30.6.2019, nadomešanje bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, - IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNI POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in vešine, poznavanje osnov raunalništva, vozniški izpit B kategorije., ...

 • Company ZAVOD PELIKAN - KARITAS ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO, PREVENTIVNO, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN ZDRAVSTVE in Bloke
  09.01.2019 Updated on: 14.01.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJSKI IN STROKOVNI DELAVEC PROGRAMA MATERINSKI DOM; PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN VODENJE INDIVIDUALNIH TER SKUPNIH PROGRAMOV; SVETOVANJE, SPREMLJANJE IN KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI TER INFORMIRANJE O MREI PROGRAMOV IN STORITEV; ZAGOVORNIŠTVO, OZAVEŠANJE TER PODPIRANJE SAMOZAVESTI UPORABNIKOV; MOTIVIRANJE UPORABNIKOV ZA OPRAVLJANJE OSNOVNIH IVLJENJSKIH DEJAVNOSTI; OBLIKOVANJE INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA DELA Z UPORABNIKI; SODELOVANJE S SORODNIMI INSTITUCIJAMI; SODELOVANJE PRI IZOBRAEVANJU; VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE TER PRIPRAVLJANJE POROIL; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU STROKOVNEGA VODJE PROGRAMA ALI DIREKTORJA., ZA DELOVNO M...

 • Company BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  09.01.2019 Updated on: 12.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE Z DIJAKI, UITELJI IN VODSTVOM ŠOLE TER DRUGE NALOGE PO LDN, Svetovalni delavec - zaetnik je oseba, ki je stara do vkljuno 29 let ob vkljuitvi v operacijo (1. 4. 2019), nima opravljenega strokovnega izpita na podroju vzgoje in izobraevanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi doloene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraevalnega dela uitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraevalni zavod, in iše prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na podroju vzgoje in izobraevanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  09.01.2019 Updated on: 17.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - ODKRIVANJE IN REŠEVANJE OZ. OBRAVNAVANJE PSIHOSOCIALNE PROBLEMATIKE OTROK IN MLADINE, PSIHOSOCIALNA POMO PRI UREJANJU ODNOSOV MED DRUINSKIMI LANI PRI SKRBI ZA OTROKA, SPREMLJANJE DRUINE Z VIDIKA SOCIALNE PROBLEMATIKE, SVETOVALNA POMO, PREDLAGANJE UKREPOV S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, POMO PRI UREJANJU PRAVIC, V SKLADU Z ZAKONI, KOORDINIRANJE OZ. SODELOVANJE Z RAZLINIMI USTANOVAMI, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH., strokovni izpit, ...

 • Company CSD Pomurje; Enota Murska Sobota, Trg zmage 7 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  08.01.2019 Updated on: 11.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2019, polni delovni as, 40, –IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA–IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV–SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA–SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA–IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, –opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka –opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva -  delovno razmerje bo sklenjeno za doloen as do 30.6.2019 zaradi prerazporeditve strokovne delavke. , ...

 • Company CSD Pomurje; Enota Murska Sobota, Trg zmage 7 , 9000 MURSKA SOBOTA in Kuzma
  08.01.2019 Updated on: 11.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.5.2019, polni delovni as, 40, –IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA–IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV–SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA–SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA–IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, –opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka –opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva -  delovno razmerje bo sklenjeno do 31. 5. 2019, s polnim delovnim asom, na delovnem mestu strokovni delavec za podroje (eno ali ve) zaradi nadomešanja odsotne delavke, Martine Horvat Kuzma, ki koristi pravico do materinskega dopusta...

 • Company ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  08.01.2019 Updated on: 16.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, REALIZIRANJE DOGOVORJENEGA PROGRAMA ZDRUENJA, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NARTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUENE V PROGRAM, INFORMATIVNI IN SVETOVALNI RAZGOVORI Z OSEBAMI, VKLJUENIMI V PROGRAM, SODELOVANJE PRI REŠEVANJE KRIZNIH SITUACIJ, PRIPRAVA IN IZVAJANJE TEDENSKIH IN MESENIH PROGRAMOV AKTIVNOSTI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO, SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOIH DEJAVNOSTI (TABORI, IZLETI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI) V ENOTI, UVAJANJE IN SPREMLJANJE LAINIH SODELAVCEV, PRIPRAVA POLLETNIH IN LETNIH PREGLEDOV STANJA PROGRAMA, V SODELOVANJU Z VODJI CENTROV, VODJI ENOT IN MENTORJI, RAZVOJ STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROJU SAM...

 • Company DRUŠTVO ASPI; DRUŠTVO ASPI, PE CENTER ASPI, Stobovska cesta 8 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  01.01.2019 Updated on: 11.01.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, STROKOVNO DELO V SOCIALNO VARSTVENEM PROGRAMU NAMENJENEM ODRASLIM IN MLADOSTNIKOM S SAM-ASPERGERJEVIM SINDROMOM, SPIHOSOCIALNO SODELOVANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIMI DELAVCI DRUGIH INŠTITUCIJ, PRIJAVE NA RAZPISE., OBVEZNO STROKOVNI IZPIT PO 69. LENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU, MONOST ZAPOSLITVE ZA KRAJŠI DELOVNI AS - 20 UR/TEDEN., dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters