Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

17 Jobs found for Social work and counselling professionals in Slovenia

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT, Krekova ulica 12 A, 2000 MARIBOR in Bloke
  16.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, INFORMIRANJE UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG O OBLIKAH POMOI, IZVAJANJE SVETOVALNIH RAZGOVOROV, POMO PRI UREJANJU SOCIALNE, STANOVANJSKE, ZAPOSLITVENE IN DRUGE PROBLEMATIKE, NEFORMALNO DRUENJE Z UPORABNIKI, VODENJE DOKUMENTACIJE, VONJA IN SKRB ZA KOMBI, - primerna izobrazba je VI. ali VII. stopnja konane šole, ki izobrauje za socialno delo, psihologijo, organizatorja socialne mree - strokovni izpit iz socialnega varstva ni pogoj - gre za delo z odvisniki od prepovedanih drog, zato je potreben obutek za ljudi, empatinost in potrpeljivost - delo poteka na terenu, dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POD MENTORSTVOM: IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV, pravo je prednost. Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim ZUP, znanjem nemšine in vozniškim izpitom B kategorije., ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  15.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Zahtevana stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitv...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  14.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. do 28.2.2022 oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Opravljen ZUP, opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva. Izobrazba v skladu z 69. lenom ZSV, zahtevane izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let  za PSP, ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, CESTA NA JEZERCA 17, 4240 RADO in Bloke
  14.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI DELAVCI IN INSTITUCIJAMI, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE., Od kandidatov priakujemo VII/2. stopnjo SPECIALNO-REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, SOCIALNE, LIKOVNE, ŠPORTNE OZ. GLASBENE PEDAGOGIKE  S SPECIALNO PEDAGOŠKO DOKVALIFIKACIJO, opravljen strokovni izpit, zaelena pa so tudi specialna znanja za delo z osebami z dodatnimi motnjami. Kandidati morajo v vlogi navesti elektronski naslov, ki je namenjen obvešanju o neizbiri. Center ima certifika...

 • Company RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER - Croce rossa della Slovenia - associazione territori in Bloke
  14.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.04.2019, skrajšan delovni as, 20, STROKOVNO DELO V PROGRAMU NASTANITVENE PODPORE ZA RANLJIVE OSEBE - SPREJEM, NASTANITEV, ODPUST, INDIVIDUALNO NATROVANJE. SOCILANO IN DRUBENO VKLJUEVANJE UPORABNIKOV, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI SLUBAMI, NARTOVANJE IN POROANJE, PRIPRAVA POROIL, SODELOVANJE V PROCESIH EVALVACIJE IN SUPERVIZIJE, SKRB ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUBAM, BELEENJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE O DELU, TERENSKO DELO IN KRIZNE INTERVENCIJE., Strokovni izpit na podlagi 69. lena Zakona o socialnem varstvu, delovne izkušnje s podroja dela z odraslimi, s podroja zasvojenosti, teav v duševnem zdravju, dela z rtvami in povzroitelji nasilja, ipd. Znanja s podroja komunikacije in medsebojnih odn...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in Bloke
  13.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE,  - PRIPRAVA ODLOB, - SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU OSKRBOVANCEV - INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI - UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE - VODI IN KOORDINIRA SLUBO POMOI NA DOMU, - OPRAVLJA OGLEDE IN RAZGOVORE S KANDIDATI ZA PND, - PRIPRAVLJA IN UREJA VSO DOKUMENTACIJO ZA PND, - UGOTAVLJANJE SOCIALNEGA STANJA IN POTREB STANOVALCEV S POMOJO OBSTOJEE    DOKUMENTACIJE, RAZGOVOROV S STANOVALCI IN SVOJCI, TER PRIPRAVA NA SPREJEM V ZAVOD. - PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE IN VODENJE POSTOPEK ZA SPREJEM STANOVALCA,..., strokovni izpit iz socialnega varstva, opravljen ZUP, poznavanje psihologije in gerontol...

 • Company ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 31.12.2019, polni delovni as, 40, OPRAVLJA INDIVIDUALNE RAZGOVORE Z UPORABNIKI IN NJIHOVIMI ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, PRIPRAVLJA INDIVIDUALNE NARTE ZA UPORABNIKE IN SKRBI ZA NJIHOVO REALIZACIJO, SKRBI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE INDIVIDUALNIH SPOSOBNOSTI POSAMEZNIKOV, SPREMLJA NAPREDEK POSAMEZNIKOV IN VODI EVIDENCE USPEHA POSAMEZNIKOV, PRIPRAVLJA MATERIALNE, KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE POGOJE ZA RAZNOVRSTNE AKTIVNOSTI, SKUPAJ Z ODGOVORNIMI PRIPRAVLJA STROKOVNO UTEMELJENE PROGRAME, PRIPRAVLJA POTREBNO DOKUMENTACIJO (VZORNO) ZA IZVEDBO PROGRAMOV, SKRBI ZA VSEBINSKA, TERITORIALNA, KADROVSKA ALI KAKŠNA DRUGANA POVEZOVANJA S CILJEM IZBOLJŠANJA DELA IN LAJE POMOI UPORABNIKOM, SPROTNO OBVEŠA ZDRUENJE O POMEMBNIH Z...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  11.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Stopnja izobrazbe oziroma usposobljenosti: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali magistrska izobrazba. Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialneg...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, 3204 DOBRNA in Bloke
  03.11.2018 Updated on: 11.11.2018

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 10 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI DELAVCI TER DRUGIMI INSTITUCIJAMI, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA., Za zasedbo delovnega mesta se zahteva naziv izobrazbe profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike. Zahtevan strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja. Kandidati bodo pisno obvešeni o izbiri v zakonskem roku. ,...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  31.10.2018 Updated on: 08.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRED SPREJEMOM V DOM SPREJEMANJE PROŠENJ, RAUNALNIŠKO VODENJE PROŠENJ IN PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA KOMISIJO ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV ,SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPREJEM, PREMESTITEV IN ODPUST STANOVALCEV, UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV IN VODENJE EVIDENC ,OBVEŠANJE DOMSKIH IN JAVNIH SLUB OZ. DRUGIH ORGANOV O SPREMEMBAH (SPREJEM, PREMESTITEV, ODPUST) SPREJEMANJE IN UREJANJE PRITOB V ZVEZI Z DOMSKO NASTANITVIJO, REŠEVANJE KONFLIKTOV MED SAMIMI STANOVALCI IN MED STANOVALCI IN DELAVCI , KOORDINIRANJE IN VODENJE DELA S SKUPINAMI STANOVALCEV, IZDELOVANJE ANALIZ IN POROIL SODELOVANJE IN PRIPRAVLJANJE DRUABNIH DEJAVNOSTI ZA STANOVALCE, VODENJE PROSTOVOLJCEV, SODELOVANJE S SLUBAMI ZNOTR...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  31.10.2018 Updated on: 07.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU OSKRBOVANCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE., , dopoldan...

 • Company MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA, socialno varstvo, d.o.o., Cesta talcev 10 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  31.10.2018 Updated on: 17.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELOVNIH PROCESOV SOCIALNIH PROGRAMOV, ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DOMA V SODELOVANJU Z UPRAVO DRUBE IN DIREKTORJEM MGC BISTRICA, D.O.O. DOMALE, IZVAJANJE NALOG SKLADNO Z ZAKONI, KOLEKTIVNIMI POGODBAMI IN SPLOŠNIMI AKTI DRUBE, KONTAKTIRANJE IN RAZGOVORI Z UPORABNIKI MGC BISTRICA, D.O.O. IN NJIHOVIMI SVOJCI, ORGANIZIRANJE ZBIRANJA PODATKOV, VODENJA EVIDENC IN IZDELAVA POROIL, PRIPRAVA POROIL IN PLANOV, VSA DRUGA DELA PO NAROILU UPRAVE DRUBE IN DIREKTORJA MGC BISTRICA, D.O.O. , strokovni izpit, preizkus iz poznavanja zakona o upravnem postopku, poznavanje psihologije in gerontologije starostnika, delo z raunalnikom ,...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 51, 4000 KRANJ in Bloke
  26.10.2018 Updated on: 03.11.2018

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV TER IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV DELA. -PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE TER NADZIRA VODENJE DOKUMENTACIJE S STRANI STROKOVNIH SODELAVCEV. -SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI DELAVCI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI,-IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, NASTALIMI SITUACIJAMI IN PO NAVODILU VODJE ALI DIREKTORJA. IZVAJANJE PROGRAMA VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI, KI ZAJEMAJO TUDI POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI VSTAJANJU, OBLAENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN S...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 51, 4000 KRANJ in Bloke
  26.10.2018 Updated on: 31.10.2018

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV TER IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV DELA. -PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE TER NADZIRA VODENJE DOKUMENTACIJE S STRANI STROKOVNIH SODELAVCEV. -SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI DELAVCI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI -IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, NASTALIMI SITUACIJAMI IN PO NAVODILU VODJE ALI DIREKTORJA.IZVAJANJE PROGRAMA VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI, KI ZAJEMAJO TUDI POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI VSTAJANJU, OBLAENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN HOJI, POMO PR...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.10.2018 Updated on: 01.11.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. , Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Prednost bodo imeli pravniki in kandidati z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. elena dodatna znanja in vešine: znanje nemšine in vozniški izpit B kategorije. ,...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.10.2018 Updated on: 27.10.2018

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU OSKRBOVANCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE. , , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters