Jobmonitor. Search results for O?

693 Jobs found for O? in Slovenia

Used filters:
 • O?x
Displaying 1-50 of 693 results.
 • Company CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAEVALNEGA DELA: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z  UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZNEJŠIH METOD IN OBLIK DELA PRI POUKU GLEDE NA  CELOTNO SKUPINO OZ. GLEDE NA SPECIFINE POTREBE IN LASTNOSTI POSAMEZNEGA UENCA,… IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO –IZOBRAEVALNO DELO: OBLIKOVANJE LETNE PRIPRAVE ZA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK TER ZA POUK IZBIRNIH PREDMETOV IN SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA, SPREMLJANJE IN DOPOLNJEVANJE INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV, IZDELAVA UNIH LISTOV IN DIDAKTINEGA MATERIALA V SKLADU Z INDIVIDUALIZIRANIMI PR...

 • Company ATON ENGINEERING, storitve in montaže, d. o. o., Kicar 19 , 2250 PTUJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELO V MEHANINI DELAVNICI, DIAGNOSTIKA IN BRANJE NAPAK, ZAMENJAVA DELOV PO OPRAVLJENI DIAGNOZI OZ. SEZNAMU NAPAK, DEMONTAA OBRABLJENIH IN MONTAA NOVIH DELOV, OPRAVLJANJE PREIZKUSOV DELOVANJA, MENJAVA, CENTRIRANJE IN MONTAA GUM, TER DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODJE SERVISA., rone spretnosti, dopoldan...

 • Company Osnovna šola 8 talcev Logatec, NOTRANJSKA CESTA 3, 1370 LOGATEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje bolniške, polni delovni as, 40, POUEVANJE MATEMATIKE IN RAUNALNIŠTVA., Potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ, ŠOLSKA ULICA 7, 4290 TRŽIČ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ ANGLEŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE ANGLEŠINE NA PREDMETNI STOPNJI, Dokazila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti pošljete na e-naslov. Prietek dela predvidoma s 1. 10. 2020., ...

 • Company GIMNAZIJA BEŽIGRAD, PERIČEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠENJE ŠOLE IN NJENE OKOLICE. POTREBNO JE POZNAVANJE TEHNINIH PRIPOMOKOV IN SREDSTEV ZA IŠENJE., Kandidat mora izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI (Ur.l.št.16/17-uradno preišeno besedilo, 35/08,58/09,64/09,20/11 in nadaljnja). Zahtevana dokazila: potr. o konani osnovi šoli, potr. o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja in potr. o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Zahtevana dokazila pošljite v 8 dneh po objavi na e-naslov: . Predvideni zaetek dela je 14.10.2020. Delo poteka v popoldanskem asu, od 14.00 do 22.00 ure, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 51, 4000 KRANJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VARUH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. od 1.10.2020 do 31.8.2021, skrajšan delovni as, 6, VARUH - NEGOVALEC V, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kazni zapora v trajanju ve kot šest mesecev in izjava, da ni pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 6, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV), -PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, -VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, -MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, -SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.), -ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUEVANJE IN RAZVIJ...

 • Company Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021 OZ. DO PREDASNEGA PRENEHANJA RAZLOGA, skrajšan delovni as, 30, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI IN POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O NEKAZNOVANOSTI, VLOGO POŠLJITE PO KLASINI POŠTI - PRIPOROENO, ...

 • Company ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA VSAKODNEVNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI. PRIPRAVLJA ZAHTEVKE ZA POTREBEN MATERIAL. OBVEŠA O OKVARAH STROJEV IN NAPRAV VODJO DELAVNICE. SODELUJE PRI ORGANIZACIJI DELA. IZDELUJE, POPRAVLJA IN VGRAJUJE STAVBNO POHIŠTVO IN OPREMO. OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Poznavanje delovanja in uporabe lesnoobdelovalnih strojev., dopoldan...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  MENEDERJI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. as nadomešanja daljše odsotnosti, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VSEH DEL V ZVEZI S SKLEPANJEM IN S PRENEHANJEM DELOVNEGA RAZMERJA, AURNO VODENJE MATINE EVIDENCE IN POSREDOVANJE PODATKOV ZZZS, IVZ, KAD, PRIPRAVA RAZLINIH STATISTINIH POROIL IN ANALIZ S KADROVSKEGA PODROJA ZA INTERNE POTREBE IN ZUNANJE INSTITUCIJE, PRIPRAVA POSAMINIH PRAVNIH AKTOV IZ DELOVNO PRAVNEGA PODROJA, PRIPRAVA PREDLOGOV IN IZVAJANJE NALOG IZ PODROJA PLANIRANJA IN UPRAVLJANJA S KADRI, OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE., Gre za delo v kadrovski slubi, zato je zaeleno, da ima kandidat znanje na podroju izvajanja postopkov pridobivanja novih kadrov, izvajanja kadrovskih postopkov (razporejanje delavcev, zaposlitve za doloen in nedoloen as, za...

 • Company UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15 , 2000 MARIBOR in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S STROKOVNEGA PODROJA. PRIPRAVLJA OSNUTKE SPLOŠNIH AKTOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL, POGODB IN SKLEPOV. IZVAJA PRAVNO SVETOVANJE IN SESTAVLJA PRAVNA MNENJA ZA STRANKE V POSTOPKIH. IZDAJA ODLOBE, VODI POSTOPKE REGISTRACIJE, VODI POSTOPKE IZVRŠBE IN NUDI PRAVNO POMO V DELOVNO PRAVNIH ZADEVAH. SODELUJE V POSTOPKIH UPRAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMININAMI UNIVERZE. SODELUJE V POSTOPKIH V SKLADU Z DELOVNO PRAVNO ZAKONODAJO IN PRIPRAVLJA OSNUTKE DOKUMENTOV ZA ZASTOPNIKE IN POOBLAŠENCE UNIVERZE. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROJA DELA STROKOVNE SLUBE. PROUUJE PRAKSO, ZAKONE, PREDPISE IN O NOVOSTIH OBVEŠA SLUBE UNIVER...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA, Ulica 25. maja 2 A, 2250 PTUJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RAUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 12, IZOBRAEVANJE UITELJEV IN UENCEV ZA DELO Z RAUNALNIKI, PROGRAMSKA OPREMA, STROJNA OPREMA, RAZVOJNO-RAZISKOVALNI PROJEKTI, OSTALA DELA.,  Zahtevana izob.: univ. študijski program raunalništva in informatike, matematika (smer raunalništvo z matematiko ali uporabna matematika), raunalništvo z matematiko, raunalništva, organizacije in managementa sistemov (smer–organizacija in management inform. sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer druboslovna informatika) ali magistrski študijski program druge stopnje pouevanje (smer predmetno pouevanje-raunalništvo), izobraevalno raunalništvo, raunalništvo in informacijske tehnologi...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE, Prešernova ulica 2 , 9224 TURNIŠČE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. Predvidoma od 25.9.2020 do vrnitve odsotne delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, POUEVANJE BIOLOGIJE, NARAVOSLOVJA, GOSPODINJSTVA IN ORGANIZATOR PREHRANE. IZVAJANJE POSKUSA RAP (ŠOLSKA RESTAVRACIJA ), PRILOITI POTRDILI O NEKAZNOVANOSTI V SKLADU S 107.A LENOM ZOFVI., ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA CESTA 28, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE, D. N., poskusno delo , Doloen as  oz. do 30. 6. 2022, polni delovni as, 40, KOORDINIRANJE PROJEKTNIH NALOG, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAILO, PRIPRAVA ANALIZ, POROIL IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV, KOORDINACIJA IN OPRAVLJANJE NALOG S PODROJA UREJANJA GRADIV IN PUBLIKACIJ,OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Prosimo, da kandidati pošljejo ivljenjepis (pretekle delovne izkušnje vsebinsko in asovno pregledno opredelijo - v pomo je izpis zavarovanja v RS iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in kopijo dokazila o izobrazbi na elektronski naslov .  Kraj opravljanja dela: Ljubljana., ...

 • Company GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RAZVIJALEC RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZVOJ PODATKOVNIH BAZ, SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE S PODATKOVNIMI BAZAMI, POSODABLJANJE PODATKOVNIH BAZ, SERVISIRANJE UPORABNIKOV PODATKOVNIH BAZ, TEHNINA PODPORA ZA SPLETNO STRAN INŠTITUTA, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, KI JIH DOLOI DELODAJALEC, IZVAJANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU IN POARNE VARNOSTI, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, KI USTREZAJO DELOVNI USPOSOBLJENOSTI DELAVCA., Od kandidatov se priakuje sposobnost samostojnega dela in znanje enega svetovnega jezika (zaeleno znanje anglešine). Kandidati naj k vlogi priloijo kopijo potrdila o izobrazbi., ...

 • Company ACRON TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., PAMEČE 167 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠEMO ODGOVORNEGA PRODAJALCA (M/) V PRODAJI DROBNE GALANTERIJE, PISARNIŠKEGA IN ŠOLSKEGA MATERIALA NA OBMOJU LJUBLJANE Z OKOLICO IZBRANEMU KANDIDATU PONUJAMO ZAPOSLITEV, ZA POLNI DELOVNI AS, 40 UR/TEDEN, DELO JE V DVEH IZMENAH, STIMULATIVNO PLAILO.PRI SVOJEM DELU BOSTE: PRODAJALI BLAGO, SVETOVALI KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH, OPRAVLJALI BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ZLAGALI IN SORTIRALI BLAGO TER PRIPRAVLJALI BLAGO IN PRODAJNI PROSTOR ZA PRODAJO, IZPOLNJUJE PREDPISANE EVIDENCE IN DRUGO ZAHTEVANO DOKUMENTACIJO, OZNAEVALI BLAGO Z MALOPRODAJNIMI CENAMI, OPRAVLJALI KOLIINSKE IN KAKOVOSTNE PREVZEME BLAGA, ZAGOTAVLJALI PRIJAZNO IN STROKOVNO STORITEV. E:  IMATE DOKONANO VSAJ TRGOVSKO ŠOLO OZIROMA ZAKLJUENO IV. STOPNJO IZOBRA...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271 DEKANI in Dekani
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 0D 9. 11 2020 DO 31. 8. 2021 (nadomešanje zaasno odsotnega delavca), polni delovni as, 40, UITELJ BIOLOGIJE IN GOSPODINJSTVA, UITELJ INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOI, UITELJ PREDMETNEGA POUKA V BOLNIŠNINEM ODDELKU, VODJA ŠOLSKE PREHRANE, VODJA PREHRANE V VRTCU, VODJA ZDRAVSTVENO - HIGIENSKEGA REIMA V VRTCU TER DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DEL IN NALOG OŠ DEKANI., KANDIDAT MORA PREDLOITI FOTOKOPIJO POTRDILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI TER POTRDILO, DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU., ...

 • Company SMRKOLIN zasebni vrtec d.o.o., Reber pri Škofljici 7 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V SKUPINI PREDŠOSLKIH OTROK, SKLADNO Z LDN SKUPINE IN VRTCA SKUAPJ Z MENTORJEM. KANDIDAT JE VKLJUEN V NEPOSREDNO VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠANJA, SODELOVANJA,..., ZAPOSLITEV USTREZNEGA KANDIDATA SE IZVEDE E BO DELODAJALEC IZBRAN NA RAZPISU. KANDIDATI NAJ PREDLOIJO POTRDILA O NEKAZNOVANOSTI TER POTRDILA O IZOBRAZBI. , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KUHAR, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniškega stalea, polni delovni as, 40, DELO V KUHINJI, potrdilo o konani izobrazbi, izpis iz kazenske evidence fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zdravniško sprievalo (po monosti)., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA ULICA 22, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE VAJ,  POMO PRI IZVAJANJU IZPITOV, SODELOVANJE PRI DIPLOMSKIH DELIH, SKRB, DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠENE,  SKRB ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN  DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, STALNI NADZOR IZVAJANJA VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DELOVNEGA MESTA, Veljavni habilitacijski naziv: strokovni sodelavec ALI  višji strokovni sodelavec ALI  strokovni svetnik za habilitacijsko podroje Znanost o športu – kineziologija ....

 • Company RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ, Mirje 19 , 1000 LJUBLJANA in Ankaran
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SOBAR, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠENJE TAL, STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN OKOLI NJIH, POSTILJANJE, IŠENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISA, MILA IN PODOBNIH POTREBŠIN,OPRAVLJANJE PREPROSTIH DEL PRI OSKRBI OSEB, IŠENJE IN RAZKUEVANJE TAL IN DRUGEGA, ODGOVARJA ZA PRAVILNO UPORABO ISTIL V SKLADU Z NORMATIVE, OBVEŠA O DELOVANJU VSEH NAPRAV IN INVENTARJA NA PODROJU SVOJEGA DELA, DOSTAVA PERILA, Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti na MZL Debeli rti, Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran, dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORI in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA PROSTOROV IN OPREME PROSTOROV, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA BOLNIŠKIH POSTELJ IN NONIH OMARIC, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA PRIPOMOKOV ZA NEGO IN TERAPEVTSKIH PRIPOMOKOV, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA LABORATORIJSKE STEKLOVINE IN LABORATORIJSKIH PRIPOMOKOV, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN, NAMEŠANJE MILA, DEZINFEKCIJSKIH SREDSTEV, PAPIRNATIH BRISA, TOALETNEGA PAPIRJA, ROKOVANJE S ISTIM IN UMAZANIM PERILOM TER ODPADKI, POMIVANJE JEDILNE POSODE IN PRIBORA, IŠENJE ZUNANJIH POVRŠIN OB BOLNIŠNICI, IŠENJE ISTILNIH PRIPOMOKOV, STROJEV IN OPREME IZ SVOJEGA PODROJA DELA, DELO S ISTILNIMI STROJI,  PRAKTINO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI, UPRAVLJANJE Z DELOVNIM...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslubenca (30.06.2021), polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAUNA STROŠKOV IN ZAHTEVKOV IZ NASLOVA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, INFORMIRANJE STRANK, SODELOVANJE V RAZPISNIH KOMISIJAH, REŠEVANJE VLOG, PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB Z OSEBAMI IN IZVAJALCI, KONTROLA IZVAJANJA PROGRAMOV PRI IZVAJALCU, SPREMLJANJE PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, VZPOSTAVLJANJE TERJATEV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA, EKONOMSKA, UPRAVNA, ORGANIZACIJSKA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POST...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve odstonega delavca, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE   IVLJENJSKE AKTIVNOSTI;- ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV  IN IZVAJANJE   DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE;- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI;- PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV;- DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC;- VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI;- IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI;- SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V      ...

 • Company CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O., KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -VZDREVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE,-UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO,-OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTANIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA,-OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTANIH DEL NA VOZILIH,  -IZDELAVA IN SESTAVA ELEMENTOV PO PREDPISANEM POSTOPKU IN V PREDVIDENEM ASU, -IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA,-SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM, DELOVNIMI SREDSTVI,-VZDREVANJE ISTOE NA DELOVNEM MESTU,-DRUGA DELA (NPR. DELO V INVENTURNIH KOMISIJAH, PRI EMER SE DELAVEC PREDHODNO USPOSOBI Z ENOSTAVNIMI NAVODILI DELODAJALCA),-VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SEZNANI,-VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI,-IZVAJANJE UKR...

 • Company SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN, in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, VODENJE EVIDENC, VODI DELOVODNIK, KNJIGO POŠTE...SPREMLJAVA PLAIL, OBRAUNI, OPOMINJANJE ZAMUDE PLAIL, PRIPRAVA POLONIC, VODI KJIGOVODSKO DOKUMENTACIJO, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO IN OSTALA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJE ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROJU VIZ. VLOGO ZA PRIJAVO IN KRATEK IVLJENJEPIS PO MAILU. OBVEZNE PRILOGE: POTRDILO O IZOBRAZBI IN O NEKAZNOVANOSTI., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA, Paplerjeva ulica 15 , 1353 BOROVNICA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI  OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM  PROGRAM ZA POSAMEZNEGA UENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA ZAVODA. , Izobazba: specialni pedagog ali socialni pedagog. Opravljen strokovni izpit. Potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI, IZLAKE 13, 1411 IZLAKE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as  oz. l, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV NA DELOVNI NALOG,REHABILITACIJA BOLNIKOV PO MOGANSKI KAPI,ORGANIZIRANJE,NARTOVANJE,IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV,OSVEŠANJE STANOVALCEV O NAINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA,POUEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOI STANOVALCEM,VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE,SODELOVANJE PRI PROSTOASNIH AKTIVNOSTIH V DOMU., Zahtevane delovne izkušnje:6 mesecev + OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO, Oljčna pot 24 , 6330 PIRAN in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31.8.2021, skrajšan delovni as, 20, PRIPRAVA IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Kandidati naj vlogi priloijo ivljenjepis, dokazila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev in da niso bili pravnomono obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. , popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO, Oljčna pot 24 , 6330 PIRAN in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ SLOVENŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavca z bolniške, polni delovni as, 40, POUEVANJE SLOVENŠINE V OSNOVNI ŠOLI, Kandidati naj vlogi priloijo ivljenjepis, dokazila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev in da niso bili pravnomono obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.  , dopoldan...

 • Company Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, RONO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN PRIBORA. IŠENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, OPREME. PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE IN IVIL. IZVAJANJE ENOSTAVNIH PRIPRAV JEDI. PRIPRAVA GOSTINSKEGA PROSTORA.IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL V STREBI.SKRB ZA ISTOO DELOVNEGA MESTA.SODELOVANJE V PROJEKTIH.IZVAJANJE VSEH OPRAVIL V SKLADU Z ZAKONSKIMI PREDPISI, INTERNIMI PREDPISI, POSTOPKI IN CILJI.SKRB ZA VARNO DELO TER ISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE.POROANJE O OPRAVLJENEM DELU.SAMOIZOBRAEVANJE, IZMENJAVA ZNANJ IN PRENOS ZANJ NA SODELAVCE.IZVAJANJE DRUGIH NALOG IN OPRAVIL ZNOTRAJ DELOVNEGA PODROJA SKLADNO Z DELOVNO USPOSOBLJENOSTJO, NAVODILI OZIROMA PO NALOGU NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KUHARJI, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE VSEH VRST JEDI IZ PONUDBE GOSTINSKEGA OBRATA.IZDAJANJE IN PORCIONIRANJE JEDI.PREVZEMANJE IVIL.PREDPRIPRAVA IN IŠENJE IVIL.IZVAJANJE INVENTUR, VODENJE DOKUMENTACIJE.SKRB ZA RACIONALNO PORABO MATERIALA IN PRAVILNO SHRANJEVANJE IVIL.VZDREVANJE REDA IN ISTOE NA DELOVNEM MESTU.VODENJE IN SODELOVANJE V PROJEKTIH.IZVAJANJE VSEH OPRAVIL V SKLADU Z ZAKONSKIMI PREDPISI, INTERNIMI PREDPISI, POSTOPKI IN CILJI.IZVAJANJE VSESTRANSKO VARNEGA DELA, UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH NAVODIL.POROANJE O OPRAVLJENEM DELU.SAMOIZOBRAEVANJE, IZMENJAVA ZNANJ IN PRENOS ZANJ NA SODELAVCE.IZVAJANJE DRUGIH NALOG IN OPRAVIL ZNOTRAJ DELOVNEGA PODROJA SKLADNO Z DELOVNO USPOSOBLJENOSTJO, NAVODILI OZIROMA PO NALOGU NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REŠEVANJE IN VODENJE PRAVNIH ZADEV ZAVODA TER DAJANJE PRAVNIH MNENJ IN NUDENJE PRAVNE POMOI. REŠEVANJE ZADEV V ZVEZI S POVRAILI ŠKODE ZAVODU IN SLUBI. OBRAVNAVA IN PREUEVANJE TOB IZ PIZ IN DRUGIH TOB. SESTAVLJANJE ODGOVOROV NA TOBE, PRIPRAVLJALNIH VLOG, PRITOB, PREDLOGOV ZA DOPUSTITEV REVIZIJ IN REVIZIJ TER USTAVNIH PRITOB. SESTAVLJANJE POGODB, TOB IN PREDLOGOV ZA IZVRŠBO. ZASTOPANJE ZAVODA PRED SODIŠI IN DRUGIMI ORGANI. POMO PRI REŠEVANJU REVIZIJSKIH ZAHTEVKOV NA PODROJU JAVNIH NAROIL. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH., Za zasedbo delovnega mesta VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC II (m/), morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba: univ. dipl. pravni...

 • Company Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 2 in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 10. 2022, polni delovni as, 40, VIŠJI SVETOVALEC PODROJA I, V SEKTORJU ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, V ODDELKU PROJEKTE, OPRAVLJA NALOGE NA OPERACIJI »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUBENO KORIST«, NA DM 15.11, IN NA OPERACIJI »SPODBUJANJE VKLJUEVANJA OSEB, KI SO PRED IZGUBO ZAPOSLITVE, V UKREPE NA TRGU DELA – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE«, NA DM 15.31., Celotno besedilo razpisa s pogoji za zasedbo delovnega mesta in pravili prijave je objavljeno na naši spletni stani na , ...

 • Company Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 2 in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 10. 2022, polni delovni as, 40, PRIPRAVA ANALIZ PROGRAMA, -PRIPRAVA POGODB IN SPREMLJANJE IZVAJANJA POGODB S KONNIMI PREJEMNIKI, -SPREMLJANJE NAPOVEDI AKTIVNOSTI USPOSABLJANJ IN NADZOR NAD IZVEDBO, -100% PREVERJANJE PREJETE DOKUMENTACIJE, -VNOS PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM SKLADA, -ZAGOTAVLJANJE PODATKOV ZA E-MA (ISARR),-PODAJANJE NAVODIL V ZVEZI S PRIPRAVO ZAHTEVKOV PREJEMNIKOV SREDSTEV, -POMO PRI IZVAJANJU POSVETOV, DELAVNIC, USPOSABLJANJ OZ. IZVAJANJE DRUGIH PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI, - POMO PRI PRIPRAVI DOKUMENTOV ZA FINANNO SLUBO ZA IZPLAILO SREDSTEV KONNIM PREJEMNIKOM, -SODELOVANJE PRI IZBORU IZVAJALCEV IN NADZOR IZVEDBE USPOSABLJANJ, -VODENJE EVIDENC, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRA...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ODDELKA VZDREVANJA, PREGLED IN PLANIRANJE VSEH REMONTNIH DEL STROJEV IN OSTALIH NAPRAV, PREGLED NAD VZDREVANJEM VSEH STROJEV, INSTALACIJ IN NAPRAV, DOGOVARJANJE Z ZUNANJIMI SERVISERJI O DELOVANJU NOVIH STROJEV, SPREMLJANJE NJIHOVEGA DELOVANJA, NASTAVLJANJE, PREIZKUŠANJE, UREJANJE IN VODENJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, PREDLAGA NABAVO NOVIH DELOV ZA REDNO VZDREVANJE STROJNEGA PARKA, OBVEŠA NADREJENEGA O NEDOKONANIH DELIH (PREDVSEM, E NISO DOKONANA V DOLOENEM ASU) IN O PROBLEMIH PRI IZVEDBI DELA, IZVAJANJE PREOSTALIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., Priakujemo: izobrazba: VI. – VII. stopnja izobrazbe elektro ali strojne  smeri, zahtevane delovne izkušnje: 2 leti na podobnih delovnih mestih, vsaj pasivno znanje...

 • Company AGENCIJA ZA ENERGIJO, Strossmayerjeva ulica 30 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RAZVOJNI INENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Samostojno izvajanje enostavnejših nalog in sodelovanje pri zahtevnejših nalogah na podroju reguliranja uvajanja novih tehnologij v elektroenergetski sistem ter monitoringa delovanja elektrooperaterjev; sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah; samostojna izdelava enostavnejših gradiv, poroil, analiz, informacij in sodelovanje pri izdelavi zahtevnejših gradiv, poroil, analiz, informacij, metodologij; aktivno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih; spremljanje novosti na podroju reguliranja energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature in priprava strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb., PODROBNEJŠE INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU NAJDETE NA . elena znanja in izkuš...

 • Company PLURIFILTER, PROIZVODNJA, RAZVOJ IN PRODAJA, D.O.O., OBRTNA CONA LOGATEC 14, 1370 LOGATEC in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, 1. MOTIVIRATI IN VODITI EKIPO PRI DOSEGANJU CILJEV VARNOSTI PRI DELU, KAKOVOSTI, DOBAV, PRODUKTIVNOSTI IN SODELOVANJA ZAPOSLENIH, 2. SODELOVANJE PRI INVESTICIJAH, 3. VODENJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH, 4. OCENA NAPOVEDI IN E PREJETIH NAROIL TER JIH USTREZNO USKLADITI S PROIZVODNJO, DELOVNIMI NALOGI IN ZMOGLJIVOSTMI, 5. POMO DELAVCEM, KADAR JE TO POTREBNO, 6. VODENJE EVIDENC O PRISOTNOSTI DELAVCEV, 7. UPOŠTEVATI VSE ODGOVORNOSTI ZA ZDRAVJE IN VARNOST OKOLJA, 8. PRIZADEVATI SI ZA DOSEGANJE IN PRESEGANJE STANDARDOV, 9. ORGANIZIRANJE IN VODENJE V SKLADU Z METODO 5S (LOEVATI, UREJATI, ISTITI, STANDARDIZIRATI, IZVAJATI V PRAKSI, 10. SODELOVATI V MEDFUNKCIONALNIH TIMSKIH DEJAVNOSTIH PRI RAZVOJU...

 • Company VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o., PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA, NPK certifikat za varnostnika. Potrdilo o nekaznovanosti. Pogoj za pridobitev slubene izkaznice. Komunikativnost, urejenost, ne konfliktnost, pozitiven odnos do dela, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, TOVARNIŠKA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, IŠENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, Zaposlitev je za nedoloen as, za krajši delovni as 30 ur na teden (dele delovnega asa 0,75). V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, TOVARNIŠKA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KUHAR, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE OBROKOV V ŠOLSKI KUHINJI, Zaposlitev je za doloen as, od 1. 10. 2020 do 31. 8. 2021, za polni delovni as 40 ur na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ORGANIZATOR IZOBRAEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni as, 6, ANALIZA VZORCEV SLINE ZA VSEBNOST ANTIOKSIDANTOV IN PROSTIH RADIKALOV, ANALIZA VZORCEV GINGIVALNE TEKOINE ZA VSEBNOST ANTIOKSIDANTOV IN PROSTIH RADIKALOV, STATISTINA OBDELAVA PODATKOV IN OCENA TVEGANJA ZA ZDRAVJE, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDREVANJE OPREME IN NAROANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN D...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni as, 2, JEMANJE VZORCEV SLINE IN GINGIVALNE TEKOINE PRI PACIENTIH V ORTODONTSKI OBRAVNAVI, SPREMLJANJE IN BELEENJE KLININIH ZNAKOV VNETJA PRI PACIENTIH V ORTODONTSKI OBRAVNAVI. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJANJE PISNIH POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDREVANJE OPREME IN NAROANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROJA PO NALOGU PREDSTOJNIKA ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROJE DEL...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, PRIPRAVA IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAVODILIH V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV, PRIPRAVNIKOV V DELO TER PRI ORGANIZIRANJU DELA UENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POITNIŠKEM DELU, INFORMIRANJE SODELAVCEM NA B...

 • Company GLASBENA ŠOLA TOLMIN, Prešernova ulica 4 A, 5220 TOLMIN in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ ORGEL, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 3, POUEVANJE ORGEL, Kandidati naj predloijo ivljenjepis, dokazila o izobrazbi in strokovnem izpitu ter potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz kazenske evidence.  Zahteve: veselje do dela z otroki, veš komunikacije in reševanja konfliktnih situacij., ...

 • Company KAČAR-MONT PROIZVODNO, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., Preradovičeva ulica 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM DELAVCEV. PRIPRAVA IN OBNOVA POGODB O ZAPOSLITVI. PRIJAVA/ODJAVA DELAVCEV IN PRIPRAVA RAZNIH OBRAZCEV. UREJANJE DOKUMENTOV ZA PRIDOBITEV IN PODALJŠANJE DELOVNIH DOVOLJENJ. UREJANJE POTRDIL A1 ZA TUJINO. DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA. , ZAELJENO ZNANJE NEMŠINE, NI PA POGOJ., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V TIMU TER NADZOR NAD DELOM TIMA, NARTOVANJE, IZVAJANJE,  NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCA, VODENJE ODDELNE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE TER EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE STANOVALCA, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, STANOVALCI, SVOJCI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV SKLADNO S KOMPETENCAMI V ZDRAVSTVENI NEGI, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV TER POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA S STANOVALCI IN NJIHOVIMI SVOJCI, REŠEVANJE PRITOB S PODROJA DELA, IZVAJANJE NADZORA NAD MEDICINSKO – TEHNINIMI PRIPOMOKI, ...

 • Company OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23 , 1218 KOMENDA in Komenda
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU OBINSKIH PREDPISOV IZ DELOVNEGA PODROJA,SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH GRADIV, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,VODENJE PREDPISANIH EVIDENC Z DELOVNEGA PODROJA (KATASTER GJI, NUSZ IDR.),SODELOVANJE NA SEJAH KOMISIJ, ODBOROV IN OBINSKEGA SVETA,REŠEVANJE PREMOENJSKO-PRAVNIH ZADEV Z DELOVNEGA PODROJA, GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠI, VZDREVANJE OMREJA JAVNE RAZSVETLJAVE, OBINSKIH CEST, ZIMSKE SLUBE TER UREJANJA IN VZDREVANJA PARKIRIŠ, VZDREVANJA IN UREJANJA POKOPALIŠA, UREJANJA IN VZDREVANJA M...

 • Company VRTEC CICIBAN, ŠARHOVA ULICA 29, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. od 1.10.2020 do 31.8.2021, polni delovni as, 40, IŠENJE TALNIH POVRŠIN, OPREME, OKEN, STEKLENIH POVRŠIN, NEPOSREDNE OKOLICE IN SPREMLJAJOIH TERAS IN TEKOE VZDREVANJE DELOVNIH PRIPOMOKOV, Potrdilo o nekaznovanosti. Delovni as od 10. do 18. ure., ...

 • Company VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. doloen as zaradi nadomešanja dalj asa odsotne javne uslubenke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE KADROVSKIH FUNKCIJ IN PRIPRAVA DOKUMENTOV S KADROVSKEGA PODROJA; SODELOVANJE PRI PRIPRAVI AKTOV S PODROJA DELOVNOPRAVNIH IN ORGANIZACIJSKIH KADROVSKIH ZADEV; PRIPRAVLJANJE GRADIV, ANALIZ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG, KI SE NANAŠAJO NA KADROVSKO POSLOVANJE ORGANA; VODENJE EVIDENC ZBIRK OSEBNIH PODATKOV; SKRB ZA PRAVOASNO IN PRAVILNO IZVAJANJE VSEH POTREBNIH KADROVSKIH NALOG VNOSA IN EVIDENTIRANJA V SISTEMU MFERAC, SPREMLJANJE IN UPOŠTEVANJE VSEH IZVEDENIH NOVOSTI V SISTEMU IN PRIPRAVA USTREZNIH OBDELAV IN IZPISOV IZ KADROVSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA, …, Trajanje zaposlitve – za as nadomešanja dalj asa odsotne javne uslubenke. Splošni ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters