Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

38 Jobs found for Social work and counselling professionals in Slovenia

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, REALIZIRANJE DOGOVORJENEGA PROGRAMA ZDRUENJA, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NARTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUENE V PROGRAM, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU KRIZNIH SITUACIJ, PRIPRAVA IN IZVAJANJE TEDENSKIH IN MESENIH PROGRAMOV AKTIVNOSTI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO, SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOIH DEJAVNOSTI (TABORI, IZLETI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI) V ENOTI, UVAJANJE IN SPREMLJANJE LAINIH SODELAVCEV, PRIPRAVA POLLETNIH IN LETNIH PREGLEDOV STANJA PROGRAMA, RAZVOJ STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROJU SAMOPOMOI IN SAMOORGANIZACIJE UPORABNIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA INTERNIH INFORMACIJ, VODENJE IN OBNAVLJANJE EVIDENC...

 • Company DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA, Rozmanova ulica 10 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  18.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo podaljšanja., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE SPREMLJANJE DELA V VARNI HIŠI, OPRAVLJANJE UVODNIH RAZGOVOROV PRED NASTANITVIJO, SPREJEM IN NASTANITEV UPORABNIC, ORGANIZIRANJE IVLJENJA V NOVEM OKOLJU, PSIHOSOCIALNA PODPORA UPORABNICAM IN OTROKOM, SVETOVANJE PO IND. NARTU IN IZDELAVA VARNOSTNEGA NARTA, ZAGOVORNIŠTVO, SPREMSTVO, SESTANKI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE SKUPINSKIH AKTIVNOSTI, KRIZNE INTERVENCIJE IZVEN DELOVNEGA ASA, PRIPRAVA STROKOVNIH GRADIV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN ŠTUDIJ STROKOVNE LITERATURE, OSVEŠANJE IN PROMOCIJA PROGRAMA, ZBIRANJE SREDSTEV, SODELOVANJE NA INTERVIZIJSKIH IN SUPERVIZIJSKIH SREANJIH, MENTORSTVO ŠTUDENTOM IN PROSTOVOLJCEM, IZVAJANJE DR...

 • Company Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL, SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV IN DRUGIH NALOG PO ZAKONU, KI JIH IZVAJA CSD, ZAPOSLITEV V KRIZNEM CENTRU ZA RTVE NASILJA, SPREJEM IN NUDENJE VARNOSTI IN OSKRBE RTVAM NASILJA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI INDIVIDUALNIH NARTOV DELA IN POMOI ZA UPORABNICE, SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ IN IZVEN CSD, SODELOVANJE V STROKOVNIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, POMO PRI PRIPRAVI IN ORGANIZIRANJU DODATNIH PROGRAMOV., ELENE DELOVNE IZKUŠNJE V SOCIALNEM VARSTVU, STROKOVNI IZPIT IZ PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ ZUP, ZNANJA S PODROJA KOMUNIKACIJE, MEDSEBOJNIH ODNOSOV, DELO S POSAMEZNIKOM IN SKUPINO, TIMSKO DELO, ZAELENE IZKUŠNJE S PODRO...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in Bloke
  18.04.2019

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTINEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, ..., smeri: pedagoška, socialno pedagoška ali psihološka, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, samostojna uporaba raunalnika in obvladovanje programskih orodij MS Office. Zaeleno znanje s podroja gerontologije in psihiatrije. Od kandidata priakujemo odgovornost, fleksibilnost, samostojnost, odlonost, zanesljivost in zmonost timskega dela. Prijavi s kratkim ivljenjepisom priloiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravoasno se bodo štele prijave, ki bodo prispele najkasneje do 3.5.2019 oziroma bodo poslane po pošti priporoeno z igom najkasneje z dne 3.5....

 • Company Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Prešernova cesta 10 , 3320 VELENJE in Bloke
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz.  do 31.12.2019, skrajšan delovni as, 20, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA, IZVAJA SOCIALNOVARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODI UPRAVNE POSTOPKE, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH V. D. DIREKTORJA, POMONIKA DIREKTORJA IN ZAPOSLENIH, POOBLAŠENIH ZA VODENJE POSAMEZNIH POSTOPKOV, -opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka - opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva, dopoldan...

 • Company OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, Ljubljanska ulica 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN NA DOMU, SPREMLJANJE UPORABNIKOV IN UREJANJE NA TERENU, DELO S SVOJCI, VODENJE PROSTOVOLJCEV, VODENJE SESTANKOV, NARTOVANJE IN POROANJE, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUBAM, BELEENJE, VODENJE IN UREJANJE SEZNAMOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH PLANOV DELA ENOTE IN SKRB ZA NJEGOVO REALIZACIJO., OBVEZEN POGOJ: OPRAVLJEN IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, ZAHTEVANA IZOBRAZBA: UNIV. DIPL. SOCIALNI DELAVEC, DIPL. SOCIALNI DELAVEC, lahko tudi druga ustrezna izobrazba po 69. lenu zakona o socialnem varstvu. , dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. ZA AS NADOMEŠANJA ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, POMO PRI REŠEVANJU SOCIALNIH TEAV PACIENTOV, KI SO POVEZANE Z OBOLENJEM, PROCESOM ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJO TER ZAGOTAVLJANJE POMOI PRI ISKANJU USTREZNIH OBLIK POMOI IN STORITEV, STROKOVNA POMO IN SOCIALNA PODPORA PACIENTOM IN SVOJCEM ZA UINKOVITEJŠE REŠEVANJE SOCIALNIH STISK IN TEAV, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM TIMOM, STROKOVNIMI SLUBAMI ZAVODA IN IZVEN ZAVODA, LANI PACIENTOVEGA OJEGA IN ŠIRŠEGA OKOLJA, VODENJE DOKUMENTACIJE, PISANJE URADNIH ZAPISOV O UGOTOVITVAH, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA POROIL O DELU IN OPRAVLJENIH STORITVAH., Izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC, MAGISTER SOCIALNEGA DELA /2.bol.st.. Zahtevana dodatna znanja: poznavanje zakonod...

 • Company RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER - Croce rossa della Slovenia - associazione territori in Bloke
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. do 03.11.2019, skrajšan delovni as, 20, STROKOVNO DELO V PROGRAMU NASTANITVENE PODPORE ZA RANLJIVE OSEBE - SPREJEM, NASTANITEV, ODPUST, INDIVIDUALNO NARTOVANJE. SOCIALNO IN DRUBENO VKLJUEVANJE UPORABNIKOV, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI SLUBAMI, NARTOVANJE IN POROANJE, PRIPRAVA POROIL, SODELOVANJE V PROCESIH EVALVACIJE IN SUPERVIZIJE, SKRB ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUBAM, BELEENJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE O DELU, TERENSKO DELO IN KRIZNE INTERVENCIJE., Strokovni izpit na podlagi 69. lena Zakona o socilanem varstvu, delovne izkušnje s podroja dela z odraslimi, s podroja zasvojenosti, teav  v duševnem zdravju, dela z rtvami in povzroitelji nasilja, ipd. Znanja s podroja komunikacije in medsebojnih...

 • Company Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Resslova ulica 7 B, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  13.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, - PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, - SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI, - POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME, - VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, - SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, - opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Center za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  13.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Opravljen izpit s podroja socialnega varstva, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Delo je troizmensko in se bo opravljalo v Kriznem centru za otroke in mladostnike 10ka., ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK in Bloke
  12.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE V TER.TIMU PRI DOLOANJU CILJEV, IZVAJANJU IN VREDNOTENJU TERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZDRAVLJENJA, ODKRIVANJE IN REŠEVANJE SOCIALNIH PROBLEMOV BOLNIKOV, NUDENJE PSIHOSOCIALNE POMOI, OBASNO OBISKOVANJE DRUIN OBRAVNAVANIH PACIENTOV, POMO PRI UREJANJU DOMSKIH NAMESTITEV OSTARELIM, BOLNIM TER SVETOVANJE SVOJCEM V POVEZAVI S TEM, - POMO OGROENIM DRUINAM, POMO PRI POSTOPKIH SKRBNIŠTVA, DELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI (DO, CSD, DU, NEVLADNE ORGANIZACIJE, SKUPINE, KZA, AA, KS, PATRONANA),OPRAVLJANJE DRUGIH DEL S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROJA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Dodatna znanja iz psihiatrije, poznavanje metod socialnega dela, znanje osnov raunalniških programov. , dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK, CESTA NA BOKALCE 51 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  12.04.2019 Updated on: 17.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSEBNE POMOI, KI ZAJEMA SVETOVANJE STANOVALCEM ZAVODA IN NJIHOVIM SVOJCEM TER INFORMATIVNO SVETOVANJE PRED SPREJEMOM V ZAVOD, SPREJEMANJE PROŠENJ, RAUNALNIŠKO VODENJE PROŠENJ IN PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA KOMISIJO ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV, SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPREJEM, PREMESTITEV IN ODPUST STANOVALCEV, UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV IN VODENJE EVIDENC, OBVEŠANJE DOMSKIH IN JAVNIH SLUB OZ. DRUGIH ORGANOV O SPREMEMBAH (SPREJEM, PREMESTITEV, ODPUST), SPREJEMANJE IN UREJANJE PRITOB V ZVEZI Z DOMSKO NASTANITVIJO, REŠEVANJE KONFLIKTOV MED SAMIMI STANOVALCI IN MED STANOVALCI IN ZAPOSLENIMI, KOORDINIRANJE IN VODENJE DELA S SKUPINAMI STANOVALCEV IN SVOJCEV, IZDELOVANJE ANALIZ IN ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  12.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let  za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravne...

 • Company ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  11.04.2019 Updated on: 16.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. DO 04.11.2019 OZIROMA DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, polni delovni as, 40, INFORMIRANJE IN EVIDENTIRANJE POTREB UPRAVIENCEV STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA SERVISA, SODELOVANJE PRI UGOTAVLJANJU UPRAVIENOSTI IN POGOJEV ZA IZVAJANJE STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA SERVISA, SKLEPANJE OSEBNEGA NARTA IN DOGOVORA, IZVAJANJU STORITEV, USKLAJEVANJE IN SPREMLJANJE DELA SOCIALNIH OSKRBOVALCEV, USKLAJEVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI V OKOLJU, SODELOVANJE Z UPRAVIENCI STORITEV IN VZPOSTAVITEV SOCIALNE MREE S SVOJCI IN BIVALNIM OKOLJEM, SODELOVANJE NA SESTANKIH S SOCIALNIMI OSKRBOVALCI, SPREMLJANJE EVIDENC O OPRAVLJENIH STORITVAH, PERMANENTNO INDIVIDUALNO IN ORGANIZIRANO USPOSABLJANJE, RAVNANJE V SKLADU S KODEKSOM ETINIH NAEL V SOCIALNEM VARST...

 • Company PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA, Zasavska cesta 42 , 1231 in Bloke
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH OBRAVNAV, IZVAJANJE STRUKTURIRANIH INTERVJUJEV, TIMSKO DELO, SODELOVANJE Z DELODAJALCI, SPREMLJANJE OBRAVNAV, NUDENJE PSIHOSOCIALANE PODPORE, POKLICNO USMERJANJE, ZBIRANJE  HETEROANAMNESTINIH PODATKOV. , Obvezen pogoj za zasedbo delovnega mesta je najmanj 3 leta izkušenj na podroju  dela z osebami z invalidnostjo! Nujne kompetence za zasedbo delovnega mesta so fleksibilnost, zmonost dela pod pritiskom, psihosocialne vešine. Prednost je izpit iz zaposlovanja. DELO V KOPRU., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH RAKIČAN, ULICA DR. VRBNJAKA 1 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, VODENJE SOCIALNE POLITIKE IN NARTOVANJE PROCESOV SOCIALNEGA DELA, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, veselje do dela s starejšimi ljudmi, komunikativnost, prijaznost, zanesljivost, dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Izobrazba v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Delo je troizmensko in se bo opravljalo v Kriznem centru za otroke in mladostnike 10ka., veizmensko...

 • Company ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA, DORNAVA 128 , 2252 DORNAVA in Bloke
  10.04.2019 Updated on: 17.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SOCIALNEGA DELAVCA, RAZPIS JE NAMENJEN KANDIDATOM S KONANO UNIVERZITETNO IZOBRAZBO SOCIALNI DELAVEC IZKLJUNO  ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA, ...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Bloke
  10.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 38 mesecev oz. za as nadomešanja trajanja mandata javne uslubenke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODNJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Druga potrebna znanja: smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. Druga elena dodatna znanja in ve...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Bloke
  10.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. za as nadomešanja trajanja mandata javne uslubenke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODNJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Drugi obvezni pogoji: smer izobrazbe v skladu z 69. lenom Zakona o socialnem varstvu, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in vešine...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, PTUJSKA CESTA 33, 2270 ORMOŽ in Bloke
  10.04.2019 Updated on: 13.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PREDPISANEM PROGRAMU -SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU NA ODDELKU IN S STROKOVNIMI SLUBAMI IZVEN BOLNIŠNICE (CSD, DSO, ZAVODI, SODIŠI, PATRONANO SLUBO, AMBASADE, ŠOLE, PODJETJA, ZPIZ, ZZZS),-INDIVIDUALNO DELO Z BOLNIKOM IN NJEGOVIMI SVOJCI NA PODROJU REŠEVANJA SOCIALNIH TEAV, -SKUPINSKO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI (DELO Z DRUINO, VODENJE SKUPIN NA ODDELKIH, VODENJE TIMSKIH SESTANKOV GLEDE REŠEVANJA SOCIALNE PROBLEMATIKE), -SODELOVANJE S SKUPNOSTNIMI SLUBAMI (NEVLADNE ORGANIZACIJE, SKUPNOSTI STANOVALCEV OZ. SOSEDSKE SKUPNOSTI, KARITAS, RDEI KRI)- NARTOVANJE IN ORGANIZIRANJE BOLNIKOVE SOCIALNE MREE PRED ODPUSTOM IZ BOLNIŠNICE, , ...

 • Company CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O., Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 ORMOŽ in Bloke
  06.04.2019 Updated on: 14.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE SOCIALNE POLITIKE TER NARTOVANJE PROCESA SOCIALNEGA DELA V SKLADU Z ZAKONODAJO, ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST DELOVANJA PRI IZVAJANJU SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV IN OSTALEGA GRADIVA ZA PODROJE SOCIALNEGA DELA, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE KOMISIJE, PRIPRAVA ODLOB, SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU STANOVALCEV, OBLIKOVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE IVLJENJA V DOMU S PRIBLIEVANJEM INDIVIDUALNIH PRIAKOVANJ IN ZNAILNOSTMI STANOVALCEV, TER NJIHOVIH SVOJCEV, IZDELAVA ANAMNESTINIH PODATKOV TER VODENJE INDIVIDUALNIH NARTOV STANOVALCEV, PRIPRAVA PODATKOV ZA UVELJAVITEV...

 • Company Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22 , 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  05.04.2019 Updated on: 10.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE  (INDIVIDUALNI PROGRAMI PODPORE, EVIDENNI LISTI, EVALVACIJE, POROILA), UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, INDIVIDUALNO DELO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE, PRIJAVE IN ODJAVE STALNEGA PREBIVALIŠA STANOVALCEV, SPREMLJANJE IN POMO STANOVALCEM V POSTOPKIH PRED SODIŠEM, SODELOVANJE V POSTOPKIH V SKLADU Z ZAKONOM O DUŠEVNEM ZDRAVJU, OBVEŠANJE ZAVODSKIH SLUB, SVOJCEV, UPRAVNIH ENOT IN DRUGIH INSTITUCIJ O SPREMEMBAH IN DRUGIH PODATKIH V SKLADU Z ZAKONOM O VAROVANJU PODATKOV. , strokovni izpit s podroja socialnega varstva, ...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Bloke
  05.04.2019 Updated on: 10.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, ZBIRANJE SOCIALNO ANAMNESTINIH PODATKOV O PACIENTU, ANALIZA PODATKOV IN OPREDELITEV POTREB, STISK IN TEAV  TER OPREDELITEV NAJPOMEMBNEJŠIH DEJAVNIKOV ZA MONE REŠITVE, REŠEVANJE ZA REHABILITACIJO RELEVANTNIH SOCIALNIH PROBLEMOV IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU PROGRAMOV CELOSTNE REHABILITACIJE, SVETOVANJE PACIENTOM IN SVOJCEM S PODROJA SOCIALNO VARSTVENIH PREDPISOV IN PRAVNO MATERIALNIH PRAVIC TER POMO PRI UVELJAVLJANJU LE TEH, SODELOVANJE S SVOJCI IN SLUBAMI V SOCIALNEM OKOLJU PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNE MREE POMOI., Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit v zdravstvu., ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  04.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje dalj asa odsotne delavke, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SOCIALNEGA DELAVCA, opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva, dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Masljeva ulica 3 , 1230 DOMŽALE in Kamnik
  04.04.2019 Updated on: 11.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV. IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA. IZVAJA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV. SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV. VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA. SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA. IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Obvezni pogoji so: izobrazba v skladu z 69. lenom Zakona o socialnem varstvu ter opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravlj...

 • Company ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU, MASARYKOVA CESTA 23, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  04.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STROKOVNO DELO V PROGRAMU CELOSTNA PSIHOSOCIALNA POMO RTVAM SPOLNEGA NASILJA IN DRUGIH OBLIK NASILJA. DELO VKLJUUJE POMO IN PODPORO RTVAM SPOLNIH ZLORAB, V OKVIRU KATEREGA SE STROKOVNI DELAVEC SOOA Z DELOM NA TELEFONU ZA POMO, OSEBNIMI POGOVORI Z UPORABNIKI, SVETOVANJEM, ZAGOVORNIŠTVOM, SODELOVANJEM Z INSTITUCIJAMI, TIMSKIM SODELOVANJEM ZA ZAŠITO OTROKA IN Z OSEBNIM SPREMLJANJEM UPORABNIKOV. ELIMO ZAPOSLITI OSEBO, KI IMA POLEG ZAHTEVANIH OSNOVNIH POGOJEV TUDI RESNO VOLJO, ELJO IN EMPATIJO ZA DELO NA PODROJU SPOLNIH ZLORAB., Obvezen je opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva. Od kandidatov se priakuje izobrazba Socialno delo in svetovanje, visokošolska 2.st., visokošolska univ. (prejšnja), oz. po 69.l. ZSV...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE, Ob sotočju 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2019 Updated on: 09.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU OSKRBOVANCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, ORGANIZIRANJE IN VODENJE STORITEV SOCIALNEGA SERVISA, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE, DRUGA DELA PO NAVODILIH DIREKTORJA, , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in Bloke
  03.04.2019 Updated on: 06.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE POSTOPKOV ZA SPREJEM STANOVALCA V INSTITUCIONALNO VARSTVO (V NADALJEVANJU DOM), SPREJEM IN POMO STANOVALCU PRI VKLJUEVANJU V IVLJENJE V DOMU, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN SVOJCI, VODENJE POSTOPKOV ZA UPORABNIKE DODATNIH DEJAVNOSTI , SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV V DELO, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU, KOORDINIRANJU IN IZVAJANJU IZOBRAEVANJ ZA DELAVCE, SPREMLJANJE   ZAKONODAJE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV,SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE SOCIALNEGA DELA NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV, INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH IN SOCIALNO VARSTVENIH POMOI ZA STAREJŠE, UVAJANJE NOVOSTI  IN KOORDINIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV POMOI ZA STAREJŠE...

 • Company Center za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  03.04.2019 Updated on: 06.04.2019

  KOORDINATOR ZA OBRAVNAVO V SKUPNOSTI, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, JAVNA POOBLASTILA TER SOCIALNO VARSTVENE STORITVE NA DOLOENEM KRAJEVNEM OBMOJU S PODROJA VARSTVA INVALIDOV, SODELUJE IN NUDI STROKOVNO PODPORO S PODROJA VARSTVA INVALIDOV, VODI IN KOORDINIRA DELO Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV. Opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen izpit s podroja socialnega varstva ter opravljeno usposabljanje za koordinatorja invalidskega varstva., ...

 • Company CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE, OPEKARNIŠKA CESTA 15 B, 3000 CELJE in Bloke
  03.04.2019 Updated on: 06.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE, SKUPNOSTNE TER DOPOLNILNE PROGRAME. IZVAJA SOCIALNO PREVENTIVO. SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI. POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME. VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA.SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA.IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA IZMENSKO DELO, ...

 • Company CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC, NA GOLOVCU 2 , 3000 CELJE in Bloke
  02.04.2019 Updated on: 10.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV-ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM IN TELESNEM RAZVOJU, OSTALE NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA., OBUTEK ZA DELO Z LJUDMI S POSEBNIMI POTREBAMI!, ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  02.04.2019 Updated on: 16.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let  za PSP. Posebni pogoji:opravljen ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  02.04.2019 Updated on: 16.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let  za PSP. Posebni pogoji: opravljen...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  01.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH EDUKATIVNIH DELAVNIC, POGOVORNIH UR S CILJNO POPULACIJO, INDIVIDUALNIH SVETOVANJ Z NAMENOM POSREDOVANJA STROKOVNIH INFORMACIJ, UENJA VEŠIN TER NUDENJA PODPORE ZA DOLGOTRAJNO SPREMEMBO SOCIALNIH IN VSAKDANJIH NAVAD OZ. ZA KREPITEV SOCIALNEGA VKLJUEVANJA POSAMEZNIKA V SKUPNOST TER AKTIVNOSTI ZA LAJŠANJE DOSTOPA DO RAZLINIH SLUB V LOKALNI SKUPNOSTI IN KORIŠENJA NJIHOVIH STORITEV, PREPOZNAVANJE SAMOMORILNEGA VEDENJA IN IZVAJANJE PSIHOSOCIALNE REHABILITACIJE, IZDELAVA POROIL O DELU IN POSREDOVANJE KLJUNIH UGOTOVITEV IN INFORMACIJ O USPEŠNOSTI POSAMEZNIH AKCIJ, VODENJE DOKUMENTACIJE IN POVEZANA ADMINISTRATIVNA DELA, PRIPRAVA PROSTORA, VSEBIN IN ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH PRIPOMOKO...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2019 Updated on: 05.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, v skladu s 70. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljeno preverjanje usposobljenosti za ustrezno strokovno delo ali opravljen strokovni izpit, poznavanje osnov raunalništva, vozniški izpit B kategorije, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  27.03.2019 Updated on: 10.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, CELOSTNA OBRAVNAVA OTROK Z MOTNJAMI V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU, USMERJANJE IN SVETOVANJE STARŠEM IN SVOJCEM, SODELOVANJE S STROKOVNIM TIMOM V OKVIRU RAZVOJNE AMBULANTE, SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE IN UVAJANJE NOVIH METOD DELA, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., Poleg izpolnjevanja z zakonom, doloenih pogojev in pridobljene ustrezne izobrazbe s podroja socialnega dela, mora imeti kandidat opravljen strokovni izpit v zdravstvu. Ob prijavi je potrebno predloiti vsa dokazila o izobrazbi in potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po Zakonu o nalezljivih boleznih., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.03.2019 Updated on: 30.03.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN ANALIZA DELA OSEBNIH ASISTENTOV NA PODLAGI INDIVIDUALNIH NARTOV, UPOŠTEVAJO MNENJA IN ODLOBE PRISTOJNIH INSTITUCIJ, KI IZDAJAJO NAVEDENE DOKUMENTE. PRIPRAVA, ORGANIZACIJA, IZVEDBA IN ANALIZA IZOBRAEVANJA OSEBNIH ASISTENTOV V SKLADU Z DOLOILI PREDPISOV, KI UREJAJO OSEBNO ASISTENCO. PRIPRAVA VSEBINSKIH POROIL O IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE ZA RAZLINE FINANCERJE V SODELOVANJU Z TAJNIKOM DRUŠTVA. SPREMLJANJE SPREMEMB TER DOPOLNITEV ZAKONODAJE IN PREDPISOV IZ NASLOVA OSEBNE ASISTENCE, SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI OSEBNE ASISTENCE, KI SO VPISANI V REGISTER IZVAJALCEV OSEBNE ASISTENCE NA PRISTOJNEM MINISTRSTVU ZA INVALIDSKO VARSTVO. PRIPRAVA VLOG IN PRIJAV NA DRUGE S...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters